Opis funkcji Udostępnianie połączenia internetowego

Streszczenie

W tym artykule opisano funkcję Udostępnianie połączenia internetowego (ICS). Ten artykuł opublikowano tylko dla celów informacyjnych i dlatego może on nie zawierać informacji dotyczących rozwiązywania problemów.


Aby uzyskać informacje dotyczące rozwiązywania problemów z funkcją ICS, spróbuj ponownie przeszukać bazę wiedzy, używając następujących wyrazów i słów kluczowych:
 • Internet, połączenie, udostępnianie
 • dun, modem, isp (jeśli co najmniej jeden z tych wyrazów jest związany z danym problemem lub pytaniem)
Aby efektywniej przeszukiwać bazę wiedzy Microsoft Knowledge Base, do wyszukiwania używaj słów kluczowych związanych z poszukiwanym zagadnieniem.
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu efektywnego wyszukiwania z użyciem słów kluczowych, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

242450 How to Query the Microsoft Knowledge Base Using Keywords

Więcej informacji

Funkcja ICS umożliwia udostępnianie pojedynczego połączenia z Internetem wielu komputerom w sieci.


Funkcja ICS pozwala użytkownikom sieci lokalnej, składającej się z wielu komputerów, na równoczesne wykonywanie różnych zadań. Jedna osoba może na przykład wysyłać i odbierać wiadomości e-mail, inna pobierać pliki, a jeszcze inna przeglądać Internet. Dzięki funkcji ICS, używając komputera klienckiego, można również uzyskiwać dostęp do swoich firmowych kont e-mail, blokując jednocześnie dostęp do tych kont innym użytkownikom sieci lokalnej. Na komputerze można używać zarówno programów używających sieci Web (na przykład do pobierania aktualizacji), jak i programu Microsoft NetMeeting oraz innych programów do wideokonferencji.

Możliwości funkcji Udostępnianie połączenia internetowego

 • Nawiązując pojedyncze połączenie internetowe za pomocą programu Dial-Up Networking, można zapewnić dostęp do Internetu wielu użytkownikom sieci lokalnej.
 • Dzięki wykorzystaniu systemu DNS (Domain Name System) i protokołu DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) do rozpoznawania nazw internetowych, podłączone urządzenia uzyskują „przezroczystą” konfigurację sieciową.
 • Dowolne urządzenie z przypisanym adresem IP (w tym klienci ze starszymi wersjami systemu Windows, klienci z systemem innym niż system Windows, klienci z systemem Microsoft Windows 98 i klienci z systemem Microsoft Windows 2000) może połączyć się bez żadnego dodatkowego oprogramowania klienckiego.
 • Podłączone urządzenia i oprogramowanie mają zapewnioną wszechstronną obsługę protokołów. Na przykład do korzystania z gier w sieci Internet nie jest wymagana żadna dodatkowa konfiguracja, a uzyskiwanie dostępu do sieci firmowej umożliwia protokół PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol) oraz wirtualna sieć prywatna (VPN).

Obsługa funkcji udostępniania połączenia przez system Windows

Aby udostępnić wielu komputerom pojedyncze połączenie z Internetem, na danym komputerze musi być uruchomiony system Windows 98 Wydanie drugie, Windows 2000 lub Windows Millennium Edition (Me) z zainstalowaną funkcją udostępniania połączenia. Pozostałe komputery w sieci lokalnej mogą uzyskać dostęp do Internetu, nawiązując połączenie z komputerem z udostępnionym połączeniem internetowym.


UWAGA: ICS jest wbudowaną funkcją systemów Windows 98 Wydanie drugie, Windows 2000 oraz Windows Me i nie jest składnikiem dostępnym do pobrania.

Składniki funkcji Udostępnianie połączenia internetowego

 • Program przydzielania adresów DHCP — uproszczona usługa DHCP, która przypisuje adres IP, bramę i nazwę serwera w sieci lokalnej.
 • Serwer proxy DNS — rozpoznaje nazwy w imieniu klientów sieci lokalnej i przesyła dalej kwerendy.
 • Translacja adresów sieciowych (NAT) — mapuje zestaw adresów prywatnych na zestaw adresów publicznych. Składnik NAT umożliwia śledzenie prywatnych źródłowych adresów IP i publicznych docelowych adresów IP dla przepływów wychodzących. Odpowiada on za dynamiczną zmianę informacji o adresach IP i edycję wymaganych informacji w nagłówkach IP.
 • Autowybieranie — automatycznie wybiera numery dla połączeń.
 • Interfejsy programowania aplikacji (API) — służy do sterowania konfiguracją, stanem i wybieraniem numerów przez programy.

Konfigurowanie sieci z użyciem funkcji Udostępnianie połączenia internetowego

Sieć ICS jest typem sieci lokalnej, zbudowanej w oparciu o jeden komputer nazywany bramą, który umożliwia wszystkim pozostałym komputerom i urządzeniom komunikującym się za pomocą protokołu TCP/IP łączenie się z Internetem.


Sprzęt i oprogramowanie wymagane do skonfigurowania sieci domowej:
 • Komputer podstawowy nazywany bramą, który zapewnia łączność z Internetem. Na tym komputerze musi być uruchomiony system Windows 98 Wydanie drugie, Windows 2000 lub Windows Me z włączoną funkcją udostępniania połączenia internetowego.
 • Co najmniej jeden komputer z systemem Windows 95, Windows 98, Microsoft Windows NT 4.0, Windows 2000 lub innym oprogramowaniem klienckim umożliwiającym komunikację za pomocą protokołu TCP-IP.
 • Urządzenia umożliwiające nawiązywanie połączeń z Internetem.
 • Sieciowe urządzenie łączące dla każdego komputera.
 • Okablowanie i koncentratory, w zależności od typu używanych urządzeń łączących.
 • Jeden modem (albo linia ISDN lub ADSL) dla całej sieci.
 • Przeglądarka internetowa i sterowniki TCP/IP zainstalowane na każdym urządzeniu współużytkującym połączenie.
W systemach Windows 98 Wydanie drugie i Windows Me funkcję Udostępnianie połączenia internetowego można włączyć za pomocą apletu Dodaj/Usuń programy:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę Dodaj/Usuń programy.
 2. Na karcie Instalator systemu Windows kliknij dwukrotnie pozycję Narzędzia internetowe.
 3. Kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru Udostępnianie połączenia internetowego, a następnie kliknij przycisk OK.
 4. Kliknij przycisk OK, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie w celu uruchomienia Kreatora udostępniania połączenia internetowego.
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące funkcji ICS, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

234863 Microsoft Windows 98 Second Edition Icsrm.txt File Contents
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące rozwiązywania problemów z funkcją ICS, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

238135 Jak rozwiązywać problemy związane z funkcją Udostępnianie połączenia internetowego
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat rozwiązywania problemów z automatycznym wybieraniem numerów za pomocą funkcji ICS, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

236445 ICS Does Not Automatically Dial an Internet Connection
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące wyłączania funkcji ICS, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

230112 Jak wyłączyć Udostępnianie połączenia internetowego
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat problemów z ponownym uruchamianiem komputera następującym przed zakończeniem pracy Kreatora udostępniania połączenia internetowego albo informacje dotyczące dezinstalacji i ponownej instalacji funkcji ICS, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

227172 Your Computer Restarts Before ICS Wizard Is Set Up Completely
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące problemów z konfiguracją funkcji ICS, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

229829 Internet Connection Sharing Is Not Set Up Correctly
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące wymagań funkcji ICS i protokołu TCP/IP, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

230070 TCP/IP Must Be Bound to All Adapters Connecting ICS Host to LAN
Właściwości

Identyfikator artykułu: 234815 — ostatni przegląd: 02.10.2004 — zmiana: 1

Opinia