Ustawienia rejestru używane do przekierowywania folderów w systemie Windows

WAŻNE: Ten artykuł zawiera informacje na temat modyfikowania rejestru. Przed zmodyfikowaniem rejestru utwórz jego kopię zapasową i upewnij się, że wiesz, jak przywrócić rejestr w przypadku pojawienia się problemu. Aby uzyskać informacje dotyczące wykonywania kopii zapasowej, przywracania i edytowania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
256986 Opis Rejestru systemu Microsoft Windows

Streszczenie

W systemie Microsoft Windows NT 4.0 można użyć zasad systemu do zmiany domyślnych lokalizacji folderów Autostart, Pulpit, Menu Start lub Otoczenie sieciowe. W systemie Windows 2000 można użyć Edytora zasad grup. Opcja folderów niestandardowych w Edytorze zasad została zastąpiona funkcją Przekierowanie folderów w systemie Windows 2000.

Więcej informacji

OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowe korzystanie z Edytora Rejestru może stać się przyczyną poważnych problemów, które spowodują, że konieczna będzie ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawnym użyciem Edytora Rejestru będzie możliwe. Możesz używać Edytora Rejestru na własną odpowiedzialność.

W systemie Windows 2000 można zmienić lokalizację następujących elementów:

 • Dane aplikacji,
 • Pulpit,
 • folder Moje dokumenty,
 • folder Moje obrazy,
 • Menu Start.
Poniższa lista zawiera lokalizacje następujących opcji aktualnie dostępnych dla funkcji Przekierowanie folderów:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders

Nazwa: AppData
Typ: REG_EXPAND_SZ
Dane: %USERPROFILE%\Dane aplikacji

Nazwa: Desktop
Typ: REG_EXPAND_SZ
Dane: %USERPROFILE%\Pulpit

Nazwa: Personal
Typ: REG_EXPAND_SZ
Dane: %USERPROFILE%\Moje dokumenty

Nazwa: My Pictures
Typ: REG_EXPAND_SZ
Dane: %USERPROFILE%\Moje dokumenty\Moje obrazy

Nazwa: Start Menu
Typ: REG_EXPAND_SZ
Dane: %USERPROFILE%\Menu Start
Następujący przykład demonstruje sposób zmiany lokalizacji folderu Pulpit przy użyciu funkcji Przekierowanie folderów:

 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie Użytkownicy i komputery usługi Active Directory.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Domena, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 3. Kliknij kartę Zasady grupy, kliknij opcję Domyślne zasady domeny, a następnie kliknij przycisk Edytuj.
 4. Po uruchomieniu zasad grupy kliknij pozycję Konfiguracja użytkownika, kliknij pozycję Ustawienia systemu Windows, a następnie kliknij pozycję Przekierowanie folderów.
 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Folder pulpitu, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 6. Teraz można skonfigurować lokalizację folderu Pulpit. W polu Ustawienia kliknij pozycję Zaawansowane — Określ lokalizację dla różnych grup użytkowników, a następnie kliknij przycisk Dodaj.
 7. Kliknij przycisk Przeglądaj obok pola Członkostwo w grupie zabezpieczeń, a następnie kliknij nazwę grupy na liście domen.
 8. Kliknij opcję Lokalizacja folderu docelowego, a następnie użyj ścieżki UNC do lokalizacji, w której ma się znajdować folder Pulpit.
 9. Kliknij kartę Ustawienia. Domyślnie są włączone oba następujące ustawienia:

  • Pole wyboru Udziel użytkownikowi praw wyłączności do folderu Pulpit, jeśli zostanie zaznaczone, ustawia dla użytkownika i systemu uprawnienia pełnego dostępu do folderu. Jeśli to pole wyboru zostanie wyczyszczone, uprawnienia dostępu do folderu nie zostaną zmienione.
  • Pole wyboru Przenieść zawartość folderu Pulpit do nowej lokalizacji, jeśli zostanie zaznaczone, powoduje przeniesienie zawartości do nowej lokalizacji. Jeśli to pole wyboru zostanie wyczyszczone, zawartość pozostanie w dotychczasowym miejscu.
 10. W polu Usuwanie zasad kliknij opcję Kiedy zasady zostaną usunięte, pozostaw folder w nowej lokalizacji lub Kiedy zasady zostaną usunięte, przekieruj folder z powrotem do lokalnej lokalizacji profilu użytkownika. Domyślnie zaznaczona jest pierwsza opcja.
 11. Kliknij przycisk Zastosuj, kliknij przycisk OK, a następnie zakończ pracę Edytora zasad grup.
 12. Wyloguj się z konta administratora, a następnie zaloguj się ponownie.
Po ponownym zalogowaniu się użytkownika folder Pulpit powinien zostać przekierowany do nowej lokalizacji. Można sprawdzić zarówno lokalizację określoną jako lokalizację docelową, jak i ustawienie rejestru wymienione wcześniej w tym artykule.

Aby uzyskać dodatkowe informacje o tematach pokrewnych, kliknij poniższe numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
227302 Using SECEDIT to Force a Group Policy Refresh Immediately
232692 Folder Redirection Feature in Windows
Właściwości

Identyfikator artykułu: 242557 — ostatni przegląd: 14.05.2008 — zmiana: 1

Opinia