Dysk systemowy lub rozruchowy jest w narzędziu Zarządzanie dyskami wyświetlany jako dynamiczny nieodczytywalny

Symptomy

Dysk systemowy lub rozruchowy może zostać wyświetlony w narzędziu Zarządzanie dyskami jako „dynamiczny nieodczytywalny” i zarządzanie takim dyskiem za pomocą narzędzia Zarządzanie dyskami może być niemożliwe. Należy zauważyć, że to zachowanie może wystąpić nawet wtedy, gdy aktualnie uruchomiony system operacyjny został uruchomiony z dysku systemowego lub rozruchowego. Oryginalny dynamiczny dysk systemowy lub rozruchowy może być wtedy wyświetlany jako „Brak” - „Offline”, a wszystkie woluminy na brakującym dysku mogą być niedostępne i oznaczone jako „błędne”. W przypadku próby ponownego uaktywnienia brakującego dysku może się pojawić następujący komunikat o błędzie:

Nie można odnaleźć określonego dysku.
Ponadto dziennik zdarzeń systemowych może zawierać wpisy odpowiadające poszczególnym „błędnym” woluminom brakującego dysku dynamicznego:

Identyfikator zdarzenia: 3
Źródło zdarzenia: dmboot
Opis: dmboot: Nie można uruchomić dysku systemowego woluminu (C:)

Przyczyna

Ten problem może wystąpić, jeśli system Windows 2000 był ponownie instalowany i podczas instalacji został usunięty i ponownie utworzony wolumin na dysku dynamicznym albo inne narzędzie do tworzenia partycji dysku, na przykład Fdisk, zostało użyte do utworzenia nowej partycji. Instalator systemu Windows 2000 i inne narzędzia do tworzenia partycji dysku mogą tworzyć wyłącznie partycje podstawowe. Utworzenie jakichkolwiek partycji na dysku dynamicznym poza systemem Windows 2000 lub podczas pracy Instalatora powoduje utworzenie dysku z wpisami tabeli zarówno partycji dynamicznej, jak i partycji podstawowej. Ponowne utworzenie woluminu podczas instalacji systemu Windows 2000 powoduje zmianę bajtu systemowego identyfikatora partycji z typu 0x42 (dynamiczny) na bajt systemowego identyfikatora partycji podstawowej na podstawie wybranego systemu plików, zazwyczaj 0x06 w przypadku systemu FAT, 0x0B w przypadku systemu FAT32 lub 0x07 w przypadku systemu NTFS. Ilekroć istnieją jednocześnie podstawowe i dynamiczne bajty systemowego identyfikatora partycji, dysk jest wyświetlany jako dynamiczny nieodczytywalny w narzędziu Zarządzanie dyskami.

Rozwiązanie

OSTRZEŻENIE: Nie należy usuwać żadnych woluminów brakujących ani będących w trybie offline dysków dynamicznych, szczególnie jeśli są one częścią woluminu łączonego, woluminu rozłożonego lub woluminu Raid-5. Mogłoby to doprowadzić do trwałej utraty danych.

UWAGA: Wykonanie poniższej procedury może spowodować, że komputer znajdzie się w stanie uniemożliwiającym rozruch lub przestanie odpowiadać podczas uruchamiania, wyświetlając komunikat o błędzie STOP 0x0000006F SESSION3_INITIALIZATION_FAILED, jeśli skojarzona baza danych LDM zawierająca schemat podziału na partycje nie jest zgodna ze schematem podziału na partycje utworzonym podczas ponownej instalacji systemu Windows 2000. Przed wykonaniem tej procedury należy utworzyć kopię zapasową systemu.


Aby obejść ten problem, użyj narzędzia do edycji dysków (na przykład DiskProbe) i zapisz kopię głównego rekordu rozruchowego (sektora 0 dysku fizycznego) na dyskietce, a następnie zmień niepoprawny identyfikator systemowy partycji systemowej lub rozruchowej z powrotem na typ 0x42. Następnie uruchom program Regedt32 i upewnij się, że następujące trzy usługi mają wartość Start równą zero:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Dmboot Start:REG_DWORD:0

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Dmio Start:REG_DWORD:0

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Dmload Start:REG_DWORD:0
Jeśli po dokonaniu tych ręcznych napraw komputer uruchamia się pomyślnie, dysk dynamiczny powinien być rozpoznawany i skojarzone z nim woluminy powinny stać się znowu dostępne.


Jeśli system nie uruchamia się po dokonaniu tych zmian, można przywrócić oryginalny sektor głównego rekordu rozruchowego (MBR), który został zapisany przed dokonaniem zmian, za pomocą narzędzia Disksave.exe z zestawu Microsoft Windows NT Resource Kit.

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych na początku tego artykułu.

Więcej informacji

227364 Dynamic Volumes Are Not Displayed Accurately in Text-Mode Setup
Szczegółowe informacje o narzędziu Dskprobe, tabelach partycji i identyfikatorach systemowych można znaleźć w zestawie Windows 2000 Resource Kit. Narzędzie Dskprobe znajduje się również w folderze Support\Tools na dysku CD z systemem Windows 2000.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 236086 — ostatni przegląd: 13.06.2007 — zmiana: 1

Opinia