Niepoprawne aktualizowanie plików w ramach aktualizacji programów .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2, .NET Framework 3.0 z dodatkiem SP2 i .NET Framework 3.5 z dodatkiem SP1 nawet w przypadku pomyślnego zainstalowania aktualizacji

Symptomy

W przypadku niektórych aktualizacji programów .NET Framework 2.0 z dodatkiem Service Pack 2, .NET Framework 3.0 z dodatkiem Service Pack 2 i .NET Framework 3.5 z dodatkiem Service Pack 1 pliki nie zostają zaktualizowane nawet w przypadku pomyślnego zainstalowania aktualizacji. Z tego powodu usługa Windows Update może ponownie zaoferować daną aktualizację.

Przyczyna

Przyczyn wystąpienia tej sytuacji może być kilka. Mogą to być na przykład problemy z niektórymi błędami instalacji powiązane z osobną obsługą dwóch składników. W okresie od stycznia do lipca 2009 r. opublikowano kilka obarczonych usterką poprawek dla programów .NET Framework 2.0 z dodatkiem Service Pack 2, .NET Framework 3.0 z dodatkiem Service Pack 2 i .NET Framework 3.5 z dodatkiem Service Pack 1. Zainstalowanie poprawek z tą usterką sprawia, że podczas późniejszego instalowania aktualizacji zabezpieczeń nie można poprawnie zaktualizować plików w ramach danej aktualizacji. W niektórych przypadkach objawem tego problemu może też być błąd opisany w następującym artykule z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
2262911 Błąd wyjątku po zainstalowaniu aktualizacji 982167 lub 982168: Nie można załadować typu „System.Security.Authentication.ExtendedProtection.ExtendedProtectionPolicy”
Firma Microsoft usunęła wszystkie poprawki z tą usterką i zamieniła je na nowe poprawki bez tej usterki. Zaktualizowano poświęcone tym poprawkom artykuły z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base. Teraz są w nich wymienione zamienione poprawki bez tej usterki. Jeśli zainstalowano jedną z wymienionych tutaj poprawek z usterką, w celu rozwiązania problemu należy zastosować instrukcje z sekcji „Obejście problemu”. W przypadku niezastosowania tego obejścia problemu może się zdarzyć, że pliki uwzględnione w aktualizacji zabezpieczeń nie zostaną poprawnie zaktualizowane, a w wyniku tego komputer będzie miał niespójny stan i będzie narażony na różne zagrożenia.

Lista poprawek z usterką

946411 POPRAWKA: Podczas drukowania pliku XPS na komputerze z systemem Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 lub Service Pack 3 znaki z tego pliku są drukowane nieprawidłowo
952883 POPRAWKA: Nie można serializować typu ani argumentu zwrotnego metody usługi ASMX, która zawiera właściwość obejmującą metodę ustawiającą, na komputerze z zainstalowanym programem .NET Framework
958090 POPRAWKA: Nie można przechwycić wyjątku System.EnterpriseServices.TransactionProxyException z innych domen aplikacji, gdy jest on wyzwalany podczas kończenia transakcji
958252 POPRAWKA: W przypadku używania niestandardowego narzędzia Msdatasetgenerator w programie .NET Framework 2.0 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1) wartości skali i dokładności w kodzie wygenerowanym dla dostawcy danych .NET innej firmy różnią się od wartości ustawionych przez użytkownika
960442 POPRAWKA: Podczas używania obiektu BinaryFormatter do serializowania i deserializowania ogólnego typu w ramach zestawu w programie .NET Framework 2.0 z dodatkiem Service Pack 2 lub .NET Framework 3.5 z dodatkiem Service Pack 1 wyświetlany jest komunikat o błędzie wyjątku
960754 POPRAWKA: Podczas odwoływania się do obiektu Transaction.Current.TransactionInformation wyświetlany jest wyjątek ObjectDisposedException
961847 POPRAWKA: Podczas wyświetlania strony w trybie projektowania po ponownym skompilowaniu projektu programu .NET Framework 3.5 z dodatkiem Service Pack 1 występuje błąd: „Błąd w czasie tworzenia formantu — Dla właściwości 'PropertyName' nie można ustawić elementu 'ControlInstanceName [text]'”
961864 POPRAWKA: W klientach sieci Web może występować kilka problemów podczas uzyskiwania dostępu do witryny sieci Web obsługującej program ASP.NET 2.0 AJAX
961870 POPRAWKA: Występuje przeciek pamięci podczas uruchamiania aplikacji wymagającej załadowania przez moduł CLR zestawu w trybie mieszanym w programie .NET Framework 2.0 z dodatkiem Service Pack 2
961881 POPRAWKA: Podczas uruchamiania aplikacji działającej w środowisku CLR występuje naruszenie praw dostępu
961884 POPRAWKA: Niska wydajność pracy podczas przetwarzania żądania początkowego do witryny programu ASP.NET w sieci Web po zmianie folderów App_Code i bin oraz pliku Global.asax
961885 POPRAWKA: Podczas uruchamiania aplikacji CLR wywołującej metodę XslCompiledTransform.Transform występuje błąd naruszenia dostępu
961901 POPRAWKA: Określony tryb IME ustawiony dla pola edycji może zniknąć po powrocie do tego pola z formularza systemu Windows opartego na programie .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 POPRAWKA: Określony tryb IME ustawiony dla pola edycji może zniknąć po powrocie do tego pola z formularza systemu Windows opartego na programie .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2
961902 POPRAWKA: Podczas kompilowania projektu programu ASP.NET zawierającego wiele plików zasobów aplikacji występuje błąd: „Wystąpił wyjątek z pierwszym podejściem typu 'System.ArgumentException' w pliku mscorlib.dll”
962351 POPRAWKA: Nie są wyświetlane menu podręczne podczas korzystania z programu Internet Explorer 8.0 w trybie standardów w celu wyświetlenia strony sieci Web ASP.NET z dynamicznymi menu
962890 POPRAWKA: Wielokrotne wywoływanie funkcji XmlTextReader.Read przez aplikację opartą na programie .NET Framework 2.0 powoduje występowanie błędu: „Tag początkowy 'Permission' w wierszu 171 jest niezgodny z tagiem końcowym 'PermissionRead'”
963676 POPRAWKA: Uruchomienie aplikacji przy użyciu programu .NET Framework 2.0 z dodatkiem Service Pack 2 powoduje niepowodzenie środowiska CLR z krytycznym błędem aparatu wykonywania i awarię
967114 POPRAWKA: Używanie metody System.Data.DataTable.InsertRow lub dowolnej innej metody przeciążenia w aplikacji opartej na programie .NET Framework 2.0 w celu wstawiania wierszy do tabeli powoduje występowanie błędu: „Nastąpiło przepełnienie w czasie wykonywania operacji arytmetycznej”
967613 POPRAWKA: Podczas wywoływania metody Dispose w klasie System.Diagnostics.EventLog występuje awaria aplikacji monitorującej wpisy w dzienniku zdarzeń
967615 POPRAWKA: Aplikacja oparta na programie .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 lub na programie .NET Framework 3.5 z dodatkiem SP1 nie usuwa poprawnie obiektów bezpiecznego dojścia utworzonych przez obiekt WindowsIdentity
967812 Dostępna jest poprawka aktualizująca niektóre właściwości w klasie System.Globalization.RegionInfo dla języka słowackiego, słoweńskiego i tureckiego
968108 POPRAWKA: Klienci sieci Web ulegają awarii lub działają w nieoczekiwany sposób podczas uzyskiwania dostępu do witryny sieci Web z obsługą technologii ASP.NET 2.0 AJAX wdrożonej w kolektywie serwerów sieci Web
968249 POPRAWKA: Podczas używania eksportera biblioteki typów do generowania biblioteki typów z zestawu CLR w programie .NET Framework 2.0 z dodatkiem Service Pack 2 generowany jest nieprawidłowy rozmiar wystąpienia
968392 Ustawienie właściwości ImageUrl w programie Visual Studio 2005 lub Visual Studio 2008 po zainstalowaniu programu .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 lub .NET Framework 3.5 z dodatkiem SP1 uniemożliwia renderowanie formantu hiperłącza i powoduje wyświetlenie komunikatu o błędzie: „Odwołanie do obiektu nie jest ustawione na wystąpienie obiektu”
968432 POPRAWKA: Uruchomienie aplikacji sieci Web opartej na programie .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 lub .NET Framework 3.5 z dodatkiem SP1 powoduje wystąpienie wyjątku System.InvalidOperationException
968556 POPRAWKA: Metoda XslCompiledTransform.Transform nie zawiera metody przeciążenia akceptującej zarówno obiekt XPathNavigator, jak i obiekt XmlResolver jako argumenty w programie .NET Framework 2.0
968760 Zarządzana aplikacja ma dużą liczbę dojść wątków i zdarzeń w programie Microsoft .NET Framework 2.0
969364 POPRAWKA: Bloki kodu osadzone na stronie programu ASP.NET 2.0 w sieci Web znikają po użyciu narzędzia do generowania zasobów lokalnych w programie Visual Web Developer w celu wygenerowania pliku zasobów lokalnych
969612 Opis pakietu zbiorczego poprawek dla programu ASP.NET 2.0: kwiecień 2009
969722 POPRAWKA: Po zainstalowaniu programu Microsoft .NET Framework 3.5 z dodatkiem Service Pack 1 licznik wydajności „ASP.NET Apps v2.0.50727(__suma__)\Aktywne sesje” wskazuje bardzo dużą wartość, która jest mało wiarygodna
969836 POPRAWKA: Wątek roboczy w aplikacji formularzy systemu Windows opartej na programie .NET Framework 2.0 może zostać zablokowany po wywołaniu metody Control.Invoke, nawet jeśli wątek graficznego interfejsu użytkownika jest bezczynny
970350 POPRAWKA: Wywołanie przez obiekt System.Drawing.FontConverter właściwości FontFamily.Families w programie .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 lub .NET Framework 3.5 z dodatkiem SP1 powoduje wystąpienie błędu wyjątku: „Za mało pamięci”
970510 POPRAWKA: Uruchomienie aplikacji opartej na programie .NET Framework 3.5 z dodatkiem SP1 powoduje wystąpienie wyjątku TypeLoadException
970924 POPRAWKA: Wydajność aplikacji używających metody CreateType spada w miarę dodawania kolejnych obiektów typów do modułu zestawu dynamicznego w programie .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2
971030 POPRAWKA: Uruchomienie aplikacji opartej na programie .NET Framework 2.0 zawierającej w metodzie LCG wywołania wirtualne interfejsów IList<T>, IEnumerable<T> lub ICollection<T> powoduje naruszenie praw dostępu
971169 POPRAWKA: Komunikat o błędzie podczas uruchamiania aplikacji sieci Web ASP.NET 2.0, gdy nazwa pliku zasobu globalnego zawiera nazwę kultury „zh-Hant”
971601 POPRAWKA: Po zakończeniu działania i ponownym uruchomieniu aplikacji na komputerze z uruchomionym programem .NET Framework 2.0 liczniki wydajności monitorujące aplikację przestają odpowiadać i występuje wyjątek System.InvalidOperationException
971988 POPRAWKA: Znaczne zwiększenie poziomu użycia procesora podczas uruchamiania aplikacji wielu domen aplikacji opartej na programie .NET Framework 2.0, używającej obiektów z finalizatorami uruchamiającymi metody ThreadPool
971993 Opis poprawki umożliwiającej aplikacjom sieci Web ASP.NET obsługę tożsamości opartych na oświadczeniach podczas korzystania z dostawców członkostwa
972259 POPRAWKA: Wątki programu opartego na programie .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 są wstrzymywane na dług czas, gdy jest włączone współbieżne wyrzucanie elementów bezużytecznych
972848 POPRAWKA: Zbyt wolne generowanie pliku minizrzutu i większy niż oczekiwany rozmiar pliku, gdy informacje zbierane w pliku nie są typu MiniDumpWithFullMemory w programie .NET Framework 2.0
Aby uzyskać więcej informacji o osobnej obsłudze dwóch składników, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
960043 Funkcja osobnej obsługi dwóch składników w programach .NET Framework 2.0 z dodatkiem Service Pack 2, .NET Framework 3.0 z dodatkiem Service Pack 2 oraz .NET Framework 3.5 z dodatkiem Service Pack 1

Obejście problemu

W celu obejścia tego problemu należy wykonać następujące kroki:

Krok 1

Należy zainstalować poprawkę 975954. Aby pobrać aktualizacje MSI, odwiedź następującą stronę witryny MSDN w sieci Web:

Krok 2

Uruchom naprawę produktu. Naprawa produktu może zostać wykonana automatycznie, a można też przeprowadzić ją samodzielnie.

Naprawianie automatyczne

Aby automatycznie naprawić produkt, należy kliknąć przycisk Fix it. Następnie kliknij przycisk Uruchom w oknie dialogowym Pobieranie pliku i wykonaj kroki kreatora rozwiązywania problemu.


Uwaga Ten kreator jest dostępny tylko w języku angielskim. Jednak ta poprawka automatyczna działa również w innych wersjach językowych systemu Windows.

Uwaga Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać tę poprawkę automatyczną na dysku flash lub dysku CD i uruchomić ją na odpowiednim komputerze.

Naprawianie samodzielne

Aby samodzielnie naprawić produkt, należy wpisać następujące odpowiednie wiersze poleceń w wierszu polecenia z podwyższonym poziomem uprawnień:
 • Jeśli jest zainstalowany tylko program .NET Framework 2.0 z dodatkiem Service Pack 2, uruchom następujące polecenie:
  msiexec /f {C09FB3CD-3D0C-3F2D-899A-6A1D67F2073F}
  To polecenie naprawia warstwy produktu .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2.
 • Jeśli jest zainstalowany program .NET Framework 3.0 z dodatkiem Service Pack 2, uruchom następujące polecenia:
  msiexec /f {C09FB3CD-3D0C-3F2D-899A-6A1D67F2073F}

  msiexec /f {A3051CD0-2F64-3813-A88D-B8DCCDE8F8C7}
  Te polecenia naprawiają warstwy produktów .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 i .NET Framework 3.0 z dodatkiem SP2.
 • Jeśli jest zainstalowany program .NET Framework 3.5 z dodatkiem Service Pack 1, uruchom następujące polecenia:
  msiexec /f {C09FB3CD-3D0C-3F2D-899A-6A1D67F2073F}

  msiexec /f {A3051CD0-2F64-3813-A88D-B8DCCDE8F8C7}

  msiexec /f {CE2CDD62-0124-36CA-84D3-9F4DCF5C5BD9}
  Te polecenia naprawiają warstwy produktów .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2, .NET Framework 3.0 z dodatkiem SP2 i .NET Framework 3.5 z dodatkiem SP1.
Naprawianie warstw produktów przez uruchomienie tych poleceń powoduje ponowne sprawdzenie stanu instalacji wszystkich funkcji w danej warstwie produktu (programów .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2, .NET Framework 3.0 z dodatkiem SP2 i .NET Framework 3.0 z dodatkiem SP1).

Pozwala to rozwiązać problem spowodowany przez usterkę i pomyślnie zastosować zawartość aktualizacji.

Aby uzyskać więcej informacji o uruchamianiu polecenia z podwyższonym poziomem uprawnień, odwiedź następującą stronę firmy Microsoft w sieci Web:Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji o przełącznikach wiersza polecenia obsługiwanych przez Instalatora systemu Windows, odwiedź następującą stronę witryny MSDN w sieci Web: Aby uzyskać więcej informacji na temat Instalatora Windows, odwiedź następującą stronę witryny MSDN w sieci Web:
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2431806 — ostatni przegląd: 16.05.2011 — zmiana: 1

Opinia