Jak znaleźć serwery obsługujące role FSMO (Flexible Single Master Operations)

Streszczenie

W tym artykule opisano, jak znaleźć serwery obsługujące role FSMO (Flexible Single Master Operations) w lesie. W usłudze Active Directory jest zdefiniowanych pięć ról FSMO:
 • Wzorzec schematu
 • Wzorzec nazw domen
 • Wzorzec RID
 • Wzorzec PDC
 • Wzorzec infrastruktury
Wzorzec schematu i wzorzec nazw domen to role związane z lasem. Dlatego w lesie istnieje tylko jeden wzorzec schematu i jeden wzorzec nazw domen.

Wzorzec RID, wzorzec PDC i wzorzec infrastruktury to role związane z domeną. Każda domena ma własny wzorzec RID, wzorzec PDC i wzorzec infrastruktury. Jeśli więc las zawiera trzy domeny, to istnieją w nim trzy wzorce RID, trzy wzorce PDC i trzy wzorce infrastruktury.

Jak ustalić, gdzie są obsługiwane role FSMO wzorca RID, wzorca PDC i wzorca infrastruktury w wybranej domenie

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz dsa.msc, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy wybrany obiekt domeny w lewym górnym okienku, a następnie kliknij polecenie Wzorce operacji.
 3. Kliknij kartę PDC, aby wyświetlić serwer obsługujący rolę wzorca PDC.
 4. Kliknij kartę Infrastruktura, aby wyświetlić serwer obsługujący rolę wzorca infrastruktury.
 5. Kliknij kartę Pula RID, aby wyświetlić serwer obsługujący rolę wzorca RID.

Jak ustalić, gdzie jest obsługiwana rola FSMO wzorca schematu w lesie

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz mmc, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. W menu Konsola kliknij polecenie Dodaj/Usuń przystawkę, kliknij przycisk Dodaj, kliknij dwukrotnie pozycję Schemat usługi Active Directory, kliknij przycisk Zamknij, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Schemat usługi Active Directory w lewym górnym okienku, a następnie kliknij polecenie Wzorce operacji, aby wyświetlić serwer obsługujący rolę wzorca schematu.
UWAGA: Aby była dostępna przystawka Schemat usługi Active Directory, może być konieczne zarejestrowanie pliku Schmmgmt.dll. Aby to zrobić, kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz regsvr32 schmmgmt.dll w polu Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK. Zostanie wyświetlony komunikat potwierdzający pomyślne przeprowadzenie rejestracji.

Jak ustalić, gdzie jest obsługiwana rola FSMO wzorca nazw domen w lesie

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz mmc, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. W menu Konsola kliknij polecenie Dodaj/Usuń przystawkę, kliknij przycisk Dodaj, kliknij dwukrotnie pozycję Domeny i relacje zaufania usługi Active Directory, kliknij przycisk Zamknij, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. W lewym okienku kliknij pozycję Domeny i relacje zaufania usługi Active Directory.
 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Domeny i relacje zaufania usługi Active Directory, a następnie kliknij polecenie Wzorce operacji, aby wyświetlić serwer obsługujący rolę wzorca nazw domen w lesie.

Przy użyciu zestawu Windows 2000 Server Resource Kit

Zestaw Windows 2000 Resource Kit zawiera plik cmd o nazwie Dumpfsmos.cmd, którego można użyć w celu szybkiego wyświetlenia listy serwerów mających role FSMO w bieżącej domenie i bieżącym lesie. Plik ten używa narzędzia Ntdsutil.exe do wyliczenia właścicieli ról. Oto zawartość pliku Dumpfsmos.cmd:
@echo off
REM
REM Script to dump FSMO role owners on the server designated by %1
REM

if ""=="%1" goto usage

Ntdsutil roles Connections "Connect to server %1" Quit "select Operation Target" "List roles for connected server" Quit Quit Quit

goto done

:usage

@echo Please provide the name of a domain controller (i.e. dumpfsmos MYDC)
@echo.

:done


Przy użyciu narzędzia NTDSUTIL

NTDSUTIL jest narzędziem dostępnym z systemach Windows 2000 Server, Windows 2000 Advanced Server i Windows 2000 Datacenter Server. Narzędzie to służy do sprawdzania pewnych aspektów usługi Active Directory. Poniżej przedstawiono kroki, które trzeba wykonać, aby wyświetlić role FSMO danego kontrolera domeny.

Ntdsutil.exe jest jedynym narzędziem, które pokazuje wszystkich właścicieli ról FSMO. W przystawce Użytkownicy i komputery usługi Active Directory można wyświetlić właścicieli ról emulatora PDC, wzorca RID i wzorca infrastruktury. W przystawce Schemat usługi Active Directory można wyświetlić właściciela roli wzorca schematu. W przystawce Domeny i relacje zaufania usługi Active Directory można wyświetlić właściciela roli wzorca nazw domen.
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz cmd w polu Otwórz, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 2. Wpisz ntdsutil, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 3. Wpisz domain management, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 4. Wpisz connections, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 5. Wpisz connect to server nazwa_serwera, gdzie nazwa_serwera to nazwa kontrolera domeny, którego role chcesz wyświetlić, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 6. Wpisz quit, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 7. Wpisz select operation target, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 8. Wpisz list roles for connected server, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
Zostanie wyświetlona lista podobna do pokazanej poniżej. Wyniki mogą się różnić w zależności od ról obsługiwanych na określonym kontrolerze domeny. Jeśli się pojawi komunikat o błędzie, sprawdź pisownię poleceń, ponieważ ich składnia musi być dokładna. Aby sprawdzić składnię polecenia, wpisz ? w każdym wierszu polecenia:

Server "kd1" knows about 5 roles
Schema - CN=NTDS
Settings,CN=KD1,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN=Sites,CN=Configuration,DC=corp,DC=com
Domain - CN=NTDS
Settings,CN=KD1,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN=Sites,CN=Configuration,DC=corp,DC=com
PDC - CN=NTDS
Settings,CN=KD1,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN=Sites,CN=Configuration,DC=corp,DC=com
RID - CN=NTDS
Settings,CN=KD1,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN=Sites,CN=Configuration,DC=corp,DC=com
Infrastructure - CN=NTDS
Settings,CN=KD1,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN=Sites,CN=Configuration,DC=corp,DC=com

Przy użyciu polecenia DCDIAG

Na kontrolerze domeny systemu Windows 2000 uruchom następujące polecenie:
DCdiag /test:Knowsofroleholders /v
Trzeba użyć przełącznika /v. Zostanie wyświetlona lista właścicieli wszystkich ról FSMO w przedsiębiorstwie.
Materiały referencyjne

Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
235617 How to Find the FSMO Role Owners Using ADSI and WSH
197132 Windows 2000 Active Directory FSMO Roles
223346 Umieszczenie FSMO i optymalizacja kontrolerów domeny Active Directory


Właściwości

Identyfikator artykułu: 234790 — ostatni przegląd: 13.06.2007 — zmiana: 1

Opinia