Zasady obsługi dysków z sektorami 4K w systemie Windows

Streszczenie

W ciągu następnych kilku lat w branży magazynowania danych nastąpi przejście od fizycznego formatu dysków twardych z sektorami o rozmiarze 512 bajtów do formatu z sektorami o rozmiarze 4096 bajtów (nazywanych również sektorami 4 K lub sektorami 4 KB). Na to przejście wpływa kilka czynników. Należy do nich wzrost gęstości i niezawodności magazynowania. To przejście powoduje problemy związane z niezgodnością istniejącego oprogramowania (włącznie z systemami operacyjnymi i aplikacjami).

W tym artykule opisano bieżące zasady firmy Microsoft dotyczące obsługi tych nowych typów dysków w systemach operacyjnych Windows. Aplikacje i urządzenia mogą mieć problemy z niezawodnością i wydajnością po podłączeniu do takich dysków nowego typu. Należy skontaktować się z odpowiednimi dostawcami aplikacji i sprzętu, aby poznać ich zasady obsługi tych nowych typów dysków.

W tym artykule zostaną omówione trzy typy dysków. Dla każdego z nich obowiązują inne zasady firmy Microsoft dotyczące obsługi, dlatego przed przeczytaniem dalszych informacji należy sprawdzić, jakiego typu dysk jest zainstalowany.

Typ dyskuObsługa/funkcje
Rozmiar natywny 4 K (rozmiar sektorów logicznych 4 K)Obsługiwany w następujących systemach operacyjnych:

 • Windows 8
 • Windows Server 2012
Format zaawansowany lub 512E (rozmiar sektorów fizycznych 4 K i rozmiar sektorów logicznych 512 bajtów)Obsługiwany w następujących systemach operacyjnych:
 • Windows Vista
 • Windows 7
 • Windows Server 2008*
 • Windows Server 2008 R2*
 • Windows Server 2012
 • Windows 8
* Z wyjątkiem funkcji Hyper-V. Zobacz sekcję Wymagania dotyczące obsługi dysków z dużymi sektorami przez aplikacje.

Szczegółowe wymagania są wymienione w poniższej sekcji. Można uruchamiać tylko aplikacje i urządzenia obsługujące takie dyski.
Rozmiar natywny 512 bajtów (rozmiar sektorów fizycznych i logicznych równy 512 bajtów)Obsługiwany na wszystkich platformach.

Aby sprawdzić typ posiadanego dysku, wykonaj następujące kroki:
 1. Zainstaluj aktualizację http://support.microsoft.com/kb/982018/pl.
 2. Uruchom następujące polecenie w wierszu polecenia z podwyższonym poziomem uprawnień:
  Fsutil fsinfo ntfsinfo x: (gdzie x: reprezentuje sprawdzany dysk)
 3. Ustal typ posiadanego dysku na podstawie wartości „Bajtów na sektor” i „Bajtów na sektor fizyczny”. W tym celu skorzystaj z następującej tabeli:

  Wartość „Bajtów na sektor”Wartość „Bajtów na sektor fizyczny”Typ dysku
  40964096Rozmiar natywny 4 K
  5124096Format zaawansowany (określany również jako 512E)
  512512Rozmiar natywny 512 bajtów

Szczegółowe wymagania dotyczące obsługi oferowanej przez firmę Microsoft w poszczególnych wersjach systemów operacyjnych

Windows 8 i Windows Server 2012

Na poniższej liście podsumowano nowe funkcje, które zostały udostępnione w systemach Windows 8 i Windows Server 2012, aby zapewnić lepszą obsługę klientów w przypadku dysków z dużymi sektorami. Aby uzyskać bardziej szczegółowy opis dla każdego elementu, odwiedź następującą witrynę sieci Web:

 • Funkcje są oparte na funkcjach obsługi dysków 4 K z emulacją (512e) w systemie Windows 7 z dodatkiem SP1. Zapewniają pełną obsługę dysków z sektorami o rozmiarze 4 K bez emulacji (rozmiar natywny 4 K). Poniżej wymieniono niektóre obsługiwane aplikacje i scenariusze:
  • Możliwość zainstalowania systemu Windows na dysku z sektorami 4 K bez emulacji (dysk o formacie natywnym 4 K) oraz przeprowadzania rozruchu z takiego dysku
  • Nowy format pliku VHDx
  • Pełna obsługa funkcji Hyper-V
  • Kopia zapasowa systemu Windows
  • Pełna obsługa w przypadku systemu NT File System (NTFS)
  • Pełna obsługa w przypadku systemu Resilient File System (ReFS)
  • Pełna obsługa w przypadku technologii Miejsca do magazynowania
  • Pełna obsługa w przypadku programu Windows Defender
  • Wbudowana obsługa aplikacji

Windows 7 i Windows Server 2008 R2

 • Należy zainstalować dodatek Service Pack 1 (SP1) lub zainstalować aktualizację opisaną w następującym artykule z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  982018 Dostępna jest aktualizacja ulepszająca zgodność systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 z dyskami o formacie zaawansowanym
 • Należy upewnić się, że sterowniki i oprogramowanie układowe kontrolera magazynu i innych składników sprzętowych są zaktualizowane. Ponadto należy upewnić się, że sterowniki i oprogramowanie układowe obsługują dyski z dużymi sektorami.
 • Należy użyć zaktualizowanego środowiska preinstalacyjnego systemu Windows (Windows PE) dla dodatku SP1, które zostanie wydane jako część zaktualizowanych składników uzupełnienia zestawu zautomatyzowanej instalacji systemu Windows (AIK) dla systemu Windows 7 z dodatkiem SP1 oraz zestawu preinstalacyjnego OEM systemu Windows (OPK). Można też osadzić aktualizację 982018 w środowisku Windows PE.

  Aby pobrać uzupełnienie zestawu zautomatyzowanej instalacji systemu Windows (AIK) dla systemu Windows 7 z dodatkiem SP1, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Windows Vista i Windows Server 2008

 • Należy zainstalować poprawkę opisaną w następującym artykule z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  2553708 Pakiet zbiorczy poprawek ulepszający zgodność systemów Windows Vista i Windows Server 2008 z dyskami o formacie zaawansowanym
 • Należy upewnić się, że sterowniki i oprogramowanie układowe kontrolera magazynu i innych składników sprzętowych są zaktualizowane. Ponadto należy upewnić się, że sterowniki i oprogramowanie układowe obsługują dyski z dużymi sektorami.

Windows Server 2003 i Windows XP

Żadne dyski z dużymi sektorami (np. o rozmiarze natywnym 4 K lub 512E) ani żadne dyski o rozmiarze natywnym innym niż 512 nie są obsługiwane przez firmę Microsoft w żadnej wersji systemu operacyjnego opartego na systemie Windows XP. Dotyczy to między innymi następujących produktów:
 • Windows Home Server 1.0
 • Windows Server 2003
 • Windows Server 2003 R2
 • Windows XP 64-bit Edition
 • Windows XP Embedded
 • Windows Small Business Server 2003
 • Windows Small Business Server 2003 R2
Wielu dostawców urządzeń magazynujących oferujących dyski 4 K udostępnia zaimplementowane w dyskach rozwiązania korygujące w celu rozwiązania wielu potencjalnych problemów z wydajnością wynikających z niedopasowania we-wy na nieobsługiwanych platformach systemu Windows. Należy skontaktować się z odpowiednimi dostawcami aplikacji i sprzętu, aby poznać ich zasady pomocy technicznej dla dysków tego rodzaju w tych środowiskach oraz dowiedzieć się, jakie rozwiązania korygujące zaimplementowane w dyskach mogą rozwiązać konkretne problemy dotyczące klienta czy scenariusza obciążenia.

Wymagania dotyczące obsługi dysków z dużymi sektorami przez aplikacje


Administratorzy i użytkownicy powinni upewnić się, że dyski z dużymi sektorami są obsługiwane nie tylko przez system operacyjny Windows, ale także przez używane aplikacje. Scenariusze i problemy, o których należy pamiętać, obejmują wydajność, niezawodność, kopie zapasowe i odzyskiwanie. Poniżej wskazano informacje dotyczące obsługi w przypadku niektórych aplikacji i produktów firmy Microsoft:

Znane problemy ze zgodnością

Poniżej wymieniono znane problemy ze zgodnością, które mogą wystąpić podczas korzystania z dysków z dużymi sektorami:
 • Jeśli partycje systemu Windows utworzono za pomocą wersji środowiska Windows PE (lub Instalatora Windows) opartej na platformie kodu systemu Windows starszego niż Windows Vista z dodatkiem SP1 (obejmuje to system Windows Vista RTM i wszystkie wersje systemu Windows XP), partycje domyślne są niedopasowane. Dlatego wszystkie żądania we-wy wysłane do woluminu, nawet z zastosowanymi poprawkami (jeśli dla danej platformy są poprawki), także są niedopasowane. Zaleca się utworzenie partycji za pomocą wersji środowiska Windows PE opartej na platformie kodu systemu Windows Vista z dodatkiem SP1 lub nowszego.
 • W systemach Windows 7 i Windows 2008 R2 instalacja nie powiedzie się i wystąpi błąd „Instalator systemu Windows nie może skonfigurować systemu Windows do działania na zasobach sprzętowych tego komputera”, jeśli są spełnione warunki podane w następującym artykule z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  2466753 Błąd instalacji „Instalator systemu Windows nie może skonfigurować systemu Windows do działania na zasobach sprzętowych tego komputera” na komputerze z systemem Windows 7 lub Windows Server 2008 R2
 • Korzystanie z dysku o rozmiarze sektorów logicznych innym niż 512 bajtów może spowodować, że operacje wykonywania kopii zapasowej i przywracania obrazu systemu nie powiodą się i zostanie zwrócony następujący komunikat o błędzie:

  Nie można utworzyć jednego z plików kopii zapasowych.
  Szczegóły: Nie można wykonać żądania z powodu błędu urządzenia We/Wy.

  Kod błędu: 0x8078002A
 • Jeśli na dysku o natywnym rozmiarze sektorów równym 4 K jest tworzony wirtualny dysk twardy (VHD) za pomocą narzędzia Zarządzanie dyskami lub funkcji Hyper-V w systemie Windows Server 2008 R2, operacja nie powiedzie się i wystąpi błąd „Niepoprawna funkcja”.

  • W przystawce Zarządzanie dyskami jest generowany następujący komunikat o błędzie:
   Virtual Disk Manager Incorrect function (Niepoprawna funkcja Menedżera dysków wirtualnych)
  • W przypadku korzystania z Kreatora nowego wirtualnego dysku twardego w funkcji Hyper-V jest generowany następujący komunikat o błędzie:
   Serwer napotkał błąd w trakcie próby utworzenia wirtualnego dysku twardego. System nie może utworzyć dysku „I:\Disk0.vhd”. Kod błędu: Niepoprawna funkcja.
  • W przypadku korzystania z Kreatora nowej maszyny wirtualnej w funkcji Hyper-V jest generowany następujący komunikat o błędzie:
   Serwer napotkał błąd w trakcie konfigurowania dysku twardego na TestVM. System nie może utworzyć dysku „I:\TestVM\TestVM.vhd”. Kod błędu: Niepoprawna funkcja.
 • Jeśli w narzędziu fsutil.exe nadal jest wyświetlany komunikat „Bajtów na sektor fizyczny: <nieobsługiwane>” po zastosowaniu najnowszego sterownika magazynu oraz wymaganych poprawek, należy upewnić się, że istnieje następująca ścieżka rejestru:

  HKLM\CurrentControlSet\Services\<nazwa usługi miniportu>\Parameters\Device\
  Nazwa: EnableQueryAccessAlignment
  Typ: REG_DWORD
  Wartość: 1: włącz

Nieobsługiwane scenariusze


Jeśli określone urządzenie magazynujące i system operacyjny są wymienione jako nieobsługiwane, na żądanie klienta dział pomocy technicznej firmy Microsoft udostępni porady dotyczące rozwiązywania problemów. Firma Microsoft nie gwarantuje znalezienia rozwiązania problemów, które dotyczą nieobsługiwanych urządzeń magazynujących. W przypadku nieznalezienia rozwiązania koszt badania danego przypadku nie zostanie zwrócony. Jeśli nie zostanie uzgodnione, że znalezienie rozwiązania nie jest gwarantowane, dział pomocy technicznej firmy Microsoft nie przeprowadzi rozwiązywania problemu i zwróci koszt badania danego przypadku.

Aby zidentyfikować problem dotyczący magazynowania, dział pomocy technicznej firmy Microsoft zastosuje standardowy proces rozwiązywania problemów. Poniżej wymieniono niektóre typowe metody rozwiązywania problemów stosowane przez dział pomocy technicznej firmy Microsoft:
 • Korzystanie z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base. Baza wiedzy Microsoft Knowledge Base jest dostępna dla klientów za pośrednictwem witryny Microsoft TechNet i następującej witryny firmy Microsoft w sieci Web:
 • Określenie, czy problem można odtworzyć w obsługiwanym magazynie (jeśli przeprowadzenie takiej operacji jest możliwe).

  Uwaga Jeśli dany magazyn nie jest obsługiwany, nie jest dostępna pomoc techniczna w zakresie poprawek. Dział pomocy technicznej firmy Microsoft nie będzie w stanie ustalić, czy problem jest spowodowany niezgodnością sprzętu, czy niepożądanym działaniem oprogramowania.
Jeśli nie istnieje rozwiązanie problemu, dział pomocy technicznej firmy Microsoft może zalecić kilka konstruktywnych rozwiązań alternatywnych. Oto niektóre z nich:
 • Poproszenie klienta o odtworzenie problemu na obsługiwanym urządzeniu magazynującym
 • Poproszenie klienta o ustalenie rozwiązania we współpracy z dostawcą magazynu


Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji o tych nowych typach dysków, odwiedź następującą witrynę MSDN (Microsoft Developer Network) w sieci Web:
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2510009 — ostatni przegląd: 23.09.2013 — zmiana: 1

Opinia