Jak uruchomić plik wsadowy przed zalogowaniem się do komputera

Streszczenie

System Windows 2000 można skonfigurować do uruchamiania skryptu uruchamiania komputera za pomocą zasad grupy. Skrypt ten może być plikiem wsadowym, skryptem VB lub skryptem JScript. Takie zasady mogą być zasadami na poziomie domeny lub zasadami lokalnymi, specyficznymi dla komputera. W skład zestawu Resource Kit wchodzi narzędzie AutoExnt, dzięki czemu ta funkcja jest dostępna w przypadku uruchamiania stacji roboczej z systemem Microsoft Windows NT 4.0 w domenie systemu Windows 2000 lub Windows NT 4.0.

Usługa AutoExNT umożliwia administratorowi skonfigurowanie komputera z systemem Windows 2000 do uruchamiania niestandardowego pliku wsadowego przy pierwszym uruchamianiu komputera. Ponadto użytkownik lub administrator nie musi być zalogowany w czasie uruchamiania tego niestandardowego pliku wsadowego. W tym artykule opisano sposób wykonania tego zadania.

Ponadto ta usługa może być używana, gdy nie są zaimplementowane zasady. Do zaimplementowania skryptu uruchamiania komputera można użyć zasady grupy lub zasady dotyczącej jednego komputera.

Więcej informacji

Instalowanie usługi AutoExNT

  1. Za pomocą edytora tekstów (na przykład Notatnika) utwórz plik wsadowy o nazwie Autoexnt.bat i umieść w nim polecenia, które mają być wykonywane podczas uruchamiania komputera.
  2. Skopiuj utworzony plik Autoexnt.bat oraz pliki Autoexnt.exe, Servmess.dll i Instexnt.exe znajdujące się na dysku CD z zestawem Resource Kit do folderu %SystemRoot%\System32 na komputerze.
  3. W wierszu polecenia wpisz instexnt install, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
Powinien się pojawić następujący komunikat:

CreateService AutoExNT SUCCESS with InterActive Flag turned OFF
Aby obserwować na pulpicie uruchomione procesy instalacyjne, trzeba zainstalować usługę AutoExNT przy użyciu przełącznika /interactive. Na przykład wpisz w wierszu polecenia instexnt install /interactive zamiast instexnt install, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

UWAGA: W przypadku użycia przełącznika /interactive każdy użytkownik, który zaloguje się lokalnie, będzie w stanie zatrzymać uruchomione procesy.

Testowanie usługi AutoExNT

Aby przetestować usługę AutoExNT, zaloguj się do komputera przy użyciu poświadczeń administratora, wpisz net start autoexnt w wierszu polecenia, a następnie naciśnij klawisz ENTER. Plik Autoexnt.bat powinien zostać uruchomiony w oknie systemu MS-DOS.

UWAGA: Usługa AutoExNT obsługuje przełącznik /interactive, analogiczny do przełącznika /interactive polecenia AT. Przełącznik ten umożliwia obserwowanie stanu uruchomionych procesów. Ponieważ w czasie działania usługi AutoExNT podczas uruchamiania systemu nie są jeszcze zadeklarowane żadne zmienne środowiskowe, trzeba używać pełnych nazw ścieżek.

Ponadto, jeśli musi zostać uruchomiona jakaś usługa przed uruchomieniem pewnego procesu zależnego, można dołączyć polecenie uruchamiające tę usługę na początku pliku Autoexnt.bat. Na przykład, jeśli plik wsadowy zawiera polecenia wymagające uruchomienia usługi Server, na początku pliku Autoexnt.bat, należy umieścić polecenie net start server.

Konfigurowanie uruchamiania usługi AutoExNT podczas uruchamiania komputera

Aby skonfigurować uruchamianie usługi AutoExNT podczas uruchamiania komputera:

  1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie Zarządzanie komputerem.
  2. Kliknij dwukrotnie gałąź Usługi i aplikacje, aby ją rozwinąć, a następnie kliknij pozycję Usługi.
  3. Kliknij dwukrotnie usługę AutoExNT, kliknij opcję Automatyczny w polu Typ uruchomienia, a następnie kliknij przycisk OK.

Materiały referencyjne

To narzędzie dołączono do zestawu Microsoft Windows 2000 Resource Kit.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 243486 — ostatni przegląd: 13.06.2007 — zmiana: 1

Opinia