Jak uaktywnić serwer licencji usług terminalowych i zainstalować licencje CAL za pośrednictwem Internetu

Streszczenie

Proces rozmieszczania i śledzenia licencji w organizacji został rozszerzony w Usługach terminalowych systemu Windows 2000. Licencjonowanie usług terminalowych aktualnie oferuje Kreatora licencji służącego do pobierania pakietów licencji oraz ilościowego zarządzania licencjami dla licencji dostępu klienta Usług terminalowych systemu Windows 2000 (TS CAL) lub licencji łącza internetowego (IC) Usług terminalowych systemu Windows 2000. Aby rozmieścić licencje TS CAL lub IC, należy włączyć i uaktywnić „Serwer licencji” Usług terminalowych, a następnie zainstalować na nim licencje TS CAL lub IC. Licencjonowanie usług terminalowych obsługuje cztery metody łączenia się z urzędem certyfikacji firmy Microsoft i centrum Microsoft Clearinghouse w celu uaktywnienia serwera licencji oraz instalowania licencji: Internet, sieć World Wide Web (WWW), telefon i faks. W tym artykule omówiono metodę internetową, która jest najszybszą i najłatwiejszą metodą przeprowadzania tego procesu.

Więcej informacji

Po jednorazowej aktywacji serwera licencji pakiety licencji są następnie instalowane na tym serwerze. Serwer usług terminalowych używa tych licencji do śledzenia oraz akceptowania/odrzucania uprawnień klienckich komputerów z systemem Windows 2000, na których włączono Usługi terminalowe.Aby uaktywnić serwer licencji Usług terminalowych, należy postępować zgodnie z następującymi krokami.


UWAGA: Następujące kroki są oparte na założeniu, że Usługi terminalowe są zainstalowane w trybie serwera aplikacji. Tryb serwera aplikacji jest podobny do systemu Microsoft Windows NT 4.0 Terminal Server Edition, w którym komputery klienckie uzyskują dostęp do komputera serwera terminali w celu korzystania z udostępnianych zasobów i programów należących do pakietu Microsoft BackOffice.


Jeżeli Usługi terminalowe są zainstalowane w trybie administracji zdalnej, licencje usług terminalowych nie są wymuszane, ponieważ tylko konto Administrator i członkowie grupy Administratorzy (domyślnie) mogą łączyć się z komputerami usług terminalowych przy użyciu klienckiego oprogramowania usług terminalowych i tylko dwóch członków grupy Administratorzy może równocześnie prowadzić sesję.

 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie Licencjonowanie usług terminalowych.
 2. Wyświetlane jest okno dialogowe Licencjonowanie usług terminalowych, a opcja Wszystkie serwery jest domyślnie zaznaczona. Kliknij znak plus (+), aby rozwinąć serwery usług terminalowych systemu Windows 2000, a następnie kliknij nazwę serwera licencji, który chcesz uaktywnić.
 3. W menu Akcja kliknij polecenie Uaktywnij serwer.


  UWAGA: Opcja Uaktywnij serwer nie jest dostępna, jeżeli opcja Wszystkie serwery jest zaznaczona.
 4. Kreator licencji jest uruchamiany i wyświetlane są następujące elementy:
  • Aktywacja dla
  • Metoda połączenia
  • Program licencjonowania
  • ID produktu
 5. Na tym etapie informacje są wyświetlane tylko w obszarze ID produktu. Pozostałe informacje są wpisywane podczas działania kreatora. Kliknij przycisk Dalej.
 6. W obszarze Metoda połączenia kliknij metodę połączenia, której chcesz użyć (Internet, sieć World Wide Web, faks lub telefon) lub kliknij opcję domyślną Internet (przed rozpoczęciem tego procesu należy skonfigurować połączenie z Internetem, aby skorzystać z opcji Internet).


  UWAGA: W dalszej części artykułu opisano proces łączenia się za pośrednictwem Internetu.
 7. Kliknij przycisk Dalej.
 8. W obszarze Program licencjonowania kliknij jedną z następujących opcji:
  • Umowa Microsoft Select lub Microsoft Enterprise
  • Program Microsoft Open License
  • Inny
  UWAGA: Użytkownicy, którzy nie zakupili licencji od dystrybutora w dostępnym kanale dystrybucyjnym, nie mogą kontynuować tego procesu. Ten proces nie umożliwia zakupu licencji w trybie online i implementuje licencje „konwencjonalne” (papierowe) zakupione dla komputera Usług terminalowych. W dalszej części artykułu przyjęto założenie, że wybrano opcję Inny. Zazwyczaj z tej opcji należy korzystać w przypadku zakupu licencji w punkcie sprzedaży detalicznej.


 9. Kliknij przycisk Dalej.
 10. Wyświetlane jest okno dialogowe Informacje o firmie. Wpisz informacje dotyczące firmy na dwóch ekranach , a następnie kliknij przycisk Dalej.
 11. Wykrywany jest serwer urzędu rejestracyjnego firmy Microsoft i centrum Microsoft Clearinghouse oraz wyświetlane jest okno dialogowe Kończenie procesu. Serwer urzędu rejestracyjnego firmy Microsoft i centrum Microsoft Clearinghouse wysyła osobisty numer identyfikacyjny (PIN) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail dostarczony przez użytkownika. Proces aktywacji nie może być zakończony bez numeru PIN. Można wybrać jedną z następujących opcji odebrania numeru PIN za pośrednictwem poczty e-mail:
  • Zakończ proces aktywacji serwera teraz (mam już numer PIN). Tę opcję należy wybrać w przypadku szybkiego otrzymania wiadomości e-mail zawierającej numer PIN.
  • Odłóż zakończenie procesu do momentu otrzymania numeru PIN. Tę opcję należy wybrać, jeżeli konieczne jest odłożenie procesu aktywacji, niezależnie od przyczyny (włącznie z opóźnionym odebraniem wiadomości e-mail zawierającej numer PIN).
  • Ponownie uruchom proces licencjonowania. Tę opcję należy wybrać, jeżeli konieczne jest resetowanie procesu aktywacji i przywrócenie stanu początkowego. Ta opcja jest użyteczna, jeżeli nie odebrano wiadomości e-mail zawierającej numer PIN.
 12. Wybierz jedną z powyższych opcji i kliknij przycisk Dalej lub poczekaj na odebranie numeru PIN zgodnie z następującym krokiem.
 13. Po odebraniu numeru PIN w wiadomości e-mail kliknij opcję Zakończ proces aktywacji serwera teraz (mam już numer PIN), a następnie kliknij przycisk Dalej. Format wiadomości e-mail zawierającej numer PIN jest podobny do następującego:
  Electronic mailing from the Microsoft Terminal Services Activation with the subject "Terminal Services License Server Activation"
  Thank you for activating your Terminal Services License Server with Microsoft.

  This mail contains the PIN needed to complete the activation process. This PIN must be entered into the Licensing Wizard exactly as shown:

  Your PIN: XXXXXXXXXX-XXXXXXXXXX-XXXXXXXXXX-XXXXX

  This PIN is valid for the Terminal Services License Server with the following Product ID:

  Product ID: 00000-270-8764055-60434
 14. Wpisz uważnie przesłany numer PIN (lub kliknij alfanumeryczny PIN, skopiuj numer PIN, naciskając klawisze CTRL-C, a następnie naciśnij klawisze CTRL-V, aby wkleić numer PIN do okna kreatora), a następnie kliknij przycisk Dalej.
 15. Kreator lokalizuje serwer urzędu rejestracyjnego firmy Microsoft i centrum Microsoft Clearinghouse w celu uaktywnienia serwera licencji. Jeżeli wszystkie informacje są wpisane poprawnie, wyświetlane jest następujące okno dialogowe Kończenie pracy Kreatora licencji:

  Stan:
  Serwer licencji został pomyślnie uaktywniony. Aby zainstalować teraz pakiety kluczy licencji, kliknij przycisk Dalej. Aby odłożyć instalację licencji, wyczyść poniższe pole wyboru, a następnie kliknij przycisk Zakończ.
  Pole wyboru „Zainstaluj licencje teraz” jest domyślnie zaznaczone.
  Kliknij przycisk Dalej.
 16. Wyświetlany jest następujący komunikat:
  Serwer licencji został uaktywniony. Kreator może Ci teraz pomóc w zainstalowaniu pakietów kluczy licencji.
 17. Kliknij przycisk Dalej, aby zainstalować pakiety licencji.
 18. Teraz można wpisać liczbę licencji, które będą śledzone i wymuszane na danym komputerze usług terminalowych, w oknie dialogowym Informacje o programie i licencji klienta. Kroki opisane w tym artykule są oparte na założeniu, że użytkownik zakupił licencje w punkcie sprzedaży detalicznej. Pakiet licencji CAL Usług terminalowych zawiera kod licencji, który należy teraz wpisać w oknie kreatora. Wpisz odpowiednie informacje, a następnie kliknij przycisk Dalej.


  UWAGA: Po wybraniu opcji Umowa Microsoft Select lub Microsoft Enterprise wyświetlane jest okno dialogowe Numer rejestracyjny. Numer rejestracyjny jest odnotowany w dokumencie umowy Select lub Enterprise, zawartej z firmą Microsoft lub dystrybutorem w kanale dystrybucyjnym. Należy zlokalizować ten dokument i wpisać kod licencji w polu Numer rejestracyjny. Po wybraniu opcji Program Microsoft Open License wyświetlane są pola Numer autoryzacji i Numer licencji. Należy zlokalizować dokument otrzymany od dystrybutora w kanale dystrybucyjnym i wpisać kod licencji CAL Usług terminalowych. Jeżeli zostanie wybrana jedna z tych opcji, należy również wpisać informacje w polach Typ produktu i Ilość (w polu Typ produktu należy kliknąć opcję Licencja CAL Usług terminalowych lub Łącze internetowe Usług terminalowych). Jeżeli prawidłowy numer autoryzacji/licencji (umowa Open) lub numer rejestracyjny (umowa Select lub Enterprise) nie zostanie wpisany, kliknięcie przycisku Dalej spowoduje niepomyślne zakończenie procesu i wyświetlenie komunikatu o błędzie. W takim przypadku należy kliknąć przycisk Wstecz i wpisać prawidłowy numer przed kontynuowaniem procesu.
 19. Jeżeli pakiety licencji zostały pobrane i są gotowe do użycia, wyświetlane jest następujące okno dialogowe:
  Stan:
  „Nowy pakiet kluczy licencji klienta został zainstalowany pomyślnie.”
 20. Kliknij przycisk Zakończ.
 21. W oknie dialogowym Licencjonowanie usług terminalowych kliknięcie serwera licencji usług terminalowych w okienku po lewej stronie powoduje wyświetlenie pobranych licencji CAL lub licencji łącza internetowego w okienku po prawej stronie ekranu.
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące wymuszanego licencjonowania Usług terminalowych systemu Windows 2000, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
237801 Usługi terminalowe systemu Windows 2000 wymagają usługi licencjonowania
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobów lokalizowania numeru telefonu centrum Microsoft Clearinghouse, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
291795 JAK: Lokalizowanie numerów telefonu usługi Microsoft Clearinghouse
Właściwości

Identyfikator artykułu: 237811 — ostatni przegląd: 19.01.2004 — zmiana: 1

Opinia