Jak utworzyć usługę w systemie Windows, używając programu Sc.exe

Streszczenie

Do zdalnego tworzenia i uruchamiania usługi z wiersza polecenia można użyć narzędzia SC (Sc.exe) umieszczonego w zestawie Resource Kit.


Chociaż do uruchamiania usługi na komputerze zdalnym można używać narzędzi Netsvc.exe i Instsrv.exe, narzędzia te nie umożliwiają zdalnego tworzenia usługi.


UWAGA: Narzędzie Srvinstw.exe jest w wersji z graficznym interfejsem użytkownika (GUI) i służy do tworzenia usług zdalnych. Srvinstw.exe nie jest narzędziem wiersza polecenia.

Więcej informacji

Programu Sc.exe można używać w celu rozwijania usług w systemie Windows. Program Sc.exe, dołączony do zestawu Resource Kit, implementuje odwołania do wszystkich funkcji interfejsu programowania aplikacji (API) sterującego usługami systemu Windows. Można ustawiać parametry tych funkcji, określając je w wierszu polecenia. Program Sc.exe wyświetla także stan usługi i pobiera wartości przechowywane w polach struktury stanu. Narzędzie pozwala także określić nazwę komputera zdalnego, aby można było wywołać funkcje API usługi lub wyświetlić struktury stanu usługi na komputerze zdalnym.


Sc.exe pozwala także wywoływać dowolne funkcje API sterujące usługami i zmieniać dowolne parametry z wiersza polecenia. Korzyścią płynącą z tego jest zapewnienie wygodnego sposobu tworzenia lub konfigurowania informacji o usługach w rejestrze i bazie danych Menedżera sterowania usługami. Nie jest konieczne ręczne konfigurowanie przez tworzenie wpisów w rejestrze, a następnie ponowne uruchamianie komputera w celu wymuszenia aktualizacji bazy danych Menedżera sterowania usługami.


W programie Sc.exe jest wykorzystywana następująca składnia:


Składnia1 (Składnia1 do uruchamiania Sc.exe)

sc [Nazwa_serwera] Polecenie Nazwa_usługi [Nazwa_opcji= Wartość_opcji...]
Składnia2 (Składnia2 do wyświetlania pomocy z wyjątkiem polecenia query)
sc [Polecenie]

Parametry

 • Nazwa_serwera
  Opcjonalny. Określa nazwę serwera, gdy trzeba uruchomić polecenia na komputerze zdalnym. Nazwa musi zaczynać się od dwóch kresek ułamkowych odwróconych (\) (na przykład \\mój_serwer). Aby uruchomić program Sc.exe na komputerze lokalnym, nie podaje się tego parametru.
 • Polecenie
  Określa polecenie programu sc. Trzeba pamiętać, że wiele poleceń programu sc wymaga uprawnień administracyjnych na danym komputerze. Program Sc.exe obsługuje następujące polecenia:
  Config
  Zmienia konfigurację usługi (trwale).


  Continue
  Wysyła do usługi żądanie sterowania Continue.


  Control
  Wysyła do usługi żądanie sterowania.


  Create
  Tworzy usługę (dodaje ją do rejestru).


  Delete
  Usuwa usługę (z rejestru).


  EnumDepend
  Wylicza zależności usług.


  GetDisplayName
  Uzyskuje nazwę wyświetlaną dla usługi.


  GetKeyName
  Uzyskuje nazwę klucza dla usługi.


  Interrogate
  Wysyła do usługi żądanie sterowania Interogate.


  Pause
  Wysyła do usługi żądanie sterowania Pause.


  qc
  Bada konfigurację usługi. Szczegółowe informacje w sekcji „SC QC”.


  Query
  Bada stan usługi lub wylicza stan typów usług. Szczegółowe informacje w sekcji „SC QUERY”.


  Start
  Uruchamia usługę


  Stop
  Wysyła do usługi żądanie sterowania Stop.
 • Nazwa_usługi
  Określa nazwę nadaną kluczowi usługi w rejestrze. Trzeba pamiętać, że jest ona inna od nazwy wyświetlanej (widocznej po użyciu polecenia net start w narzędzi Usługi w Panelu sterowania. Program Sc.exe korzysta z nazwy klucza usługi jako podstawowego identyfikatora usługi.
 • Nazwa_opcji
  Parametry Nazwa_opcji i Wartość_opcji pozwalają określić nazwy i wartości opcjonalnych parametrów polecenia. Trzeba pamiętać, że między Nazwą_opcji i znakiem równości nie ma spacji. Można nie podawać żadnej pary nazwa i wartość, podać jedną parę lub kilka par.
 • Wartość_opcji
  Określa wartość parametru o nazwie podanej w parametrze Nazwa_opcji. Zakres prawidłowych wartości jest często ograniczony dla każdej Nazwy_opcji. Listę dostępnych wartości można uzyskać, wyświetlając pomoc dla każdego polecenia.
Wiele poleceń wymaga uprawnień administracyjnych. Upewnij się, że jesteś administratorem komputera, na którym są wykonywane operacje.


Polecenie sc create tworzy wpis dla usługi w rejestrze oraz w bazie danych Menedżera sterowania usługami.


Składnia
sc [Nazwa_serwera] create Nazwa_usługi [Nazwa_opcji=Wartość_opcji...

Parametry

 • Nazwa_serwera
  Opcjonalny. Określa nazwę serwera, gdy trzeba uruchomić polecenia na komputerze zdalnym. Nazwa musi zaczynać się od dwóch kresek ułamkowych odwróconych (na przykład \\mój_serwer). Aby uruchomić program SC na komputerze lokalnym, nie podaje się tego parametru.
 • Nazwa_usługi
  Określa nazwę nadaną kluczowi usługi w rejestrze. Trzeba pamiętać, że jest ona inna od nazwy wyświetlanej, widocznej po użyciu polecenia net start w narzędziu Usługi w Panelu sterowania. Program Sc.exe korzysta z nazwy klucza usługi jako podstawowego identyfikatora usługi.
 • Nazwa_opcji
  Parametry Nazwa_opcji i Wartość_opcji pozwalają określić nazwy i wartości opcjonalnych parametrów. Trzeba pamiętać, że między Nazwą_opcji i znakiem równości nie ma spacji. Można nie podawać żadnej pary nazwa i wartość, podać jedną parę lub kilka par. Polecenie sc query obsługuje następujące wartości:Nazwa_opcjiWartość_opcji
  type=own, share, interact, kernel, filesys
  Typ tworzonej usługi. Wartości opcji zawierają typy używane przez sterowniki.
  (domyślnie = share)


  start=boot, system, auto, demand, disabled
  Typ uruchomienia usługi. Wartości opcji zawierają typy używane przez sterowniki.
  (domyślnie = demand)


  error=normal, severe, critical, ignore
  Waga błędu, jeśli usługa nie uruchomi się podczas rozruchu.
  (domyślnie = normal)


  binPath=(ciąg)
  Nazwa ścieżki do pliku binarnego usługi. Nie ma domyślnej wartości tego parametru. Konieczne jest podanie ciągu.


  group=(ciąg)
  Nazwa grupy, do której należy usługa. Lista grup przechowywanych w rejestrze pod kluczem ServiceGroupOrder.
  (domyślnie = nic)


  tag=(ciąg)
  Jeśli ciąg jest ustawiony na „yes”, program Sc.exe uzyskuje TagId z odwołania do usługi CreateService, jednak Sc.exe nie wyświetla znacznika.
  (domyślnie = nic)


  depend=(ciąg oddzielany spacjami)
  Nazwy usług lub grup, które muszą być uruchomione przed tą usługą.


  obj=(ciąg)
  Nazwa konta, w którym działa usługa. W przypadku sterowników to jest nazwa obiektu sterownika Windows.
  (domyślnie = LocalSystem)


  DisplayName=(ciąg)
  Ciąg, który może być używany przez programy interfejsu użytkownika w celu identyfikacji usługi.


  password=(ciąg)
  Ciąg hasła. Jest to wymagane, jeśli jest używane konto inne niż LocalSystem.
Wartość_opcji
Określa wartość parametru o nazwie podanej w parametrze Nazwa_opcji. Listę obsługiwanych wartości można znaleźć w opisie parametru Nazwa_opcji. Gdy jest podawany ciąg, użycie cudzysłowów bez zawartości oznacza przekazanie ciągu pustego.


UWAGA: Polecenie sc create wykonuje operacje funkcji API CreateService.


Następujący przykład tworzy wpis rejestru usługi o nazwie „NowaUsluga” na komputerze \\komputer_zdalny:

sc \\komputer_zdalny create nowausluga binpath= c:\nt\system32\newserv.exe
Usługa jest tworzona jako proces WIN32_SHARE_PROCESS z domyślny typem startowym SERVICE_DEMAND_START. Nie ma żadnych zależności i działa w kontekście zabezpieczeń LocalSystem.


Następujący przykład tworzy usługę na komputerze lokalnym jako usługę uruchamiającą się automatycznie, która działa we własnym procesie. Ma zależności od grupy TDI i usługi NetBIOS. Trzeba pamiętać o umieszczeniu w cudzysłowie listy zależności oddzielanej spacjami.

sc create nowausluga binpath= c:\nt\system32\newserv.exe type= own start= auto depend= "+tdi netbios"
Szczegółowe informacje na temat narzędzia Sc.exe można uzyskać w dokumencie Sc-dev.txt w zestawie Resource Kit. W dokumencie tym szczegółowo opisano program Sc.exe.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 251192 — ostatni przegląd: 01.02.2006 — zmiana: 1

Opinia