Opis programu Svchost.exe w systemie Windows 2000

Wersja tego artykułu dla systemu Microsoft Windows XP: 314056 .

Streszczenie

Svchost.exe jest ogólną nazwą procesu hosta dla usług, które są uruchamiane z plików DLL. Plik Svchost.exe znajduje się w folderze %SystemRoot%\System32. Przy uruchamianiu plik Svchost.exe sprawdza część rejestru dotyczącą usług, aby przygotować listę usług, które ma załadować. Jednocześnie może być uruchomionych wiele wystąpień pliku Svchost.exe. Każda sesja programu Svchost.exe może zawierać grupy usług, tak że oddzielne usługi można uruchamiać w zależności od sposobu i miejsca uruchomienia programu Svchost.exe. Umożliwia to lepszą kontrolę i debugowanie.

Grupy programu Svchost.exe są identyfikowane w następującym kluczu rejestru:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Svchost
Każda z wartości w tym kluczu reprezentuje oddzielną grupę programu Svchost i jest wyświetlana jako oddzielne wystąpienie podczas przeglądania aktywnych procesów. Każda wartość jest wartością REG_MULTI_SZ i zawiera usługi uruchomione w grupie Svchost. Każda grupa Svchost może zawierać jedną lub więcej nazw usług wyodrębnionych z następującego klucza rejestru, którego klucz Parameters zawiera wartość ServiceDLL:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Usługa

Więcej informacji

Aby wyświetlić listę usług uruchomionych w procesie Svchost:

  1. Z folderu Support\Tools na instalacyjnym dysku CD z systemem Windows 2000 wyodrębnij narzędzie Tlist.exe z pliku Support.cab.
  2. W menu Start kliknij polecenie Uruchom, a następnie wpisz polecenie cmd.
  3. Zmień folder na lokalizację, z której wyodrębniono narzędzie Tlist.exe.
  4. Wpisz polecenie tlist -s.
Program Tlist.exe wyświetla listę aktywnych procesów. Przełącznik -s wyświetla listę aktywnych usług w każdym procesie. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących danego procesu, wpisz polecenie tlist pid.

Następujący przykład danych wyjściowych polecenia Tlist wskazuje dwa uruchomione wystąpienia programu Svchost.exe:

0 System Process
8 System
132 smss.exe
160 csrss.exe Title:

180 winlogon.exe Title: NetDDE Agent
208 services.exe Svcs: AppMgmt,Browser,Dhcp,dmserver,Dnscache,Eventlog,lanmanserver,LanmanWorkstation,LmHosts,Messenger,PlugPlay,ProtectedStorage,seclogon,TrkWks,W32Time,Wmi
220 lsass.exe Svcs: Netlogon,PolicyAgent,SamSs
404 svchost.exe Svcs: RpcSs
452 spoolsv.exe Svcs: Spooler
544 cisvc.exe Svcs: cisvc
556 svchost.exe Svcs: EventSystem,Netman,NtmsSvc,RasMan,SENS,TapiSrv
580 regsvc.exe Svcs: RemoteRegistry
596 mstask.exe Svcs: Schedule
660 snmp.exe Svcs: SNMP
728 winmgmt.exe Svcs: WinMgmt
852 cidaemon.exe Title: OleMainThreadWndName
812 explorer.exe Title: Program Manager
1032 OSA.EXE Title: Reminder
1300 cmd.exe Title: D:\WINNT5\System32\cmd.exe - tlist -s
1080 MAPISP32.EXE Title: WMS Idle
1264 rundll32.exe Title:
1000 mmc.exe Title: Device Manager
1144 tlist.exe
Ustawienia rejestru dla dwóch grup w tym przykładzie są następujące:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Svchost:
netsvcs: Reg_Multi_SZ: EventSystem Ias Iprip Irmon Netman Nwsapagent Rasauto Rasman Remoteaccess SENS Sharedaccess Tapisrv Ntmssvc
rpcss :Reg_Multi_SZ: RpcSs
Właściwości

Identyfikator artykułu: 250320 — ostatni przegląd: 11.02.2004 — zmiana: 1

Opinia