Wytyczne dotyczące rozwiązywania problemów związanych z instalacją składników MDAC

Streszczenie

W tym artykule opisano instrukcje krok po kroku rozwiązywania problemów z instalacją składników MDAC.

Więcej informacji

Poniżej przedstawiono listę kroków, które należy wykonać w celu rozwiązania problemów z instalacją składników MDAC.

 1. Zamknij wszystkie usługi systemu Windows NT i aplikacje systemu Windows, które używają składników MDAC.

  Po uruchomieniu Instalator składników MDAC instaluje nowe biblioteki DLL dostępu do danych oraz aktualizuje systemowe biblioteki DLL istniejące w systemie. Jeśli jedna z aplikacji używa jednej lub kilku z tych bibliotek DLL, może to doprowadzić do niepowodzenia instalacji składników MDAC. Przed uruchomieniem programu Instalatora, Mdac_typ.exe, zamknij wszystkie aplikacje, które używają składników MDAC z usługami systemu Windows NT, i zamknij wszystkie aplikacje na komputerze. Jest to główna przyczyna wykryta przez Pomoc techniczną firmy Microsoft, która może spowodować niepowodzenie instalacji składników MDAC. W wielu przypadkach wystarczy zamknąć wszystkie aplikacje i usługi używające składników MDAC oraz ponownie uruchomić Instalatora składników MDAC, aby składniki MDAC zostały poprawnie skonfigurowane po niepowodzeniu instalacji. Następujące aplikacje i usługi firmy Microsoft używają składników MDAC:
  • Serwer certyfikatów
  • Serwer Exchange
  • Program Internet Explorer
  • Internet Information Server
  • Microsoft Office (wszystkie aplikacje pakietu Office)
  • Programy Outlook i Outlook Express
  • SNA Server
  • SMS Server
  • SQL Server
  • Visual Studio (wszystkie produkty deweloperskie)
  Należy zwrócić uwagę, że na tej liście wymieniono najbardziej popularne produkty używające składników MDAC. Aby uzyskać optymalne wyniki, przed uruchomieniem Instalatora składników MDAC zamknij wszystkie aplikacje użytkownika.

  Aby upewnić się całkowicie, że w systemie nie są używane żadne biblioteki DLL składników MDAC, można uruchomić popularny program innej firmy ListDLLs, który jest dostępny w następującej witrynie sieci Web: Korzystając z funkcji wyszukiwania w tym narzędziu, wyszukaj pliki Odbc32.dll, Oledb32.dll oraz Msado15.dll. Każdy proces używający jednego z tych plików DLL używa składników MDAC i należy go zamknąć przed rozpoczęciem instalacji składników MDAC.
 2. Podczas logowania do systemu Windows NT lub Windows 2000 upewnij się, że logujesz się jako Administrator.

  Uwaga: Ten krok nie ma zastosowania na komputerach z systemami Windows 95, Windows 98 i Windows Millennium Edition. Aby poprawnie zainstalować biblioteki DLL i utworzyć ustawienia rejestru, Instalator składników MDAC wymaga, aby zalogować się do komputera z systemem Windows NT jako użytkownik z uprawnieniami administratora. Niewykonanie tego kroku może spowodować niepowodzenie instalacji składników MDAC, ponieważ Instalator składników MDAC nie będzie miał właściwych uprawnień zabezpieczeń do zapisania bibliotek DLL w folderze systemowym lub dokonania zmian w rejestrze. Mogą się pojawić następujące komunikaty o błędach:
  Błąd instalatora: 168 — Instalator napotkał problem z aktualizowaniem rejestru systemowego
  Niewystarczające uprawnienia — Nie masz wystarczających uprawnień do instalowania w tym miejscu
 3. Wyłącz wszystkie uruchomione na komputerze programy antywirusowe lub programy zabezpieczające dysk.

  Wiele programów antywirusowych i zabezpieczających dysk uruchamia programy rezydentne, które mogą przeszkadzać w instalacji innego oprogramowania. Przed instalacją składników MDAC tymczasowo wyłącz uruchomione na komputerze oprogramowanie antywirusowe i zabezpieczające dysk.
 4. Upewnij się, że na dysku twardym jest ilość miejsca wystarczająca do zainstalowania składników MDAC. Do poprawnej instalacji składników MDAC wymagane jest co najmniej 40 MB wolnego miejsca na dysku twardym.

  Należy zauważyć, że Instalator składników MDAC instaluje pliki w folderze Program Files oraz w folderze systemowym (folder Windows\System na komputerach z systemem Windows 95, Windows 98 lub Windows Millennium Edition albo folder WinNT\System32 na komputerach z systemem Windows NT). Te foldery zazwyczaj znajdują się na dysku C:, ale można je umieścić na dowolnym dysku na komputerze.
 5. Upewnij się, że zdefiniowany został prawidłowy folder TEMP i że na dysku zawierającym folder TEMP jest wystarczająca ilość miejsca. (Dysk TEMP oznacza dysk, na którym znajduje się folder TEMP).  Po uruchomieniu Instalatora składników MDAC wyodrębnia on wszystkie pliki pakietu MDAC na dysk TEMP określony w systemie. Z tego powodu niezbędne jest co najmniej 40 MB wolnego miejsca na dysku twardym, na którym znajduje się katalog TEMP. Lokalizację dysku TEMP można określić, otwierając wiersz polecenia MS-DOS i wprowadzając polecenie SET, a następnie naciskając klawisz Enter. Powinna pojawić się lista ustawień zmiennych środowiskowych, na której powinna być widoczna pozycja TEMP= oraz TMP=, po której następuje lokalizacja folderu, taka jak C:\TEMP lub C:\WINDOWS\TEMP. Wymieniony folder TEMP musi istnieć i znajdować się na dysku, na którym jest co najmniej 40 MB wolnego miejsca.
 6. Upewnij się, że na komputerach z systemem Windows 95 zainstalowano program DCOM95.

  Przed uruchomieniem Instalatora składników MDAC na wszystkich komputerach z systemem Windows 95 należy zainstalować program DCOM95. Program DCOM95 można pobrać z następującej lokalizacji w sieci Web: Przed próbą zainstalowania składników MDAC upewnij się, że program DCOM95 został w pełni zainstalowany, i ponownie uruchom komputer.
 7. Na komputerach z systemem Windows 95 zainstaluj składniki MDAC z dysku zmapowanego.

  Raportowano przypadki, w których instalacja składników MDAC na komputerze z systemem Windows 95 ze ścieżki UNC się nie powiodła. Przed instalowaniem w systemie Windows 95 należy zmapować dysk sieciowy lub skopiować Instalatora składników MDAC na komputer lokalny.
 8. Zainstaluj składniki MDAC na serwerze terminali. Instalacja składników MDAC na serwerze terminali Windows NT różni się nieco od zwykłej instalacji. Aby uzyskać pełne instrukcje, zobacz następujący artykuł:
  216149 How to install ODBC or MDAC on Terminal Server
 9. Instalacja składników MDAC na serwerze terminali Windows NT różni się nieco od zwykłej instalacji. Aby uzyskać pełne instrukcje, zobacz następujący artykuł: Instalowanie składników MDAC w klastrze serwerów SQL.

  Jeśli chcesz zainstalować składniki MDAC na komputerze z programem SQL Server w konfiguracji klastra, przed wykonaniem instalacji przejrzyj następujące artykuły:
  239473 FIX: 70rebind.exe for Windows 2000 and MDAC upgrades on clustered SQL Server 7.0 servers

  219264 Order of installation for SQL Server 7.0 clustering setup
  254321 Clustered SQL Server do's, don'ts, and basic warnings

Instalacja składników MDAC nie powiodła się. Co należy zrobić?

Jeśli po wykonaniu powyższych kroków nadal nie można zainstalować składników MDAC, spróbuj wykonać następujące dodatkowe kroki:
 • Błędy w trybie cichym. Jeżeli instalacja składników MDAC nie powiodła się w przypadku wykonywania jej w trybie cichym (na przykład niektóre aplikacje mogą instalować składniki MDAC w sposób dyskretny, jako część ich własnego programu instalacyjnego). Spróbuj uruchomić na komputerze instalację składników MDAC w trybie standardowym.

  Ogólnym zaleceniem jest pobranie najnowszej wersji składników MDAC ze strony:


  i zainstalowanie jej przed ponownym uruchomieniem Instalatora dyskretnego (lub Instalatora aplikacji używającego dyskretnej instalacji składników MDAC).
 • Ręcznie wyodrębnij plik Mdac_typ.exe. Po uruchomieniu Instalatora składników MDAC wyodrębnia on wszystkie pliki instalacyjne do katalogu TEMP zdefiniowanego w systemie przed instalacją. Pliki pakietu MDAC można wyodrębnić ręcznie i bezpośrednio uruchomić instalację. Jest to odpowiedni krok procedury rozwiązywania problemów, jeśli wydaje się, że folder TEMP nie jest poprawnie zdefiniowany. Aby wyodrębnić pliki instalacyjne składników MDAC, skopiuj Instalatora składników MDAC (Mdac_typ.exe) do głównego folderu na dysku C i w menu Start kliknij polecenie Uruchom:

  C:\mdac_typ.exe /c /t:c:\MDACSetup
  Powyższe polecenie uruchamia Instalatora składników MDAC i wyodrębnia pliki do folderu o nazwie C:\MDACSetup (jeśli ten folder nie istnieje, zostaje utworzony automatycznie). Po wyodrębnieniu plików Instalator składników MDAC zostaje zamknięty (nie próbuje instalować składników MDAC). Po wyodrębnieniu plików uruchom wyodrębniony plik Setup.exe z folderu C:\MDACSetup, aby uruchomić Instalatora składników MDAC w „trybie wyodrębnionym”.
 • Użyj rejestrowania. Instalator składników MDAC ma zaawansowane możliwości rejestrowania instalacji. Instalatora składników MDAC można uruchomić z opcją wygenerowania pliku dziennika. Przeglądając ten plik, można określić, która część instalacji się nie powiodła. Plik dziennika zawiera również wszelkie błędy, które wystąpiły podczas instalacji. Aby uruchomić instalację pakietu MDAC z rejestrowaniem, najpierw wyodrębnij Instalatora składników MDAC zgodnie ze szczegółowym opisem zawartym w poprzedniej sekcji, a następnie w menu Start kliknij polecenie Uruchom:

  C:\MDACSetup\Setup.exe /gc C:\Mdaclog.txt
  Zauważ, że można uniknąć kroku wyodrębniania, uruchamiając bezpośrednio następujące polecenie:
  C:\Mdac_typ.exe /C:"Setup /GC C:\Mdaclog.txt"
  Po ukończeniu instalacji możesz przejrzeć plik c:\Mdaclog.txt w Notatniku, aby uzyskać więcej informacji dotyczących miejsca wystąpienia błędu instalacji.
 • Nie można odnaleźć pliku Setup.lst. Jeśli w folderze, z którego uruchamiasz instalację składników MDAC, znajduje się inny plik Setup.exe, Instalator składników MDAC wyświetla następujące komunikaty o błędach:
  Instalator nie może uzyskać dostępu do wymaganego pliku inicjującego '\Nazwa_folderu\Setup.lst'
  W celu obejścia tego problemu należy usunąć lub zmienić nazwę pliku Setup.exe lub uruchomić Instalatora składników MDAC z innego folderu.
 • Użyj pliku Dasetup.log (MDAC 2.6), który zazwyczaj znajduje się w katalogu głównym systemu Windows, aby określić ostatnie wywołanie, które nie powiodło się podczas instalacji składników MDAC. Jeśli ostatnie wywołanie ma następującą postać:
  Entering function: ExecuteInstall()
  Parameters:
  nDirective = 1
  hWnd = 0x00000000
  pwcsInfFile = C:\WINDOWS\TEMP\IXP000.TMP\MDACXPDL.INF
  pwcsCabFile = (null)
  pwcsSection = DefaultInstall
  pwcsExtractPath = C:\WINDOWS\TEMP\IXP000.TMP
  dwSetupFlags = 68
  pContext = 0x0062ED5C
  Exiting function: ExecuteInstall() Exiting: Setup is shutting down..
  Ending Install: Current Date/Time (U.S. Local Time): 06/12/2001 : 15:34:32
  Errors collection: Severity: 100, Type: 2, Code: 0x80004005, Title: (null), Text: Unspecified error
  Error: The following error was encountered during setup:
  *** (null):
  Unspecified error
  (Severity: 100, Type: 2, Code: 0x80004005)
  ścieżka sterownika ODBC programu SQL Server we wpisie rejestru jest nieprawidłowa lub wskazuje sterownik sieciowy. Jest to przyczyną niepowodzenia instalacji składników MDAC. Przejdź do następującego klucza rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ODBC\ODBCINST.INI\SQL Server
  i zmień wartości „driver” i „setup”, tak aby wskazywały katalog lokalny Windows\System (Win9.x) lub Windows\System32 (WinNT oraz Win2000). Następnie uruchom ponownie Instalatora składników MDAC.
 • Odinstaluj składniki MDAC. W rzadkich przypadkach może pojawić się konieczność całkowitego odinstalowania składników MDAC przed kontynuowaniem ponownej instalacji. Jeśli na przykład chcesz usunąć nowszą wersję składników MDAC i zainstalować ich starszą wersję, nie możesz „nadinstalować” starszej wersji (Instalator składników MDAC nie zastąpi nowszej wersji pliku DLL jego starszą wersją). Również w przypadku, gdy wszystkich powyższych zaleceń nie będzie można wykonać pomyślnie w czasie normalnej instalacji, odpowiednim krokiem jest ponowna konfiguracja składników MDAC. Instalator składników MDAC dla wersji składników MDAC starszych niż wersja 2.6 nie ma wbudowanej funkcji dezinstalacji. Pomoc techniczna firmy Microsoft dysponuje narzędziem Component Checker, przeznaczonym do diagnozowania i ponownej konfiguracji (dezinstalacja i ponowna instalacja) składników MDAC.

  Uwaga: Na komputerach z systemem Windows 2000 oraz Windows Millennium Edition składniki MDAC 2.5 są wstępnie zainstalowane. Obecnie nie można używać narzędzia Component Checker do dezinstalacji składników MDAC na komputerach z systemem Windows 2000 lub Windows Millennium Edition. Składniki MDAC 2.6 mają własną funkcję dezinstalacji. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  842193 Frequently asked questions about the installation of Microsoft Data Access Components (MDAC)

  Jeśli wystąpią problemy z instalacją składników MDAC na komputerze z systemem Windows 2000 lub Windows Millennium Edition, należy skontaktować się z Pomocą techniczną firmy Microsoft, odwiedzając następującą witrynę sieci Web: Aby uzyskać więcej informacji dotyczących dostępnych opcji pomocy technicznej oraz sposobu kontaktowania się z firmą Microsoft, odwiedź następującą witrynę w sieci Web:
  Jeśli wszystkie sposoby rozwiązania problemów zawiodą, uzyskaj program Component Checker od Pomocy technicznej firmy Microsoft i zobacz następujący artykuł, aby uzyskać informacje dotyczące procedury ponownej konfiguracji pakietu MDAC:
  307255 Narzędzie sprawdzania składników Component Checker: Diagnozowanie problemów oraz zmiana konfiguracji instalacji programu MDAC

 • Jeśli nadal występują problemy z instalacją składników MDAC lub jeśli pojawia się komunikat o błędzie informujący, że dana instalacja nie przeszła testowania Windows Logo mającego na celu sprawdzenie zgodności instalacji z używaną wersją systemu Windows, przeczytaj następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base, aby zapoznać się z dodatkowymi krokami procedury rozwiązywania problemów:
  822798 Nie można zainstalować aktualizacji lub pojawia się monit o zainstalowanie aktualizacji, które są już zainstalowane

Myślę, że instalacja składników MDAC powiodła się. Jak to sprawdzić?

Następujące testy rozwiązywania problemów obejmują proste metody, które pozwalają sprawdzić, czy składniki MDAC zostały poprawnie zainstalowane. Ponieważ pakiet MDAC został utworzony z wielu współzależnych plików DLL, jedynym sposobem sprawdzenia powodzenia instalacji składników MDAC jest pełne przetestowanie pakietu MDAC przy użyciu aplikacji w celu upewnienia się, że wszystko działa poprawnie. Następujące testy nie wymagają instalowania określonych aplikacji na komputerze i są odpowiednie do szybkiego sprawdzenia instalacji składników MDAC na dowolnym komputerze.
 1. Najpierw sprawdź, czy działa Administrator źródeł danych ODBC. Otwórz Panel sterowania i wybierz ikonę Źródła danych ODBC. (W systemie Windows 2000 otwórz okno Panel sterowania, kliknij ikonę Narzędzia administracyjne i kliknij ikonę Źródła danych (ODBC)). Powinno pojawić się okno dialogowe o tytule „Administrator źródeł danych ODBC”. Spróbuj utworzyć nowe źródło danych ODBC, wykonując następujące kroki:
  1. Wybierz kartę Systemowe DSN w Administratorze ODBC.
  2. Kliknij przycisk Dodaj, aby utworzyć nowe źródło danych ODBC.
  3. Wybierz z listy pozycję Driver do Microsoft Access (*.mdb) i kliknij przycisk Zakończ.
  4. Wpisz TEST w polu edycji Nazwa źródła danych.
  5. Kliknij przycisk Utwórz.
  6. Wpisz ścieżkę C:\TEST.MDB w polu edycji Nazwa bazy danych i kliknij przycisk OK. W tym momencie powinno się pojawić pole komunikatu wskazujące, że baza danych została utworzona pomyślnie. Kliknij przycisk OK.
  7. Kliknij ponownie przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe ODBC — ustawienia dla programu Microsoft Access, i utwórz nowe źródło danych ODBC.
  8. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Administrator źródeł danych ODBC.
  Jeśli powyższe kroki zostały wykonane pomyślnie, można mieć pewność, że konfiguracja plików podstawowych ODBC i administratora ODBC została wykonana poprawnie.
 2. Następnie utwórz plik Microsoft DataLink i sprawdź połączenie z utworzonym wcześniej źródłem danych TEST, wykonując następujące kroki:
  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy na pulpicie komputera i z menu Nowy wybierz polecenie Łącza Microsoft Data. Powinno to spowodować utworzenie na pulpicie nowego pliku o nazwie „New Microsoft Data Link.udl”. W systemie Windows 2000 kliknij prawym przyciskiem myszy na pulpicie i utwórz plik tekstowy, a następnie zmień jego nazwę na Test.udl.
  2. Kliknij dwukrotnie ten plik, aby otworzyć okno dialogowe Właściwości łącza danych.
  3. Wybierz pozycję TEST (źródło danych utworzone wcześniej) z pola rozwijanego Użyj nazwy źródła danych.
  4. Kliknij przycisk Testuj połączenie. W tym momencie powinno pojawić się okno komunikatu „Testowanie połączenia powiodło się”.
  Jeśli powyższe kroki zostały wykonane pomyślnie, przeprowadzono test łączności baz danych OLE i ODBC oraz sterownika ODBC programu Access.
Aby sprawdzić, czy obiekty ADO i RDS zostały zainstalowane poprawnie, należy uruchomić na komputerze aplikację używającą obiektów ADO lub RDS. Można użyć narzędzia Component Checker opisanego w poprzedniej sekcji.


Jeśli instalacja składników MDAC kończy się niepowodzeniem po przedsięwzięciu powyższych środków ostrożności oraz zastosowaniu technik rozwiązywania problemów, skontaktuj się z Pomocą techniczną firmy Microsoft, aby otrzymać specjalistyczną pomoc. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących dostępnych opcji pomocy technicznej oraz sposobu kontaktowania się z firmą Microsoft, odwiedź następującą witrynę w sieci Web:Produkty omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie daje żadnych gwarancji, domyślnych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie do wydajności lub niezawodności tych produktów.Firma Microsoft podaje informacje o sposobach kontaktu z innymi firmami, aby ułatwić uzyskanie niezbędnej pomocy technicznej. Informacje te mogą się zmienić bez powiadomienia. Firma Microsoft nie gwarantuje dokładności informacji dotyczących innych firm.

Materiały referencyjne

238239 List of files installed by MDAC 2.1 Service Pack 2
232053 List of files installed by MDAC 2.1 (GA)
243069 List of useful articles related to MDAC Setup
Właściwości

Identyfikator artykułu: 232060 — ostatni przegląd: 12.05.2008 — zmiana: 1

Opinia