Proces EdgeTransport.exe ulega awarii, gdy stosuje się regułę, która zawiera adres e-mail bad w środowisku Exchange Server 2010


Symptomy


Rozpatrzmy następujący scenariusz:
  • Tworzenia skrzynki pocztowej w środowisku Microsoft Exchange Server 2010.
  • Możesz zalogować się do skrzynki pocztowej za pomocą programu Outlook.
  • Stosowanie reguły do folderu Skrzynka odbiorcza w programie Outlook. Ta reguła zawiera określony użytkownik, który nie ma adresu e-mail.
  • Możesz otrzymywać wiadomości e-mail od innego użytkownika.
W tym scenariuszu proces EdgeTransport.exe ulega awarii na serwerze Exchange Server 2010. Ponadto następujące zdarzenia są rejestrowane w dzienniku aplikacji:

Rozwiązanie


Aby rozwiązać ten problem, należy zainstalować następujący pakiet zbiorczy aktualizacji:
2579150 Opis pakietu zbiorczego aktualizacji 4 dla programu Exchange Server 2010 z dodatkiem Service Pack 1

Obejście


Do identyfikacji reguły, który jest przyczyną problemu, zrzutu awaryjnego EdgeTransport.exe być uzyskane i wysłane do inżyniera pomocy technicznej produktów firmy Microsoft do analizy.

Stan


Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Dotyczy”.