Jak ponownie zainicjować bazę danych i pamięć podręczną plików trybu offline

Streszczenie

Baza danych i pamięć podręczna plików offline (CSC, Client Side Caching) ma wbudowaną możliwość ponownego uruchomienia, jeśli występuje podejrzenie, że jej zawartość jest uszkodzona. Jeśli występuje podejrzenie uszkodzenia, Kreator synchronizacji może zwrócić następujący komunikat o błędzie:
Nie można scalić zmian trybu offline na komputerze \\nazwa_serwera\nazwa_udziału. Parametr jest niepoprawny.

Więcej informacji

Metoda 1

Pamięć podręczna plików trybu offline jest strukturą folderów umieszczoną w domyślnie ukrytym folderze %SystemRoot%\CSC. Folder CSC oraz wszystkie zawarte w nim pliki i podfoldery nie powinny być modyfikowane bezpośrednio; może to spowodować utratę danych i całkowite uszkodzenie funkcjonalności plików trybu offline.

Jeśli występuje podejrzenie uszkodzenia bazy danych, należy usunąć pliki za pomocą przeglądarki plików trybu offline. Po usunięciu plików z przeglądarki plików trybu offline można wymusić synchronizację plików za pomocą Menedżera synchronizacji. Jeśli wydaje się, że pamięć podręczna nadal nie działa poprawnie, można wykonać reset plików trybu offline zgodnie z następującą procedurą:
 1. W oknie dialogowym Opcje folderów, na karcie Pliki trybu offline naciśnij klawisze CTRL+SHIFT, a następnie kliknij przycisk Usuń pliki. Pojawi się następujący komunikat:
  Pamięć podręczna plików trybu offline na komputerze lokalnym zostanie ponownie zainicjowana. Wszelkie zmiany, które nie zostały zsynchronizowane z komputerami w sieci, zostaną utracone. Wszelkie pliki lub foldery udostępnione w trybie offline nie będą już dostępne w tym trybie. Wymagane jest ponowne uruchomienia komputera.

  Czy chcesz ponownie zainicjować pamięć podręczną?
 2. Kliknij przycisk Tak dwa razy, aby ponownie uruchomić komputer.

Metoda 2

Korzystanie z Edytora rejestru

Aby automatycznie ponownie zainicjować bazę danych i pamięć podręczną plików trybu offline, przejdź do sekcji Automatyczne rozwiązywanie problemu. Aby samodzielnie rozwiązać ten problem, przejdź do sekcji Samodzielne rozwiązywanie problemu.

Automatyczne rozwiązywanie problemuAby automatycznie rozwiązać ten problem, należy kliknąć przycisk lub łącze Fix it. Następnie należy kliknąć przycisk Uruchom w oknie dialogowym Pobieranie pliku i wykonać kroki kreatora rozwiązywania problemu.
Uwagi
 • Przed uruchomieniem tej poprawki automatycznej należy upewnić się, że pliki są zsynchronizowane. Niezsynchronizowane zmiany zostaną utracone.
 • Ten kreator może być dostępny tylko w języku angielskim. Jednak ta poprawka automatyczna działa również w innych wersjach językowych systemu Windows.
 • Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać to rozwiązanie w postaci poprawki automatycznej na dysku flash lub CD i uruchomić je na odpowiednim komputerze.

Teraz przejdź do sekcji Czy problem został rozwiązany?Samodzielne rozwiązywanie problemu

Jeśli nie można uzyskać dostępu do karty Pliki trybu offline, należy zastosować tę metodę w celu ponownego zainicjowania pamięci podręcznej plików trybu offline (CSC) w systemie przez zmodyfikowanie rejestru. Ta metoda umożliwia też ponowne zainicjowanie bazy danych i pamięci podręcznej plików trybu offline po stronie klienta w wielu systemach. Dodaj następujący podklucz rejestru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\NetCache
Nazwa klucza: FormatDatabase
Typ klucza: DWORD
Wartość klucza: 1
Uwaga Rzeczywista wartość tego klucza rejestru jest ignorowana. Ta zmiana rejestru wymaga ponownego uruchomienia. Podczas ponownego uruchamiania komputera powłoka ponownie zainicjuje pamięć podręczną CSC, a następnie usunie klucz rejestru, jeśli ten wpis rejestru będzie istniał.

Ostrzeżenie Wszystkie pliki pamięci podręcznej zostaną usunięte i nastąpi utrata niezsynchronizowanych danych.

Używanie programu Reg.exe

Proces ustawiania tej wartości rejestru można też zautomatyzować za pomocą edytora wiersza polecenia Reg.exe. Aby to zrobić, wpisz następujące polecenie w oknie programu Reg.exe:
REG.EXE. REG ADD "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\NetCache" /v FormatDatabase /t REG_DWORD /d 1 /f
Uwaga Aby zapoznać się z procedurą ponownego inicjowania bazy danych i pamięci podręcznej plików trybu offline w systemie Windows Vista lub Windows 7, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:


942974 Na komputerze klienckim z systemem Windows Vista lub Windows 7 można uzyskiwać dostęp do plików trybu offline nawet po usunięciu serwera plików z sieci

Materiały referencyjne

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

230739 Struktura folderu pamięci podręcznej plików trybu offline

328284 W pamięci podręcznej są przechowywane niektóre pliki i foldery, których nie skonfigurowano w celu udostępnienia w trybie offline


Czy problem został rozwiązany?

 • Sprawdź, czy problem został rozwiązany. Jeśli problem został rozwiązany, to koniec pracy z tą sekcją. Jeśli problem nie został rozwiązany, można skontaktować się z pomocą techniczną.
 • Prosimy o opinię. Aby przekazać opinię lub zgłosić jakiekolwiek problemy dotyczące tego rozwiązania, można zostawić komentarz w blogu Fix it for me (Automatyczne rozwiązywanie problemu) lub wysłać wiadomość e-mail.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 230738 — ostatni przegląd: 11.09.2011 — zmiana: 1

Opinia