Problemy z zamykaniem systemu Windows 98 Wydanie drugie

Zastrzeżenie dotyczące zawartości wycofanych artykułów z bazy wiedzy

Ten artykuł dotyczy produktów, dla których firma Microsoft nie oferuje już pomocy technicznej. Dlatego jest on udostępniany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.

WAŻNE: Ten artykuł zawiera informacje na temat edytowania rejestru. Przed edycją rejestru upewnij się, że wiesz, jak go przywrócić w przypadku pojawienia się problemu. Informacje o przywracaniu rejestru można znaleźć w temacie „Przywracanie rejestru” w Pomocy programu Regedit.exe lub w temacie „Przywracanie klucza rejestru” w Pomocy programu Regedt32.exe.

Streszczenie

W tym artykule opisano, jak rozwiązywać problemy z zamykaniem i ponownym uruchamianiem systemu Windows 98 Wydanie drugie.


W niniejszym artykule zostały omówione następujące tematy:

Więcej informacji

Gdy system Windows 98 Wydanie drugie nie zostanie poprawnie zamknięty, może przez kilka minut sprawiać wrażenie niereagującego (zawieszonego), podczas gdy na ekranie będzie wyświetlony następujący komunikat:
Zaczekaj na zamknięcie systemu.
Zamiast tego może też zostać wyświetlony pusty ekran z migającym kursorem lub zamiast zamknięcia systemu może nastąpić ponowne uruchomienie komputera.

Uzupełnienie dotyczące zamykania systemu Windows 98 Wydanie drugie

Firma Microsoft udostępniła uzupełnienie dotyczące zamykania systemu Windows 98 Wydanie drugie, uwzględniające problemy związane z zamykaniem systemu na komputerach ze specyficzną konfiguracją oprogramowania i sprzętu, na których jest uruchomiony system Windows 98 Wydanie drugie. Te problemy obejmują ponowne uruchamianie się komputerów podczas zamykania systemu oraz zawieszanie się komputerów podczas zamykania systemu.


Firma Microsoft zaleca wykonanie przedstawionych w tym artykule czynności, mających na celu rozwiązanie problemów. Jeśli po wykonaniu czynności zalecanych w tym artykule problemy z zamykaniem komputera będą nadal występować, firma Microsoft sugeruje zastosowanie tej aktualizacji.
Aby uzyskać dodatkowe informacje o tym, jak otrzymać Uzupełnienie dotyczące zamykania systemu Windows 98 Wydanie drugie, kliknij numer artykułu poniżej, aby wyświetlić artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

239887 Availability of Windows 98 Second Edition Shutdown Supplement
UWAGA: Po zastosowaniu Uzupełnienia dotyczącego zamykania systemu Windows 98 Wydanie drugie nie będzie już dostępna opcja
Szybkie wyłączanie systemu
na karcie
Zaawansowane
programu Msconfig.exe.


Powrót do początku

Rozwiązywanie problemów

Aby uzyskać informacje na temat rozwiązywania problemów z zamykaniem systemu Microsoft Windows 98 Wydanie drugie, zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
202633 How to Troubleshoot Windows 98 Shutdown Problems
Powrót do początku

Najczęstsze przyczyny problemów związanych z zamykaniem

Problemy z zamykaniem systemu Windows 98 Wydanie drugie mogą być spowodowane następującymi przyczynami:
 • Włączony klucz rejestru szybkiego zamykania systemu.
 • Uszkodzony plik dźwiękowy Zamykania systemu Windows.
 • Program lub program TSR (terminate-and-stay-resident), który może nie być zamykany poprawnie.
 • Załadowany niezgodny, uszkodzony lub konfliktowy sterownik urządzenia.
 • Niezgodne ustawienie Zaawansowanego zarządzania energią (APM, Advanced Power Management) lub Zaawansowanego interfejsu konfiguracji i zasilania (ACPI, Advanced Configuration and Power Interface).
 • Niezgodne ustawienie konfiguracji systemu BIOS (Basic Input/Output System).
 • Niepoprawnie skonfigurowany lub uszkodzony sprzęt w komputerze.
 • Karta graficzna, która nie jest przypisana do przerwania IRQ w trybie rzeczywistym.
UWAGA: System Windows 98 Wydanie drugie zawiera najnowsze aktualizacje technologii ACPI, OnNow i APM. Ponadto kod szybkiego zamykania systemu, który zaimplementowano w pierwszej wersji systemu Windows 98, został usunięty, aby możliwa była obsługa nowych właściwości.


Mimo że system Windows 98 Wydanie drugie zawiera wiele nowych sterowników, nie wszyscy producenci z innych firm mieli możliwość uaktualnić swoje sterowniki sprzętowe. Niektóre istniejące komputery lub urządzenia mogą wymagać zaktualizowanej wersji systemu BIOS lub sterownika urządzenia, aby w pełni obsługiwać system Windows 98 Wydanie drugie.


Powrót do początku

Znane problemy

Sterowanie przerwaniami (IRQ)

Ta opcja umożliwia kilku urządzeniom PCI współużytkowanie tej samej linii przerwania (IRQ). Jeśli system BIOS nie jest w pełni zgodny, opcja ta może spowodować, że komputer nie będzie zamykać się właściwie, nawet jeśli dwa lub więcej urządzeń nie współużytkuje jednego przerwania. Aby wyłączyć sterowanie przerwaniami magistrali PCI, wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę System.
 2. Na karcie Menedżer urządzeń kliknij pozycję Urządzenia systemowe.
 3. Kliknij dwukrotnie pozycję Magistrala PCI, a następnie na karcie Sterowanie przerwaniami (IRQ) kliknij pole wyboru Użyj sterowania przerwaniami (IRQ), aby je wyczyścić.
 4. Kliknij przycisk OK, ponownie kliknij przycisk OK, a następnie ponownie uruchom komputer.
 5. Po ponownym uruchomieniu komputera spróbuj znowu zamknąć komputer.
Jeśli komputer zamknie się poprawnie, konieczna może być zmiana konfiguracji BIOS lub aktualizacja systemu BIOS. Aby uzyskać informacje o sposobach wykonania tych czynności, należy skontaktować się z producentem systemu BIOS.

Funkcja Resume on Ring and LAN

Niektóre problemy związane z zamykaniem systemu można rozwiązać przez wyłączenie funkcji systemu BIOS „Resume on Ring and LAN”. Aby uzyskać informacje o sposobach wykonania tych czynności, należy skontaktować się z producentem komputera lub systemu BIOS.

Funkcja Plug and Play systemu BIOS

W niektórych przypadkach system BIOS i system Windows mogą niewłaściwie komunikować się ze sprzętem w komputerze podczas procesu zamykania systemu. System Windows 98 Second Edition można skonfigurować tak, aby obecność funkcji Plug and Play systemu BIOS była ignorowana i aby następowała bezpośrednia komunikacja ze sprzętem.


UWAGA: Tę metodę należy stosować tylko dla celów testowych. Pozostawienie funkcji Plug and Play systemu BIOS wyłączonej może spowodować przerwanie działania niektórych urządzeń.


Aby skonfigurować system Windows do nieużywania funkcji Plug and Play systemu BIOS:
 1. Ponownie uruchom komputer, a następnie naciśnij i przytrzymaj wciśnięty klawisz CTRL aż do momentu wyświetlenia menu startowego systemu Windows 98.
 2. Wybierz opcję Tylko wiersz poleceń.
 3. W wierszu polecenia wpisz następujące polecenie:
  cd \windows\system
 4. Zmień nazwę pliku Bios.vxd na Bios.old.
 5. Ponownie uruchom komputer.
 6. Po ponownym uruchomieniu komputera spróbuj zamknąć system Windows.
Jeśli zamknięcie komputera przebiegnie poprawnie, będzie to oznaczać, że system BIOS komputera prawdopodobnie przyczynia się do problemów z zamykaniem systemu. Należy skontaktować się z producentem płyty głównej lub systemu BIOS w celu uzyskania ewentualnej aktualizacji.


Aby uzyskać dodatkowe informacje o systemie BIOS komputera, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

299697 General Computer Basic Input/Output System Overview

NVRAM/ESCD

Istnieją specjalne ustawienia sposobu współdziałania systemu BIOS z systemem Windows podczas procesów uruchamiania i zamykania systemu. Aby je sprawdzić, wyłącz funkcję aktualizacji NVRAM/ESCD w celu ustalenia, czy rozwiązuje to problem z zamykaniem systemu. W tym celu wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę System.
 2. Na karcie Menedżer urządzeń kliknij dwukrotnie pozycję Urządzenia systemowe.
 3. Kliknij pozycję
  BIOS typu Plug and Play
  i kliknięciem zaznacz pole wyboru
  Wyłącz aktualizacje NVRAM / ESCD
  na karcie
  Ustawienia.
 4. Kliknij przycisk OK, ponownie kliknij przycisk OK, a następnie ponownie uruchom komputer.
 5. Po ponownym uruchomieniu komputera spróbuj znowu zamknąć komputer.

Włączony klucz rejestru szybkiego zamykania systemu

OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowe wykorzystanie Edytora rejestru może być przyczyną poważnych problemów, które spowodują, że konieczna może być ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że możliwe będzie rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawnym użyciem Edytora rejestru. Możesz używać Edytora rejestru na własną odpowiedzialność.

Informacje o edytowaniu rejestru można znaleźć w temacie „Zmienianie kluczy i wartości” w Pomocy Edytora rejestru (Regedit.exe) lub w tematach „Dodawanie i usuwanie informacji w rejestrze” i „Edytowanie danych rejestru” w Pomocy programu Regedt32.exe. Należy pamiętać o utworzeniu kopii zapasowej rejestru przed jego edycją. W przypadku korzystania z systemu Windows NT lub Windows 2000 należy również zaktualizować awaryjny dysk naprawczy.

Narzędzie konfiguracji systemu firmy Microsoft zawiera opcję Szybkie wyłączanie systemu. Jeśli opcja ta nie jest ustawiona w systemie Windows 98 Wydanie drugie, to zamiast zamykania komputera może on być ponownie uruchamiany. Aby rozwiązać ten problem, zmień wartość danych FastReboot z 1 na 0 w następującym kluczu rejestru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Shutdown
UWAGA: Po zastosowaniu Uzupełnienia dotyczącego zamykania systemu Windows 98 Wydanie drugie nie będzie już dostępna opcja Szybkie wyłączanie systemu na karcie Zaawansowane programu Msconfig.exe.

Program antywirusowy

Jeśli masz program antywirusowy skonfigurowany do skanowania stacji dyskietek w momencie zamykania komputera, komputer może przestać odpowiadać.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

231666 Antivirus Program Causes Computer to Stop Responding When You Shut Down

Zamiana pliku Configmg.vxd

Do wiadomości firmy Microsoft doszło, że w celu rozwiązania problemów z zamykaniem systemu niektórzy klienci zamienili plik Configmg.vxd w wersji dla systemu Windows 98 Wydanie drugie na wersję dla systemu Windows 98. Firma Microsoft stanowczo odradza dokonywanie takiej zamiany. Jest to niesprawdzony scenariusz, który może powodować wyświetlanie komunikatów o błędach krytycznych, błędy CPI i błędy sprzętowe. Uzupełnienie dotyczące zamykania systemu Windows 98 Wydanie drugie wykrywa, czy jest zainstalowana prawidłowa wersja pliku Configmg.vxd i zastępuje wszystkie wcześniejsze wersje wersją z systemu Windows 98 Wydanie drugie.


Powrót do początku

Funkcje wykonywane podczas procesu zamykania systemu

System Windows 98 Wydanie drugie próbuje wykonywać wiele funkcji podczas zamykania systemu, włączając w to:
 • Zakończenie wszystkich funkcji zapisu na dysku.
 • Opróżnienie buforu dysku.
 • Uruchomienie kodu zamykania okien w celu zamknięcia wszystkich aktualnie uruchomionych programów.
 • Przeniesienie wszystkich sterowników trybu chronionego do trybu rzeczywistego.
Powrót do początku

Jeżeli ten artykuł nie wyjaśnia Twojego problemu związanego z zamykaniem systemu, zobacz następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web, aby wyświetlić więcej artykułów na temat zamykania systemu Windows 98:

Właściwości

Identyfikator artykułu: 238096 — ostatni przegląd: 12.05.2007 — zmiana: 1

Opinia