Jak rozwiązywać problemy z konfigurowaniem instytucji finansowej lub łączeniem się z nią

Symptomy

Podczas próby skonfigurowania Usług online lub połączenia się z nimi w celu obsługi instytucji finansowej w programie Microsoft Money mogą występować następujące symptomy:
 • Może nie być możliwe połączenie się z Usługami online.
 • Może zostać wyświetlony komunikat o błędzie podobny do jednego z następujących:
  A Prior Call has not been completed. (Poprzednie wywołanie nie zostało ukończone).
  Your last call was interrupted before it could be completed. Money will try to complete this call now. (Ostatnie połączenie zostało przerwane, zanim można było je ukończyć. Program Money spróbuje ukończyć je teraz).
  There is a problem with the data received. (Wystąpił problem z odebranymi danymi).
  Money was unable to complete the operation. The Internet banking or brokerage server you were trying to contact encountered an error. Please try your call again later. (OFXHTTP500) (Program Money nie może ukończyć operacji. Serwer bankowości internetowej lub usług maklerskich, z którym próbowano się połączyć, napotkał błąd. Spróbuj ponowić wywołanie później. [OFXHTTP500])
  Money cannot complete a required online call at this time. Please check your Internet connection setting and try again. (Program Money nie może w tej chwili ukończyć wymaganego wywołania online. Sprawdź ustawienie połączenia internetowego i spróbuj ponownie).
  Your financial institution encountered a general sign on error. (W instytucji finansowej wystąpił ogólny błąd rejestrowania).
  A general error occurred with your financial institution. (Wystąpił błąd ogólny dotyczący instytucji finansowej).
  Unable to connect to the internet, banking, or brokerage server you were trying to access. The internet address is currently invalid. (OFX) (Nie można połączyć się z serwerem internetowym, bankowym lub maklerskim, do którego próbowano uzyskać dostęp. Adres internetowy jest obecnie nieprawidłowy. [OFX])
  We've detected that the date set on your computer does not match that of ours. To ensure that you receive transactions within the proper time frame, please correct the date on your computer. (Wykryto, że data ustawiona na komputerze jest niezgodna z datą na serwerze. Aby zapewnić odbiór transakcji w odpowiednim czasie, popraw datę na komputerze).
  Microsoft money could not receive information from your bank or brokerage. DTClient cannot be a date that is in the future. (Program Microsoft Money nie może odebrać informacji z banku lub biura maklerskiego. Wartość DTClient nie może być datą z przyszłości).
  Event ID (1001) in Source (Microsoft Money) cannot be found. The local computer may not have the necessary registry information or message DLL files to display messages from a remote computer. Microsoft Money encountered a problem and needs to close. AppName: msmoney.exe AppVer: 10.0.0.919 ModName: ntdll.dll (Nie można odnaleźć identyfikatora zdarzenia (1001) w źródle (Microsoft Money). Być może komputer lokalny nie ma wymaganych informacji rejestru lub plików DLL komunikatów, aby wyświetlić komunikaty z komputera zdalnego. Wystąpił problem z aplikacją Microsoft Money i zostanie ona zamknięta. AppName: msmoney.exe AppVer: 10.0.0.919 ModName: ntdll.dll).
  Microsoft Money encountered a problem and needs to close. App: msmoney App Ver: 11.0.0.716 Mod: msvcrt.dll Mod ver: 6.1.8637.0 Offset:0000d203 No online services available. (Wystąpił problem z aplikacją Microsoft Money i zostanie ona zamknięta. App: msmoney App Ver: 11.0.0.716 Mod: msvcrt.dll Mod ver: msvcrt.dll Mod ver: 6.1.8637.0 Offset:0000d203 Brak dostępnych usług online).

Przyczyna

Ten problem może wystąpić, jeśli połączenie z Usługami online zostanie przerwane podczas przesyłania żądania wykonania zestawienia lub płatności. To połączenie może zostać przerwane, jeśli jest spełniony dowolny z następujących warunków:
 • Szybkość połączenia internetowego jest niska.
 • Połączenie internetowe ulegnie awarii.
 • Serwer w instytucji finansowej działa wolno lub jest zajęty.
 • Ustawienia zabezpieczeń, takich jak zapora lub oprogramowanie antywirusowe, blokują dostęp.
 • Występuje problem z poświadczeniami, na przykład identyfikatorem użytkownika, numerem PIN lub hasłem.
 • Występuje problem z instalacją programu Microsoft Internet Explorer.
 • Data systemowa komputera jest nieodpowiednia.
 • Odbiorca płatności jako adresu używa „scentralizowanego systemu rozliczeniowego”.
 • Zmienna środowiskowa NLSPATH dodaje zapas pamięci, który uniemożliwia programowi Money ukończenie wymaganych połączeń.
 • Na używanym komputerze jest zainstalowana platforma deweloperska oparta na języku Java.
 • Program Microsoft Money 2001 lub wcześniejsza wersja programu Money działa w trybie odzyskiwania.

Metody umożliwiające rozwiązanie tego problemu

Aby obejść ten problem, należy użyć następujących metod w podanej kolejności.

Jeśli ten problem wystąpi podczas wysyłania żądania wykonania płatności, należy sprawdzić, czy żądanie wykonania płatności zostało w rzeczywistości odebrane. W tym celu należy skontaktować się z instytucją finansową lub dostawcą usług płatniczych, takim jak MSN Bill Pay.Uwaga: Jeśli stan transakcji nie zostanie zweryfikowany przez kontakt z instytucją finansową, istnieje ryzyko kilkukrotnego wysłania tej samej transakcji do banku lub biura maklerskiego.

Metoda 1: Określenie, czy występują problemy z serwerem

 1. Uruchom program Internet Explorer.
 2. Odwiedź witrynę MSN Money Network Status w sieci Web, aby zobaczyć, czy znajduje się w niej informacja o problemach z serwerem:
 3. Jeśli w tej witrynie nie znajdują się informacje o problemach z serwerem, spróbuj ponownie połączyć się z Usługami online dla swojej instytucji finansowej. Jeśli nadal nie będzie można się połączyć, skontaktuj się z instytucją finansową, aby dowiedzieć się, czy nie występują w niej problemy z serwerem. Jeśli pracownicy instytucji poinformują, że nie wystąpiła awaria serwera, spróbuj ponownie połączyć się z Usługami online dla swojej instytucji finansowej.
Jeżeli nadal nie możesz połączyć się z Usługami online, skorzystaj z Metody 2.

Metoda 2: Wyłączenie lub usunięcie zapory bądź oprogramowania antywirusowego

Należy określić, czy oprogramowanie zabezpieczające, takie jak zapora lub oprogramowanie antywirusowe, blokują dostęp. W tym celu należy tymczasowo wyłączyć lub usunąć to oprogramowanie. Jeśli po wyłączeniu lub usunięciu tego oprogramowanie program Money będzie mógł połączyć się z instytucją finansową, należy dowiedzieć się, jak dodać program Money do listy wyjątków/wykluczeń w tym oprogramowaniu zabezpieczającym. Skontaktuj się z producentem oprogramowania, aby uzyskać instrukcje.
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wyłączania Zapory systemu Windows, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

283673 Jak włączyć lub wyłączyć zaporę w systemie Windows XP

899935 You cannot connect to the Internet when you try to use a feature in Money that requires an Internet connection

Metoda 3: Sprawdzenie poświadczeń

Należy skontaktować się z instytucją finansową w celu zweryfikowania poświadczeń niezbędnych do rejestrowania się w programie Money. Na przykład identyfikator i hasło używane w witrynie sieci Web instytucji finansowej mogą być inne niż poświadczenia używane w programie Money.

Metoda 4: Sprawdzenie, czy jest zainstalowana bieżąca wersja programu Internet Explorer

Należy sprawdzić, czy jest zainstalowana bieżąca wersja programu Internet Explorer, a następnie zresetować ustawienia domyślne.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu uzyskiwania programu Internet Explorer 7, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących rozwiązywania problemów z programem Internet Explorer, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

870700 Jak rozwiązywać problemy z dostępem do bezpiecznych stron sieci Web w programie Internet Explorer 6 z dodatkiem Service Pack 2

926431 Komunikat o błędzie w programie Internet Explorer 7: „Program Internet Explorer nie może wyświetlić strony sieci Web”

Metoda 5: Sprawdzenie, czy data i godzina są ustawione poprawnie

System Windows Vista
 1. Kliknij przycisk StartPrzycisk Start , wpisz ciąg Data i godzina w polu Rozpocznij wyszukiwanie, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 2. Kliknij kartę Data i godzina, a następnie kliknij przycisk Zmień datę i godzinę.

  Uprawnienie Kontrola konta użytkownika Jeżeli pojawi się monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub kliknij przycisk Kontynuuj.
 3. W oknie dialogowym Ustawienia daty i godziny wykonaj co najmniej jedną z następujących akcji:
  • Aby zmienić datę, kliknij bieżącą datę w kalendarzu.
  • Aby zmienić godzinę, kliknij dwukrotnie godzinę, a następnie klikaj strzałki, aby zwiększyć lub zmniejszyć wartość.
  • Aby zmienić minuty, kliknij dwukrotnie minuty, a następnie klikaj strzałki, aby zwiększyć lub zmniejszyć wartość.
  • Aby zmienić sekundy, kliknij dwukrotnie sekundy, a następnie klikaj strzałki, aby zwiększyć lub zmniejszyć wartość.
 4. Po zakończeniu kliknij przycisk OK.
 5. Zweryfikuj strefę czasową.
 6. Jeśli chcesz, aby zegar był dostosowywany automatycznie do zmiany czasu letniego na zimowy i odwrotnie, upewnij się, że jest zaznaczone pole wyboru Automatycznie dostosuj zegar do zmiany czasu.
 7. Kliknij przycisk OK dwa razy.
Microsoft Windows XP lub wcześniejsze wersje systemu Microsoft Windows
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 2. Kliknij dwukrotnie ikonę Data/Godzina.
 3. Zmień datę i godzinę na dzisiejszą datę i godzinę.
 4. Zweryfikuj strefę czasową.
 5. Kliknij przycisk OK, aby zapisać zmiany.

Metoda 6: Sprawdzenie szczegółów odbiorcy płatności w instytucji finansowej

Sprawdź poprawność adresu w obszarze Payee Details (Szczegóły odbiorcy płatności). Jeśli adres ma wartość Centralized Billing (Scentralizowany system rozliczeniowy), zmień go, aby był zgodny z adresem wpłaty z ostatniego zestawienia rozliczeniowego.

Metoda 7: Zresetowanie zmiennej systemowej

System Windows Vista
 1. Zamknij program Money.
 2. Kliknij przycisk StartPrzycisk Start , wpisz polecenie cmd w polu Rozpocznij wyszukiwanie, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 3. Wpisz polecenie nlspath=null, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 4. Wpisz polecenie exit, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 5. Uruchom program Money.
System Windows XP
 1. Zamknij program Money.
 2. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, w polu Otwórz wpisz polecenie cmd, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. Wpisz polecenie nlspath=null, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 4. Wpisz polecenie exit, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 5. Uruchom program Money.

Metoda 8: Usunięcie z komputera programów opartych na języku Java

Spróbuj usunąć platformy oparte na języku Java, które są zainstalowane na komputerze. Wpływ na program Money mogą mieć następujące platformy:
 • IBM VisualAge for Java
 • IBM Developerworks: Java
 • Sun Java 2 Platform
 • JavaSoft
 • Daimler/Chrysler Workshop Information System

Metoda 9: Zamknięcie trybu odzyskiwania po awarii

Jeśli jest używany program Microsoft Money 2001 lub wcześniejsza wersja programu Money, a transakcja, którą próbowano wysłać, była transakcją płatności, program Money może działać w trybie odzyskiwania po awarii. W takim przypadku przed kontynuowaniem należy wyłączyć tryb odzyskiwania po awarii. W tym celu naciśnij i przytrzymaj klawisze CTRL+SHIFT podczas klikania przycisku Cancel (Anuluj) na ekranie Connect (Łączenie).

Ponownie uruchom program Money i ponownie spróbuj wysłać transakcję płatności do instytucji finansowej.

Podobne problemy i rozwiązania

Produkty omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie daje żadnych gwarancji, domyślnych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie do wydajności lub niezawodności tych produktów.


Aby uzyskać więcej informacji dotyczących procedur i pomocy w rozwiązywaniu tego problemu, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

179836 Money: Errors downloading statements or importing OFX files

829143 Jak rozwiązywać problemy z pobieraniem do programu Money wyciągów z witryny instytucji finansowej w sieci Web

175723 How to set up your financial institution's online services to work with Money

175728 How to disable and enable your Online Accounts in Money

Właściwości

Identyfikator artykułu: 246544 — ostatni przegląd: 15.06.2007 — zmiana: 1

Opinia