Jak rozwiązywać problemy związane z warstwą abstrakcji sprzętu w systemie Windows 2000

Streszczenie

W systemie Windows 2000 dostępnych jest kilka metod rozwiązywania problemów dotyczących warstwy abstrakcji sprzętu (HAL), które mogą występować w przypadku nieprawidłowego wykrywania, przestarzałego lub niezgodnego systemu podstawowych operacji wejścia/wyjścia (BIOS) interfejsu ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) albo niepoprawnie lub ręcznie zainstalowanego typu komputera. W tym artykule opisano wybrane metody umożliwiające rozwiązanie problemów dotyczących warstwy HAL.

Uwaga: W tym artykule określenie „typ komputera” i „warstwa HAL” są synonimami i mogą być stosowane zamiennie.

Więcej informacji

Ustalanie typu komputera

Aby ustalić typ używanego komputera:

 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę System.
 2. Kliknij kartę Sprzęt, a następnie kliknij przycisk Menedżer urządzeń, aby wyświetlić listę urządzeń w gałęzi Komputer. Obsługiwane są następujące typy komputerów.


  Możliwe wartości HAL w grupie komputerów standardowych:
  Wieloprocesorowy komputer PC z interfejsem ACPI
  Jednoprocesorowy komputer PC z interfejsem ACPI
  Komputer PC z interfejsem ACPI
  Wieloprocesorowy komputer PC MPS
  Jednoprocesorowy komputer PC MPS
  Standardowy komputer PC
  Możliwe wartości HAL w grupie Compaq:
  Wieloprocesorowy komputer Compaq SystemPro lub w 100% zgodny
  Możliwe wartości HAL w grupie SGI:
  Stacja robocza Silicon Graphics Visual Workstation

Wyświetlanie lub zmiana zainstalowanego typu komputera

Aby wyświetlić lub zmienić zainstalowany typ komputera:

OSTRZEŻENIE: Nie należy zmieniać warstwy HAL ACPI na standardową warstwę HAL lub odwrotnie, niezależnie od okoliczności. Po zmianie warstwy komputer nie będzie uruchamiany poprawnie lub w ogóle nie będzie uruchamiany. W takiej sytuacji przyczyną problemu jest drzewo urządzeń typu Plug and Play ładowane w przypadku interfejsu ACPI, które nie jest rekonstruowane lub przywracane do formy standardowego drzewa urządzeń Plug and Play warstwy HAL. Z tego powodu (znaczne rozbieżności w strukturach drzewa urządzeń) system nie rozpoznaje żadnych zmian sprzętu po ponownym uruchomieniu komputera w celu uwzględnienia lokalizacji urządzenia rozruchowego. Firma Microsoft nie zaleca i nie obsługuje tej procedury, ponieważ może ona być przyczyną utraty danych.

 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę System.
 2. Kliknij kartę Sprzęt, a następnie kliknij przycisk Menedżer urządzeń, aby wyświetlić listę urządzeń w gałęzi Komputer. Na przykład na liście mogą być uwzględnione wpisy takie jak „Standardowy komputer PC” (system Windows 2000 zainstalowany na danym komputerze wykryty jako typ komputera) lub „Komputer PC z interfejsem ACPI”.
 3. Aby zmienić zainstalowany typ komputera, kliknij kartę Sterownik, a następnie kliknij przycisk Aktualizuj sterowniki.

  Uwaga: Warstwę HAL można zmienić lub aktualizować w obszarze Typ komputera w Menedżerze urządzeń tylko w przypadku zmiany standardowego komputera PC HAL na standardowy wieloprocesorowy komputer PC HAL, ponieważ zastąpienie warstwy HAL ACPI standardową warstwą HAL może być przyczyną problemów z uruchomieniem komputera.


Jeżeli nie można poprawnie uruchomić komputera na skutek instalacji nieprawidłowego typu komputera (HAL) po instalacji systemu Windows 2000, należy uruchomić proces naprawy awaryjnej:

 1. Uruchom komputer z dyskietki instalacyjnej systemu Windows lub za pomocą dysku CD-ROM z systemem Windows 2000, jeżeli komputer obsługuje uruchamianie ze stacji CD-ROM.
 2. Po wyświetleniu ekranu Instalator - Zapraszamy! naciśnij klawisz R, aby naprawić instalację.
 3. Po wyświetleniu ekranu Opcje naprawy systemu Windows 2000 naciśnij klawisz R, aby naprawić instalację przy użyciu procesu naprawy awaryjnej.
 4. Naciśnij klawisz M, aby ręcznie wybrać opcje naprawy, i upewnij się, że wybrano funkcje „Sprawdzanie plików systemu Windows 2000” i „Inspekcja środowiska uruchamiania”, lub naciśnij klawisz F, aby skorzystać ze wszystkich opcji naprawy.
 5. Po zakończeniu procesu naprawy oryginalna instalacja warstwy HAL i skojarzonych plików powinna być przywrócona. Wyjmij dysk CD-ROM lub dyskietkę, a następnie uruchom ponownie komputer.

  Uwaga: Niepoprawnie zainstalowany typ komputera jest nadal wyświetlany w Menedżerze urządzeń.
 6. Aby upewnić się, że poprawny typ komputera jest wyświetlany w Menedżerze urządzeń, podczas ponownego uruchamiania komputera naciśnij klawisz F8, wybierz opcję Ostatnia znana dobra konfiguracja, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 7. Kliknij odpowiedni profil sprzętu (jeżeli dostępnych jest kilka profilów). W profilu sprzętu kliknij opcję Odzyskiwanie konfiguracji, naciśnij klawisz ENTER, a następnie zezwól na uruchomienie systemu Windows 2000.

Optymalną metodą zmiany warstwy HAL ACPI na standardową warstwę HAL jest ponowna instalacja systemu Windows 2000 w trybie uaktualnienia:

 1. Uruchom Instalatora systemu Windows 2000 w trybie uaktualnienia.
 2. Aby automatycznie wyłączyć obsługę interfejsu ACPI i umożliwić systemowi Windows 2000 automatyczne wykrycie lub ręczną zmianę oraz instalację poprawnego typu komputera (standardowa warstwa HAL) obsługiwanego przez dany komputer, należy skorzystać z jednej z następujących metod:

  • Aby automatycznie wykryć typ komputera:

   Naciśnij klawisz F7 wówczas, gdy Instalator wygeneruje następujący komunikat informacyjny:
   Naciśnij klawisz F6, aby zainstalować sterownik SCSI lub RAID innej firmy.
   Uwaga: Automatyczne wykrywanie nie jest sygnalizowane w formie wizualnej po naciśnięciu klawisza F7; należy kontynuować instalację aż do zakończenia.
  • Aby ręcznie wybrać typ komputera:

   Naciśnij klawisz F5, a następnie ręcznie wybierz poprawny standardowy typ komputera, korzystając z następującej listy:
  Plik źródłowy i386Typ komputera
  *hal.dllWieloprocesorowy komputer Compaq SystemPro lub w 100% zgodny
  *halapic.dllJednoprocesorowy komputer PC MPS
  *halapic.dllWieloprocesorowy komputer PC MPS
  *hal.dllStandardowy komputer PC
  *halborg.dllSGI mp


  Uwaga: Korzystanie z metody ponownej instalacji w celu aktualizacji standardowego komputera PC HAL do wieloprocesorowego komputera PC HAL nie jest konieczne. Można również w tym celu użyć funkcji aktualizacji sterowników w Menedżerze urządzeń. W przypadku zastąpienia standardowego typu komputera PC docelowym typem komputera HAL ACPI konieczna jest jednak ponowna instalacja systemu Windows 2000, a następnie zezwolenie na automatycznie wykrycie poprawnego typu komputera przez system Windows 2000.
Jeżeli proces naprawy awaryjnej nie może zlokalizować informacji naprawczych lub jeżeli te informacje są nieprawidłowe, należy odzyskać instalację systemu Windows 2000, uruchamiając konsolę odzyskiwania:

 1. Uruchom komputer przy użyciu dyskietki instalacyjnej systemu Windows 2000 lub dysku CD-ROM z systemem Windows 2000, jeżeli komputer obsługuje uruchamianie ze stacji CD-ROM. Po wyświetleniu ekranu Instalator - Zapraszamy! naciśnij klawisz R, aby naprawić instalację, a następnie uruchom konsolę odzyskiwania, naciskając klawisz C.

  Uwaga: Aby uzyskać informacje dotyczące korzystania z konsoli odzyskiwania, należy kliknąć numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  229716 Opis konsoli odzyskiwania systemu Windows
 2. Po zalogowaniu się do komputera z folderu %SystemRoot%\System32 oryginalnej instalacji systemu Windows 2000 użyj konsoli poleceń do skopiowania i zmiany nazw plików wymienionych na następujących listach. W pierwszej kolejności należy ustalić, które pliki warstwy HAL i pliki jądra są wymagane w przypadku danego komputera, korzystając z następującej listy obsługiwanych typów komputerów:

  Uwaga: Typy oznaczone symbolem gwiazdki są standardowymi typami komputerów (niezgodne z interfejsem ACPI).

  Plik źródłowy i386: i386\driver.cab\halmacpi.dll
  Typ komputera: Wieloprocesorowy komputer PC z interfejsem ACPI
  Kopiowanie do folderu: winnt\System32
  Zmiana nazwy pliku na następującą nazwę: hal.dll

  Plik źródłowy i386: i386\driver.cab\halaacpi.dll
  Typ komputera: Jednoprocesorowy komputer PC z interfejsem ACPI
  Kopiowanie do folderu: winnt\System32
  Zmiana nazwy pliku na następującą nazwę: hal.dll

  Plik źródłowy i386: i386\driver.cab\halacpi.dll
  Typ komputera: Komputer PC z interfejsem ACPI
  Kopiowanie do folderu: winnt\System32
  Zmiana nazwy pliku na następującą nazwę: hal.dll

  Plik źródłowy i386: *i386\driver.cab\halsp.dll
  Typ komputera: Wieloprocesorowy komputer Compaq SystemPro lub w 100% zgodny
  Kopiowanie do folderu: winnt\System32
  Zmiana nazwy pliku na następującą nazwę: hal.dll

  Plik źródłowy i386: *i386\driver.cab\halapic.dll
  Typ komputera: Jednoprocesorowy komputer PC MPS
  Kopiowanie do folderu: winnt\System32
  Zmiana nazwy pliku na następującą nazwę: hal.dll

  Plik źródłowy i386: *i386\driver.cab\halmps.dll
  Typ komputera: Wieloprocesorowy komputer PC MPS
  Kopiowanie do folderu: winnt\System32
  Zmiana nazwy pliku na następującą nazwę: hal.dll

  Plik źródłowy i386: *i386\driver.cab\hal.dll
  Typ komputera: Standardowy komputer PC
  Kopiowanie do folderu: winnt\System32
  Zmiana nazwy pliku na następującą nazwę: hal.dll

  Plik źródłowy i386: *i386\driver.cab\halborg.dll
  Typ komputera: SGI mp
  Kopiowanie do folderu: winnt\System32
  Zmiana nazwy pliku na następującą nazwę: hal.dll

 3. Zgodnie z następującą tabelą należy skopiować wszystkie odpowiednie pliki jądra wspólne dla systemu (jednoprocesorowy lub wieloprocesorowy) i odpowiedni plik HAL, ustalony na podstawie typu komputera obsługiwanego przez dany komputer, z dysku CD-ROM z systemem Windows 2000 (i386\driver.cab) lub zainstalowanego dodatku Service Pack do odpowiedniego folderu wymienionego w tabeli, w oryginalnej instalacji systemu Windows 2000, a następnie zmienić nazwy tych plików (jeżeli jest to konieczne) odpowiednio na Ntoskrnl.exe i Hal.dll.

  Wspólne pliki jądra systemu wieloprocesorowegoKopiowanie do następującego kataloguZmiana nazwy pliku na następującą nazwę
  i386\driver.cab\ntkrnlmp.exewinnt\System32ntoskrnl.exe
  i386\driver.cab\ntkrpamp.exewinnt\System32ntkrnlpa.exe
  i386\driver.cab\kernel32.dllwinnt\System32kernel32.dll
  i386\driver.cab\ntdll.dllwinnt\System32ntdll.dll
  i386\driver.cab\win32k.syswinnt\System32\driverswin32k.sys
  i386\driver.cab\winsrv.dllwinnt\System32winsrv.dll
  Wspólne pliki jądra systemu jednoprocesorowegoKopiowanie do następującego kataloguZmiana nazwy pliku na następującą nazwę
  i386\driver.cab\ntoskrnl.exewinnt\System32ntoskrnl.exe
  i386\driver.cab\ntkrnlpa.exewinnt\System32ntkrnlpa.exe
  i386\driver.cab\kernel32.dllwinnt\System32kernel32.dll
  i386\driver.cab\ntdll.dllwinnt\System32ntdll.dll
  i386\driver.cab\win32k.syswinnt\System32win32k.sys
  i386\driver.cab\winsrv.dllwinnt\System32winsrv.dll
 4. Rozwiń plik Ntdll.dll z oryginalnego dysku CD-ROM z systemem Windows 2000 (i386\driver.cab) lub zainstalowanego dodatku Service Pack do folderu %SystemRoot%\system32 oryginalnej instalacji systemu Windows 2000.

  Przykład:
  dysk:\i386\driver.cab /f:ntdll.dll c:\winnt\system32
  gdzie dysk jest literą stacji dysków CD-ROM zawierającej dysk CD-ROM z systemem Windows 2000 Server.
 5. Rozwiń plik Win32k.sys z oryginalnego dysku CD-ROM z systemem Windows 2000 (i386\driver.cab) lub zainstalowanego dodatku Service Pack do folderu %SystemRoot%\system32 oryginalnej instalacji systemu Windows 2000.
 6. Rozwiń pliki Kernel32.dll i Winsrv.dll z dysku CD-ROM z systemem Windows 2000 (i386\driver.cab) lub zainstalowanego dodatku Service Pack do folderu %SystemRoot%\system32 oryginalnej instalacji systemu Windows 2000. Na przykład wpisz następujące polecenia expand dysk:\i386\driver.cab /F:kernel32.dll %systemroot%\system32\kernel32.dll

  expand dysk:\i386\driver.cab /F:winsrv.dll %systemroot%\system32\winsrv.dll

  gdzie dysk jest literą stacji dysków CD-ROM.


 7. Uruchom ponownie komputer.
Aby uzyskać pokrewne informacje, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
234558 Jak dodać obsługę wielu procesorów w systemie Windows 2000
OSTRZEŻENIE: System Windows 2000 wyświetla listę zgodnych typów komputerów, które mogą być instalowane podczas ręcznej aktualizacji przy użyciu Menedżera urządzeń. Wykonanie czynności, które nie są zgodne z elementami list, może być przyczyną problemów z poprawnym uruchomieniem komputera lub całkowicie uniemożliwić uruchomienie komputera. Jeżeli na liście uwzględniony jest typ komputera „Komputer PC z interfejsem ACPI” lub przeprowadzono aktualizację do najnowszej wersji systemu BIOS ACPI, nie można aktualizować systemu do wersji „Wieloprocesorowy komputer PC z interfejsem ACPI” za pośrednictwem Menedżera urządzeń i mogą wystąpić problemy z poprawnym uruchomieniem komputera. W przypadku warstwy HAL ACPI, aby umożliwić obsługę lub rozpoznanie dwóch procesorów przez system Windows 2000 przy użyciu warstwy HAL ACPI, należy w pierwszej kolejności przeprowadzić aktualizację do najnowszej, w pełni zgodnej wersji systemu BIOS ACPI, a następnie ponownie zainstalować system Windows 2000 w trybie uaktualnienia, aby umożliwić automatyczne wykrycie i zainstalowanie wieloprocesorowego komputera PC z interfejsem ACPI; jeżeli nie będzie to możliwe, system BIOS nie jest jeszcze w pełni zgodny.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 237556 — ostatni przegląd: 16.06.2005 — zmiana: 1

Opinia