Zalecenia dotyczące rozwiązywania problemów na komputerze z programem Exchange Server z zainstalowanym oprogramowaniem antywirusowym

Ważne: Ten artykuł zawiera informacje, dzięki którym można łatwo obniżyć poziom zabezpieczeń lub wyłączyć funkcje zabezpieczeń na komputerze. Takie zmiany można wprowadzić, aby obejść określony problem. Firma Microsoft zaleca, aby przed wprowadzeniem tych zmian ocenić zagrożenie związane z zastosowaniem tego obejścia w danym środowisku. W przypadku zastosowania tego obejścia należy podjąć odpowiednie kroki dodatkowe, aby pomóc w ochronie systemu.
Ostrzeżenie: To obejście może narazić komputer lub sieć na większe zagrożenie ze strony złośliwych użytkowników lub szkodliwego oprogramowania, takiego jak wirusy. Firma Microsoft nie zaleca tego obejścia, lecz podaje te informacje, aby umożliwić zastosowanie tego obejścia według uznania użytkownika. Można zastosować to obejście na własną odpowiedzialność.
Uwaga: Program antywirusowy ułatwia ochronę komputera przed wirusami. Po wyłączeniu programu antywirusowego nie wolno pobierać ani otwierać plików niewiadomego pochodzenia, odwiedzać niezaufanych witryn sieci Web ani otwierać załączników poczty e-mail.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące wirusów komputerowych, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
129972 Wirusy komputerowe: opis, zapobieganie i zwalczanie

Streszczenie

W tym artykule opisano zalecenia dotyczące rozwiązywania problemów na komputerach z programem Microsoft Exchange Server, na których jest zainstalowane oprogramowanie antywirusowe.

Więcej informacji

Oprogramowanie antywirusowe na poziomie plików

Na komputerze z programem Exchange można zainstalować oprogramowanie antywirusowe na poziomie plików. Nie należy jednak nigdy uruchamiać skanowania plików programu ani baz danych komputera Exchange.

Dodatkowo nie należy uruchamiać skanowania dysku IFS (Installable File System — dysk M) serwera Exchange 2000. Jeśli to nastąpi, można otrzymać fałszywe raporty zawirusowania i można uszkodzić bazy danych Exchange 2000 podczas próby usunięcia wirusa z pliku.

W programie Exchange 2000 dysk M jest przypisaną dla wygody etykietą dysku IFS Exchange. Dysk IFS Exchange umożliwia oglądanie i używanie magazynu informacji Exchange jako systemu plików.

UWAGA: Dysk M może być oznaczany inną literą niż M. Zwykle mówi się o nim jako o dysku M, jednak jeśli litera M jest już używana, przypisuje się mu inną literę.
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące problemów, które mogą wystąpić z powodu antywirusowego skanowania dysku M, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
299046 XADM: Elementy Kalendarza znikają z folderów użytkowników

W niektórych sytuacjach mogą pojawiać się dodatkowe problemy z dyskiem IFS Exchange.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
305145 How to remove the IFS mapping for drive M in Exchange 2000 Server

Jeśli konieczne jest uruchomienie skanera wirusowego na poziomie plików na komputerze Exchange, należy usunąć pliki Exchange z zaplanowanych skanowań i skanowania w czasie rzeczywistym. Skanowanie na poziomie plików jest obsługiwane dla plików wykonywalnych Exchange 2000.

WAŻNE: Nigdy nie należy uruchamiać skanowania na poziomie plików baz danych Exchange, dzienników, plików tymczasowych, plików systemowych IIS oraz dysku IFS (dysk M). Oprogramowanie antywirusowe należy skonfigurować tak, aby uniknąć skanowania folderów zawierających te pliki.

Można uruchamiać oprogramowanie antywirusowe na poziomie plików w odniesieniu do systemu operacyjnego komputera Exchange oraz plików programu Exchange (folder Exchsrvr\Bin), ale nigdy nie należy uruchamiać oprogramowania antywirusowego na poziomie plików w odniesieniu do plików z następujących folderów:
 • Pliki dzienników i baz danych programu Exchange.
 • Pliki .mta Exchange (domyślna lokalizacja: \Exchsrvr\Mtadata).
 • Pliki dzienników śledzenia wiadomości Exchange (domyślna lokalizacja: \Exchsrvr\Nazwa_serwera.log).
 • Foldery serwerów wirtualnych (domyślna lokalizacja: \Exchsrvr\Mailroot).
 • Pliki usługi SRS (Site Replication Service) (domyślna lokalizacja: \Exchsrvr\Srsdata).
 • Pliki systemowe IIS (Internet Information Service) (domyślna lokalizacja: \%SystemRoot%\System32\Inetsrv).
 • Pliki usługi Internet Mail Connector (domyślna lokalizacja: \Exchsrvr\IMCData).
 • Folder roboczy, który jest używany do przechowywania tymczasowych plików strumieniowych służących do konwersji wiadomości. Domyślnie ten folder roboczy jest umieszczony w \Exchsrvr\MDBData.
 • Folder tymczasowy używany w połączeniu z narzędziami konserwacyjnymi trybu offline, takimi jak program Eseutil.exe. Domyślnie ten folder znajduje się w lokalizacji, z której są uruchamiane pliki .exe, jednak można skonfigurować to podczas uruchamiania narzędzia.
Skanowanie na poziomie plików można uruchomić w odniesieniu do następujących folderów:
 • Exchsrvr\Address
 • Exchsrvr\Bin
 • Exchsrvr\Exchweb
 • Exchsrvr\Res
 • Exchsrvr\Schema
Należy tymczasowo wyłączyć oprogramowanie skanujące na poziomie plików podczas uaktualniania systemu operacyjnego bądź programu Exchange. Dotyczy to uaktualniania do nowych wersji programu Exchange lub systemu operacyjnego oraz stosowania dowolnych poprawek lub dodatków Service Pack programu Exchange bądź systemu operacyjnego.

Gdy uaktualnia się program Exchange lub system operacyjny albo stosuje się dodatek Service Pack lub poprawkę, standardową procedurą jest zatrzymanie i wyłączenie przed dokonaniem aktualizacji lub uaktualnienia wszystkich usług innych firm, pochodzącego od nich sprzętu, wyłączenie monitorów systemu operacyjnego i wszystkich agentów lub monitorów Exchange. Należy także zatrzymać i wyłączyć monitory wydajności, wszystkie pochodzące z innych firm programy do sporządzania kopii zapasowych oraz protokół SNMP (Microsoft Simple Network Management Protocol). Następnie przed zastosowaniem uaktualnienia lub poprawki należy ponownie uruchomić komputer z programem Exchange. Ta procedura zapobiega blokowaniu plików, do których musi mieć dostęp proces aktualizacji.

WAŻNE: Ta procedura obejmuje także zatrzymanie i wyłączenie wszystkich programów antywirusowych (w tym oprogramowania antywirusowego skanującego na poziomie plików) przed uaktualnieniem wersji programu Exchange bądź systemu operacyjnego oraz przed zastosowaniem dodatków Service Pack lub poprawek programu Exchange bądź systemu operacyjnego.

Oprogramowanie skanujące magazyn informacji programu Exchange

Microsoft zapewnia interfejsy programowania aplikacji (API), które dają innym producentom możliwość pisania programów antywirusowych skanujących magazyn informacji. Jeśli na komputerze z programem Exchange działa ten typ oprogramowania i pojawiają się problemy, trzeba je zbadać i zastosować zwykłe procedury rozwiązywania problemów. Jeśli te procedury nie rozwiązują problemu, należy tymczasowo wyłączyć lub usunąć oprogramowanie antywirusowe, aby określić, czy przyczynia się ono do powstania problemu. Jeśli oprogramowanie antywirusowe nie przyczynia się do powstania problemu, można ponownie je włączyć.

Jeśli problem przestanie występować po wyłączeniu lub usunięciu oprogramowania antywirusowego, należy skontaktować się z producentem oprogramowania antywirusowego w sprawie uzyskania najnowszej aktualizacji. Jeśli najnowsza aktualizacja oprogramowania nie rozwiązuje problemu, trzeba kontynuować próby rozwiązania problemu w porozumieniu z producentem oprogramowania antywirusowego i firmą Microsoft.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
241855 Information Store does not start with event ID 145

Produkty omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, domyślnych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie do wydajności lub niezawodności tych produktów.

Wyklucz folder zawierający pliki .chk (checkpoint) z listy skanerów działających na poziomie plików.

UWAGA: Nawet jeżeli pliki baz danych i pliki dzienników programu Exchange zostaną przeniesione do nowych lokalizacji i foldery te zostaną wykluczone, plik .chk może nadal być skanowany.
Aby uzyskać więcej informacji o tym, co może się stać podczas skanowania pliku .chk, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
253111 Event: Unable to write a shadowed header for file

176239 Database won't start; circular logging deleted log file too soon

Właściwości

Identyfikator artykułu: 245822 — ostatni przegląd: 07.04.2008 — zmiana: 1

Opinia