Jak przenieść instalację systemu Windows 2000 na inny komputer

Ostrzeżenie: Kwestie omówione w tym artykule oraz w dołączonych artykułach dotyczą najbardziej typowych problemów i ograniczeń, które mogą się pojawić przy próbie przywrócenia instalacji z kopii zapasowej na innym komputerze. Z powodu różnic między konkretnymi konfiguracjami programowymi i sprzętowymi mogą pojawić się także inne problemy. Wiele z nich można rozwiązać, wykonując odpowiednie kroki. Mogą jednak wystąpić problemy ze zgodnością, które spowodują, że przywrócenie instalacji z kopii zapasowej na innym komputerze zakończy się niepowodzeniem.

Streszczenie

W tym artykule opisano charakteryzujący się maksymalnie krótkim czasem przestoju sposób przenoszenia systemu Windows 2000 i zainstalowanych programów z jednego komputera na inny. Za pomocą tej procedury można także przenieść dane z mniejszego dysku systemowego (rozruchowego) na większy oraz przywrócić kopię zapasową systemu Windows z niesprawnego komputera na innym urządzeniu w celu odzyskania danych po awarii.

WAŻNE: Nie zaleca się stosowania tej procedury w przypadku kontrolerów domen.

Więcej informacji

Narzędzie Kopia zapasowa systemu Windows (Ntbackup.exe) umożliwia scalenie informacji o różnicach między konfiguracją sprzętową komputera źródłowego i docelowego oraz zachowanie unikatowych wpisów rejestru o krytycznym znaczeniu dla komputera docelowego.

Pierwszy etap operacji przywracania rejestru za pomocą narzędzia Kopia zapasowa systemu Windows polega na pobraniu wartości następującego klucza rejestru komputera docelowego:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\BackupRestore\KeysNotToRestore
Wartość tego klucza rejestru stanowi dla narzędzia Kopia zapasowa systemu Windows informację, które klucze rejestru w kluczu HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM nie powinny być zastąpione podczas przywracania rejestru.

Wpis zakończony znakiem ukośnika odwrotnego (\) oznacza, że klucz jest chroniony. Narzędzie Kopia zapasowa systemu Windows nie przywróci żadnych kluczy i wartości podrzędnych tego klucza. Jeśli wpis jest zakończony znakami ukośnika odwrotnego i gwiazdki (\*), program Kopia zapasowa systemu Windows scali dany klucz i wszystkie jego podklucze, czyli przeszuka wartości początkowe kluczy w zestawie kopii zapasowych (źródło) i bieżący rejestr (cel) w celu ustalenia, który klucz ma wyższy priorytet. Pierwszeństwo ma klucz o niższej wartości początkowej. Jeśli wartości początkowe są równe, nie są wprowadzane żadne zmiany. Proces ten zapewnia, że nawet po przywróceniu stanu systemu na komputerze o innej konfiguracji sprzętowej, wszystkie usługi i urządzenia zostaną uruchomione prawidłowo.

Na przykład jeśli wartość początkowa następującego klucza w zestawie kopii zapasowej jest niższa, klucz ten ma pierwszeństwo:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Dhcp
Jeśli wartość początkowa tego samego klucza w bieżącym rejestrze jest mniejsza niż wartość klucza, który ma być przywrócony, pierwszeństwo ma klucz znajdujący się w bieżącym rejestrze.

Kopia zapasowa Bieżący Wynik po przywróceniu
-------------------------------------------------------------------
DHCP Running: TAK NIE TAK
DHCP Running: NIE TAK TAK
DHCP Running: NIE NIE NIE
Uwaga: W przypadku komputerów, na których system Microsoft Windows NT uaktualniono do systemu Windows 2000, w kopii zapasowej stanu systemu wartość początkowa klucza HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip = 0x02. W przypadku nowych instalacji systemu Windows 2000 wartość początkowa klucza dotyczącego usługi Tcpip wynosi 0x01. Oznacza to, że ustawienia usługi Tcpip nie zostaną przywrócone z kopii zapasowej, chyba że wartości początkowe będą równe. Aby rozwiązać ten problem, należy przed wykonaniem kopii zapasowej zmienić wartość początkową na komputerze źródłowym na 0x01 albo przed przywróceniem stanu systemu zmienić wartość początkową na komputerze docelowym na 0x02.

Po ponownym uruchomieniu komputera docelowego usługa Plug and Play systemu Windows rozwiąże wszelkie problemy dotyczące niewielkich różnic w konfiguracji sprzętu.

Kwestie, które należy ustalić przed podjęciem decyzji o zastosowaniu tej procedury

Litery dysków i folder %SystemRoot%

Aby pełna migracja zakończyła się powodzeniem, litery dysków na wszelkich woluminach docelowych zawierających składnik stanu systemu i folder %SystemRoot% (folder Winnt w systemie Windows 2000) muszą być identyczne na komputerze źródłowym i docelowym. Oznacza to, że jeśli system Windows na komputerze źródłowym jest zainstalowany w folderze C:\Windows, a usługa Active Directory (NTDS) i folder SYSVOL znajdują się odpowiednio na dyskach D i E, operacja przywracania zakończy się powodzeniem wtedy, gdy na komputerze docelowym będą dostępne dyski D i E, a system Windows zostanie preinstalowany w folderze C:\Windows.Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
235478 Recovering from Failed System Drive with Non-Default %SystemRoot% Folder

Warstwa abstrakcji sprzętu (HAL, Hardware Abstract Layer)

Aby uzyskać zadowalające wyniki, komputery źródłowy i docelowy powinny korzystać z warstw HAL tego samego typu. Zgodność typów warstw HAL nie jest warunkiem koniecznym, ale w przypadku ich niezgodności migracja może zakończyć się niepowodzeniem. Aby ustalić typ warstwy HAL używanej na każdym z komputerów:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę System.
 2. Na karcie Sprzęt kliknij przycisk Menedżer urządzeń, a następnie rozwiń gałąź Komputer. Oto lista możliwych opisów systemu i skojarzonych z nimi warstw HAL:
  Wieloprocesorowy komputer PC z interfejsem ACPI = Halmacpi.dll
  Jednoprocesorowy komputer PC z interfejsem ACPI = Halaacpi.dll
  Komputer PC z interfejsem ACPI = Halacpi.dll
  Wieloprocesorowy komputer PC MPS = Halmps.dll
  Jednoprocesorowy komputer PC MPS = Halapic.dll
  Standardowy komputer PC = Hal.dll
  Wieloprocesorowy komputer Compaq SystemPro lub w 100% zgodny = Halsp.dll

Folder %SystemRoot%\Repair

Folder Winnt\Repair zawierający pliki konfiguracji programowo-sprzętowej oraz plik Setup.log może być nieodpowiedni dla konfiguracji sprzętowej komputera docelowego. Aby zaktualizować te pliki i umożliwić dokonywanie niezbędnych napraw w przyszłości, należy wykonać uaktualnienie komputera docelowego w miejscu.

Woluminy NTFS

Przed przywróceniem plików zawierających punkty ponownej analizy na woluminy NTFS konieczne może się okazać uruchomienie specjalnych sterowników filtrujących. W tym celu po przywróceniu systemu operacyjnego należy ponownie uruchomić komputer docelowy. Przykładami plików tego typu są obrazy usługi instalacji zdalnej (RIS, Remote Installation Service) korzystające z plików magazynu jednego wystąpienia i plików serwera magazynu zdalnego przywracanych na zarządzane woluminy, a także usługi innych firm korzystające z punktów ponownej analizy i wymagające sterowników filtrujących.

Sieć

Po przywróceniu systemu z kopii zapasowej na komputer oryginalny lub inny komputer mogą wystąpić problemy ze składnikami sieciowymi. Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
810161 Po przywróceniu danych o stanie systemu przez uruchomienie narzędzia NTBackup w Menedżerze urządzeń brakuje kart sieciowych lub są wyświetlane niepoprawne karty sieciowe

Przenoszenie instalacji systemu Windows

Ważne: Aby po wykonaniu kopii zapasowej danych o stanie systemu i ich przywróceniu urządzenia działały prawidłowo, przed wykonaniem kopii zapasowej systemu źródłowego należy zainstalować poprawkę 810161, a następnie zainstalować tę poprawkę w systemie docelowym przed przywróceniem w nim danych o stanie systemu. Jeśli poprawka jest niedostępna, należy wprowadzić zmiany ręcznie, wykonując następujące kroki:
 1. Uruchom Edytor rejestru.
 2. Znajdź i kliknij następujący podklucz:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\BackupRestore\KeysNotToRestore
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Plug & Play, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj.
 4. W polu Dane wartości usuń wpis CurrentControlSet\Enum.
 5. Zamknij Edytor rejestru.
Wykonaj teraz następujące kroki, aby wykonać kopię zapasową instalacji systemu Windows 2000 na jednym komputerze i przywrócić ją na innym komputerze:
 1. Na komputerze źródłowym zaloguj się jako Administrator i zatrzymaj wszystkie usługi, które są zwykle zatrzymywane przed wykonaniem kopii zapasowej.
 2. Przy użyciu programu Ntbackup.exe wykonaj kopię zapasową woluminu systemowego (rozruchowego), danych o stanie systemu oraz, jeśli to konieczne, skojarzonych woluminów NTDS i SYSVOL.
 3. Na komputerze docelowym zainstaluj od nowa system Windows w tej samej wersji, co na komputerze źródłowym. Sprawdź, czy litera dysku i nazwa folderu %SystemRoot% są takie same, jak na komputerze źródłowym. Jeśli nazwa folderu jest różna od domyślnej (Winnt), kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  235478 Recovering from Failed System Drive with Non-Default %SystemRoot% Folder
 4. Po ukończeniu nowej instalacji zaloguj się do komputera docelowego jako Administrator. Jeśli system, który chcesz przywrócić, to system kontrolera domeny, przed zalogowaniem jako Administrator naciśnij klawisz F8 w menu Start, a następnie kliknij opcję Tryb przywracania usług katalogowych. Przy użyciu narzędzia Zarządzanie dyskami utwórz i sformatuj wszelkie woluminy dodatkowe, które mogą być potrzebne do przechowywania poszczególnych składników stanu systemu (na przykład folderu SYSVOL oraz plików i dziennika usługi Active Directory), a następnie przypisz do nich litery dysków. Upewnij się, że wszystkie litery dysków są takie same, jak na komputerze źródłowym.
 5. Wykonaj kopię pliku Boot.ini w katalogu głównym na partycji systemowej. Taka kopia może być potrzebna w kolejnym kroku.
 6. Uruchom program Ntbackup.exe, w menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje, kliknij kartę Przywracanie, a następnie kliknij opcję Zawsze zamieniaj plik na tym komputerze. Z wcześniej wykonanej kopii zapasowej przywróć wolumin systemowy (rozruchowy), stan systemu i skojarzone woluminy. Upewnij się, że wybrana jest opcja przywracania danych do ich „oryginalnej lokalizacji”.

  Uwaga: Aby po ukończeniu pełnego przywracania systemu uzyskać dostęp do wszystkich nośników wymiennych (taśm lub dysków magnetooptycznych) systemu źródłowego, przed rozpoczęciem przywracania należy kliknąć opcję Przywróć bazę danych Magazynu wymiennego znajdującą się pod przyciskiem Zaawansowane.
 7. Po ukończeniu pełnego przywracania (a przed ponownym uruchomieniem komputera docelowego) zastąp plik Boot.ini kopią wykonaną w kroku 5. Jest to konieczne tylko wtedy, gdy ścieżka ARC w przywróconym pliku Boot.ini jest inna niż w pliku oryginalnym. Jeśli system źródłowy jest nadal w trybie online, należy na koniec odłączyć jego kabel sieciowy, aby uniknąć konfliktu nazw.
 8. Ponownie uruchom komputer. Zaloguj się jako Administrator i zainicjuj uaktualnienie komputera w miejscu przez uruchomienie programu Winnt32.exe z folderu I386 na dysku CD systemu Windows. Spowoduje to odświeżenie zawartości dziennika Setup.log i plików rejestru w folderze %SystemRoot%\Repair.

  Uwaga: Jeśli po zakończeniu przywracania komputer nie uruchomił się ponownie z powodu niezgodności warstw HAL, należy rozwiązać ten problem, wykonując instalację w miejscu. Aby to zrobić:
  1. Ponownie uruchom komputer z nośnika instalacyjnego. Na ekranie „Instalator – Zapraszamy!” naciśnij klawisz ENTER, jak przy wykonywaniu nowej instalacji. Po pojawieniu się ekranu licencji zaakceptuj umowę licencyjną. Instalator rozpocznie wyszukiwanie poprzednich instalacji kwalifikujących się do naprawy.
  2. Po znalezieniu uszkodzonej instalacji naciśnij klawisz R, aby ją naprawić. Instalator ponownie wyliczy sprzęt komputera (w tym warstwę HAL) i wykona uaktualnienie w miejscu, zachowując ustawienia programów i użytkownika. Spowoduje to również odświeżenie folderu %SystemRoot%\Repair o dokładne informacje, które będzie można wykorzystać w przyszłości do rozwiązywania typowych problemów.
  Uwaga: W systemie Windows NT 4.0 profile użytkowników są przechowywane jako podfoldery folderu %SystemRoot%\Profiles. Jeżeli system Windows 2000 jest instalowany jako uaktualnienie, dotychczasowe ścieżki profilów są nadal używane. W nowych instalacjach systemu Windows 2000 profile użytkowników są przechowywane w folderze „Documents and Settings” tworzonym w woluminie systemowym. Jeżeli system źródłowy był uaktualnieniem z systemu Windows NT, po jego przywróceniu używane będą profile oryginalne. Po wykonaniu uaktualnienia w miejscu konieczna może się jednak okazać zmiana ścieżek profilów w rejestrze z powrotem na % SystemRoot%\Profiles. W tym celu trzeba zmodyfikować klucze w następującej ścieżce:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList
  Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące profilów użytkowników, kliknij numery artykułów poniżej w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  214653 How to Set the Path for the All Users Profile
  228445 User Profile Storage in Windows 2000
 9. Po ukończeniu uaktualniania i upewnieniu się, że wszystko działa, można usunąć oryginalny komputer z sieci i w jego miejsce podłączyć nowy.
Uwaga: Różnica między czasem wykonania kopii zapasowej a jej przywróceniem na nowym komputerze może mieć wpływ na konto tego komputera na kontrolerze domeny. Być może najpierw trzeba będzie dołączyć się do grupy roboczej, a następnie ponownie dołączyć się do domeny.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij numery artykułów poniżej w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
162797 Trust Relationship Between Workstation and Domain Fails
240240 Programs Do Not Work After Restoring Computer with Backup
233427 Files and Folders Not Backed Up Using the Ntbackup.exe Tool
237556 How to Troubleshoot the Windows 2000 Hardware Abstraction Layer Issues

305356 System Windows XP monituje o ponowną aktywację po przywróceniu komputera
318715 A Network Adapter Is Missing in Device Manager After a Full Restore

292175 How to Perform an In-Place Upgrade of Windows 2000
Właściwości

Identyfikator artykułu: 249694 — ostatni przegląd: 26.10.2007 — zmiana: 1

Opinia