MS10-092: Luka w zabezpieczeniach Harmonogramu zadań umożliwia podniesienie uprawnień

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Vista z dodatkiem Service Pack 1 (SP1) kończy się 12 lipca 2011. Aby w dalszym ciągu otrzymywać aktualizacje zabezpieczeń dla systemu Windows, należy korzystać z systemu Windows Vista z dodatkiem Service Pack 2 (SP2). Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z tą stroną firmy Microsoft w sieci Web: Wkrótce zostanie zakończone świadczenie pomocy technicznej dla niektórych wersji systemu Windows.

WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS10-092. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą nieodpłatnie uzyskać pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.

Znane problemy

Znany problem 1

Gdy zostanie zainstalowana ta aktualizacja zabezpieczeń, otwarcie Harmonogramu zadań (taskschd.msc) może skutkować zwróceniem komunikatu o błędzie podobnego do następującego:


Zadanie nazwa_zadania: Obraz zadania jest uszkodzony lub został poddany nieuprawnionej manipulacji.


W szczególności ten problem może wystąpić w następującym scenariuszu:
 1. Na komputerze jest uruchomiony system Windows Vista lub Windows Server 2008.
 2. Zainstalowano aktualizację zabezpieczeń 2305420.
 3. Przeprowadzono uaktualnienie do wersji RTM systemu Windows 7 lub Windows Server 2008 R2. 
 4. Zainstalowano dodatek Service Pack 1 (SP1) dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2.
W takim scenariuszu problem dotyczy wszystkich zadań skrzynki odbiorczej w systemie Windows Server 2008 R2 oraz wszystkich zadań utworzonych po uaktualnieniu z systemu Windows Vista lub Windows Server 2008.

Aby uniknąć tego problemu, należy skorzystać z jednej z następujących metod:
 • Uaktualnij system Windows Vista lub Windows Server 2008 bezpośrednio do wersji systemu Windows 7 lub Windows Server 2008 R2 zawierającej dodatek SP1. 
 • Po uaktualnieniu do wersji RTM systemu Windows 7 lub Windows Server 2008 R2 zainstaluj aktualizację zabezpieczeń 2305420 przed zainstalowaniem dodatku SP1.
Jeśli ten problem już wystąpił, w celu rozwiązania go należy wykonać czynności podane w sekcji „Obejście” w części „Znany problem 2”.

Znany problem 2

Po uaktualnieniu systemu Windows Vista lub Windows Server 2008 do systemu Windows 7 lub Windows Server 2008 R2 przy użyciu pakietu instalacyjnego zawierającego tę aktualizację zabezpieczeń (KB2305420) może się okazać, że zaplanowane zadania nie działają poprawnie. Na przykład po otwarciu Harmonogramu zadań może zostać wyświetlony komunikat o błędzie podobny do następującego:


Obraz zadania jest uszkodzony lub został poddany nieuprawnionej manipulacji.


Po zamknięciu komunikatu zadanie nie jest już widoczne w Harmonogramie zadań.


Obejście problemu

Ważne W przypadku zastosowania poniższego obejścia w rejestrze zostanie także sprawdzona poprawność wszystkich zadań, które mogły zostać uszkodzone przez złośliwe oprogramowanie. Zaleca się sprawdzenie poprawności akcji skojarzonej z każdym zadaniem, w tym także zadań skrzynki odbiorczej, w celu sprawdzenia, czy zadanie jest poprawne i nie jest skojarzone ze złośliwym oprogramowaniem.


Ważne W tej sekcji, metodzie lub w tym zadaniu podano informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może jednak być przyczyną poważnych problemów. Dlatego należy uważnie wykonywać podane czynności. Aby zapewnić dodatkową ochronę, przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu w przypadku wystąpienia problemu będzie można przywrócić rejestr. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322756 Jak wykonywać kopię zapasową rejestru i przywracać go w systemie Windows


UwagaPoniższe czynności należy wykonać po zalogowaniu się jako użytkownik lokalny z uprawnieniami administracyjnymi.

Aby odtworzyć uszkodzone zadania, wykonaj następujące czynności:


Krok 1. Lokalizowanie odwołań do uszkodzonego zadania w rejestrze i w Harmonogramie zadań

W tym celu wykonaj następujące czynności:
 1. Otwórz Harmonogram zadań.
 2. Rozwiń drzewo Biblioteka Harmonogramu zadań w lewym okienku i odszukaj folder zawierający uszkodzone zadanie. Zanotuj lokalizację uszkodzonego zadania. Będzie ona potrzebna w dalszej części tej procedury.
 3. Znajdź podklucz rejestru odpowiadający uszkodzonemu zadaniu w jednym z następujących podkluczy rejestru. Podklucz można zlokalizować, wyszukując nazwę zadania:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tree
  Kliknij podklucz rejestru odpowiadający uszkodzonemu zadaniu, a następnie zanotuj wartość identyfikatora GUID z wpisu „Id”. Na przykład {2911FBBD-A0AA-4A79-A8EE-84EF7555A71B}. Będzie ona potrzebna w następnym kroku tej procedury.
 4. Znajdź podklucz rejestru odpowiadający uszkodzonemu zadaniu w jednym z trzech następujących podkluczy rejestru. Aby zlokalizować ten podklucz, wyszukaj wartość identyfikatora GUID zanotowaną w poprzednim kroku. Na przykład {2911FBBD-A0AA-4A79-A8EE-84EF7555A71B}. Zadanie będzie dostępne tylko w jednej z trzech lokalizacji:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Plain lub: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Logon lub: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Boot
  Zanotuj lokalizację uszkodzonego zadania w rejestrze. Będzie ona potrzebna w dalszej części tej procedury.
Krok 2. Tworzenie kopii tymczasowej pliku uszkodzonego zadania

W tym celu wykonaj następujące czynności:
 1. Otwórz następujący folder w Eksploratorze Windows:
  %SYSTEMDRIVE%\Windows\System32\Tasks\<nazwa_uszkodzonego_zadania> 
 2. Znajdź i skopiuj plik zadania odpowiadający uszkodzonemu zadaniu do lokalizacji tymczasowej.

Krok 3. Oczyszczanie uszkodzonego zadania

W tym celu wykonaj następujące czynności:
 1. Usuń plik zadania odpowiadający uszkodzonemu zadaniu z folderu Tasks (%SYSTEMDRIVE%\Windows\System32\Tasks).
 2. Usuń podklucz rejestru odpowiadający uszkodzonemu zadaniu z następującego podklucza rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tree
 3. Usuń podklucz rejestru odpowiadający uszkodzonemu zadaniu z następującego podklucza rejestru. Zadanie będzie w formacie identyfikatora GUID. Na przykład {2911FBBD-A0AA-4A79-A8EE-84EF7555A71B}.


  Uwaga W celu znalezienia folderu rejestru należy skorzystać z notatki sporządzonej wcześniej w ramach tej procedury.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tasks
 4. Usuń podklucz rejestru odpowiadający uszkodzonemu zadaniu z jednego z trzech następujących podkluczy rejestru. Zadanie będzie dostępne tylko w jednej z trzech lokalizacji i będzie w formacie identyfikatora GUID. Na przykład {2911FBBD-A0AA-4A79-A8EE-84EF7555A71B}.


  Uwaga W celu znalezienia folderu rejestru należy skorzystać z notatki sporządzonej wcześniej w ramach tej procedury.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Plain lub: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Logon lub: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Boot
Krok 4. Ponowne tworzenie zadania przy użyciu tymczasowej kopii zapasowej

W tym celu wykonaj następujące czynności: W tym celu wykonaj następujące czynności:
 1. Otwórz Harmonogram zadań.
 2. Rozwiń drzewo Biblioteka Harmonogramu zadań w lewym okienku i otwórz folder, który przedtem zawierał uszkodzone zadanie.


  Uwaga W celu znalezienia folderu należy skorzystać z notatki sporządzonej wcześniej w ramach tej procedury.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder, który przedtem zawierał uszkodzone zadanie, a następnie kliknij polecenie Importuj zadanie.
 4. W oknie dialogowym Otwieranie wybierz pozycję Wszystkie pliki (*.*). Przejdź do folderu tymczasowego zawierającego kopię zapasową pliku zadania, a następnie wybierz plik zadania. Kliknij przycisk Otwórz. Zostanie utworzone nowe zadanie, które będzie widoczne w Harmonogramie zadań.
W celu przywrócenia zadania z kopii zapasowej można także użyć poniższego polecenia w wierszu polecenia.
Schtasks.exe /CREATE /TN <nazwa_nowego_zadania> /XML <nazwa_pliku_XML> 

INFORMACJE O PLIKACH

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji oprogramowania instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Wartości daty i godziny mogą ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.

Informacje o plikach w systemach Windows Vista i Windows Server 2008

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:

  WersjaProduktEtap rozwojuSkładnik usługi
  6.0.6000.16xxxWindows VistaRTMGDR
  6.0.6000.20xxxWindows VistaRTMLDR
  6.0.6001.18xxxWindows Vista SP1 i Windows Server 2008 SP1SP1GDR
  6.0.6001.22xxxWindows Vista SP1 i Windows Server 2008 SP1SP1LDR
  6.0.6002.18xxxWindows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2SP2GDR
  6.0.6002.22xxxWindows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2SP2LDR
 • Dodatek Service Pack 1 jest zintegrowany z pierwotnie wydaną wersją systemu Windows Server 2008. Dlatego pliki dla wersji RTM dotyczą tylko systemu Windows Vista. Pliki dla wersji RTM są oznaczone numerem wersji 6.0.0000.xxxxxx.
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń (ich atrybuty nie zostały wymienione) są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Tmm.dll6.0.6001.227911,298,43205-Nov-201023:55x86
Tmm.dll6.0.6002.225191,298,43205-Nov-201000:43x86
Hashcleanup.exe6.0.6001.185519,72805-Nov-201000:53x86
Hashcleanup.exe6.0.6001.227919,72805-Nov-201013:43x86
Hashcleanup.exe6.0.6002.183429,72804-Nov-201016:33x86
Hashcleanup.exe6.0.6002.225199,72804-Nov-201022:15x86
Taskcomp.dll6.0.6001.18551270,33606-Nov-201011:10x86
Taskcomp.dll6.0.6001.22791270,33605-Nov-201023:55x86
Taskcomp.dll6.0.6002.18342270,33604-Nov-201018:55x86
Taskcomp.dll6.0.6002.22519270,33605-Nov-201000:43x86
Taskschd.dll6.0.6001.18551357,37606-Nov-201011:10x86
Taskschd.dll6.0.6001.22791357,37605-Nov-201023:55x86
Taskschd.dll6.0.6002.18342352,76804-Nov-201018:55x86
Taskschd.dll6.0.6002.22519352,76805-Nov-201000:43x86
Taskeng.exe6.0.6001.18551171,52005-Nov-201000:53x86
Taskeng.mofNot Applicable2,25426-Feb-201004:12Not Applicable
Taskeng.exe6.0.6001.22791171,52005-Nov-201013:43x86
Taskeng.mofNot Applicable2,25404-Mar-201006:02Not Applicable
Taskeng.exe6.0.6002.18342171,52004-Nov-201016:34x86
Taskeng.mofNot Applicable2,25403-Apr-200921:38Not Applicable
Taskeng.exe6.0.6002.22519171,52004-Nov-201022:15x86
Taskeng.mofNot Applicable2,25403-Apr-200921:40Not Applicable
Schedsvc.dll6.0.6001.18551603,64806-Nov-201011:09x86
Schedsvc.mofNot Applicable2,25026-Feb-201004:12Not Applicable
Schedsvc.dll6.0.6001.22791604,67205-Nov-201023:55x86
Schedsvc.mofNot Applicable2,25004-Mar-201006:02Not Applicable
Schedsvc.dll6.0.6002.18342601,60004-Nov-201018:55x86
Schedsvc.mofNot Applicable2,25003-Apr-200921:38Not Applicable
Schedsvc.dll6.0.6002.22519602,11205-Nov-201000:43x86
Schedsvc.mofNot Applicable2,25003-Apr-200921:40Not Applicable
Wmicmiplugin.dll6.0.6001.18551345,08806-Nov-201011:10x86
Wmicmiplugin.dll6.0.6001.22791345,60005-Nov-201023:56x86
Wmicmiplugin.dll6.0.6002.18342345,60004-Nov-201018:56x86
Wmicmiplugin.dll6.0.6002.22519345,60005-Nov-201000:43x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Tmm.dll6.0.6001.227911,319,42404-Nov-201018:38x64
Tmm.dll6.0.6002.225191,319,42404-Nov-201019:59x64
Hashcleanup.exe6.0.6001.1855110,24004-Nov-201021:15x64
Hashcleanup.exe6.0.6001.2279110,24004-Nov-201016:54x64
Hashcleanup.exe6.0.6002.1834210,24004-Nov-201023:58x64
Hashcleanup.exe6.0.6002.2251910,24004-Nov-201017:43x64
Taskcomp.dll6.0.6001.18551410,11206-Nov-201004:35x64
Taskcomp.dll6.0.6001.22791410,11204-Nov-201018:38x64
Taskcomp.dll6.0.6002.18342410,11206-Nov-201011:18x64
Taskcomp.dll6.0.6002.22519410,11204-Nov-201019:59x64
Taskschd.dll6.0.6001.18551655,87206-Nov-201004:35x64
Taskschd.dll6.0.6001.22791655,87204-Nov-201018:38x64
Taskschd.dll6.0.6002.18342655,87206-Nov-201011:18x64
Taskschd.dll6.0.6002.22519655,87204-Nov-201019:59x64
Taskeng.exe6.0.6001.18551267,77604-Nov-201021:16x64
Taskeng.mofNot Applicable2,25424-Feb-201014:15Not Applicable
Taskeng.exe6.0.6001.22791267,77604-Nov-201016:54x64
Taskeng.mofNot Applicable2,25426-Feb-201004:20Not Applicable
Taskeng.exe6.0.6002.18342267,77604-Nov-201023:58x64
Taskeng.mofNot Applicable2,25403-Apr-200921:40Not Applicable
Taskeng.exe6.0.6002.22519267,77604-Nov-201017:44x64
Taskeng.mofNot Applicable2,25403-Apr-200921:04Not Applicable
Schedsvc.dll6.0.6001.18551854,52806-Nov-201004:35x64
Schedsvc.mofNot Applicable2,25024-Feb-201014:15Not Applicable
Schedsvc.dll6.0.6001.22791856,06404-Nov-201018:37x64
Schedsvc.mofNot Applicable2,25026-Feb-201004:20Not Applicable
Schedsvc.dll6.0.6002.18342855,04006-Nov-201011:18x64
Schedsvc.mofNot Applicable2,25003-Apr-200921:40Not Applicable
Schedsvc.dll6.0.6002.22519856,06404-Nov-201019:59x64
Schedsvc.mofNot Applicable2,25003-Apr-200921:04Not Applicable
Wmicmiplugin.dll6.0.6001.18551499,71206-Nov-201004:35x64
Wmicmiplugin.dll6.0.6001.22791499,71204-Nov-201018:38x64
Wmicmiplugin.dll6.0.6002.18342500,22406-Nov-201011:18x64
Wmicmiplugin.dll6.0.6002.22519500,22404-Nov-201019:59x64
Schedsvc.mofNot Applicable2,25026-Feb-201004:12Not Applicable
Schedsvc.mofNot Applicable2,25004-Mar-201006:02Not Applicable
Schedsvc.mofNot Applicable2,25003-Apr-200921:38Not Applicable
Schedsvc.mofNot Applicable2,25003-Apr-200921:40Not Applicable
Tmm.dll6.0.6001.227911,298,43205-Nov-201023:55x86
Tmm.dll6.0.6002.225191,298,43205-Nov-201000:43x86
Taskcomp.dll6.0.6001.18551270,33606-Nov-201011:10x86
Taskcomp.dll6.0.6001.22791270,33605-Nov-201023:55x86
Taskcomp.dll6.0.6002.18342270,33604-Nov-201018:55x86
Taskcomp.dll6.0.6002.22519270,33605-Nov-201000:43x86
Taskschd.dll6.0.6001.18551357,37606-Nov-201011:10x86
Taskschd.dll6.0.6001.22791357,37605-Nov-201023:55x86
Taskschd.dll6.0.6002.18342352,76804-Nov-201018:55x86
Taskschd.dll6.0.6002.22519352,76805-Nov-201000:43x86
Taskeng.exe6.0.6001.18551171,52005-Nov-201000:53x86
Taskeng.mofNot Applicable2,25418-Sep-200621:37Not Applicable
Taskeng.exe6.0.6001.22791171,52005-Nov-201013:43x86
Taskeng.mofNot Applicable2,25404-Mar-201006:02Not Applicable
Taskeng.exe6.0.6002.18342171,52004-Nov-201016:34x86
Taskeng.mofNot Applicable2,25418-Sep-200621:37Not Applicable
Taskeng.exe6.0.6002.22519171,52004-Nov-201022:15x86
Taskeng.mofNot Applicable2,25403-Apr-200921:40Not Applicable

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Hashcleanup.exe6.0.6001.1855120,48004-Nov-201020:35IA-64
Hashcleanup.exe6.0.6001.2279120,48004-Nov-201016:34IA-64
Hashcleanup.exe6.0.6002.1834220,48004-Nov-201017:10IA-64
Hashcleanup.exe6.0.6002.2251920,48004-Nov-201020:55IA-64
Taskcomp.dll6.0.6001.18551807,93604-Nov-201022:25IA-64
Taskcomp.dll6.0.6001.22791807,93604-Nov-201018:06IA-64
Taskcomp.dll6.0.6002.18342807,93604-Nov-201019:25IA-64
Taskcomp.dll6.0.6002.22519807,93605-Nov-201007:49IA-64
Taskschd.dll6.0.6001.185511,257,47204-Nov-201022:25IA-64
Taskschd.dll6.0.6001.227911,257,47204-Nov-201018:06IA-64
Taskschd.dll6.0.6002.183421,257,47204-Nov-201019:25IA-64
Taskschd.dll6.0.6002.225191,257,47205-Nov-201007:49IA-64
Taskeng.exe6.0.6001.18551523,26404-Nov-201020:36IA-64
Taskeng.mofNot Applicable2,25424-Feb-201014:35Not Applicable
Taskeng.exe6.0.6001.22791523,26404-Nov-201016:35IA-64
Taskeng.mofNot Applicable2,25425-Feb-201007:47Not Applicable
Taskeng.exe6.0.6002.18342523,26404-Nov-201017:10IA-64
Taskeng.mofNot Applicable2,25403-Apr-200921:42Not Applicable
Taskeng.exe6.0.6002.22519523,26404-Nov-201020:56IA-64
Taskeng.mofNot Applicable2,25403-Apr-200921:04Not Applicable
Schedsvc.dll6.0.6001.185511,414,14404-Nov-201022:24IA-64
Schedsvc.mofNot Applicable2,25024-Feb-201014:35Not Applicable
Schedsvc.dll6.0.6001.227911,417,21604-Nov-201018:05IA-64
Schedsvc.mofNot Applicable2,25025-Feb-201007:47Not Applicable
Schedsvc.dll6.0.6002.183421,414,65604-Nov-201019:24IA-64
Schedsvc.mofNot Applicable2,25003-Apr-200921:42Not Applicable
Schedsvc.dll6.0.6002.225191,417,21605-Nov-201007:49IA-64
Schedsvc.mofNot Applicable2,25003-Apr-200921:04Not Applicable
Wmicmiplugin.dll6.0.6001.18551985,60004-Nov-201022:25IA-64
Wmicmiplugin.dll6.0.6001.22791986,11204-Nov-201018:06IA-64
Wmicmiplugin.dll6.0.6002.18342986,62404-Nov-201019:26IA-64
Wmicmiplugin.dll6.0.6002.22519986,62405-Nov-201007:50IA-64
Schedsvc.mofNot Applicable2,25026-Feb-201004:12Not Applicable
Schedsvc.mofNot Applicable2,25004-Mar-201006:02Not Applicable
Schedsvc.mofNot Applicable2,25003-Apr-200921:38Not Applicable
Schedsvc.mofNot Applicable2,25003-Apr-200921:40Not Applicable
Taskcomp.dll6.0.6001.18551270,33606-Nov-201011:10x86
Taskcomp.dll6.0.6001.22791270,33605-Nov-201023:55x86
Taskcomp.dll6.0.6002.18342270,33604-Nov-201018:55x86
Taskcomp.dll6.0.6002.22519270,33605-Nov-201000:43x86
Taskschd.dll6.0.6001.18551357,37606-Nov-201011:10x86
Taskschd.dll6.0.6001.22791357,37605-Nov-201023:55x86
Taskschd.dll6.0.6002.18342352,76804-Nov-201018:55x86
Taskschd.dll6.0.6002.22519352,76805-Nov-201000:43x86
Taskeng.exe6.0.6001.18551171,52005-Nov-201000:53x86
Taskeng.mofNot Applicable2,25418-Sep-200621:37Not Applicable
Taskeng.exe6.0.6001.22791171,52005-Nov-201013:43x86
Taskeng.mofNot Applicable2,25404-Mar-201006:02Not Applicable
Taskeng.exe6.0.6002.18342171,52004-Nov-201016:34x86
Taskeng.mofNot Applicable2,25418-Sep-200621:37Not Applicable
Taskeng.exe6.0.6002.22519171,52004-Nov-201022:15x86
Taskeng.mofNot Applicable2,25403-Apr-200921:40Not Applicable

Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows Vista i Windows Server 2008

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x86

File namePackage_10_for_kb2305420_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,925
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_10_for_kb2305420~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,649
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_11_for_kb2305420_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,955
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_11_for_kb2305420~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size4,308
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_12_for_kb2305420_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,767
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_12_for_kb2305420~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,487
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_13_for_kb2305420_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size3,331
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_13_for_kb2305420~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size6,862
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_14_for_kb2305420_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,767
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_14_for_kb2305420~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,487
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_15_for_kb2305420_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size3,331
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_15_for_kb2305420~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size5,233
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2305420_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,753
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2305420~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,461
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2305420_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,950
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2305420~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size4,519
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2305420_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,898
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2305420~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size3,786
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2305420_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size3,656
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2305420~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size8,108
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2305420_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size3,726
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2305420~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size6,562
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2305420_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size3,501
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2305420~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size6,100
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2305420_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,148
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2305420~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size4,723
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb2305420_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,899
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb2305420~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size3,788
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_9_for_kb2305420_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size3,488
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_9_for_kb2305420~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size7,241
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2305420_client_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,235
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2305420_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,288
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2305420_client_2_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,675
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2305420_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,742
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2305420_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,699
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2305420_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,730
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2305420_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,418
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2305420_sc_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,437
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2305420_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,945
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2305420_sc_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,984
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2305420_sc_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,687
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2305420_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,718
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2305420_server_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,422
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2305420_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,441
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2305420_server_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,403
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2305420_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,458
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2305420_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,699
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2305420_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,730
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2305420_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,418
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2305420_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,437
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2305420_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,426
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2305420_winpesrv~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,445
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:32
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size4,430
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_1507dcfc5333c310d38236d471d7a17a_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22519_none_d83ee74da8dce6db.manifest
File versionNot Applicable
File size700
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:32
PlatformNot Applicable
File nameX86_1525139694be367291738b3d383fd62a_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18342_none_09426ef9be14a42b.manifest
File versionNot Applicable
File size715
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:32
PlatformNot Applicable
File nameX86_1ce309d89f2eef1a475ebdab902b0fb3_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22519_none_26397c5ae7cd8ad8.manifest
File versionNot Applicable
File size708
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:32
PlatformNot Applicable
File nameX86_2ceede6d8e2a7cb2a7339bdcbd22270c_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22791_none_5651b0a0251d76ad.manifest
File versionNot Applicable
File size1,763
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:32
PlatformNot Applicable
File nameX86_34ddf8f9609724b517014ed0ef70ff9b_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18551_none_f15d9909581a2fc0.manifest
File versionNot Applicable
File size708
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:32
PlatformNot Applicable
File nameX86_43360a188836a480cd7c81eac59f301f_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18551_none_e73e4abe2ac98dcb.manifest
File versionNot Applicable
File size713
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:32
PlatformNot Applicable
File nameX86_4e30299bab8305f0705a4da0edee4aa5_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22791_none_d541f99c70923818.manifest
File versionNot Applicable
File size701
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:32
PlatformNot Applicable
File nameX86_50237516ced537fdde6faf1447737837_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22791_none_78be78005fb2fc52.manifest
File versionNot Applicable
File size1,406
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:32
PlatformNot Applicable
File nameX86_65374c93a96197672f9a68f474bf8f8e_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18551_none_ca73682fec5364da.manifest
File versionNot Applicable
File size715
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:32
PlatformNot Applicable
File nameX86_7c08366439393202df53664bc400ecfa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18342_none_cb2c2b3bbb1486c3.manifest
File versionNot Applicable
File size713
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:32
PlatformNot Applicable
File nameX86_8795a82ba21415faa1add11b15e76f51_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18551_none_45535124e8cbfa8a.manifest
File versionNot Applicable
File size1,763
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:32
PlatformNot Applicable
File nameX86_8bebbdc450a433696a7d22550912474e_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22791_none_d164438f78b252f2.manifest
File versionNot Applicable
File size713
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:32
PlatformNot Applicable
File nameX86_8c18cee4b970984fa6bfe628c2c4fa7f_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22519_none_718a57798a306dc2.manifest
File versionNot Applicable
File size713
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:32
PlatformNot Applicable
File nameX86_8e722086d784718813872bbb47dd04eb_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18342_none_4f6447dac1dcfe27.manifest
File versionNot Applicable
File size1,406
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:32
PlatformNot Applicable
File nameX86_a1532898bb47d1738ceeb71be399be2b_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22519_none_8cfa23a179a12287.manifest
File versionNot Applicable
File size1,406
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:32
PlatformNot Applicable
File nameX86_a221b2b0c90680772125b1ac7dbefeec_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18551_none_1755520d7434b2d0.manifest
File versionNot Applicable
File size701
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:32
PlatformNot Applicable
File nameX86_a725b9b646251f237c2340b60382b822_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22791_none_6bfb0abca24ff196.manifest
File versionNot Applicable
File size715
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:32
PlatformNot Applicable
File nameX86_be0734a5ecaf01a9ec13f26fe38848c6_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22519_none_e3ee9b12d3bc7f08.manifest
File versionNot Applicable
File size715
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:32
PlatformNot Applicable
File nameX86_dc7e3e194eb98f2bbf5a5238b6318f3f_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22791_none_119292b5031b1113.manifest
File versionNot Applicable
File size708
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:32
PlatformNot Applicable
File nameX86_ecaee6cd5fd9488df4ebd078ec9cde1f_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22791_none_109da45a246eb919.manifest
File versionNot Applicable
File size700
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:32
PlatformNot Applicable
File nameX86_f2751784bdbe441d40dbca0fc3f856b5_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18551_none_0a41a0be3789679c.manifest
File versionNot Applicable
File size1,406
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:32
PlatformNot Applicable
File nameX86_f98cbe3db45cab2f58dedcd3b14f35c1_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18342_none_e78f11120eb1c2cf.manifest
File versionNot Applicable
File size708
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:32
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mobilepc-tmm_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22791_none_1488951cd8b79bf0.manifest
File versionNot Applicable
File size10,104
Date (UTC)06-Nov-2010
Time (UTC)00:14
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mobilepc-tmm_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22519_none_16cd8a9ad595d96b.manifest
File versionNot Applicable
File size10,104
Date (UTC)05-Nov-2010
Time (UTC)01:00
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-t..ched-hashcleanup-gc_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18551_none_532ba1416961003e.manifest
File versionNot Applicable
File size3,210
Date (UTC)06-Nov-2010
Time (UTC)11:21
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-t..ched-hashcleanup-gc_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22791_none_538a0042829f0cf3.manifest
File versionNot Applicable
File size3,210
Date (UTC)06-Nov-2010
Time (UTC)00:15
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-t..ched-hashcleanup-gc_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18342_none_551de545667e4fef.manifest
File versionNot Applicable
File size3,210
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)19:13
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-t..ched-hashcleanup-gc_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22519_none_55cef5c07f7d4a6e.manifest
File versionNot Applicable
File size3,210
Date (UTC)05-Nov-2010
Time (UTC)01:00
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-t..duler-compatibility_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18551_none_685ff5f6dc634a1e.manifest
File versionNot Applicable
File size13,185
Date (UTC)06-Nov-2010
Time (UTC)11:22
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-t..duler-compatibility_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22791_none_68be54f7f5a156d3.manifest
File versionNot Applicable
File size13,185
Date (UTC)06-Nov-2010
Time (UTC)00:15
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-t..duler-compatibility_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18342_none_6a5239fad98099cf.manifest
File versionNot Applicable
File size13,185
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)19:14
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-t..duler-compatibility_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22519_none_6b034a75f27f944e.manifest
File versionNot Applicable
File size13,185
Date (UTC)05-Nov-2010
Time (UTC)01:01
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-taskscheduler-client_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18551_none_43c542409e77785f.manifest
File versionNot Applicable
File size58,695
Date (UTC)06-Nov-2010
Time (UTC)11:22
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-taskscheduler-client_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22791_none_4423a141b7b58514.manifest
File versionNot Applicable
File size58,695
Date (UTC)06-Nov-2010
Time (UTC)00:15
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-taskscheduler-client_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18342_none_45b786449b94c810.manifest
File versionNot Applicable
File size58,695
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)19:14
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-taskscheduler-client_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22519_none_466896bfb493c28f.manifest
File versionNot Applicable
File size58,695
Date (UTC)05-Nov-2010
Time (UTC)01:01
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-taskscheduler-engine_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18551_none_e577475abf020426.manifest
File versionNot Applicable
File size8,325
Date (UTC)06-Nov-2010
Time (UTC)11:23
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-taskscheduler-engine_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22791_none_e5d5a65bd84010db.manifest
File versionNot Applicable
File size8,325
Date (UTC)06-Nov-2010
Time (UTC)00:17
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-taskscheduler-engine_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18342_none_e7698b5ebc1f53d7.manifest
File versionNot Applicable
File size8,325
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)19:17
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-taskscheduler-engine_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22519_none_e81a9bd9d51e4e56.manifest
File versionNot Applicable
File size8,325
Date (UTC)05-Nov-2010
Time (UTC)01:03
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-taskscheduler-service_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18551_none_2ecc18bd972a0f87.manifest
File versionNot Applicable
File size116,813
Date (UTC)06-Nov-2010
Time (UTC)11:23
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-taskscheduler-service_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22791_none_2f2a77beb0681c3c.manifest
File versionNot Applicable
File size116,813
Date (UTC)06-Nov-2010
Time (UTC)00:17
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-taskscheduler-service_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18342_none_30be5cc194475f38.manifest
File versionNot Applicable
File size116,813
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)19:16
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-taskscheduler-service_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22519_none_316f6d3cad4659b7.manifest
File versionNot Applicable
File size116,813
Date (UTC)05-Nov-2010
Time (UTC)01:02
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-wmi-cmiplugin_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18551_none_bccd87132c2f6385.manifest
File versionNot Applicable
File size6,171
Date (UTC)06-Nov-2010
Time (UTC)11:23
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-wmi-cmiplugin_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22791_none_bd2be614456d703a.manifest
File versionNot Applicable
File size6,171
Date (UTC)06-Nov-2010
Time (UTC)00:16
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-wmi-cmiplugin_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18342_none_bebfcb17294cb336.manifest
File versionNot Applicable
File size6,171
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)19:16
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-wmi-cmiplugin_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22519_none_bf70db92424badb5.manifest
File versionNot Applicable
File size6,171
Date (UTC)05-Nov-2010
Time (UTC)01:02
PlatformNot Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameAmd64_0a02ff58f11e3439617a3580c992eb21_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22519_none_75cdbabdebfacf62.manifest
File versionNot Applicable
File size1,048
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_0cdc65c1dff1f5ac501e4e166ba0dbb8_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18551_none_cbabd6fb1d1b72af.manifest
File versionNot Applicable
File size717
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:32
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_152fdf1827b85ecc4db1c319f942c2e4_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18342_none_88c227348dfc8a7d.manifest
File versionNot Applicable
File size1,078
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_19d2e302214876b1acc4ee557905a3bd_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22791_none_5c0bfeb7c94e09ec.manifest
File versionNot Applicable
File size1,048
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:32
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_1b6a7859e4f1925fbf8fc310e1ed006c_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22791_none_c5655153812a061d.manifest
File versionNot Applicable
File size2,480
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_3aed5c8096083a28310895b0de2781dc_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22519_none_5907b6fcb3244dc6.manifest
File versionNot Applicable
File size1,078
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_3db5706734e7897b279d2cbeac36fc3e_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18551_none_fffca6baad1d12a5.manifest
File versionNot Applicable
File size2,480
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_42a49890c369817963e43b7ec6ed4413_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18551_none_c02e427f5fd7d566.manifest
File versionNot Applicable
File size2,121
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_540a49ffb16c3bc9274b31706ffe57f1_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18342_none_f2fa52c2882f6dd1.manifest
File versionNot Applicable
File size2,121
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_5b880c8e666e59b931e7eea81bd97ea1_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18551_none_288b4d4fd6309d76.manifest
File versionNot Applicable
File size1,078
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_6409bde825769c193bc2683851b2a5b1_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22519_none_d8e3fe465113b226.manifest
File versionNot Applicable
File size717
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_78720fbc0ada2f615661998b16dd8d49_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18342_none_5bde969a4cc1073f.manifest
File versionNot Applicable
File size717
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_868e4eea87ad846fa1b50be2d84d461e_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22791_none_19f56c80880bfa87.manifest
File versionNot Applicable
File size1,064
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_97bdf6309291d7367d9a0991dd64fbde_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18551_none_d71e32276ebedc9d.manifest
File versionNot Applicable
File size1,064
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_b40a9e2c2a6be6bdfdda6ff665c81a4d_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18551_none_85b5e79aa2a681c3.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:32
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_bb1915b4e092675703c9309eac75cc80_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22791_none_fda4dbf5ab207f82.manifest
File versionNot Applicable
File size1,078
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_bcdf63103add7e43c715f0fa4337952f_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22519_none_1aca8410594753ea.manifest
File versionNot Applicable
File size1,064
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_d4fe3fe1c65272172002ccaf7e993c89_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22791_none_1013bd609c5ef196.manifest
File versionNot Applicable
File size717
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:32
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_db5bc60195d23f1055267b77a19fe4e8_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22519_none_00e5976d645ddd8d.manifest
File versionNot Applicable
File size2,121
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_f1429be09c1c638ff1140120e63e4572_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22791_none_3b99baf9c577a499.manifest
File versionNot Applicable
File size2,121
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_f3a22fc449b2a2ee5a4efca62288f783_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22791_none_e6b7ea6ffb81e129.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:32
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_fd1383975326aee519d9992dccddb602_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18342_none_8929323659987cc7.manifest
File versionNot Applicable
File size1,064
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-mobilepc-tmm_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22791_none_70a730a091150d26.manifest
File versionNot Applicable
File size10,444
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)18:50
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-mobilepc-tmm_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22519_none_72ec261e8df34aa1.manifest
File versionNot Applicable
File size10,444
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)20:15
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-t..ched-hashcleanup-gc_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18551_none_af4a3cc521be7174.manifest
File versionNot Applicable
File size3,530
Date (UTC)06-Nov-2010
Time (UTC)05:01
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-t..ched-hashcleanup-gc_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22791_none_afa89bc63afc7e29.manifest
File versionNot Applicable
File size3,530
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)18:50
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-t..ched-hashcleanup-gc_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18342_none_b13c80c91edbc125.manifest
File versionNot Applicable
File size3,530
Date (UTC)06-Nov-2010
Time (UTC)11:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-t..ched-hashcleanup-gc_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22519_none_b1ed914437dabba4.manifest
File versionNot Applicable
File size3,530
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)20:15
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-t..duler-compatibility_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18551_none_c47e917a94c0bb54.manifest
File versionNot Applicable
File size13,225
Date (UTC)06-Nov-2010
Time (UTC)05:02
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-t..duler-compatibility_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22791_none_c4dcf07badfec809.manifest
File versionNot Applicable
File size13,225
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)18:51
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-t..duler-compatibility_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18342_none_c670d57e91de0b05.manifest
File versionNot Applicable
File size13,225
Date (UTC)06-Nov-2010
Time (UTC)11:35
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-t..duler-compatibility_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22519_none_c721e5f9aadd0584.manifest
File versionNot Applicable
File size13,225
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)20:16
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-taskscheduler-client_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18551_none_9fe3ddc456d4e995.manifest
File versionNot Applicable
File size59,033
Date (UTC)06-Nov-2010
Time (UTC)05:02
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-taskscheduler-client_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22791_none_a0423cc57012f64a.manifest
File versionNot Applicable
File size59,033
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)18:51
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-taskscheduler-client_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18342_none_a1d621c853f23946.manifest
File versionNot Applicable
File size59,033
Date (UTC)06-Nov-2010
Time (UTC)11:35
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-taskscheduler-client_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22519_none_a28732436cf133c5.manifest
File versionNot Applicable
File size59,033
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)20:16
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-taskscheduler-engine_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18551_none_4195e2de775f755c.manifest
File versionNot Applicable
File size8,359
Date (UTC)06-Nov-2010
Time (UTC)05:03
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-taskscheduler-engine_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22791_none_41f441df909d8211.manifest
File versionNot Applicable
File size8,359
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)18:54
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-taskscheduler-engine_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18342_none_438826e2747cc50d.manifest
File versionNot Applicable
File size8,359
Date (UTC)06-Nov-2010
Time (UTC)11:36
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-taskscheduler-engine_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22519_none_4439375d8d7bbf8c.manifest
File versionNot Applicable
File size8,359
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)20:17
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-taskscheduler-service_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18551_none_8aeab4414f8780bd.manifest
File versionNot Applicable
File size116,855
Date (UTC)06-Nov-2010
Time (UTC)05:03
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-taskscheduler-service_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22791_none_8b49134268c58d72.manifest
File versionNot Applicable
File size116,855
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)18:54
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-taskscheduler-service_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18342_none_8cdcf8454ca4d06e.manifest
File versionNot Applicable
File size116,855
Date (UTC)06-Nov-2010
Time (UTC)11:36
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-taskscheduler-service_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22519_none_8d8e08c065a3caed.manifest
File versionNot Applicable
File size116,855
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)20:17
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-wmi-cmiplugin_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18551_none_18ec2296e48cd4bb.manifest
File versionNot Applicable
File size6,193
Date (UTC)06-Nov-2010
Time (UTC)05:03
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-wmi-cmiplugin_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22791_none_194a8197fdcae170.manifest
File versionNot Applicable
File size6,193
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)18:53
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-wmi-cmiplugin_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18342_none_1ade669ae1aa246c.manifest
File versionNot Applicable
File size6,193
Date (UTC)06-Nov-2010
Time (UTC)11:36
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-wmi-cmiplugin_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22519_none_1b8f7715faa91eeb.manifest
File versionNot Applicable
File size6,193
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)20:17
PlatformNot Applicable
File namePackage_10_for_kb2305420_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,157
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_10_for_kb2305420~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size3,117
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_11_for_kb2305420_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,967
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_11_for_kb2305420~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size4,789
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_12_for_kb2305420_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,997
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_12_for_kb2305420~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,953
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_13_for_kb2305420_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size4,025
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_13_for_kb2305420~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size8,739
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_14_for_kb2305420_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,997
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_14_for_kb2305420~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,953
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_15_for_kb2305420_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size4,025
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_15_for_kb2305420~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size6,645
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2305420_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,763
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2305420~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,475
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2305420_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,962
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2305420~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size5,220
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2305420_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,122
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2305420~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size4,701
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2305420_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size4,570
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2305420~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size10,661
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2305420_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size4,640
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2305420~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size8,432
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2305420_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size4,413
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2305420~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size7,966
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2305420_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,162
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2305420~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size5,426
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb2305420_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,123
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb2305420~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size4,703
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_9_for_kb2305420_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size4,184
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_9_for_kb2305420~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size9,340
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2305420_client_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,251
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2305420_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,304
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2305420_client_2_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,695
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2305420_client_2~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,762
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2305420_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,709
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2305420_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,740
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2305420_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,426
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2305420_sc_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,445
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2305420_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,959
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2305420_sc_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,998
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2305420_sc_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,697
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2305420_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,728
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2305420_server_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,430
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2305420_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,449
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2305420_server_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,421
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2305420_server_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,476
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2305420_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,709
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2305420_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,740
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2305420_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,426
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2305420_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,445
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2305420_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,434
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2305420_winpesrv~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,453
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size4,468
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-taskscheduler-service_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18551_none_953f5e9383e842b8.manifest
File versionNot Applicable
File size109,099
Date (UTC)06-Nov-2010
Time (UTC)11:15
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-taskscheduler-service_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22791_none_959dbd949d264f6d.manifest
File versionNot Applicable
File size109,099
Date (UTC)06-Nov-2010
Time (UTC)00:07
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-taskscheduler-service_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18342_none_9731a29781059269.manifest
File versionNot Applicable
File size109,099
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)19:00
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-taskscheduler-service_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22519_none_97e2b3129a048ce8.manifest
File versionNot Applicable
File size109,099
Date (UTC)05-Nov-2010
Time (UTC)00:48
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mobilepc-tmm_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22791_none_1488951cd8b79bf0.manifest
File versionNot Applicable
File size10,104
Date (UTC)06-Nov-2010
Time (UTC)00:14
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mobilepc-tmm_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22519_none_16cd8a9ad595d96b.manifest
File versionNot Applicable
File size10,104
Date (UTC)05-Nov-2010
Time (UTC)01:00
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-t..duler-compatibility_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18551_none_685ff5f6dc634a1e.manifest
File versionNot Applicable
File size13,185
Date (UTC)06-Nov-2010
Time (UTC)11:22
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-t..duler-compatibility_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22791_none_68be54f7f5a156d3.manifest
File versionNot Applicable
File size13,185
Date (UTC)06-Nov-2010
Time (UTC)00:15
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-t..duler-compatibility_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18342_none_6a5239fad98099cf.manifest
File versionNot Applicable
File size13,185
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)19:14
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-t..duler-compatibility_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22519_none_6b034a75f27f944e.manifest
File versionNot Applicable
File size13,185
Date (UTC)05-Nov-2010
Time (UTC)01:01
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-taskscheduler-client_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18551_none_43c542409e77785f.manifest
File versionNot Applicable
File size58,695
Date (UTC)06-Nov-2010
Time (UTC)11:22
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-taskscheduler-client_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22791_none_4423a141b7b58514.manifest
File versionNot Applicable
File size58,695
Date (UTC)06-Nov-2010
Time (UTC)00:15
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-taskscheduler-client_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18342_none_45b786449b94c810.manifest
File versionNot Applicable
File size58,695
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)19:14
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-taskscheduler-client_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22519_none_466896bfb493c28f.manifest
File versionNot Applicable
File size58,695
Date (UTC)05-Nov-2010
Time (UTC)01:01
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-taskscheduler-engine_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18551_none_e577475abf020426.manifest
File versionNot Applicable
File size8,325
Date (UTC)06-Nov-2010
Time (UTC)11:23
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-taskscheduler-engine_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22791_none_e5d5a65bd84010db.manifest
File versionNot Applicable
File size8,325
Date (UTC)06-Nov-2010
Time (UTC)00:17
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-taskscheduler-engine_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18342_none_e7698b5ebc1f53d7.manifest
File versionNot Applicable
File size8,325
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)19:17
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-taskscheduler-engine_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22519_none_e81a9bd9d51e4e56.manifest
File versionNot Applicable
File size8,325
Date (UTC)05-Nov-2010
Time (UTC)01:03
PlatformNot Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameIa64_062d344497f0e68615d6276664cdcb4f_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18342_none_b8d9dacc51ab2aa8.manifest
File versionNot Applicable
File size1,076
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:32
PlatformNot Applicable
File nameIa64_0c8157e26856734ac56ddf3acdea58b3_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18551_none_21515572369b774e.manifest
File versionNot Applicable
File size703
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:32
PlatformNot Applicable
File nameIa64_11fcada4b0324528437d99b5bf541dcc_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18551_none_d8e83f2645799c08.manifest
File versionNot Applicable
File size2,117
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:32
PlatformNot Applicable
File nameIa64_1c67bb88305f0603403f5ea67a374845_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22519_none_489c484b539b287b.manifest
File versionNot Applicable
File size715
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:32
PlatformNot Applicable
File nameIa64_1de7623216868734d2464d26e4d6fce3_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22519_none_c1905eca306485df.manifest
File versionNot Applicable
File size2,117
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:32
PlatformNot Applicable
File nameIa64_2642aff536683e257df45b0e631253d1_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22791_none_c74a58696b5ef7c9.manifest
File versionNot Applicable
File size1,062
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:32
PlatformNot Applicable
File nameIa64_3d8c1fd9a167b19747e9c536f8257752_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22791_none_29399bbf73932c53.manifest
File versionNot Applicable
File size2,117
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:32
PlatformNot Applicable
File nameIa64_4df23ec8e084b368d9b0a2c06f84c589_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22791_none_122b12838cc5b564.manifest
File versionNot Applicable
File size2,475
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:32
PlatformNot Applicable
File nameIa64_51a16acc74ef2c55ae484f415b37706f_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22519_none_09e312a0b2804ba7.manifest
File versionNot Applicable
File size1,076
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:32
PlatformNot Applicable
File nameIa64_54571df88303bd7bda1a4c41b1f9bdab_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18551_none_7ed68b2e404d7819.manifest
File versionNot Applicable
File size2,475
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:32
PlatformNot Applicable
File nameIa64_6c62f5c23284d027cca2ca242e9f446c_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22791_none_3a65238d05955d82.manifest
File versionNot Applicable
File size1,076
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:32
PlatformNot Applicable
File nameIa64_9405fac05e54d6ecab6f5111d6b2691f_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18342_none_9dd083976dbb76a9.manifest
File versionNot Applicable
File size715
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:32
PlatformNot Applicable
File nameIa64_ac2a8e9d34d2fbbe34f42225459da992_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22519_none_686611497406292e.manifest
File versionNot Applicable
File size1,062
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:32
PlatformNot Applicable
File nameIa64_c26bceb23b40917286a5119eb5faec62_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18551_none_ca2bfd55df1a0c53.manifest
File versionNot Applicable
File size1,062
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:32
PlatformNot Applicable
File nameIa64_d5b9fc90f178fb7cebdc72d409be3040_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18342_none_80d99c830faa474b.manifest
File versionNot Applicable
File size1,062
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:32
PlatformNot Applicable
File nameIa64_ddb01cfac1303ddc7b2b056e381997ef_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22791_none_bf2515decae2d322.manifest
File versionNot Applicable
File size703
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:32
PlatformNot Applicable
File nameIa64_eef3dfc83d78484f72ddec5265206ec9_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18342_none_0daf63000c93ec7d.manifest
File versionNot Applicable
File size2,117
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:32
PlatformNot Applicable
File nameIa64_fef56e3d11060e43dfb207e0b37c1f7c_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18551_none_24a95eb1b3bf48da.manifest
File versionNot Applicable
File size1,076
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:32
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-t..ched-hashcleanup-gc_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18551_none_532d4537695f093a.manifest
File versionNot Applicable
File size3,525
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)22:37
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-t..ched-hashcleanup-gc_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22791_none_538ba438829d15ef.manifest
File versionNot Applicable
File size3,525
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)18:16
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-t..ched-hashcleanup-gc_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18342_none_551f893b667c58eb.manifest
File versionNot Applicable
File size3,525
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)19:38
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-t..ched-hashcleanup-gc_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22519_none_55d099b67f7b536a.manifest
File versionNot Applicable
File size3,525
Date (UTC)05-Nov-2010
Time (UTC)07:58
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-t..duler-compatibility_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18551_none_686199ecdc61531a.manifest
File versionNot Applicable
File size13,205
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)22:38
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-t..duler-compatibility_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22791_none_68bff8edf59f5fcf.manifest
File versionNot Applicable
File size13,205
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)18:16
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-t..duler-compatibility_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18342_none_6a53ddf0d97ea2cb.manifest
File versionNot Applicable
File size13,205
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)19:39
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-t..duler-compatibility_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22519_none_6b04ee6bf27d9d4a.manifest
File versionNot Applicable
File size13,205
Date (UTC)05-Nov-2010
Time (UTC)07:58
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-taskscheduler-client_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18551_none_43c6e6369e75815b.manifest
File versionNot Applicable
File size59,019
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)22:38
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-taskscheduler-client_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22791_none_44254537b7b38e10.manifest
File versionNot Applicable
File size59,019
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)18:16
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-taskscheduler-client_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18342_none_45b92a3a9b92d10c.manifest
File versionNot Applicable
File size59,019
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)19:39
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-taskscheduler-client_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22519_none_466a3ab5b491cb8b.manifest
File versionNot Applicable
File size59,019
Date (UTC)05-Nov-2010
Time (UTC)07:58
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-taskscheduler-engine_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18551_none_e578eb50bf000d22.manifest
File versionNot Applicable
File size8,342
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)22:39
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-taskscheduler-engine_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22791_none_e5d74a51d83e19d7.manifest
File versionNot Applicable
File size8,342
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)18:18
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-taskscheduler-engine_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18342_none_e76b2f54bc1d5cd3.manifest
File versionNot Applicable
File size8,342
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)19:41
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-taskscheduler-engine_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22519_none_e81c3fcfd51c5752.manifest
File versionNot Applicable
File size8,342
Date (UTC)05-Nov-2010
Time (UTC)07:59
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-taskscheduler-service_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18551_none_2ecdbcb397281883.manifest
File versionNot Applicable
File size116,834
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)22:39
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-taskscheduler-service_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22791_none_2f2c1bb4b0662538.manifest
File versionNot Applicable
File size116,834
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)18:18
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-taskscheduler-service_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18342_none_30c000b794456834.manifest
File versionNot Applicable
File size116,834
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)19:41
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-taskscheduler-service_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22519_none_31711132ad4462b3.manifest
File versionNot Applicable
File size116,834
Date (UTC)05-Nov-2010
Time (UTC)07:59
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-wmi-cmiplugin_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18551_none_bccf2b092c2d6c81.manifest
File versionNot Applicable
File size6,182
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)22:39
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-wmi-cmiplugin_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22791_none_bd2d8a0a456b7936.manifest
File versionNot Applicable
File size6,182
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)18:17
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-wmi-cmiplugin_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18342_none_bec16f0d294abc32.manifest
File versionNot Applicable
File size6,182
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)19:40
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-wmi-cmiplugin_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22519_none_bf727f884249b6b1.manifest
File versionNot Applicable
File size6,182
Date (UTC)05-Nov-2010
Time (UTC)07:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2305420_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,758
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2305420~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,468
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2305420_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size4,625
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2305420~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size8,405
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2305420_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size4,399
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2305420~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size7,947
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2305420_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,960
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2305420~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size4,775
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2305420_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,991
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2305420~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,945
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2305420_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size3,850
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2305420~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size8,549
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2305420_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,991
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2305420~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,945
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb2305420_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size3,850
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb2305420~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size6,460
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2305420_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,422
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2305420_sc_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,441
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2305420_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,788
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2305420_sc_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,823
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2305420_sc_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,692
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2305420_sc~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,723
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2305420_server_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,425
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2305420_server_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,445
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2305420_server_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,247
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2305420_server_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,298
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2305420_server_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,704
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2305420_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,735
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2305420_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,422
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2305420_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,441
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2305420_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,430
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2305420_winpesrv~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,449
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:32
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,897
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-taskscheduler-service_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18551_none_953f5e9383e842b8.manifest
File versionNot Applicable
File size109,099
Date (UTC)06-Nov-2010
Time (UTC)11:15
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-taskscheduler-service_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22791_none_959dbd949d264f6d.manifest
File versionNot Applicable
File size109,099
Date (UTC)06-Nov-2010
Time (UTC)00:07
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-taskscheduler-service_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18342_none_9731a29781059269.manifest
File versionNot Applicable
File size109,099
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)19:00
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-taskscheduler-service_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22519_none_97e2b3129a048ce8.manifest
File versionNot Applicable
File size109,099
Date (UTC)05-Nov-2010
Time (UTC)00:48
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-t..duler-compatibility_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18551_none_685ff5f6dc634a1e.manifest
File versionNot Applicable
File size13,185
Date (UTC)06-Nov-2010
Time (UTC)11:22
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-t..duler-compatibility_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22791_none_68be54f7f5a156d3.manifest
File versionNot Applicable
File size13,185
Date (UTC)06-Nov-2010
Time (UTC)00:15
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-t..duler-compatibility_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18342_none_6a5239fad98099cf.manifest
File versionNot Applicable
File size13,185
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)19:14
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-t..duler-compatibility_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22519_none_6b034a75f27f944e.manifest
File versionNot Applicable
File size13,185
Date (UTC)05-Nov-2010
Time (UTC)01:01
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-taskscheduler-client_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18551_none_43c542409e77785f.manifest
File versionNot Applicable
File size58,695
Date (UTC)06-Nov-2010
Time (UTC)11:22
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-taskscheduler-client_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22791_none_4423a141b7b58514.manifest
File versionNot Applicable
File size58,695
Date (UTC)06-Nov-2010
Time (UTC)00:15
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-taskscheduler-client_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18342_none_45b786449b94c810.manifest
File versionNot Applicable
File size58,695
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)19:14
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-taskscheduler-client_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22519_none_466896bfb493c28f.manifest
File versionNot Applicable
File size58,695
Date (UTC)05-Nov-2010
Time (UTC)01:01
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-taskscheduler-engine_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18551_none_e577475abf020426.manifest
File versionNot Applicable
File size8,325
Date (UTC)06-Nov-2010
Time (UTC)11:23
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-taskscheduler-engine_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22791_none_e5d5a65bd84010db.manifest
File versionNot Applicable
File size8,325
Date (UTC)06-Nov-2010
Time (UTC)00:17
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-taskscheduler-engine_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18342_none_e7698b5ebc1f53d7.manifest
File versionNot Applicable
File size8,325
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)19:17
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-taskscheduler-engine_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22519_none_e81a9bd9d51e4e56.manifest
File versionNot Applicable
File size8,325
Date (UTC)05-Nov-2010
Time (UTC)01:03
PlatformNot Applicable

Informacje o plikach w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:
  WersjaProduktEtap rozwojuSkładnik usługi
  6.1.7600.16xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.7600.20xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2RTMLDR
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno w sekcji „Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2”. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń, których atrybuty nie zostały wymienione, są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Schtasks.exe6.1.7600.16699179,71202-Nov-201004:34x86
Schtasks.exe6.1.7600.20830179,71202-Nov-201004:24x86
Hashcleanup.exe6.1.7600.166999,72802-Nov-201004:34x86
Hashcleanup.exe6.1.7600.208309,72802-Nov-201004:24x86
Taskcomp.dll6.1.7600.16699305,15202-Nov-201004:40x86
Taskcomp.dll6.1.7600.20830305,15202-Nov-201004:28x86
Taskschd.dll6.1.7600.16699496,12802-Nov-201004:40x86
Taskschd.dll6.1.7600.20830505,85602-Nov-201004:28x86
Taskeng.exe6.1.7600.16699192,00002-Nov-201004:34x86
Taskeng.exe6.1.7600.20830192,00002-Nov-201004:24x86
D61d61c8-d73a-4eee-8cdd-f6f9786b7124.xmlNot Applicable3,18810-Jun-200921:37Not Applicable
Schedsvc.dll6.1.7600.16699749,05602-Nov-201004:39x86
Schedsvc.mofNot Applicable2,68410-Jun-200921:37Not Applicable
D61d61c8-d73a-4eee-8cdd-f6f9786b7124.xmlNot Applicable3,18810-Jun-200921:37Not Applicable
Schedsvc.dll6.1.7600.20830749,05602-Nov-201004:28x86
Schedsvc.mofNot Applicable2,68410-Jun-200921:37Not Applicable
Wmicmiplugin.dll6.1.7600.16699351,23202-Nov-201004:41x86
Wmicmiplugin.dll6.1.7600.20830351,23202-Nov-201004:28x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Schtasks.exe6.1.7600.16699285,69602-Nov-201005:10x64
Schtasks.exe6.1.7600.20830285,69602-Nov-201005:16x64
Hashcleanup.exe6.1.7600.1669910,24002-Nov-201005:09x64
Hashcleanup.exe6.1.7600.2083010,24002-Nov-201005:15x64
Taskcomp.dll6.1.7600.16699473,60002-Nov-201005:17x64
Taskcomp.dll6.1.7600.20830473,60002-Nov-201005:23x64
Taskschd.dll6.1.7600.166991,169,40802-Nov-201005:17x64
Taskschd.dll6.1.7600.208301,198,59202-Nov-201005:23x64
Taskeng.exe6.1.7600.16699464,38402-Nov-201005:10x64
Taskeng.exe6.1.7600.20830464,38402-Nov-201005:16x64
D61d61c8-d73a-4eee-8cdd-f6f9786b7124.xmlNot Applicable3,18810-Jun-200920:57Not Applicable
Schedsvc.dll6.1.7600.166991,114,62402-Nov-201005:16x64
Schedsvc.mofNot Applicable2,68410-Jun-200920:57Not Applicable
D61d61c8-d73a-4eee-8cdd-f6f9786b7124.xmlNot Applicable3,18810-Jun-200920:57Not Applicable
Schedsvc.dll6.1.7600.208301,114,62402-Nov-201005:22x64
Schedsvc.mofNot Applicable2,68410-Jun-200920:57Not Applicable
Wmicmiplugin.dll6.1.7600.16699524,28802-Nov-201005:18x64
Wmicmiplugin.dll6.1.7600.20830524,28802-Nov-201005:24x64
Schedsvc.mofNot Applicable2,68422-Jul-200923:20Not Applicable
Schedsvc.mofNot Applicable2,68422-Jul-200923:21Not Applicable
Schtasks.exe6.1.7600.16699179,71202-Nov-201004:34x86
Schtasks.exe6.1.7600.20830179,71202-Nov-201004:24x86
Taskcomp.dll6.1.7600.16699305,15202-Nov-201004:40x86
Taskcomp.dll6.1.7600.20830305,15202-Nov-201004:28x86
Taskschd.dll6.1.7600.16699496,12802-Nov-201004:40x86
Taskschd.dll6.1.7600.20830505,85602-Nov-201004:28x86
Taskeng.exe6.1.7600.16699192,00002-Nov-201004:34x86
Taskeng.exe6.1.7600.20830192,00002-Nov-201004:24x86
Wmicmiplugin.dll6.1.7600.16699351,23202-Nov-201004:41x86
Wmicmiplugin.dll6.1.7600.20830351,23202-Nov-201004:28x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Schtasks.exe6.1.7600.16699471,04002-Nov-201004:00IA-64
Schtasks.exe6.1.7600.20830471,04002-Nov-201004:04IA-64
Hashcleanup.exe6.1.7600.1669919,96802-Nov-201004:00IA-64
Hashcleanup.exe6.1.7600.2083019,96802-Nov-201004:03IA-64
Taskcomp.dll6.1.7600.16699872,96002-Nov-201004:05IA-64
Taskcomp.dll6.1.7600.20830872,96002-Nov-201004:08IA-64
Taskschd.dll6.1.7600.166991,391,61602-Nov-201004:05IA-64
Taskschd.dll6.1.7600.208301,416,19202-Nov-201004:08IA-64
Taskeng.exe6.1.7600.16699864,25602-Nov-201004:01IA-64
Taskeng.exe6.1.7600.20830864,25602-Nov-201004:04IA-64
D61d61c8-d73a-4eee-8cdd-f6f9786b7124.xmlNot Applicable3,18810-Jun-200921:02Not Applicable
Schedsvc.dll6.1.7600.166991,774,59202-Nov-201004:04IA-64
Schedsvc.mofNot Applicable2,68410-Jun-200921:02Not Applicable
D61d61c8-d73a-4eee-8cdd-f6f9786b7124.xmlNot Applicable3,18810-Jun-200921:02Not Applicable
Schedsvc.dll6.1.7600.208301,774,59202-Nov-201004:08IA-64
Schedsvc.mofNot Applicable2,68410-Jun-200921:02Not Applicable
Wmicmiplugin.dll6.1.7600.16699939,52002-Nov-201004:05IA-64
Wmicmiplugin.dll6.1.7600.20830939,52002-Nov-201004:08IA-64
Schedsvc.mofNot Applicable2,68422-Jul-200923:20Not Applicable
Schedsvc.mofNot Applicable2,68422-Jul-200923:21Not Applicable
Schtasks.exe6.1.7600.16699179,71202-Nov-201004:34x86
Schtasks.exe6.1.7600.20830179,71202-Nov-201004:24x86
Taskcomp.dll6.1.7600.16699305,15202-Nov-201004:40x86
Taskcomp.dll6.1.7600.20830305,15202-Nov-201004:28x86
Taskschd.dll6.1.7600.16699496,12802-Nov-201004:40x86
Taskschd.dll6.1.7600.20830505,85602-Nov-201004:28x86
Taskeng.exe6.1.7600.16699192,00002-Nov-201004:34x86
Taskeng.exe6.1.7600.20830192,00002-Nov-201004:24x86

Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86

File namePackage_1_for_kb2305420_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,791
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)00:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2305420~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,499
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)00:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2305420_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size4,595
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)00:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2305420~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size8,365
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)00:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2305420_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,665
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)00:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2305420~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size4,318
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)00:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2305420_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size3,067
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)00:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2305420~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size5,196
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)00:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2305420_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,809
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)00:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2305420~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,534
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)00:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2305420_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,806
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)00:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2305420~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,531
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)00:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2305420_rtm_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size3,622
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)00:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2305420_rtm~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size3,717
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)00:19
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,295
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)00:19
PlatformNot Applicable
File nameX86_01f7cedb16c703493c67ab13744c3996_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20830_none_699f2214d86557e8.manifest
File versionNot Applicable
File size701
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)00:19
PlatformNot Applicable
File nameX86_1d2fcd1a7cdbf246173e47c0e2c34b20_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20830_none_64d732642d7b0517.manifest
File versionNot Applicable
File size713
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)00:19
PlatformNot Applicable
File nameX86_25822e9bcc3b6e439a1c923de4c5560c_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20830_none_0ae8336576b4d3cb.manifest
File versionNot Applicable
File size708
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)00:19
PlatformNot Applicable
File nameX86_470ed3999ffe44581fc382a66ac7306a_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16699_none_4d9dc58be7d9618f.manifest
File versionNot Applicable
File size713
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)00:19
PlatformNot Applicable
File nameX86_73e6aec9239ce9ffdd454493a11f32b7_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16699_none_c27e3d418b2367cc.manifest
File versionNot Applicable
File size715
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)00:19
PlatformNot Applicable
File nameX86_747c08a183f8c51e5e8e0b9a41730ea2_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16699_none_bc5213ed38309b08.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)00:19
PlatformNot Applicable
File nameX86_776c2a4695b00b3ffc82204ced0496b8_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16699_none_fda881cc849fd63b.manifest
File versionNot Applicable
File size1,054
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)00:19
PlatformNot Applicable
File nameX86_7e717f05494c2bb47ef806007d9033b0_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16699_none_c76652bace767f80.manifest
File versionNot Applicable
File size708
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)00:19
PlatformNot Applicable
File nameX86_89d7a57c9b8d8d81df1ce62920b3af41_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20830_none_db0ee29cadff372d.manifest
File versionNot Applicable
File size715
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)00:19
PlatformNot Applicable
File nameX86_96a9569298e9b56f3efe814f97540488_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20830_none_1a92914036356bf8.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)00:19
PlatformNot Applicable
File nameX86_a1b8aa3c2a5ed772630e5b9d771eb2e1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20830_none_09cf111cf2953f31.manifest
File versionNot Applicable
File size1,054
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)00:19
PlatformNot Applicable
File nameX86_b73f5877085589a046b4976e38907ae0_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20830_none_5a9753d4b5d576bf.manifest
File versionNot Applicable
File size708
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)00:19
PlatformNot Applicable
File nameX86_bb5d0d8fc267d7a9e0218c72cc74081f_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16699_none_15891e3ef871cef8.manifest
File versionNot Applicable
File size708
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)00:19
PlatformNot Applicable
File nameX86_fded8c69fdf314e6bf3b9e411e28df96_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16699_none_cec6672a254e504b.manifest
File versionNot Applicable
File size701
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)00:19
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-sctasks_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16699_none_8a0f04a516ae68b3.manifest
File versionNot Applicable
File size2,495
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)05:15
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-sctasks_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20830_none_8ad080442fa379ef.manifest
File versionNot Applicable
File size2,495
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)04:54
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-t..ched-hashcleanup-gc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16699_none_53303426ca9177a2.manifest
File versionNot Applicable
File size2,437
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)05:14
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-t..ched-hashcleanup-gc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20830_none_53f1afc5e38688de.manifest
File versionNot Applicable
File size2,437
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)04:53
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-t..duler-compatibility_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16699_none_686488dc3d93c182.manifest
File versionNot Applicable
File size6,999
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)05:15
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-t..duler-compatibility_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20830_none_6926047b5688d2be.manifest
File versionNot Applicable
File size6,999
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)04:54
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-taskscheduler-client_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16699_none_43c9d525ffa7efc3.manifest
File versionNot Applicable
File size22,631
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)05:16
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-taskscheduler-client_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20830_none_448b50c5189d00ff.manifest
File versionNot Applicable
File size22,631
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)04:55
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-taskscheduler-engine_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16699_none_e57bda4020327b8a.manifest
File versionNot Applicable
File size2,472
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)05:19
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-taskscheduler-engine_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20830_none_e63d55df39278cc6.manifest
File versionNot Applicable
File size2,472
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)04:57
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-taskscheduler-service_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16699_none_2ed0aba2f85a86eb.manifest
File versionNot Applicable
File size119,025
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)05:18
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-taskscheduler-service_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20830_none_2f922742114f9827.manifest
File versionNot Applicable
File size119,025
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)04:57
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-wmi-cmiplugin_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16699_none_bcd219f88d5fdae9.manifest
File versionNot Applicable
File size3,287
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)05:17
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-wmi-cmiplugin_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20830_none_bd939597a654ec25.manifest
File versionNot Applicable
File size3,287
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)04:56
PlatformNot Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameAmd64_086664d3067a3ffc7a39ede5825dee3e_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20830_none_85cff67498c13d85.manifest
File versionNot Applicable
File size699
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)00:19
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_19055a21d678f3ea3f210b91024fdd2c_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16699_none_3b703ba747883cad.manifest
File versionNot Applicable
File size1,064
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)00:19
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_200db4540a83356929a6fcfa9502cfc4_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16699_none_d2d8b74ec84bfb8e.manifest
File versionNot Applicable
File size1,760
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)00:19
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_21eb08c24bedc60ed1ca2b9322cbefcb_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16699_none_a76927e998633e72.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)00:19
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_25b2b48fdc7cb6e180a6f4a0c3032e96_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20830_none_ae471094bdde5ddf.manifest
File versionNot Applicable
File size717
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)00:19
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_2da657a18a4a34f503ed45884a405f7b_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16699_none_28ca38660c5968c3.manifest
File versionNot Applicable
File size717
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)00:19
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_30ed0d7d15162ee5f4c68ba961da7c03_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20830_none_bd59da76bfec3a1f.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)00:19
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_4543ad9cfeffef7dbe4835fca3f94724_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20830_none_5ef882973efe2174.manifest
File versionNot Applicable
File size719
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)00:19
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_584be9cd01d80ef7a394edcc1fb0e023_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20830_none_9c2ad780f77d8518.manifest
File versionNot Applicable
File size1,064
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)00:19
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_5b3db1e4dec0a17d47ff027fccc774ec_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20830_none_663f95b00fe40f5c.manifest
File versionNot Applicable
File size1,060
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)00:19
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_5c5268afd573e977b91ce24e7efa0d2f_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16699_none_1d2ff6e149079043.manifest
File versionNot Applicable
File size1,060
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)00:19
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_615e8d8ffd407f8afabaa19d0e42d0de_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20830_none_8f7a01b7351eb068.manifest
File versionNot Applicable
File size1,078
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)00:19
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_62271f7eb264952fd74dd28dea4c776f_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16699_none_11a5cc3f1a747c0c.manifest
File versionNot Applicable
File size713
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)00:19
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_63e2d5c3df4480978429bc786ac014c4_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16699_none_39a73df04876bf02.manifest
File versionNot Applicable
File size699
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)00:19
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_73e6aec9239ce9ffdd454493a11f32b7_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16699_none_1e9cd8c54380d902.manifest
File versionNot Applicable
File size717
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)00:19
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_747c08a183f8c51e5e8e0b9a41730ea2_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16699_none_1870af70f08e0c3e.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)00:19
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_75b57cc1505c51b8e00ee95babe0e0f2_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16699_none_3efdf165b126cd62.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)00:19
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_7c7bd81ab7108b9c8faa5e76b3a9f85c_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16699_none_ca27b02ff4df9549.manifest
File versionNot Applicable
File size719
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)00:19
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_89d7a57c9b8d8d81df1ce62920b3af41_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20830_none_372d7e20665ca863.manifest
File versionNot Applicable
File size717
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)00:19
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_93d550e62234acc62e9dc2ffde981c1a_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20830_none_de078d96da4c0390.manifest
File versionNot Applicable
File size1,064
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)00:19
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_96a9569298e9b56f3efe814f97540488_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20830_none_76b12cc3ee92dd2e.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)00:19
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_a0c28554cca9b40624d24df94fc02dbf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20830_none_d310a24cbeda0108.manifest
File versionNot Applicable
File size713
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)00:19
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_a33168c49bda0e644f1c069a2dba8803_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20830_none_937b8de757f7b57c.manifest
File versionNot Applicable
File size1,760
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)00:19
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_b73f5877085589a046b4976e38907ae0_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20830_none_b6b5ef586e32e7f5.manifest
File versionNot Applicable
File size710
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)00:19
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_b83bc4ceffc11e2342545aa465649ac5_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16699_none_2684e136e8143f38.manifest
File versionNot Applicable
File size1,078
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)00:19
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_bb5d0d8fc267d7a9e0218c72cc74081f_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16699_none_71a7b9c2b0cf402e.manifest
File versionNot Applicable
File size710
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)00:19
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_e931c27df1a3932873d8fc82cff7b6a3_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16699_none_bcaa76fc56d7e652.manifest
File versionNot Applicable
File size1,064
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)00:19
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_f57f8cf366b311f1810f6edd07ec18a7_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20830_none_c46fb9c6fa7a7114.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)00:19
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_f9f383ba4b8deca75ef04b952f2f61ab_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20830_none_edaa635dc24f1120.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)00:19
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_fb1f13b5206e0654a13d56aba7407ffb_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16699_none_25a9825675a7cbe2.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)00:19
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-sctasks_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16699_none_e62da028cf0bd9e9.manifest
File versionNot Applicable
File size2,499
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)05:58
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-sctasks_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20830_none_e6ef1bc7e800eb25.manifest
File versionNot Applicable
File size2,499
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)06:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-t..ched-hashcleanup-gc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16699_none_af4ecfaa82eee8d8.manifest
File versionNot Applicable
File size2,439
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)05:57
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-t..ched-hashcleanup-gc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20830_none_b0104b499be3fa14.manifest
File versionNot Applicable
File size2,439
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)06:33
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-t..duler-compatibility_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16699_none_c483245ff5f132b8.manifest
File versionNot Applicable
File size7,005
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)05:58
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-t..duler-compatibility_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20830_none_c5449fff0ee643f4.manifest
File versionNot Applicable
File size7,005
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)06:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-taskscheduler-client_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16699_none_9fe870a9b80560f9.manifest
File versionNot Applicable
File size22,635
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)05:58
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-taskscheduler-client_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20830_none_a0a9ec48d0fa7235.manifest
File versionNot Applicable
File size22,635
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)06:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-taskscheduler-engine_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16699_none_419a75c3d88fecc0.manifest
File versionNot Applicable
File size2,476
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)06:06
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-taskscheduler-engine_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20830_none_425bf162f184fdfc.manifest
File versionNot Applicable
File size2,476
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)06:39
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-taskscheduler-service_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16699_none_8aef4726b0b7f821.manifest
File versionNot Applicable
File size119,031
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)06:05
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-taskscheduler-service_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20830_none_8bb0c2c5c9ad095d.manifest
File versionNot Applicable
File size119,031
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)06:38
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-wmi-cmiplugin_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16699_none_18f0b57c45bd4c1f.manifest
File versionNot Applicable
File size3,293
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)06:02
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-wmi-cmiplugin_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20830_none_19b2311b5eb25d5b.manifest
File versionNot Applicable
File size3,293
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)06:36
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2305420_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,801
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)00:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2305420~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,513
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)00:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2305420_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size4,166
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)00:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2305420~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size11,960
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)00:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2305420_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size5,062
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)00:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2305420~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size14,037
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)00:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2305420_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size3,339
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)00:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2305420~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size5,692
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)00:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2305420_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size3,740
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)00:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2305420~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size6,570
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)00:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2305420_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,260
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)00:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2305420~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,997
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)00:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2305420_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,816
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)00:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2305420~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,545
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)00:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2305420_rtm_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size4,770
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)00:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2305420_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size4,893
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)00:19
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,166
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)00:19
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-taskscheduler-service_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16699_none_9543f178e518ba1c.manifest
File versionNot Applicable
File size45,326
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)05:08
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-taskscheduler-service_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20830_none_96056d17fe0dcb58.manifest
File versionNot Applicable
File size45,326
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)04:47
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-sctasks_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16699_none_8a0f04a516ae68b3.manifest
File versionNot Applicable
File size2,495
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)05:15
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-sctasks_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20830_none_8ad080442fa379ef.manifest
File versionNot Applicable
File size2,495
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)04:54
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-t..duler-compatibility_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16699_none_686488dc3d93c182.manifest
File versionNot Applicable
File size6,999
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)05:15
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-t..duler-compatibility_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20830_none_6926047b5688d2be.manifest
File versionNot Applicable
File size6,999
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)04:54
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-taskscheduler-client_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16699_none_43c9d525ffa7efc3.manifest
File versionNot Applicable
File size22,631
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)05:16
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-taskscheduler-client_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20830_none_448b50c5189d00ff.manifest
File versionNot Applicable
File size22,631
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)04:55
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-taskscheduler-engine_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16699_none_e57bda4020327b8a.manifest
File versionNot Applicable
File size2,472
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)05:19
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-taskscheduler-engine_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20830_none_e63d55df39278cc6.manifest
File versionNot Applicable
File size2,472
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)04:57
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-wmi-cmiplugin_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16699_none_bcd219f88d5fdae9.manifest
File versionNot Applicable
File size3,287
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)05:17
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-wmi-cmiplugin_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20830_none_bd939597a654ec25.manifest
File versionNot Applicable
File size3,287
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)04:56
PlatformNot Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameIa64_0ce83540bb92bfb9e0b49da5c4fd8941_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20830_none_e6c517488bd61319.manifest
File versionNot Applicable
File size1,057
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)00:19
PlatformNot Applicable
File nameIa64_229631165924d9b32eed7d5c4b45dfd1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20830_none_ca538b7b21cac51d.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)00:19
PlatformNot Applicable
File nameIa64_4d511be755c8ec2462df3f9daa07aa7a_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16699_none_4570a7eda2d1acc7.manifest
File versionNot Applicable
File size717
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)00:19
PlatformNot Applicable
File nameIa64_5fb1c1a3bdf4eba6b7269703169d31db_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16699_none_70155df9afae41b8.manifest
File versionNot Applicable
File size715
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)00:19
PlatformNot Applicable
File nameIa64_62271f7eb264952fd74dd28dea4c776f_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16699_none_b588d4b1621513d2.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)00:19
PlatformNot Applicable
File nameIa64_73e6aec9239ce9ffdd454493a11f32b7_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16699_none_c27fe1378b2170c8.manifest
File versionNot Applicable
File size716
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)00:19
PlatformNot Applicable
File nameIa64_747c08a183f8c51e5e8e0b9a41730ea2_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16699_none_bc53b7e3382ea404.manifest
File versionNot Applicable
File size696
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)00:19
PlatformNot Applicable
File nameIa64_77a1b175210ee0dc4e85dad4a2237d07_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20830_none_37725b937aaabcea.manifest
File versionNot Applicable
File size710
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)00:19
PlatformNot Applicable
File nameIa64_81489cba895f3aff3c9d5b32cebeebf2_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16699_none_e11102b4ea154c7f.manifest
File versionNot Applicable
File size1,062
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)00:19
PlatformNot Applicable
File nameIa64_89d7a57c9b8d8d81df1ce62920b3af41_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20830_none_db108692adfd4029.manifest
File versionNot Applicable
File size716
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)00:19
PlatformNot Applicable
File nameIa64_91c1880a4d2afc7252f092fbfa58b00d_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16699_none_50fd22e824100630.manifest
File versionNot Applicable
File size710
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)00:19
PlatformNot Applicable
File nameIa64_91f5bfa95cfdd7e22e7b0a7e6c839628_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20830_none_91dfea796e2cfa33.manifest
File versionNot Applicable
File size717
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)00:19
PlatformNot Applicable
File nameIa64_96a9569298e9b56f3efe814f97540488_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20830_none_1a943536363374f4.manifest
File versionNot Applicable
File size696
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)00:19
PlatformNot Applicable
File nameIa64_a0c28554cca9b40624d24df94fc02dbf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20830_none_76f3aabf067a98ce.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)00:19
PlatformNot Applicable
File nameIa64_b73f5877085589a046b4976e38907ae0_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20830_none_5a98f7cab5d37fbb.manifest
File versionNot Applicable
File size709
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)00:19
PlatformNot Applicable
File nameIa64_bb5d0d8fc267d7a9e0218c72cc74081f_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16699_none_158ac234f86fd7f4.manifest
File versionNot Applicable
File size709
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)00:19
PlatformNot Applicable
File nameIa64_c3e6e92ad1e41dd2b24380092b115117_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20830_none_f31d2d2391138931.manifest
File versionNot Applicable
File size715
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)00:19
PlatformNot Applicable
File nameIa64_e5ca97b3c7712449a055da2f743369e4_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16699_none_6b05bfb072a6a1fb.manifest
File versionNot Applicable
File size1,057
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)00:19
PlatformNot Applicable
File nameIa64_e8a64b143d7346c9fc67720cce5d89ee_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20830_none_926c7291c0338aca.manifest
File versionNot Applicable
File size1,062
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)00:19
PlatformNot Applicable
File nameIa64_f95088dc9d1036c401cc6511e56bb38d_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16699_none_75a539076ce8c404.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)00:19
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-sctasks_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16699_none_8a10a89b16ac71af.manifest
File versionNot Applicable
File size2,497
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)05:56
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-sctasks_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20830_none_8ad2243a2fa182eb.manifest
File versionNot Applicable
File size2,497
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)05:47
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-t..ched-hashcleanup-gc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16699_none_5331d81cca8f809e.manifest
File versionNot Applicable
File size2,438
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)05:56
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-t..ched-hashcleanup-gc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20830_none_53f353bbe38491da.manifest
File versionNot Applicable
File size2,438
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)05:47
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-t..duler-compatibility_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16699_none_68662cd23d91ca7e.manifest
File versionNot Applicable
File size7,002
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)05:57
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-t..duler-compatibility_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20830_none_6927a8715686dbba.manifest
File versionNot Applicable
File size7,002
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)05:47
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-taskscheduler-client_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16699_none_43cb791bffa5f8bf.manifest
File versionNot Applicable
File size22,633
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)05:57
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-taskscheduler-client_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20830_none_448cf4bb189b09fb.manifest
File versionNot Applicable
File size22,633
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)05:47
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-taskscheduler-engine_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16699_none_e57d7e3620308486.manifest
File versionNot Applicable
File size2,474
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)05:59
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-taskscheduler-engine_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20830_none_e63ef9d5392595c2.manifest
File versionNot Applicable
File size2,474
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)05:50
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-taskscheduler-service_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16699_none_2ed24f98f8588fe7.manifest
File versionNot Applicable
File size119,028
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)05:59
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-taskscheduler-service_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20830_none_2f93cb38114da123.manifest
File versionNot Applicable
File size119,028
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)05:49
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-wmi-cmiplugin_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16699_none_bcd3bdee8d5de3e5.manifest
File versionNot Applicable
File size3,290
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)05:58
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-wmi-cmiplugin_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20830_none_bd95398da652f521.manifest
File versionNot Applicable
File size3,290
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)05:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2305420_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size3,745
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)00:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2305420~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size11,516
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)00:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2305420_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size5,046
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)00:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2305420~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size14,002
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)00:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2305420_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,031
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)00:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2305420~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,762
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)00:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2305420_rtm_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,430
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)00:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2305420_rtm~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,481
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)00:19
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,896
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)00:19
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-taskscheduler-service_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16699_none_9543f178e518ba1c.manifest
File versionNot Applicable
File size45,326
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)05:08
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-taskscheduler-service_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20830_none_96056d17fe0dcb58.manifest
File versionNot Applicable
File size45,326
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)04:47
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-sctasks_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16699_none_8a0f04a516ae68b3.manifest
File versionNot Applicable
File size2,495
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)05:15
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-sctasks_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20830_none_8ad080442fa379ef.manifest
File versionNot Applicable
File size2,495
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)04:54
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-t..duler-compatibility_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16699_none_686488dc3d93c182.manifest
File versionNot Applicable
File size6,999
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)05:15
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-t..duler-compatibility_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20830_none_6926047b5688d2be.manifest
File versionNot Applicable
File size6,999
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)04:54
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-taskscheduler-client_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16699_none_43c9d525ffa7efc3.manifest
File versionNot Applicable
File size22,631
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)05:16
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-taskscheduler-client_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20830_none_448b50c5189d00ff.manifest
File versionNot Applicable
File size22,631
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)04:55
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-taskscheduler-engine_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16699_none_e57bda4020327b8a.manifest
File versionNot Applicable
File size2,472
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)05:19
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-taskscheduler-engine_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20830_none_e63d55df39278cc6.manifest
File versionNot Applicable
File size2,472
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)04:57
PlatformNot Applicable
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2305420 — ostatni przegląd: 07.05.2012 — zmiana: 1

Opinia