OFF2000: Jak używać pliku dziennika Instalatora pakietu Office 2000 do rozwiązywania problemów z instalacją

Streszczenie

Czasami w sytuacji, gdy pojawia się problem z Instalatorem pakietu Office, komunikat o błędzie jest wyświetlany lub nie. W każdym z tych przypadków może być konieczne skorzystanie z pliku dziennika Instalatora jako jednego z narzędzi służących do zawężenia problemu.


W tym artykule opisano kilka technik interpretowania informacji zawartych w plikach dziennika Instalatora. Tematy zostały wymienione w kolejności, w jakiej należy korzystać ze wszystkich technik. Ten artykuł nie obejmuje wszystkich sytuacji, które użytkownik może napotkać, ale opisuje wiele przykładów rozwiązania problemu z Instalatorem dzięki interpretacji pliku dziennika Instalatora.

Więcej informacji

Jak utworzyć plik dziennika

Domyślnie Instalator pakietu Office tworzy dwa pliki dziennika w czasie procesu instalacji, jeden dla pliku Setup.exe oraz jeden dla Instalatora systemu Windows (Msiexec.exe). Pliki dziennika są tworzone w folderze \Temp i mają nazwy podobne do następujących:

Plik dziennika dla Nazwa pliku dziennika
-----------------------------------------------------------------------------

Setup.exe Office 2000 <wydanie> Setup(####).txt
Instalator systemu Windows Office 2000 <wydanie> Setup(####)_MsiExec.txt
gdzie <wydanie> jest wydaniem instalowanego pakietu Office. Na przykład pliki mogą mieć następujące nazwy:
Office 2000 Premium Setup(0002).txt

Office 2000 Premium Setup(0002)_MsiExec.txt
Znaki #### w nazwach plików instalatora są liczbami rozpoczynającymi się od 0002. Zwiększają się one o 2, jeżeli konieczne jest wielokrotne uruchamianie Instalatora. Plik dziennika z największym numerem jest więc plikiem dziennika ostatniego uruchomienia Instalatora.


Chcąc utworzyć bardzo szczegółowy plik dziennika Instalatora systemu Windows, można użyć parametru pełnego v dla przełącznika /L. Jednak jeżeli tworzy się pełny dziennik, domyślny dziennik Instalatora staje się wersją skróconą, a domyślny plik dziennika Instalatora systemu Windows nie jest tworzony.Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące opcji rejestrowania Instalatora, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

230861 OFF2000: How to Customize Office Setup Logging Options

Jak interpretować pliki dziennika

W zależności od napotkanego problemu może być konieczne wyświetlenie dziennika Instalatora, dziennika Instalatora systemu Windows lub pełnego dziennika.

Pliki dziennika Instalatora

Plik dziennika pliku Setup.exe jest bardzo krótki w porównaniu z plikiem dziennika Instalatora systemu Windows. Dzieje się tak, ponieważ liczba zadań wykonywanych przez plik Setup.exe jest ograniczona do następujących:
 • Czytanie pliku Setup.ini.
 • Analiza wiersza polecenia pod kątem właściwości i przełączników, które należy przekazać do Instalatora systemu Windows.
 • Sprawdzanie, czy używany jest poprawny system operacyjny i dodatek Service Pack.
 • Sprawdzanie wersji pliku Msi.dll.
 • Uruchamianie pliku Instmsi(w).exe w celu instalacji Instalatora systemu Windows (jeżeli jest to konieczne).
 • Sprawdzanie wersji programu Internet Explorer.
 • Sprawdzenie wersji czcionek Tahoma i TahomaBD.
Jednym z zadań pliku Setup.exe jest instalacja Instalatora systemu Windows. Jeżeli ten proces nie powiedzie się, plik Setup.exe nie może przekazać kontroli plikowi Msiexec.exe, głównemu plikowi wykonywalnemu Instalatora systemu Windows. Poniżej znajdują się komunikaty o błędach, które mogą się pojawić w czasie pracy Instalatora, jeżeli wystąpi problem z instalacją Instalatora systemu Windows:
Do zainstalowania tego produktu wymagany jest Instalator systemu Windows. Wystąpił błąd podczas instalowania lub uaktualniania Instalatora systemu Windows.
lub
Instalator Windows został zaktualizowany. Aby ukończyć aktualizację, musisz dokonać poprawnego rozruchu. Po ponownym uruchomieniu systemu ponownie uruchom Instalatora, aby kontynuować instalację produktu Microsoft Office 2000.
W takim przypadku należy najpierw przejrzeć dziennik Instalatora. Jeżeli pojawi się jeden z wymienionych komunikatów o błędach, w dzienniku może pojawić się odpowiednio tekst podobny do następującego:
Package to install:
E:\data1.msi
Loading MSI Library....
C:\WINDOWS\SYSTEM\MSI.DLL
.. failed, error = 1157
Pre-released IE 5 is not installed
E:\msi\instmsi.exe /q /r:n
E:\msi\instmsi.exe /q /r:n exit status = 1620
Wywołanie pliku Instmsi.exe nie powiodło się, ponieważ wiersz następujący po pomyślnym uruchomieniu pliku Instmsi.exe powinien mieć postać
Loading MSI Library....
lub
Trying to get version of G:\OFFICE2000\CD1_ADMIN_IMAGE\msi\instmsi.exe
.. failed, error = 3
Nie powiodła się akcja pobrania wersji pliku Instmsi.exe z udziału sieciowego. Mogły wystąpić problemy z siecią, plik Instmsi.exe w udziale sieciowym może być uszkodzony lub pojawił się konflikt oprogramowania z Instalatorem.


Aby zobaczyć listę standardowych akcji Instalatora systemu Windows i ich opisy, przejdź do następującej witryny sieci Web:
UWAGA: Jeżeli pliku Msi.dll nie ma na komputerze w czasie uruchamiania programu Setup.exe, w pliku dziennika Instalatora zawsze będzie pojawiać się wiersz „error = 1157”. W większości przypadków można go zignorować, ponieważ następny krok Instalatora polega na uruchomieniu pliku Instmsi.exe, instalującego plik Msi.dll i inne pliki Instalatora systemu Windows.Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące tych problemów, kliknij numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

229819 OFF2000: Error Installing or Upgrading the Windows Installer
237741 OFF2000: Setup Repeatedly Prompts to Restart After Updating Windows Installer

Jeżeli istnieją podejrzenia, że występują problemy z używanymi właściwościami wierszy polecenia i przełączników, problemy te są również zarejestrowane w pliku dziennika Instalatora. Na przykład, gdy używa się następującego wiersza polecenia do uruchomienia Instalatora:
f:\Setup.exe companyname="my company" /qb
, następujący tekst jest dołączany do dziennika Instalatora:
Launch Setup
7/27/99
7:37:11 AM
companyname="my company" /qb
Adding property...companyname="my company"

Recognized command line switch: qb
oraz
C:\WINDOWS\SYSTEM\msiexec.exe /qb /I F:\data1.msi /Lpiwae
"C:\WINDOWS\TEMP\Office 2000 Premium Setup(0002)_MsiExec.txt"
companyname="my company"
Launching MsiExec....
Successfully launched MsiExec....
UWAGA: W rzeczywistości program Setup.exe nie używa tych przełączników wiersza polecenia i właściwości, lecz przekazuje je do pliku Msiexec.exe (Instalator systemu Windows).


Jeżeli w dzienniku Instalatora nie widać innych problemów lub błędów, a dziennik ma następujące zakończenie:
Successfully launched MsiExec....
, należy zapoznać się z dziennikiem Instalatora systemu Windows.

Dziennik Instalatora systemu Windows

Dziennik Instalatora systemu Windows jest znacznie większy niż dziennik Instalatora i na początku może wydawać się nieczytelny. Mimo to następujące wskazówki mogą pomóc w zawężeniu problemu.
 • Jeżeli w czasie instalacji pojawi się komunikat o błędzie, wyszukaj numer błędu w pliku dziennika. Na przykład jeżeli podczas instalacji pojawi się komunikat o błędzie „Błąd wewnętrzny 2343”, wyszukaj numer 2343 w dzienniku. Możesz znaleźć tekst podobny do następującego:
  Action start 0:18:28: SetNotesDir.
  MSI (c) (AF:BF): Note: 1: 2343
  Internal Error 2343: Please contact product support for assistance.
  MSI (c) (AF:BF): Product: Microsoft Office 2000 Premium -- Internal Error
  2343: Please contact product support for assistance.


  Action ended 0:18:31: SetNotesDir. Return value 3.
  Action ended 0:18:31: INSTALL. Return value 3.
  Action ended 0:18:31: ExecuteAction. Return value 3.
  MSI (c) (AF:BF): Doing action: FatalError
  Action start 0:18:31: FatalError.
  Action 0:18:31: FatalError. Dialog created
  Action ended 0:18:32: FatalError. Return value 2.
  Action ended 0:18:32: INSTALL. Return value 3.
  Kluczowy tekst w powyższych wpisach dziennika to wpis „SetNotesDir”, który potwierdza występowanie problemu opisanego w następującym artykule z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  228668 OFF2000: Błąd wewnętrzny 2343 podczas instalacji
  W tym przypadku problem polega na tym, że został odinstalowany program Lotus Notes i pozostało kilka wpisów do Rejestru, których Instalator nie rozpoznaje.


  UWAGA: Można odnaleźć numer błędu, który jest niezgodny ze znanym problemem opisanym w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base.
 • Jeżeli baza wiedzy Microsoft Knowledge Base nie zawiera artykułu opisującego konkretny komunikat o błędzie, próbuj wykonać następujące kroki, aby odtworzyć problem:


  1. Wyszukaj w pliku dziennika numer błędu.
  2. Przeczytaj wiersz powyżej wiersza z numerem błędu. Zazwyczaj można odnaleźć wiersz wskazujący na niepowodzenie, w wyniku którego instalacja zakończyła się błędem.


   Na przykład w pliku dziennika wyszukano numer „2735”. Następujący tekst znajduje się w wierszu/powyżej wiersza z błędem 2735:
   Action start 19:07:09: AddLocalAlwaysInstalled.
   =====================================================
   Exception code: C0000006 IN_PAGE_ERROR
   Module: C:\WINDOWS\SYSTEM\MSI.DLL
   Function: 0x3f0a2a0c
   =====================================================


   Registers:
   EAX:00000046 EBX:8159728C ECX:100023C0 EDX:00000046 ESI:00E41FB8
   EDI:BFF7EEED
   CS:EIP:0137:3F0A2A0C SS:ESP:013F:0116FF64 EBP:0116FFC8
   DS:013F ES:013F FS:0E37 GS:0000
   Flags:00000246


   Call stack:
   Address Frame
   3F0A2A0C 0116FF60 0x3f0a2a0c
   -- 0x00000046 0x10013618 0x00000003 0x3F023355


   Internal Error 2735: Please contact product support for assistance.
   Z tekstu wynika, że instalacja nie powiodła się w momencie wywołania AddLocalAlwaysInstalled. Jest to wywołanie podstawowe, ale następny wiersz potwierdza, że najważniejszy jest plik Msi.dll. Jest to podstawowy plik Instalatora systemu Windows i może oznaczać, że konieczna jest ponowna instalacja Instalatora systemu Windows.


   Może to również oznaczać, że pojawił się konflikt oprogramowania. Upewnij się, że zostało wyłączone oprogramowanie antywirusowe uruchomione na komputerze i wszystkie niepotrzebne aplikacje uruchomione w tle. Zobacz następujące dwa artykuły z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base, aby uzyskać informacje dotyczące sposobu zmniejszenia liczby problemów występujących w czasie instalacji:
   218873 OFF2000: Troubleshooting Office Kernel32.dll Errors Under Win 95
   218853 OFF2000: Troubleshooting Office Kernel32.dll Errors Under Win 98
 • Każdy plik dziennika zawiera jeden lub kilka błędów, które zazwyczaj można zignorować. Następujące błędy mogą pojawiać się we wszystkich plikach dziennika i zazwyczaj nie oznaczają one pojawienia się problemów z Instalatorem:
  Błąd wewnętrzny 2898: Skontaktuj się z obsługą techniczną produktu, aby uzyskać pomoc.

  Błąd wewnętrzny 2826: Skontaktuj się z obsługą techniczną produktu, aby uzyskać pomoc.

  Błąd wewnętrzny 2726: Skontaktuj się z obsługą techniczną produktu, aby uzyskać pomoc.

  Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  230879 OFF2000: Plik dziennika zawiera zawsze komunikat o błędzie „Błąd wewnętrzny 2898: Skontaktuj się z obsługą produktu, aby otrzymać pomoc”


 • Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base: Czasami działanie Instalatora kończy się niepowodzeniem, a numer błędu nie jest wyświetlany. Zamiast tego pojawia się komunikat o błędzie podobny do następującego:
  Z powodu wystąpienia błędu instalacja została przedwcześnie zakończona.
  W takiej sytuacji należy staranniej przeszukać plik dziennika:


  • Należy przeszukać ciąg „Note”. W przypadku gdy Instalator wygenerował komunikat „Z powodu wystąpienia błędu instalacja została przedwcześnie zakończona”, następujący tekst został odnaleziony w wyniku wyszukiwania ciągu „Note”:
   MSI (s) (AF:C0): Note: 1: 2318 2: H:\data1.msi
   MSI (s) (AF:C0): MainEngineThread is returning 1603
   MSI (c) (BB:93): Back from server. Return value: 1603
   Action ended 19:53:03: ExecuteAction. Return value 3.
   MSI (c) (BB:93): Doing action: FatalError
   Action start 19:53:03: FatalError.
   W pliku dziennika występuje w rzeczywistości wiele wystąpień ciągu „Note”. Mimo to trzeci wiersz poniżej ciągu „Note” jest wierszem zawierającym tekst „Return value 3”. Jeżeli widoczny jest plik dziennika, w którym wartość parametru „Return value” jest inna niż 1, należy zwrócić uwagę na działania Instalatora w tym obszarze dziennika.


   Należy również pamiętać, że czterocyfrową liczbę następującą po wpisach do dziennika zawierających ciąg „Note” można dopasować bezpośrednio do błędów Instalatora systemu Windows wymienionych w artykułach z bazy wiedzy Knowledge Base, cytowanych wcześniej w tym artykule. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące tego przypadku, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

   230895 OFF2000: „Installation Ended Prematurely Because of an Error” When You Run Office Setup

  • Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące tego przypadku, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base: W pliku dziennika należy również wyszukać ciąg „FatalError”. W poprzednim przykładzie pliku dziennika (Note 2318) wiersz zawiera ciąg „FatalError” w wierszu następnym po wierszu zawierającym ciąg „Return Value 3”. Jest to obszar, na który należy zwrócić uwagę w czasie rozwiązywania problemów występujących w wyniku określonego błędu Instalatora.


   Mimo to ciąg „FatalError” trzykrotnie nie następuje po ciągu „Return Value 3”. W następującym tekście z pliku dziennika ciąg „FatalError” poprzedza ciąg „Return Value 3”:
   Action start 9:26:59: CARunCostIE5.
   Action ended 9:26:59: CARunCostIE5. Return value 3.
   Action start 9:26:59: FatalError.
   Action 9:26:59: FatalError. Dialog created
   Action ended 9:28:41: FatalError. Return value 2.
   Action ended 9:28:41: INSTALL. Return value 3.
   W tym przypadku wyszukiwanie w pliku dziennika ciągu „FatalError” wskazuje, że Instalator pakietu Office ma problem z akcją niestandardową (CARunCostIE5), która określa miejsce na dysku wymagane przez program Internet Explorer 5. W czasie rozwiązywania problemów należy zwrócić uwagę na następujące okoliczności:


   • Czy program Internet Explorer 5 jest zainstalowany? Jeżeli tak, to czy operacje naprawiania rozwiązują jakiekolwiek problemy?
   • Czy pakiet Office jest instalowany z dysku sieciowego? Jeżeli tak, to czy ścieżka do folderu \IE5 w katalogu głównym udziału pakietu Office zawiera spacje? Czy folder \IE5 istnieje w katalogu głównym udziału pakietu Office? Czy została zmieniona nazwa folderu \IE5? Jeżeli tak, to należy ponownie zmienić jego nazwę na IE5.
   • Czy używasz pliku transformacji z niestandardowymi ustawieniami programu Internet Explorer 5? Jeżeli tak, to czy Instalator działa bez pliku transformacji?
   Aby uzyskać więcej informacji dotyczących określonego problemu, zobacz następujący artykuł w bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

   238319 OFF2000: "Installation Ended Prematurely Because of an Error" Message When Setup Cannot Find IE5 Folder

 • Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base: Czasami w czasie przeglądania pliku dziennika nie można odnaleźć ciągów „Note”, „FatalError” lub numeru błędu. Zamiast tego widać tekst podobny do następującego:
  1: 2203 2: C:\\Desktop.mst 3: -2147024843 
  Error applying transforms. Verify that the specified transform paths are valid.
  C:\\Desktop.mst
  W tym przypadku Instalator ma problem z zastosowaniem pliku transformacji, ponieważ używa ścieżki do pliku transformacji C:\\Desktop.mst. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących problemu, zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  228639 OFF2000: "Error Applying Transform" When Running Setup from a Hyperlink

Pełne pliki dziennika

Wszystkie techniki wymienione w sekcji „Dziennik Instalatora systemu Windows” można stosować do pełnych plików dziennika. Ponieważ tworzenie pełnych dzienników wydłuża czas instalacji, pełnych dzienników należy używać tylko wtedy, gdy występują problemy z Instalatorem, których nie można rozpoznać, korzystając z domyślnego pliku dziennika.
 • Generowanie pełnego pliku dziennika


  Chcąc utworzyć bardzo szczegółowy plik dziennika Instalatora systemu Windows, można użyć parametru pełnego v dla przełącznika /L. Aby to zrobić, należy użyć następującego wiersza polecenia do uruchomienia Instalatora pakietu Office:
  ścieżka\setup.exe /L*v C:\Verboselog.txt
  Powyższy wiersz polecenia tworzy pełny plik dziennika Verboselog.txt w katalogu głównym dysku C:. Można również określić dowolną ścieżkę i nazwę tego pliku dziennika.
 • Wykrywanie problemu w przypadku gdy Instalator przestanie odpowiadać

  Czasami Instalator pakietu Office przestaje odpowiadać (zawiesza się) i nie pojawia się żaden komunikat o błędzie. W takiej sytuacji najlepszym rozwiązaniem jest ponowne uruchomienie komputera oraz ponowne uruchomienie Instalatora pakietu Office z włączonym tworzeniem pełnego dziennika (z jedną opcją dodatkową). Aby to zrobić, należy uruchomić Instalatora pakietu Office, wykonując następujące czynności:


  1. W menu Start kliknij polecenie Uruchom.
  2. W polu
   Otwórz
   wpisz następujący wiersz polecenia i kliknij przycisk
   OK:
   ścieżka\Setup.exe /L*v! C:\Verboselog.txt
   UWAGA: ścieżka jest pełną ścieżką do źródła instalacji pakietu Office.
  Zazwyczaj 19 wierszy informacji dziennika jest magazynowanych w pamięci podręcznej przed zapisaniem ich w pełnym pliku dziennika (w tym przypadku w pliku C:\Verboselog.txt). Jeżeli nie używa się opcji ! dla przełącznika /L (logging), można utracić niektóre lub wszystkie informacje zmagazynowane w pamięci podręcznej w przypadku zatrzymania Instalatora. Jeżeli używa się opcji !, traci się maksymalnie jeden wiersz, ponieważ opcja ! wymusza zapisanie przez Instalatora informacji dziennika w jednym wierszu pliku dziennika naraz (nie odbywa się magazynowanie informacji w pamięci podręcznej).


  Po utworzeniu pełnego pliku dziennika przewiń go do końca i zobacz jeden lub dwa ostatnie wiersze. Te wiersze informują o czynnościach Instalatora wykonywanych w momencie, gdy został zatrzymany. Na przykład może pojawić się tekst podobny do następującego:
  Action start 11:14:57: CaMMCQueryAction.
  MSI (c) (51:65): Creating MSIHANDLE (143) of type 790542 for thread -91547
  Oznacza to, że występuje problem z akcją niestandardową MMCQueryAction, która sprawdza pliki mmc. Ponieważ obrazy ClipArt instalują pliki mmc, należy sprawdzić zainstalowane programy instalujące obrazy ClipArt przed instalacją pakietu Office.


  W innym przypadku w pliku dziennika może być widoczny tekst podobny do następującego:
  MSI (c) (07:A5): Doing action: OPCRemove
  Action start 15:21:07: OPCRemove.
  MSI (c) (07:A5): Creating MSIHANDLE (36) of type 790542 for thread 165
  Oznacza to występowanie problemu z działaniem Kreatora usuwania pakietu Office. Może on wystąpić wtedy, gdy Instalator pakietu Office 2000 ma problem z usunięciem poprzedniej wersji pakietu Microsoft Office. Próbuj odinstalować poprzednią wersję pakietu Office, a następnie uruchomić ponownie Instalatora pakietu Office 2000.
  UWAGA: Instalator pakietu Office używa następujących prefiksów dla akcji niestandardowych. Jeżeli plik dziennika informuje o problemie z akcją niestandardową, prefiksy informują, gdzie rozpocząć rozwiązywanie błędów.


  • OLCA — akcja niestandardowa programu Outlook
  • OPC — Kreator usuwania pakietu Office
  • CAG, CaMMC — skojarzone z obrazami ClipArt
  • IE — Internet Explorer
Właściwości

Identyfikator artykułu: 237957 — ostatni przegląd: 19.07.2007 — zmiana: 1

Opinia