Jak użyć narzędzia Userdump.exe do utworzenia pliku zrzutu

Streszczenie

Narzędzia Userdump.exe można użyć do wygenerowania zrzutu użytkownika w przypadku procesu, który kończy się wyjątkiem lub przestaje odpowiadać (zawiesza się).

Więcej informacji

Aby utworzyć plik zrzutu (dmp) w przypadku procesu, który kończy się wyjątkiem

 1. Uruchom program Setup.exe dla używanego procesora.

  Uwagi
  • Domyślnie program Setup.exe jest dołączony do narzędzia Userdump.exe w folderze C:\kktools\userdump8.0.
  • Program Setup.exe instaluje sterownik trybu jądra i plik Userdump.sys oraz tworzy ikonę zrzutu procesu (Process Dump) w Panelu sterowania.
  • O ile nie jest to potrzebne, należy wyłączyć funkcję „dump on process termination” (zrzut na zakończenie procesu) podczas uruchamiania programu Setup.exe.
 2. W Panelu sterowania kliknij dwukrotnie ikonę Process Dump.
 3. Na karcie Exception Monitoring (Monitorowanie wyjątków) kliknij przycisk New (Nowy), dodaj odpowiednią nazwę programu do listy Monitor (Monitoruj), a następnie kliknij przycisk OK. Na przykład dodaj nazwę programu, taką jak Lsass.exe, Winlogon.exe, Mtx.exe czy Dllhost.exe.
 4. W polu Monitor (Monitoruj) kliknij nazwę programu dodaną w kroku 3, a następnie kliknij przycisk Rules (Reguły).
 5. Kliknij pole wyboru Custom Rules (Reguły niestandardowe), aby je zaznaczyć, z listy Custom rules wybierz typ błędu, który chcesz wyzwolić dla programu dodanego w kroku 3, a następnie kliknij przycisk OK.

  Na przykład wybierz typ błędu Access violation (c0000005) [Naruszenie zasad dostępu (c0000005)].
Gdy monitorowany program wygeneruje komunikat o błędzie dotyczący naruszenia zasad dostępu, zostanie uruchomione narzędzie Userdump.exe, a następnie utworzy ono plik zrzutu (dmp) w folderze %SystemRoot%. Analiza tego pliku dmp może umożliwić określenie przyczyny występowania komunikatów o błędach dotyczących naruszenia zasad dostępu w przypadku procesu Winlogon.

Aby utworzyć plik zrzutu w przypadku procesu, który się zawiesza

 1. Uruchom program Setup.exe dla używanego procesora.

  Uwagi
  • Domyślnie program Setup.exe jest dołączony do narzędzia Userdump.exe w folderze C:\kktools\userdump8.0.
  • Program Setup.exe instaluje sterownik trybu jądra i plik Userdump.sys oraz tworzy ikonę zrzutu procesu (Process Dump) w Panelu sterowania.
  • O ile nie jest to potrzebne, należy wyłączyć funkcję „dump on process termination” (zrzut na zakończenie procesu) podczas uruchamiania programu Setup.exe.
 2. Gdy program przestanie odpowiadać, w wierszu polecenia przejdź do wersji programu Userdump.exe odpowiedniej do używanego procesora, a następnie wpisz następujące polecenie:
  userdump PID
  Uwaga: W tym poleceniu PID to symbol zastępczy identyfikatora procesu (PID) programu, który przestał odpowiadać. Aby uzyskać identyfikator PID programu, otwórz Menedżera zadań, a następnie kliknij kartę Proces.
Uruchomienie polecenia userdump PID powoduje wygenerowanie pliku zrzutu dmp. Pliku zrzutu można użyć do debugowania z odpowiednim programem, takim jak narzędzie Windbg.exe, po wystąpieniu awarii.

W przypadku uruchomienia Instalatora w celu zainstalowania narzędzia Userdump.exe zostają włączone pewne funkcje dodatkowe. Dodatkowe funkcje narzędzia Userdump.exe opisano szczegółowo w pliku Userdocs.doc dołączonym do narzędzia Userdump.exe. Są one następujące:
 • Automatyczny zrzut procesu. Narzędzie Userdump.exe można skonfigurować do automatycznego tworzenia pliku zrzutu dla pewnego programu, gdy program ten napotka określony rodzaj błędu, np. blok obsługi wyjątku lub filtr nieobsłużonych wyjątków najwyższego poziomu.
 • Klawisz dostępu do migawki procesu. Wybrany klawisz można skojarzyć z obrazem binarnym, aby wyzwalać narzędzie Userdump.exe w celu utworzenia pliku zrzutu.
 • Monitorowanie wyjątków. Narzędzie Userdump.exe może monitorować programy pod kątem wyjątków i automatycznie generować pliki zrzutu w razie wystąpienia pewnych wyjątków. Za pomocą narzędzia Process Dump można określić, czy wyjątek ma wyzwalać plik zrzutu w przypadku danego programu. Dostęp do narzędzia Process Dump można uzyskać z Panelu sterowania.

Materiały referencyjne

Aby pobrać wersję 8.1 narzędzia Userdump.exe i jego dokumentację, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

258833 How to troubleshoot high CPU utilization of an MTS or COM+ process

Aby pobrać najnowsze narzędzia debugowania dla systemu Windows (wersja 32-bitowa), odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Właściwości

Identyfikator artykułu: 241215 — ostatni przegląd: 16.01.2008 — zmiana: 1

Opinia