Lista kodów błędów i komunikatów o błędzie dla procesów Instalatora systemu Windows

Wersja tego artykułu dla pakietów Microsoft Office 2003 i Office XP: 290158 .

Streszczenie

Ten artykuł zawiera listę kodów błędów oraz teksty komunikatów o błędzie, które mogą być wyświetlane po wywołaniu Instalatora systemu Windows (Msiexec.exe) w celu wykonania procesu ogólnego.

Uwaga: Chociaż podane w tym artykule kody błędów mogą być przydatne w diagnozowaniu instalacji, przyczyną tego samego komunikatu o błędzie mogą być różne problemy. Dlatego informacje zawarte w tym artykule należy traktować tylko jako pierwszy krok w identyfikowaniu możliwej przyczyny problemu. Aby uzyskać więcej informacji o rozwiązywaniu problemu, należy zapoznać się z sekcją „Materiały referencyjne” na końcu tego artykułu.

Więcej informacji

Przykłady procesów Instalatora systemu Windows są następujące:
  • Instalowanie Instalatora systemu Microsoft Windows (Instmsi.exe w systemie Microsoft Windows 95 lub nowszym oraz Instmsiw.exe w systemie Microsoft Windows NT 4.0)
  • Instalowanie pakietu Microsoft Office
  • Zastosowanie aktualizacji (poprawki) Instalatora systemu Windows
Kody błędów podane w poniższej tabeli można traktować jako „kody zakończenia”, czyli „kody zwrotne”. Można je wykorzystywać jako pułapki poziomu błędów w pliku wsadowym MS-DOS lub z serwerem Microsoft Systems Management Server (SMS) w celu ustalenia końcowego wyniku procesu.

Uwaga: Kodu błędu nie widać w pliku dziennika Instalatora systemu Windows utworzonym przez Instalatora pakietu Office, dopóki nie zostanie utworzony pełny plik dziennika. Kod błędu jest wyświetlany w następującej lub podobnej postaci na końcu pełnego pliku dziennika:
MSI (c) (33:8D): MainEngineThread is returning 1603
Aby uzyskać więcej informacji o tworzeniu pełnego pliku dziennika, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

237957 OFF2000: Jak używać pliku dziennika Instalatora pakietu Office 2000 do rozwiązywania problemów z instalacją

Kod błędu Wartość Opis
---------------------------------------------------------------------------

ERROR_INSTALL_SERVICE_
FAILURE 1601 Nie można uzyskać dostępu do usługi Instalator
Windows. Skontaktuj się z działem Pomocy technicznej,
aby sprawdzić, czy usługa Instalator
Windows została właściwie zarejestrowana.
ERROR_INSTALL_USEREXIT 1602 Instalacja anulowana przez użytkownika.
ERROR_INSTALL_FAILURE 1603 Błąd krytyczny podczas instalacji.
ERROR_INSTALL_SUSPEND 1604 Instalacja zawieszona, niedokończona.
ERROR_UNKNOWN_PRODUCT 1605 Ta akcja jest dopuszczalna tylko dla
aktualnie zainstalowanych produktów.
ERROR_UNKNOWN_FEATURE 1606 Identyfikator funkcji nie jest zarejestrowany.
ERROR_UNKNOWN_COMPONENT 1607 Identyfikator składnika nie jest zarejestrowany.
ERROR_UNKNOWN_PROPERTY 1608 Nieznana właściwość.
ERROR_INVALID_HANDLE_
STATE 1609 Uchwyt jest w nieprawidłowym stanie.
ERROR_BAD_CONFIGURATION 1610 Dane konfiguracyjne dla tego produktu
są uszkodzone. Skontaktuj się z działem Pomocy technicznej.
ERROR_INDEX_ABSENT 1611 Nie ma kwalifikatora składnika.
ERROR_INSTALL_SOURCE_
ABSENT 1612 Źródło instalacji tego produktu
nie jest dostępne. Sprawdź, czy źródło
istnieje i czy możesz uzyskać do niego dostęp.
ERROR_INSTALL_PACKAGE_
VERSION 1613 Ten pakiet instalacyjny nie może zostać
zainstalowany przez usługę Instalatora
Windows. Musisz zainstalować dodatek
Service Pack systemu Windows zawierający
nowszą wersję usługi Instalator Windows.
ERROR_PRODUCT_
UNINSTALLED 1614 Produkt jest odinstalowany.
ERROR_BAD_QUERY_SYNTAX 1615 Nieprawidłowa lub nieobsługiwana składnia kwerendy SQL.
ERROR_INVALID_FIELD 1616 Pole rekordu nie istnieje.
ERROR_INSTALL_ALREADY_
RUNNING 1618 Trwa inna
instalacja. Przed kontynuowaniem tej
instalacji zakończ tamtą.
ERROR_INSTALL_PACKAGE_
OPEN_FAILED 1619 Tego pakietu instalacyjnego nie można
otworzyć. Sprawdź, czy pakiet istnieje i czy
masz do niego dostęp, lub skontaktuj
się z dostawcą aplikacji w celu ustalenia,
czy jest to prawidłowy pakiet Instalatora Windows.
ERROR_INSTALL_PACKAGE_
INVALID 1620 Tego pakietu instalacyjnego nie można
otworzyć. Skontaktuj się z dostawcą aplikacji
w celu ustalenia, czy jest to prawidłowy
pakiet Instalatora Windows.
ERROR_INSTALL_UI_
FAILURE 1621 Wystąpił błąd w trakcie uruchamiania interfejsu
użytkownika usługi Instalator Windows. Skontaktuj się
z działem Pomocy technicznej.
ERROR_INSTALL_LOG_
FAILURE 1622 Wystąpił błąd w trakcie otwierania pliku dziennika instalacji.
Sprawdź, czy określona lokalizacja
pliku dziennika istnieje i czy można w niej zapisywać.
ERROR_INSTALL_LANGUAGE_
UNSUPPORTED 1623 Ten język pakietu instalacyjnego nie jest
obsługiwany w systemie.
ERROR_INSTALL_PACKAGE_
REJECTED 1625 Zasady systemu zakazują tej
instalacji. Skontaktuj się z administratorem systemu.
ERROR_FUNCTION_NOT_
CALLED 1626 Nie można wykonać funkcji.
ERROR_FUNCTION_FAILED 1627 Błąd funkcji podczas wykonywania.
ERROR_INVALID_TABLE 1628 Określono nieprawidłową lub nieznaną tabelę.
ERROR_DATATYPE_MISMATCH 1629 Dostarczone dane są nieprawidłowego typu.
ERROR_UNSUPPORTED_TYPE 1630 Dane tego typu nie są obsługiwane.
ERROR_CREATE_FAILED 1631 Błąd uruchamiania usługi Instalatora
Windows. Skontaktuj się z działem Pomocy technicznej.
ERROR_INSTALL_TEMP_
UNWRITABLE 1632 Folder temp jest pełny lub
niedostępny. Sprawdź, czy folder temp istnieje
i czy można w nim zapisywać.
ERROR_INSTALL_PLATFORM_
UNSUPPORTED 1633 Ten pakiet instalacyjny nie jest obsługiwany
na tej platformie. Skontaktuj się z dostawcą
aplikacji.
ERROR_INSTALL_NOTUSED 1634 Składnik nie jest używany na tym komputerze.
ERROR_INSTALL_TRANSFORM_
FAILURE 1624 Błąd podczas transformowania. Sprawdź, czy
określone ścieżki transformowania są prawidłowe.
ERROR_PATCH_PACKAGE_
OPEN_FAILED 1635 Nie można otworzyć tego pakietu poprawki.
Sprawdź, czy pakiet poprawki istnieje i czy
masz do niego dostęp lub skontaktuj się
z dostawcą aplikacji w celu ustalenia,
czy jest to prawidłowy pakiet poprawki Instalatora Windows.
ERROR_PATCH_PACKAGE_
INVALID 1636 Nie można otworzyć tego pakietu poprawki.
Skontaktuj się z dostawcą aplikacji w celu
ustalenia, czy jest to prawidłowy pakiet
poprawki Instalatora Windows.
ERROR_PATCH_PACKAGE_
UNSUPPORTED 1637 Usługa Instalatora Windows nie może
przetwarzać tego pakietu poprawki. Musisz zainstalować
dodatek Service Pack do systemu Windows
zawierający nowszą wersję usługi
Instalatora Windows.
ERROR_PRODUCT_VERSION 1638 Inna wersja tego produktu jest już
zainstalowana. Nie można kontynuować instalowania
tej wersji. Aby skonfigurować lub usunąć
istniejącą wersję tego produktu, użyj apletu
Dodaj/Usuń programy w Panelu sterowania.
ERROR_INVALID_COMMAND_
LINE 1639 Nieprawidłowy argument wiersza polecenia. Szczegółowe
informacje na temat wiersza polecenia można
znaleźć w pakiecie SDK Instalatora Windows.
ERROR_SUCCESS_REBOOT_
REQUIRED 3010 Dokończenie instalacji wymaga
ponownego uruchomienia. Nie dotyczy to instalacji, w trakcie
których wykonywane jest działanie ForceReboot. Uwaga:
Ten błąd będzie dostępny dopiero w
przyszłych wersjach instalatora.

Materiały referencyjne

Ten artykuł powinien służyć wyłącznie jako ogólny spis błędów. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących rozwiązywania problemów związanych z błędami Instalatora pakietu Office, należy kliknąć numery artykułów poniżej w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
228658 OFF2000: Podczas uruchamiania Instalatora pakietu Office pojawia się komunikat o błędzie „Błąd 1303. Instalator posiada niewystarczające uprawnienia..."
228592 OFF2000: Komunikat o błędzie: Błąd 1316 podczas uruchamiania Instalatora dla instalacji administracyjnej
217666 You receive an "Error 1327. Invalid Drive: C:\" error message when you install Office 2000

236427 You receive an "Error 1402. Could not open key" error message when you run Office 2000 Setup

228655 You receive an "Error 1704. An installation for <Office product> is currently suspended" error message when you install Office 2000

237294 OFF2000: Błąd 1904 podczas instalacji pakietu Office 2000
217648 "Warning 1909. Could not create shortcut" during Setup

217662 Error 1925 when you run Setup with the /J switch

240335 You receive an "Internal error 2336" error message that is caused by possible file damage when you install Office 2000

217714 OFF2000: Wydaje się, że Instalator przestał odpowiadać, a następnie wyświetlany jest błąd wewnętrzny 2336 lub 2755
228668 OFF2000: Błąd wewnętrzny 2343 podczas instalacji
235662 You receive "Internal Error 2344" and "Installer ended prematurely because of an error" error messages when you run Office 2000 Setup

236437 OFF2000: Komunikat o błędzie: „Błąd wewnętrzny 2351” lub „Błąd wewnętrzny 2355” podczas instalacji
220780 OFF2000: Błąd 2755 Instalatora przy zainstalowanej starszej wersji pakietu Office
221374 OFF2000: Wystąpił błąd wewnętrzny 2893 podczas podawania długiej nazwy firmy
236053 OFF2000: Błąd wewnętrzny 2894 podczas instalacji pakietu Office
230879 OFF2000: Plik dziennika zawiera zawsze komunikat o błędzie „Błąd wewnętrzny 2898: Skontaktuj się z obsługą techniczną produktu, aby uzyskać pomoc”
Aby uzyskać ogólne informacje dotyczące rozwiązywania problemów z pakietem Office, należy kliknąć numery artykułów poniżej w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
238259 Office stops during setup: Troubleshooting steps on Windows 95

245226 How to troubleshoot the issues with Office 2000 installation from a CD

200116 Troubleshooting Office programs under Windows NT 4.0

218853 Troubleshooting Office Kernel32.dll errors under Windows 98

218873 Troubleshooting Office 2000 Kernel32.dll errors under Windows 95

238012 Office 2000 stops responding during setup on Windows 98

237957 OFF2000: Jak używać pliku dziennika Instalatora pakietu Office 2000 do rozwiązywania problemów z instalacją
200375 How to install Windows 95 to a new folder to troubleshoot Office

Właściwości

Identyfikator artykułu: 229683 — ostatni przegląd: 17.10.2006 — zmiana: 1

Opinia