Opis konsoli odzyskiwania systemu Windows 2000

Wersja tego artykułu dla systemu Microsoft Windows XP: 314058 .

Ten artykuł dotyczy systemu Windows 2000. Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows 2000 zostanie zakończone 13 lipca 2010.Centrum rozwiązań dotyczących zakończenia świadczenia pomocy technicznej dla systemu Windows 2000 to witryna umożliwiająca rozpoczęcie planowania strategii migracji z systemu Windows 2000. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz zasady cyklu pomocy technicznej firmy Microsoft.

Streszczenie

W tym artykule opisano funkcje i ograniczenia konsoli odzyskiwania systemu Windows. Konsola odzyskiwania systemu Windows została zaprojektowana, aby ułatwić proces odzyskiwania, gdy nie można poprawnie uruchomić komputera z systemem Windows.

Więcej informacji

Korzystając z konsoli odzyskiwania systemu Windows, można uzyskać ograniczony dostęp do woluminów systemów plików NTFS, FAT i FAT32 bez konieczności uruchamiania graficznego interfejsu systemu Windows. W konsoli odzyskiwania systemu Windows można wykonywać następujące czynności:
 • Używanie, kopiowanie, zmienianie nazw oraz zamienianie plików i folderów systemu operacyjnego.
 • Włączanie lub wyłączanie uruchamiania usług lub urządzeń podczas następnego uruchomienia komputera.
 • Naprawa sektora rozruchowego systemu plików lub głównego rekordu rozruchowego (MBR).
 • Tworzenie i formatowanie partycji na dyskach.
Tylko administrator może uzyskać dostęp do konsoli odzyskiwania systemu Windows, więc nieautoryzowani użytkownicy nie mogą korzystać z żadnych woluminów NTFS.

Uruchamianie konsoli odzyskiwania systemu Windows

Aby uruchomić konsolę odzyskiwania systemu Windows, użyj dowolnej z następujących metod:

 • Uruchom komputer z dyskietek Instalatora systemu Windows lub z dysku CD-ROM z systemem Windows. Aby uruchomić konsolę odzyskiwania systemu Windows, na ekranie „Instalator — Zapraszamy!” naciśnij klawisz F10 lub naciśnij klawisz R w celu naprawy instalacji, a następnie naciśnij klawisz C (tylko w systemie Windows 2000). Wybierz odpowiedni numer instalacji systemu Windows, którą chcesz naprawić, a następnie wpisz hasło administratora. Jeśli hasło administratora nie jest ustawione, naciśnij klawisz ENTER.
 • Dodaj konsolę odzyskiwania systemu Windows do folderu Autostart systemu Windows za pomocą programu Winnt32.exe z przełącznikiem /cmdcons. Ta procedura wymaga około 7 MB miejsca na partycji systemowej dysku twardego w celu przechowywania folderu Cmdcons i plików.


  UWAGA Jeśli jest używany mechanizm dublowania oprogramowania, zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  229077 Dublowanie uniemożliwia preinstalowanie konsoli odzyskiwania (j. ang.)
 • Wykonaj instrukcje zamieszczone w następującym artykule z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  222478 Tworzenie szablonu w celu uruchomienia konsoli odzyskiwania przy użyciu serwera instalacji zdalnej (j. ang.)

Korzystanie z konsoli poleceń

Po uruchomieniu konsoli odzyskiwania systemu Windows jest wyświetlany następujący komunikat:
Interpreter poleceń konsoli rozruchu systemu Windows NT(TM).

OSTRZEŻENIE:

To jest ograniczona funkcja wiersza polecenia przeznaczona tylko dla użytkowników zaawansowanych jako narzędzie odzyskiwania systemu. Niepoprawne używanie tego narzędzia może stać się przyczyną poważnych problemów obejmujących cały system, których naprawa może wymagać ponownej instalacji systemu Windows.

Wpisz polecenie „exit”, aby zamknąć wiersz polecenia i wykonać ponowny rozruch systemu.

1: C:\WINNT

Do której instalacji systemu Windows chcesz się zalogować? (Naciśnij klawisz ENTER, aby anulować).
Po wprowadzeniu numeru odpowiedniej instalacji systemu Windows należy wpisać hasło do konta administratora. Jeśli trzy razy zostanie użyte niepoprawne hasło, konsola odzyskiwania systemu Windows zostanie zamknięta. W przypadku braku lub uszkodzenia bazy danych SAM nie można korzystać z konsoli odzyskiwania systemu Windows, ponieważ nie jest możliwe poprawne uwierzytelnienie użytkownika. Po wprowadzeniu hasła i uruchomieniu konsoli odzyskiwania systemu Windows należy wpisać polecenie exit, aby ponownie uruchomić komputer.

Zastrzeżenia i ograniczenia związane z konsolą poleceń

Z poziomu konsoli odzyskiwania systemu Windows można korzystać tylko z następujących folderów:
 • Folder główny
 • Folder %SystemRoot% i podfoldery instalacji systemu Windows, do której użytkownik jest obecnie zalogowany
 • Folder Cmdcons
 • Stacje nośników wymiennych, takie jak stacje dysków CD-ROM
UWAGA Próba uzyskania dostępu do innych folderów spowoduje wyświetlenie komunikatu o błędzie „Odmowa dostępu”. Ponadto podczas korzystania z konsoli odzyskiwania systemu Windows nie można skopiować pliku z lokalnego dysku twardego na dyskietkę. Można jednak skopiować plik z dyskietki lub dysku CD-ROM na dysk twardy oraz z dysku twardego na inny dysk twardy.

Dostępne polecenia

HELP

Za pomocą polecenia help można wyświetlić poniższą listę wszystkich obsługiwanych poleceń:

attrib delete fixboot md type
cd dir fixmbr mkdir systemroot
chdir disable format more
chkdsk diskpart help rd
cls enable listsvc ren
copy exit logon rename
del expand map rmdir

ATTRIB

Używając polecenia attrib z dowolnym z poniższych parametrów, można zmieniać atrybuty plików lub folderów:
-R
+R
-S
+S
-H
+H

+ — służy do ustawiania atrybutu.
- — służy do resetowania atrybutu.
R — atrybut pliku tylko do odczytu.
S — atrybut pliku systemowego.
H — atrybut pliku ukrytego.
UWAGA Co najmniej jeden atrybut musi zostać ustawiony lub wyczyszczony. Aby wyświetlić atrybuty, należy użyć polecenia dir.

CD i CHDIR

Za pomocą poleceń cd i chdir można przechodzić do innych folderów. Wpisując polecenie cd .., można przejść do folderu nadrzędnego. Wpisując polecenie cd dysk:, można wyświetlić bieżący folder na określonym dysku. Wpisując polecenie cd bez parametrów, można wyświetlić bieżący dysk i folder. Polecenie chdir interpretuje spacje jako ograniczniki. Dlatego nazwę podfolderu zawierającą spacje należy ująć w cudzysłów. Na przykład:
cd "\winnt\profiles\username\programs\start menu"
Polecenie chdir działa tylko w obrębie folderów systemowych bieżącej instalacji systemu Windows, nośników wymiennych, katalogów głównych wszystkich partycji dysków twardych oraz lokalnych źródeł instalacji.

CHKDSK

chkdsk dysk /p /r
To polecenie (w składni polecenia dysk określa dysk do sprawdzenia) służy do sprawdzania określonego dysku i naprawiania lub odzyskiwania go, jeśli jest to konieczne. Ponadto umożliwia oznaczenie uszkodzonych sektorów i odzyskanie informacji możliwych do odczytania.

Za pomocą przełącznika /p polecenia CHKDSK można szczegółowo sprawdzić dysk, nawet jeśli nie ma na nim oznaczonych błędów, a następnie naprawić znalezione błędy. Przełącznik /r powoduje zlokalizowanie uszkodzonych sektorów i odzyskanie informacji, które można odczytać. Określenie przełącznika /r oznacza także niejawne użycie przełącznika /p. Jeśli polecenie chkdsk zostanie określone bez argumentów, zostanie ono domyślnie użyte bez przełączników na bieżącym dysku. Opcjonalnie można skorzystać z wymienionych przełączników. Użycie polecenia chkdsk wymaga pliku Autochk.exe. Polecenie CHKDSK automatycznie lokalizuje ten plik w folderze rozruchowym. Zazwyczaj jest to folder Cmdcons, jeśli została preinstalowana konsola poleceń. Jeśli tego pliku nie można odnaleźć w folderze rozruchowym, polecenie CHKDSK próbuje zlokalizować instalacyjny dysk CD-ROM z systemem Windows. Jeśli nie można odnaleźć nośnika instalacyjnego, polecenie CHKDSK monituje o podanie lokalizacji pliku Autochk.exe.

CLS

To polecenie służy do czyszczenia ekranu.

COPY

copy lokalizacja_źródłowalokalizacja_docelowa
To polecenie służy do kopiowania plików (w składni polecenia lokalizacja_źródłowa określa plik do skopiowania, a lokalizacja_docelowa określa nazwę nowego pliku lub folderu). Symbole wieloznaczne oraz kopie folderów nie są dozwolone. Skompresowany plik z dysku CD-ROM systemu Windows jest automatycznie dekompresowany podczas kopiowana.

Jeśli lokalizacja_docelowa nie została określona, domyślne zostanie użyty folder bieżący. Jeśli plik już istnieje, zostanie wyświetlony monit o zastąpienie go.

DEL i DELETE

del dysk: ścieżka nazwa_pliku
delete dysk: ścieżka nazwa_pliku
To polecenie służy do usuwania plików (w składni polecenia dysk: ścieżka nazwa_pliku określają plik do usunięcia). Polecenie delete działa tylko w obrębie folderów systemowych bieżącej instalacji systemu Windows, nośników wymiennych, katalogów głównych wszystkich partycji dysków twardych oraz lokalnych źródeł instalacji. Polecenie delete nie akceptuje symboli wieloznacznych (*).

DIR

dir dysk: ścieżka nazwa_pliku
To polecenie służy do wyświetlania listy plików i podfolderów danego folderu (w składni polecenia dysk: ścieżka nazwa_pliku określają dysk, folder i pliki do wyświetlenia). Polecenie dir wyświetla listę wszystkich plików, z plikami ukrytymi i systemowymi włącznie. Pliki mogą mieć następujące atrybuty:

D — katalog R — plik tylko do odczytu
H — plik ukryty A — pliki gotowe do archiwizacji
S — plik systemowy C — skompresowany
E — zaszyfrowany P — punkt ponownej analizy
Polecenie dir działa tylko w obrębie folderów systemowych bieżącej instalacji systemu Windows, nośników wymiennych, katalogów głównych wszystkich partycji dysków twardych oraz lokalnych źródeł instalacji.

DISABLE

disable nazwa_usługi
To polecenie służy do wyłączania usług lub sterowników systemu Windows (w składni polecenia nazwa_usługi określa nazwę usługi lub sterownika do wyłączenia).

Polecenie listsvc służy do wyświetlania listy wszystkich usług lub sterowników, które można wyłączyć. Polecenie disable wyświetla stary typ uruchomienia usługi przed ustawieniem typu SERVICE_DISABLED. Dlatego należy zapisać stary typ uruchomienia, aby w razie potrzeby można było ponownie włączyć usługę.

Polecenie disable wyświetla następujące wartości typu uruchomienia:
SERVICE_DISABLED
SERVICE_BOOT_START
SERVICE_SYSTEM_START
SERVICE_AUTO_START
SERVICE_DEMAND_START

DISKPART

diskpart /add /delete nazwa_urządzenia nazwa_dysku nazwa_partycji rozmiar
To polecenie służy do zarządzania partycjami w woluminach dysku twardego.

 • /add: Utworzenie nowej partycji.
 • /delete: Usunięcie istniejącej partycji.
 • nazwa_urządzenia: Nazwa urządzenia na potrzeby utworzenia nowej partycji. Tę nazwę można uzyskać z danych wyjściowych polecenia MAP. Na przykład: \urządzenie\dysk_twardy_0.
 • nazwa_dysku: Nazwa istniejącej partycji do usunięcia oparta na literze dysku, na przykład D:
 • nazwa_partycji: Oparta na partycji nazwa istniejącej partycji do usunięcia. Tej nazwy można użyć zamiast argumentu nazwy dysku. Na przykład: \urządzenie\dysk_twardy_0\partycja_1.
 • rozmiar: Rozmiar nowej partycji w megabajtach.
UWAGA Jeśli nie zostały użyte żadne argumenty, zostanie wyświetlony interfejs użytkownika umożliwiający zarządzanie partycjami.

OSTRZEŻENIE Użycie tego polecenia może spowodować uszkodzenie tabeli partycji, jeśli dysk został uaktualniony do konfiguracji dysku dynamicznego. Strukturę dysków dynamicznych można modyfikować tylko za pomocą narzędzia Zarządzanie dyskami.

ENABLE

enable nazwa_usługi typ_uruchomienia

Polecenie enable służy do włączania usług lub sterowników systemu Windows (w składni polecenia nazwa_usługi określa nazwę usługi lub sterownika do włączenia).

Polecenie listsvc wyświetla listę wszystkich usług lub sterowników, które można włączyć. Polecenie enable wyświetla stary typ uruchomienia usługi przed zresetowaniem i ustawieniem nowej wartości. Dobrym rozwiązaniem jest zanotowanie starej wartości, aby w razie potrzeby można było przywrócić typ uruchomienia usługi.

Prawidłowe wartości typ_uruchomienia:
SERVICE_BOOT_START
SERVICE_SYSTEM_START
SERVICE_AUTO_START
SERVICE_DEMAND_START
UWAGA Jeśli nowy typ uruchomienia nie został określony, polecenie enable wyświetla stary typ uruchomienia.

EXIT

Polecenie exit służy do zamknięcia konsoli poleceń i ponownego uruchomienia komputera.

EXPAND

expand lokalizacja_źródłowa [/F:specyfikacja_plików] [lokalizacja_docelowa] [/y]
expand lokalizacja_źródłowa [/F:specyfikacja_plików] /D
To polecenie służy do wyodrębniania plików (w składni polecenia lokalizacja_źródłowa określa nazwę pliku do wyodrębnienia, a lokalizacja_docelowa określa katalog, w którym ma się znaleźć nowy plik).

UWAGA Nie można używać symboli wieloznacznych.
Jeśli lokalizacja_docelowa nie została określona, domyślne zostanie użyty folder bieżący.

Opcje:
 • /y: Pominięcie monitu przed zastąpieniem istniejącego pliku.
 • /f:specyfikacja_plików: Jeśli lokalizacja źródłowa zawiera więcej niż jeden plik, należy użyć tego parametru do zidentyfikowania określonych plików przeznaczonych do wyodrębnienia. Można używać symboli wieloznacznych.
 • /d: Wyświetlenie katalogu plików w lokalizacji źródłowej bez wyodrębniania.
Lokalizacja docelowa może być dowolnym katalogiem w katalogach systemowych bieżącej instalacji systemu Windows, katalogu głównym dowolnego dysku, lokalnych źródłach instalacji lub folderze Cmdcons. Lokalizacją docelową nie może być nośnik wymienny. Plik docelowy nie może być tylko do odczytu. Korzystając z polecenia attrib, można usunąć atrybut tylko do odczytu.

Użycie polecenia expand bez parametru /y powoduje wyświetlenie monitu, jeśli plik docelowy już istnieje.

FIXBOOT

fixboot nazwa_dysku:
To polecenie służy do zapisywania nowego kodu sektora rozruchowego systemu Windows na partycji rozruchowej (w składni polecenia nazwa_dysku określa literę dysku, na którym ma zostać zapisany sektor rozruchowy). To polecenie usuwa problemy związane z uszkodzeniem sektora rozruchowego systemu Windows. Awaryjny proces naprawczy także umożliwia naprawienie sektora rozruchowego. To polecenie zastępuje domyślny zapis na systemowej partycji rozruchowej.


FIXMBR

fixmbr nazwa_urządzenia
To polecenie służy do naprawiania głównego rekordu rozruchowego (MBR) partycji systemowej (w składni polecenia nazwa_urządzenia określa opcjonalną nazwę urządzenia wymagającego nowego rekordu MBR). Tego polecenia można użyć, jeśli wirus uszkodził rekord MBR i nie można uruchomić systemu Windows.

OSTRZEŻENIE To polecenie może spowodować uszkodzenie tabel partycji, jeśli na komputerze znajduje się wirus lub wystąpił problem ze sprzętem. To polecenie może spowodować, że partycje staną się niedostępne. Firma Microsoft sugeruje uruchomienie oprogramowania antywirusowego przed użyciem tego polecenia.

Nazwę można uzyskać z danych wyjściowych polecenia map. W przypadku pozostawienia jej pustej naprawiony zostanie rekord MBR urządzenia rozruchowego. Na przykład:

fixmbr \urządzenie\dysk_twardy_2
Jeśli polecenie fixmbr wykryje nieprawidłową lub niestandardową sygnaturę tabeli partycji, zostanie wyświetlony monit o zezwolenie przed zastąpieniem rekordu MBR.

FORMAT

format dysk: /Q /FS:system_plików
To polecenie służy do formatowania określonego dysku przy użyciu wybranego systemu plików (w składni polecenia /Q oznacza wykonanie szybkiego formatowania dysku, dysk określa literę dysku partycji do sformatowania, a /FS:system_plików określa typ systemu plików, na przykład FAT, FAT32 lub NTFS).

Jeśli system plików nie zostanie określony, zostanie użyty format istniejącego systemu plików, jeśli jest dostępny.

LISTSVC

Polecenie listsvc służy do wyświetlenia wszystkich dostępnych w bieżącej instalacji systemu Windows usług i sterowników, a także ich typów uruchomienia. To polecenie może być przydatne podczas korzystania z poleceń disable oraz enable.

UWAGA Lista jest wyodrębniana z gałęzi %SystemRoot%\System32\Config\SYSTEM. W przypadku uszkodzenia lub braku gałęzi SYSTEM wyniki są niemożliwe do przewidzenia.

LOGON

logon
Polecenie logon wyświetla listę wszystkich wykrytych instalacji systemu Windows, a następnie monituje o hasło administratora lokalnego dla kopii systemu Windows, do której użytkownik chce się zalogować. Jeśli więcej niż trzy próby zalogowania się zakończą się niepowodzeniem, konsola zostanie zamknięta, a komputer zostanie ponownie uruchomiony.

MAP

map arc
To polecenie pozwala wyświetlić litery dysków, typy systemów plików, rozmiary partycji i mapowania na urządzenia fizyczne (parametr arc powoduje użycie przez polecenie map ścieżek ARC zamiast ścieżek urządzeń systemu Windows).


MD i MKDIR

Polecenia md oraz mkdir służą do tworzenia nowych folderów. Symbole wieloznaczne nie są obsługiwane. Polecenie mkdir działa tylko w obrębie folderów systemowych bieżącej instalacji systemu Windows, nośników wymiennych, katalogów głównych wszystkich partycji dysków twardych oraz lokalnych źródeł instalacji.

MORE

more nazwa_pliku
To polecenie służy do wyświetlania pliku tekstowego na ekranie.

RD i RMDIR

Polecenia rd oraz rmdir służą do usuwania folderów. Te polecenia działają tylko w obrębie folderów systemowych bieżącej instalacji systemu Windows, nośników wymiennych, katalogów głównych wszystkich partycji dysków twardych oraz lokalnych źródeł instalacji.

REN i RENAME

Polecenia ren oraz rename służą do zmieniania nazw plików. Nie można określić nowego dysku ani ścieżki dla pliku docelowego. Te polecenia działają tylko w obrębie folderów systemowych bieżącej instalacji systemu Windows, nośników wymiennych, katalogów głównych wszystkich partycji dysków twardych oraz lokalnych źródeł instalacji.

SET

Polecenie set umożliwia wyświetlanie lub modyfikowanie czterech opcji środowiska.
AllowWildCards = FALSE AllowAllPaths = FALSE AllowRemovableMedia = FALSE NoCopyPrompt = FALSE

SYSTEMROOT

Polecenie systemroot służy do ustawiania bieżącego folderu roboczego na folder %SystemRoot% instalacji systemu Windows, do której użytkownik jest obecnie zalogowany.

TYPE

type nazwa_pliku
Polecenie type pozwala wyświetlić plik tekstowy.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 229716 — ostatni przegląd: 25.03.2010 — zmiana: 1

Opinia