Jak rozwiązywać problemy z książką adresową trybu offline programu Outlook w środowisku usługi Office 365

Streszczenie

W tym artykule opisano, jak przy użyciu klienta Microsoft Outlook Web App rozwiązywać następujące problemy z książką adresową trybu offline w programie Microsoft Outlook w środowisku usługi Microsoft Office 365:
 • Użytkownicy nie mogą pobrać książki adresowej trybu offline.
 • W książce adresowej trybu offline występują błędy synchronizacji.
 • Podczas wysyłania wiadomości e-mail do użytkowników przy użyciu książki adresowej trybu offline są zwracane wiadomości z raportem o niedostarczeniu (NDR).

Więcej informacji

Pomyślność procesu pobierania książki adresowej trybu offline zależy od możliwości klienta programu Outlook w zakresie nawiązywania połączenia z usługą wykrywania automatycznego programu Microsoft Exchange Server. Usługa wykrywania automatycznego jest obsługiwana przez serwery dostępu klienta usługi Exchange Online i dostarcza adres URL usługi używany przez program Outlook do pobierania książki adresowej trybu offline.

Aby upewnić się, że usługa wykrywania automatycznego działa poprawnie, zapoznaj się z następującym artykułem na ten temat:
2259044: Jak rozwiązywać problemy uniemożliwiające wyświetlanie informacji o dostępności/zajętości innych klientów w programach Outlook 2007 i Outlook 2010 pakietu Office
Jeśli problemy z książką adresową trybu offline nadal występują mimo ustalenia, że proces wykrywania automatycznego działa poprawnie, wykonaj następujące czynności sprawdzające:
 • Upewnij się, że usługa inteligentnego transferu w tle (BITS) została uruchomiona. W tym celu wykonaj następujące czynności:
  1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Panel sterowania, kliknij pozycję Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij pozycję Usługi.
  2. Zlokalizuj element Usługa inteligentnego transferu w tle, a następnie upewnij się, że w kolumnie Stan ustawiono opcję Uruchomiono.
 • Upewnij się, że został zainstalowany najnowszy dodatek Service Pack pakietu Microsoft Office. Jeśli użytkownicy korzystają z programu Microsoft Office Outlook 2007, jest wymagany co najmniej dodatek Service Pack 1 dla pakietu Microsoft Office System 2007.
 • Upewnij się, że na lokalnej stacji roboczej została uruchomiona najnowsza wersja narzędzia Konfiguracja komputera do współpracy z usługą Office 365.
 • Pobierz najnowszą wersję narzędzia Konfiguracja komputera do współpracy z usługą Office 365. W tym celu odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
 • Sprawdź adres URL książki adresowej trybu offline oraz identyfikator GUID przy użyciu programu Office Outlook. W tym celu wykonaj następujące czynności:
  1. Przytrzymaj klawisz CTRL, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę programu Outlook w obszarze powiadamiania po prawej stronie paska zadań.
  2. Kliknij pozycję Testuj autokonfigurację poczty e-mail.
  3. Kliknij, aby wyczyścić obydwa pola wyboru funkcji Guessmart.
  4. Wprowadź adres e-mail i hasło, a następnie kliknij przycisk OK.
  5. Po uruchomieniu testu zbierz informacje zwracane w polu wyników. Zanotuj w szczególności adres URL książki adresowej trybu offline. Adres URL książki adresowej trybu offline z programu Outlook powinien być zgodny z adresem książki adresowej trybu offline organizacji w usługach domenowych w usłudze Active Directory w ramach usług Microsoft Online Services.
 • Upewnij się, że program Office Outlook i komputer lokalny mogą uzyskiwać dostęp do pliku książki adresowej trybu offline znajdującego się na serwerze dostępu klienta (CAS).

  Ten proces jest zwykle wykonywany przez program Outlook w tle lub gdy użytkownik wymusi pobieranie książki adresowej trybu offline przy użyciu programu Outlook. Upewnij się, że logowanie do portalu usługi Office 365 przebiegło pomyślnie. W tym celu wykonaj następujące czynności:
  1. W obszarze powiadamiania kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę programu Outlook.
  2. Kliknij pozycję Testuj autokonfigurację poczty e-mail.
  3. Kliknij pozycję Użyj wykrywania automatycznego, a następnie kliknij pozycję Testuj.
  4. Upewnij się, że wyniki zostały dostarczone i że został zwrócony adres URL typu „https” książki adresowej trybu offline.
  5. Kliknij kartę XML, skopiuj ścieżkę URL książki adresowej trybu offline, wklej ją do pola adresu w programie Windows Internet Explorer, a następnie dodaj nazwę /OAB.xml na końcu ciągu, na przykład:
   https://autodiscover.<contoso>.com/OAB/93179f28-4b4d-4e58-aec1-07bb493be4f4/OAB.xml
  6. Zanotuj wyniki dostępne w programie Internet Explorer. Gdy adres URL zostanie zlokalizowany, wyświetlona strona powinna zawierać mnóstwo danych XML. Jeśli widoczne są tylko dwa lub trzy wiersze informacji lub danych XML w ogóle nie ma, może być konieczne przesłanie informacji o usterce hostingu w celu ponownego wygenerowania książki adresowej trybu offline. Wyniki w programie Internet Explorer powinny przypominać następujący przykład:
   https://autodiscover.<contoso>.com/OAB/93179f28-4b4d-4e58-aec1-07bb493be4f4/e93eda95-3ff8-4198-b4f1-92048f76d49f-data-468.lzx
  7. Skopiuj ścieżkę do pliku lzx i wklej ją do programu Internet Explorer, a następnie naciśnij klawisz ENTER. Upewnij się, że pobranie pliku lzx jest możliwe. Pozwoli to na upewnienie się, że książka adresowa trybu offline została pomyślnie wygenerowana przez serwer i że użytkownik ma uprawnienia do pobrania tego pliku.
 • Upewnij się, że globalna lista adresowa jest aktualna.

  Upewnij się, że możesz wyświetlić wszelkie zmiany na globalnej liście adresowej przy użyciu aplikacji Outlook Web App. Jeśli zmiany nie są widoczne na globalnej liście adresowej, nie zostaną zreplikowane w książce adresowej trybu offline programu Outlook. Jeśli do lokalnych usług domenowych w usłudze Active Directory zostaną wprowadzone zmiany, a narzędzie Synchronizacja katalogów nie zsynchronizuje tych zmian poprawnie, informacje o sposobie rozwiązania tego problemu można znaleźć w następującym artykule:

 • Upewnij się, że program Office Outlook jest skonfigurowany do korzystania z trybu buforowanego programu Exchange. W tym celu wykonaj następujące czynności:
  1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
   • Jeśli jest używany program Outlook 2007, kliknij pozycję Narzędzia, a następnie kliknij pozycję Ustawienia konta.
   • Jeśli jest używany program Outlook 2010, na wstążce pakietu Office kliknij pozycję Plik, kliknij pozycję Ustawienia konta, a następnie kliknij pozycję Ustawienia konta.
  2. W oknie dialogowym Ustawienia poczty e-mail wybierz odpowiednie konto, a następnie kliknij pozycję Zmień.
  3. W oknie dialogowym Ustawienia programu Microsoft Exchange upewnij się, że pole wyboru Użyj trybu buforowanego programu Exchange jest zaznaczone.
 • Jeśli wykonanie tych czynności nie rozwiązało problemu, spróbuj ponownie utworzyć profil programu Outlook. Jeśli istniejący profil programu Outlook został uszkodzony, uszkodzenie to może być źródłem problemu. Taka sytuacja mogła się wydarzyć, gdy klient programu Outlook przestał odpowiadać.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2429946 — ostatni przegląd: 21.07.2011 — zmiana: 1

Opinia