Jak włączyć/wyłączyć dynamiczne rejestracje w usłudze DNS w systemie Windows 2000

WAŻNE: Ten artykuł zawiera informacje na temat edytowania Rejestru. Przed edycją Rejestru upewnij się, że wiesz, jak go przywrócić w przypadku pojawienia się problemu. Informacje o przywracaniu Rejestru można znaleźć w temacie „Przywracanie Rejestru” w Pomocy programu Regedit.exe lub w temacie „Przywracanie klucza Rejestru” w Pomocy programu Regedt32.exe.

Streszczenie

System Windows 2000 obsługuje dynamiczne aktualizacje DNS (według specyfikacji RFC 2136). To zachowanie jest domyślnie włączone dla klientów DNS systemu Windows 2000.


W zależności od konfiguracji danego komputera i uruchomionych usług, różne składniki wykonują dynamiczną aktualizację DNS. Nie ma scentralizowanego sposobu (jak narzędzie czy klucze Rejestru) zarządzania dynamiczną aktualizacją DNS dla wszystkich składników. W tym artykule są opisane wszystkie składniki i sposób modyfikowania zachowania każdego z nich.


UWAGA: Po zmianie dowolnego klucza Rejestru wymienionego w tym artykule, należy zatrzymać i ponownie uruchomić odpowiednie usługi. W niektórych przypadkach należy ponownie uruchomić komputer. Jeśli to będzie konieczne, pojawi się odpowiednia informacja.

Więcej informacji

OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowe wykorzystanie Edytora Rejestru może być przyczyną poważnych problemów, które spowodują, że konieczna może być ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że możliwe będzie rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawnym użyciem Edytora Rejestru. Możesz używać Edytora Rejestru na własną odpowiedzialność.

Informacje o edytowaniu Rejestru można znaleźć w temacie „Zmienianie kluczy i wartości" w Pomocy Edytora Rejestru (Regedit.exe) lub w tematach „Dodawanie i usuwanie informacji w Rejestrze" i „Edytowanie danych Rejestru" w Pomocy programu Regedt32.exe. Należy pamiętać o utworzeniu kopii zapasowej Rejestru przed jego edycją. Używając systemu Windows NT lub Windows 2000, należy również zaktualizować awaryjny dysk naprawczy.

Następujące składniki wykonują dynamiczne aktualizacje DNS:
 • Usługa Klient DHCP (wszystkie komputery oparte na systemie Windows 2000)
 • Usługa serwera DNS (tylko serwery DNS oparte na systemie Windows 2000)
 • Usługa Netlogon (tylko kontrolery domen oparte na systemie Windows 2000)
 • Klient RAS (tylko klienci RAS oparci na systemie Windows 2000)
 • Usługa serwera DHCP (tylko serwery DHCP oparte na systemie Windows 2000)

Usługa Klient DHCP

Usługa Klient DHCP wykonuje dynamiczne aktualizacje DNS dla kart niezależnie od tego, czy karta jest skonfigurowana za pomocą protokołu DHCP czy jest skonfigurowana ręcznie lub statycznie. W tej sekcji opisano, jak włączyć/wyłączyć następujące elementy:
 • Wszystkie karty - do przodu (nazwa hosta A) i wstecz (wskaźnik PTR)
 • Wszystkie karty - wstecz (wskaźnik PTR)
 • Na kartę - zaawansowane ustawienia TCP/IP
 • Na kartę - do przodu i wstecz (nazwa hosta A i wskaźnik PTR)
 • Na kartę - wstecz (wskaźnik PTR)
 • Inne ustawienia

Wszystkie karty - do przodu (nazwa hosta A) i wstecz (wskaźnik PTR)

Aby wyłączyć obie rejestracje (nazwa hosta A i wskaźnik PTR) wykonywane dla wszystkich kart przez usługę Klient DHCP, należy skorzystać z następującego klucza Rejestru:
DisableDynamicUpdate

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters


Zakres: 0 - 1

Wartość domyślna: 0


UWAGA: Gdy wartość Rejestru zostanie ustawiona na jeden (1), pole wyboru „Zarejestruj adresy tego połączenia w DNS” znajdujące się na karcie DNS zaawansowanych właściwości każdego interfejsu sieciowego TCP/IP nie zostanie zmienione. Jeśli to pole wyboru było zaznaczone przed włączeniem zasady, po włączeniu zasady będzie nadal zaznaczone. Ustawienia Rejestru wprowadzone przez zasadę stanowią globalne ustawienie mające wpływ na wszystkie interfejsy a nie ustawienie specyficzne dla karty. To ustawienie globalne nie jest widoczne w interfejsie użytkownika. Typ danych: REG_DWORD

Ten klucz wyłącza dynamiczną aktualizację rejestracji w usłudze DNS dla wszystkich kart na tym komputerze. Przy dynamicznej aktualizacji, komputery klienckie DNS automatycznie rejestrują i aktualizują rekordy zasobów, gdy nastąpi zmiana adresu.

Wartość Znaczenie
----------------------------------------------------
0 Włącza dynamiczną aktualizację rejestracji
1 Wyłącza dynamiczną aktualizację rejestracji
UWAGA: Aby dynamiczne aktualizacje mogły funkcjonować dla dowolnej karty, muszą zostać włączone na poziomie systemu i poziomie karty. Aby wyłączyć dynamiczną aktualizację DNS dla wybranej karty, należy dodać pozycję DisableDynamicUpdate do podklucza
nazwa-interfejsu
i ustawić jego wartość na 1. Aby wyłączyć dynamiczne aktualizacje dla wszystkich kart w komputerze, należy dodać pozycję DisableDynamicUpdate do podklucza HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters i ustawić jego wartość na 1.


UWAGA: Gdy wartość Rejestru zostanie ustawiona na jeden (1), pole wyboru „Zarejestruj adresy tego połączenia w DNS” znajdujące się na karcie DNS zaawansowanych właściwości każdego interfejsu sieciowego TCP/IP nie będzie odzwierciedlać zmian wprowadzonych do klucza Rejestru. Jeśli pole wyboru zostało zaznaczone przed zmianą w Rejestrze, po zmianie w Rejestrze będzie nadal wyświetlane jako zaznaczone. Ustawienie Rejestru nie jest ustawieniem specyficznym dla karty, ale ustawieniem globalnym mającym wpływ na wszystkie interfejsy. To ustawienie globalne nie jest widoczne w interfejsie użytkownika.


System Windows 2000 nie dodaje tego wpisu do Rejestru. Można go dodać, edytując Rejestr lub za pomocą programu do edycji Rejestru.


Aby zmiany wartości zostały wprowadzone, należy ponownie uruchomić system Windows 2000.

Wszystkie karty - wstecz (wskaźnik PTR)

Gdy chcesz używać rejestrowania wyszukiwania do przodu (rekordy A) a nie rejestrowania wyszukiwania wstecz (rekordy PTR), użyj następującego klucza Rejestru, aby wyłączyć rejestrowanie rekordów PTR:

DisableReverseAddressRegistrations

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters


Typ danych: REG_DWORD

Zakres: 0 - 1

Wartość domyślna: 0
Ten klucz wyłącza dynamiczną aktualizację rejestracji w usłudze DNS dla rekordów PTR, wykonywaną przez tego klienta DNS. Rekordy PTR („wskaźnik”) kojarzą adres IP z nazwą komputera. Ten wpis został zaprojektowany dla przedsiębiorstw, w których podstawowy serwer DNS odpowiadający za strefę wyszukiwania wstecz nie może wykonywać dynamicznych aktualizacji lub nie jest skonfigurowany do ich wykonywania. Redukuje zbędny ruch w sieci i eliminuje błędy dziennika zdarzeń rejestrujące niepomyślne próby rejestrowania rekordów PTR.

Wartość Znaczenie
-------------------------------------
0 Rejestruje rekordy PTR
1 Nie rejestruje rekordów PTR
UWAGA: System Windows 2000 nie dodaje tego wpisu do Rejestru. Można go dodać, edytując Rejestr lub za pomocą programu do edycji Rejestru.


Aby zmiany wartości zostały wprowadzone, należy ponownie uruchomić system Windows 2000.

Na kartę - Zaawansowane sterowniki właściwości TCP/IP

Rejestracje w usłudze DNS wykonywane przez każdą kartę można zmienić za pomocą specyficznych dla karty ustawień zaawansowanych protokołu TCP/IP (na karcie
DNS):
 • Sufiks DNS dla tego połączenia (pole)
 • Zarejestruj adresy tego połączenia w DNS (pole wyboru)

 • Użyj sufiksu DNS tego połączenia do rejestracji w DNS (pole wyboru)
Zarejestruj adresy tego połączenia w DNS
(zaznaczone domyślnie): To ustawienie rejestruje rekordy A oraz PTR dla pierwszego adresu IP skonfigurowanego na tej karcie. Wyczyść to pole wyboru, aby wyłączyć rejestrowanie rekordów A i PTR dla tej karty przez usługę Klient DHCP.


Użyj sufiksu DNS tego połączenia do rejestracji w DNS
(wyczyszczone domyślnie): Każdy komputer ma sufiks podstawowego DNS (użyj polecenia
ipconfig /all
w celu wyświetlenia tego sufiksu). Dodatkowo każda karta może mieć skonfigurowany oddzielny sufiks DNS. Sufiks DNS specyficzny dla karty może być skonfigurowany ręcznie lub z użyciem opcji 15 DHCP jako części procesu dzierżawy DHCP.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

121005 DHCP Options Supported by Clients
Zaznacz to pole wyboru, aby włączyć rejestrowanie rekordów A i PTR przez usługę Klient DHCP dla następującej w pełni kwalifikowanej nazwy domeny (FQDN) jako dodatek do nazwy hosta.
PrimaryDnsSuffix:
nazwa_hosta.
sufiks_dns_dla_tej_karty

Na kartę - do przodu i wstecz (nazwa hosta A i wskaźnik PTR)

Aby wyłączyć rejestrowanie (nazwa hosta A i wskaźnik PTR) wykonywane dla określonej karty przez usługę Klient DHCP, użyj następującego klucza Rejestru:
DisableDynamicUpdate

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\
nazwa-interfejsu


Typ danych: REG_DWORD

Zakres: 0 - 1

Wartość domyślna: 0
Ten klucz wyłącza dynamiczną aktualizację rejestracji w usłudze DNS dla tej karty. Podczas dynamicznej aktualizacji komputery klienckie DNS automatycznie rejestrują i aktualizują rekordy zasobów, gdy nastąpi zmiana adresu.

Wartość Znaczenie
------------------------------------------------------------------------
0 Włącza dynamiczną aktualizację rejestracji
1 Wyłącza dynamiczną aktualizację rejestracji
UWAGA: Aby dynamiczne aktualizacje mogły funkcjonować dla dowolnej karty, muszą zostać włączone na poziomie systemu i poziomie karty. Aby wyłączyć dynamiczne aktualizacje DNS dla wybranej karty, należy dodać pozycję DisableDynamicUpdate do podklucza nazwa-interfejsu i ustawić jego wartość na 1. Aby wyłączyć dynamiczne aktualizacje dla wszystkich kart w komputerze, należy dodać pozycję DisableDynamicUpdate do podklucza HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters i ustawić jego wartość na 1.


System Windows 2000 nie dodaje tego wpisu do Rejestru. Można go dodać, edytując Rejestr lub za pomocą programu do edycji Rejestru.


Aby zmiany wartości zostały wprowadzone, należy ponownie uruchomić system Windows 2000.

Na kartę - wstecz (wskaźnik PTR)

Nie ma mechanizmu wyłączania rejestrowania PTR na poziomie karty.

Inne ustawienia

W tej sekcji podano listę innych parametrów używanych przez usługę Klient DHCP, powiązanych z dynamiczną aktualizacją DNS.


 • Rekordy DNS są ponownie dynamicznie rejestrowane co 24 godziny i to jest ustawienie domyślne. Można użyć następującego klucza Rejestru, aby zmodyfikować interwał odświeżania:
  DefaultRegistrationRefreshInterval

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters


  Typ danych: REG_DWORD

  Zakres: 0x0 - 0xFFFFFFFF sekund

  Wartość domyślna: 0x15180 (86 400 sekund = 24 godziny)

  Zakres: Dotyczy wszystkich kart sieciowych
  Określa interwał czasowy pomiędzy odświeżeniem dynamicznej aktualizacji rejestracji w usłudze DNS.


  System Windows 2000 nie dodaje tego wpisu do Rejestru. Można go dodać, edytując Rejestr lub za pomocą programu do edycji Rejestru.


  Aby zmiany wartości zostały wprowadzone, należy ponownie uruchomić system Windows 2000.


 • Określa interwał czasowy pomiędzy odświeżeniem dynamicznej aktualizacji rejestracji w usłudze DNS. Domyślna wartość Time To Live (TTL) używana dla dynamicznych rejestracji to 20 minut. Można użyć następującego klucza Rejestru, aby zmodyfikować wartość TTL:
  DefaultRegistrationTTL

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters


  Typ danych: REG_DWORD

  Zakres: 0x0 - 0xFFFFFFFF sekund

  Wartość domyślna: 0x4B0 (1 200 sekund = 20 godzin)

  Zakres: Dotyczy wszystkich kart sieciowych
  Określa domyślną wartość TTL ustawioną w nagłówku wychodzących dynamicznych aktualizacji rejestracji w usłudze DNS. Wartość TTL decyduje o tym, jak długo pakiet, który nie osiągnął miejsca docelowego, może pozostać w sieci przed odrzuceniem.


  System Windows 2000 nie dodaje tego wpisu do Rejestru. Można go dodać, edytując Rejestr lub za pomocą programu do edycji Rejestru.


  Aby zmiany wartości zostały wprowadzone, należy ponownie uruchomić system Windows 2000.


 • Określa interwał czasowy pomiędzy odświeżeniem dynamicznej aktualizacji rejestracji w usłudze DNS. Domyślnie tylko pierwszy adres IP jest rejestrowany dynamicznie. Można użyć następującego klucza Rejestru, aby zmodyfikować liczbę adresów IP dynamicznie rejestrowanych dla karty skonfigurowanej z liczbą adresów IP większą niż jeden (logicznie z wieloma adresami IP):
  MaxNumberOfAddressesToRegister

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Adapters\
  nazwa-interfejsu
  \MaxNumberOfAddressesToRegister


  Typ danych: REG_DWORD

  Zakres: 0x0 - 0xFFFFFFFF

  Wartość domyślna: 0x1

  Zakres: Dotyczy tylko tej karty
  Ustala dla tej karty maksymalną liczbę adresów IP, które mogą być zarejestrowane w usłudze DNS.


  Jeśli wartość tego wpisu to 0, nie można rejestrować adresów IP dla tej karty.


  Aby zmiany wartości zostały wprowadzone, należy ponownie uruchomić system Windows 2000.


 • Określa interwał czasowy pomiędzy odświeżeniem dynamicznej aktualizacji rejestracji w usłudze DNS. Domyślnie wykonywane są próby niezabezpieczonych dynamicznych rejestracji w usłudze DNS. Aby to zmienić, można użyć następującego klucza Rejestru:
  UpdateSecurityLevel

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters


  Typ danych: REG_DWORD

  Zakres: 0x0 | 0x10 | 0x100

  Wartość domyślna: 0x0

  Zakres: Dotyczy wszystkich kart sieciowych
  Ustala czy klienci DHCP używają bezpiecznych dynamicznych aktualizacji czy standardowych dynamicznych aktualizacji. System Windows 2000 obsługuje oba typy aktualizacji. Podczas bezpiecznej dynamicznej aktualizacji serwer nazw odpowiadający za bezpieczeństwo akceptuje aktualizacje tylko od autoryzowanych klientów i serwerów.

  Wartość Znaczenie
  ---------------------------------------------------------------------
  0 (0x0) Wysyła bezpieczne dynamiczne aktualizacje tylko, gdy
  niezabezpieczone dynamiczne aktualizacje są odrzucane.
  16 (0x10) Wysyła tylko niezabezpieczone dynamiczne aktualizacje.
  256 (0x100) Wysyła tylko bezpieczne dynamiczne aktualizacje.
  System Windows 2000 nie dodaje tego wpisu do Rejestru. Można go dodać, edytując Rejestr lub za pomocą programu do edycji Rejestru.


  Aby zmiany wartości zostały wprowadzone, należy ponownie uruchomić system Windows 2000.


 • Określa interwał czasowy pomiędzy odświeżeniem dynamicznej aktualizacji rejestracji w usłudze DNS. Domyślnie klient DNS próbuje zastąpić oryginalną rejestrację rekordem kojarzącym nazwę DNS z własnym adresem IP. Aby to zmienić, można użyć następującego klucza Rejestru:
  DisableReplaceAddressesInConflicts

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters


  Typ danych: REG_DWORD

  Zakres: 0 - 1

  Wartość domyślna: 0

  Zakres: Dotyczy wszystkich kart sieciowych
  Jeśli podczas dynamicznej aktualizacji zostanie wykryty konflikt adresów, ustawienie uniemożliwia klientowi DNS zastępowanie istniejącego rekordu zasobu. Konflikt adresów występuje, gdy klient DNS odkryje, że istniejący rekord A kojarzy swoją nazwę DNS z adresem IP innego komputera.


  Domyślnie klient DNS próbuje zastąpić oryginalną rejestrację rekordem kojarzącym nazwę DNS z własnym adresem IP. Można jednak użyć tego wpisu, aby polecić serwerowi DNS wycofanie się z procesu rejestrowania. Błąd w Dzienniku zdarzeń nie zostanie zarejestrowany.


  Wpis został zaprojektowany dla stref nie używających bezpiecznych dynamicznych aktualizacji. Uniemożliwia nieautoryzowanym użytkownikom zmianę rejestracji adresu IP komputera klienta.

  Wartość Znaczenie
  --------------------------------------------------------------
  0 Klient DNS zastępuje istniejący rekord A rekordem A
  dla własnego adresu IP.
  1 Klient DNS wycofuje się z procesu rejestrowania.
  Błąd w Dzienniku zdarzeń nie zostanie zarejestrowany.
  System Windows 2000 nie dodaje tego wpisu do Rejestru. Można go dodać, edytując Rejestr lub za pomocą programu do edycji Rejestru.


  Aby zmiany wartości zostały wprowadzone, należy ponownie uruchomić system Windows 2000.

Usługa Serwer DNS (tylko serwer DNS)

Jeśli usługa Serwer DNS jest autorytatywnym serwerem (SOA) dla podanej nazwy, rejestruje rekordy A nazwy hosta dla wszystkich kart, których nasłuchuje.


Jeśli serwer z uruchomioną usługą DNS ma wiele kart, niechciane adresy mogą być publikowane automatycznie. Najczęściej spotykane scenariusze to odłączone lub nieużywane karty publikujące adresy AutoNet i interfejsy prywatne lub DMZ publikujące nieosiągalne adresy.


Jeśli usługa równoważenia obciążenia sieciowego jest zainstalowana na serwerze DNS, adres karty sieci wirtualnej i adres karty sieci dedykowanej zostaną zarejestrowane przez usługę Serwer DNS.
Karty na których nasłuchuje serwer DNS można zmienić za pomocą przystawki DNS. We właściwościach serwera kliknij kartę
Zaawansowane.


W sytuacji, gdy lista adresów IP nasłuchiwanych i obsługiwanych przez serwer DNS różni się od listy opublikowanych adresów IP (zarejestrowanych przez usługę Serwer DNS), należy użyć następującego klucza Rejestru:
PublishAddresses

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DNS\Parameters


Typ danych: REG_SZ

Zakres: adres IP [adres IP]

Wartość domyślna: pusta
Określa adresy IP, które chcesz opublikować dla komputera. Serwer DNS tworzy rekordy A tylko dla adresów z tej listy. Jeśli ten wpis nie znajduje się w Rejestrze lub jego wartość jest pusta, serwer DNS tworzy rekord A dla każdego adresu IP komputera.


Ten wpis został zaprojektowany dla komputerów z wieloma adresami IP, gdy chce się opublikować tylko podzbiór dostępnych adresów. Zwykle jest używany, aby uniemożliwić zwracanie adresu sieci prywatnej przez serwer DNS w odpowiedzi na kwerendę, gdy komputer ma adres sieciowy przedsiębiorstwa.


Serwer DNS czyta własne wpisy Rejestru tylko podczas uruchomienia. Gdy serwer DNS jest uruchomiony, wpisy można zmienić za pomocą konsoli DNS. Jeśli wpisy zostaną zmienione podczas edycji Rejestru, zmiany nie zostaną wprowadzone do chwili ponownego uruchomienia serwera DNS.


Serwer DNS nie dodaje tego wpisu do Rejestru. Można go dodać edytując Rejestr lub za pomocą programu do edycji Rejestru.

Usługa Netlogon (tylko kontroler domeny)

Usługa Netlogon domyślnie rejestruje co godzinę niektóre rekordy SRV, CNAME i A, nawet jeśli część lub wszystkie rekordy są poprawnie zarejestrowane w DNS. Lista rekordów, które usługa Netlogon próbuje zarejestrować jest przechowywana w pliku %SystemRoot%\System32\Config\Netlogon.dns. W pliku dziennika znajduje się lista rekordów wymaganych do zarejestrowania dla tego kontrolera domeny.


Usługa Netlogon nie udostępnia mechanizmów kontroli rejestracji wykonywanych na poziomie karty. W tej sekcji opisano jak włączyć/wyłączyć następujące elementy:
 • Wszystkie rejestracje
 • Rejestracje A usługi Netlogon

Wszystkie rejestracje

Aby wyłączyć wszystkie rejestracje wykonywane przez usługę Netlogon, użyj następującego klucza Rejestru (wymagane jest ponowne uruchomienie usługi Netlogon, jednak preferowany jest ponowny rozruch):
UseDynamicDns

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netlogon\Parameters


Typ danych: REG_DWORD

Zakres: 0 - 1

Wartość domyślna: 1
Określa, czy usługa Netlogon na tym kontrolerze domeny używa dynamicznych aktualizacji DNS. Usługa Netlogon może używać dynamicznych aktualizacji DNS do rejestrowania nazw DNS identyfikujących kontroler domeny. Dynamiczne aktualizacje DNS umożliwiają automatyczną aktualizację danych strefy, takich jak nazwy DNS, na podstawowym serwerze strefy zawsze wtedy, gdy autoryzowany serwer strefy żąda aktualizacji. Metoda ta uzupełnia statyczną, ręczną metodę dodawania i zmieniania rekordów strefy. Protokół dynamicznych aktualizacji DNS jest zdefiniowany w standardzie RFC 2136.

Wartość Znaczenie
--------------------------------------------------------------------------
0 Usługa Netlogon nie używa dynamicznych aktualizacji DNS. Rekordy
określone w pliku Netlogon.dns muszą być ręcznie
zarejestrowane w usłudze DNS.
1 Usługa Netlogon używa dynamicznych aktualizacji DNS do
rejestrowania nazw identyfikujących ten kontroler domeny.
Można rozważyć wyłączenie użycia dynamicznych aktualizacji DNS przez usługę Netlogon, jeśli serwer DNS nie obsługuje dynamicznych aktualizacji DNS lub aby wyeliminować ruch w sieci powodowany okresową rejestracją rekordów DNS usługi Net Logon.


Ten wpis jest obsługiwany tylko na kontrolerze domeny. System Windows 2000 nie dodaje tego wpisu do Rejestru. Można go dodać, edytując Rejestr lub używając programu do edycji Rejestru.


Aby wprowadzić zmiany wartości, usuń plik
%SYSTEMROOT%\system32\config\netlogon.dnb, a następnie ponownie uruchom usługę Netlogon. Zalecane jest ponowne uruchomienie systemu Windows 2000.

Rejestracje A usługi Netlogon

Usługa Netlogon na kontrolerze domeny domyślnie rejestruje co godzinę rekordy SRV, rekordy A domeny oraz rekordy A katalogu globalnego GC. Rekordy SRV są mapowane do nazwy FQDN, a rekordy A są mapowane do adresu IP.


Rejestracje przez usługę Netlogon rekordów A domeny dla wszystkich kart i kolejne rejestracje co godzinę (domyślnie) mogą stanowić problem, jeśli klient rozwiązuje nazwę domeny do nieosiągalnego adresu IP.


Następujący klucz Rejestru włącza/wyłącza rejestrację rekordów A przez usługę Netlogon dla kontrolera domeny. Rekordy A domeny nie są wymagane przez system Windows 2000, ale są rejestrowane dla implementacji protokołu LDAP nie obsługujących rekordów SRV.


Zauważ, że klucz Rejestru wyłącza wszystkie rejestracje rekordów A wykonywane przez usługę Netlogon, w tym rekordów gc._msdcs.
DnsForestName. Rejestracje rekordów gc._msdcs.
DnsForestName
są wymagane i jeśli klucz Rejestru RegisterDnsARecords jest ustawiony na „wyłączony”, muszą zostać wykonane ręcznie.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

258213 Registration of gc._msdcs.DnsForestName Records Is Required
RegisterDnsARecords

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netlogon\Parameters


Typ danych: REG_DWORD

Zakres: 0 - 1

Wartość domyślna: 1
Określa, czy kontroler domeny rejestruje w usłudze DNS rekordy A (adres IP) dla domeny. Jeśli kontroler domeny jest globalnym zasobem typu katalog globalny, ten wpis określa również, czy kontroler domeny rejestruje w usłudze DNS rekordy A dla katalogu globalnego.

Wartość Znaczenie
--------------------------------------------------------------------------------
0 Nie rejestruje rekordów A w usłudze DNS. Implementacje protokołu LDAP,
które nie obsługują rekordów SRV nie będą mogły zlokalizować
serwera LDAP na tym kontrolerze domeny.
1 Rejestruje rekordy A w usłudze DNS.
UWAGA: Ten wpis jest używany tylko, gdy znajduje się w Rejestrze kontrolera domeny. Można rozważyć ustawienie tej wartości na 0, gdy usługa DNS nie kończy dynamicznych aktualizacji, ponieważ nie może zaktualizować rekordów A. Usługa DNS zatrzymuje aktualizację, gdy próba aktualizacji nie powiedzie się.


System Windows 2000 nie dodaje tego wpisu do Rejestru. Można go dodać, edytując Rejestr lub za pomocą programu do edycji Rejestru.


Aby wprowadzić zmiany wartości, należy ponownie uruchomić usługę Netlogon. Zalecane jest ponowne uruchomienie systemu Windows 2000.

Klient RAS

Aby skonfigurować ustawienia pojedynczego połączenia RAS, użyj zaawansowanych właściwości protokołu TCP/IP, jak to opisano w sekcji „Na kartę - Zaawansowane sterowniki właściwości TCP/IP” w tym artykule.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 246804 — ostatni przegląd: 19.09.2003 — zmiana: 1

Opinia