Nie można uruchomić maszyn wirtualnych na komputerze, na którym działa system Windows Server 2008 R2 i w którym zainstalowano procesor obsługujący funkcję AVX

Symptomy

Przykładowy scenariusz:
 • W komputerze z systemem Windows Server 2008 R2 jest zainstalowany procesor firmy Intel, który obsługuje funkcję AVX (Advanced Vector Extensions).

  Uwaga
  Obsługa funkcji AVX została wprowadzona przez firmę Intel w rodzinie procesorów Sandy Bridge.
 • Na tym komputerze jest instalowana rola serwera Hyper-V.
 • Po utworzeniu maszyny wirtualnej na tym komputerze jest podejmowana próba jej uruchomienia.
W tym scenariuszu nie można uruchomić maszyny wirtualnej. Ponadto jest zwracany komunikat o błędzie podobny do jednego z następujących:
Wystąpił błąd podczas próby uruchomienia wybranych maszyn wirtualnych.
Nie można zainicjować maszyny wirtualnej <nazwa maszyny wirtualnej>.

Nie można zainicjować maszyny wirtualnej <nazwa maszyny wirtualnej>. (Identyfikator maszyny wirtualnej: <identyfikator GUID maszyny wirtualnej>)
W węźle Hyper-V-Worker w obszarze Dzienniki aplikacji i usług zarejestrowano również zdarzenie 3040 podobne do następującego:
Maszyna wirtualna <nazwa maszyny wirtualnej> nie może ustawić lub zmienić właściwości partycji.

Przyczyna

Ten problem występuje, ponieważ system Windows Server 2008 R2 nie obsługuje funkcji AVX.

Rozwiązanie

Uwaga Ten pakiet poprawek wyłącza funkcję AVX w procesorach wirtualnych, co umożliwia pomyślne uruchomienie maszyn wirtualnych. Aby można było uruchomić maszyny wirtualne zgodnie z oczekiwaniami i korzystać z instrukcji AVX, należy uaktualnić system do wersji Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1, która obsługuje funkcję AVX.

Informacje o poprawce

Firma Microsoft udostępniła obsługiwaną poprawkę. Jednak jest ona przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Poprawkę tę należy zastosować wyłącznie w systemach, w których pojawił się problem opisany w tym artykule. Poprawka może być nadal w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, na początku tego artykułu z bazy wiedzy jest umieszczona sekcja „Poprawka dostępna do pobrania”. Jeśli nie ma tej sekcji, należy skontaktować się z działem pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga W przypadku wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu może być wymagane utworzenie osobnego zlecenia usługi. Typowe opłaty za korzystanie z pomocy technicznej będą pobierane tylko w przypadku dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów działu pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga Sekcja „Poprawka dostępna do pobrania” zawiera listę języków, dla których ta poprawka jest dostępna. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, oznacza to, że ta poprawka nie jest dostępna dla tego języka.

Wymagania wstępne

Aby można było zastosować tę poprawkę, na komputerze musi być uruchomiony system Windows Server 2008 R2 i musi być zainstalowana rola serwera Hyper-V.

Informacje dotyczące rejestru

W celu skorzystania z poprawki w tym pakiecie nie jest konieczne wprowadzanie żadnych zmian w rejestrze.

Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej poprawki należy ponownie uruchomić komputer.

Informacje dotyczące zastępowania poprawek

Ta poprawka nie zastępuje uprzednio wydanej poprawki.

Informacje o plikach

W poniższych tabelach przedstawiono atrybuty plików instalowanych przez tę poprawkę w wersji globalnej. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Wartości daty i godziny mogą ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.
Informacje o plikach w systemie Windows Server 2008 R2
 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:

  WersjaProduktEtap rozwojuSkładnik usługi
  6.1.760 0.16xxxWindows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.760 0.20xxxWindows Server 2008 R2RTMLDR
 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno w sekcji „Informacje o dodatkowych plikach dla systemu Windows Server 2008 R2”. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanych składników. Pliki wykazu zabezpieczeń, których atrybuty nie zostały wymienione, są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Hvax64.exe6.1.7600.16774634,36805-Mar-201103:40x64
Hvboot.sys6.1.7600.16774117,63205-Mar-201106:26x64
Hvix64.exe6.1.7600.16774686,59205-Mar-201103:40x64
Hvax64.exe6.1.7600.20916634,36805-Mar-201103:41x64
Hvboot.sys6.1.7600.20916117,63205-Mar-201106:30x64
Hvix64.exe6.1.7600.20916686,59205-Mar-201103:41x64

Obejście problemu

Obejście problemu dla systemu Windows Server 2008 R2

Aby obejść ten problem, można wymusić zastosowanie flag zgodności procesora przez ustawienie właściwości usługi WMI. Ta właściwość jest niedostępna z interfejsu użytkownika. Została ona jednak opisana w witrynie MSDN (Microsoft Software Developer Network) w sieci Web. Zastosowanie tego obejścia może być konieczne względem wszystkich utworzonych maszyn wirtualnych. Zmiana będzie trwała po ponownym uruchomieniu komputera. Z tym obejściem są jednak związane dwa znane problemy. Należy również zapoznać się z poniższym przykładowym skryptem programu Windows PowerShell.
 • Zastosowanie obejścia powoduje również ustawienie zgodności dotyczącej innych funkcji procesora, takich jak Rozmiar linii pamięci podręcznej. W związku z tym maszyny wirtualne nie mogą w pełni korzystać z możliwości procesora.
 • Zastosowanie obejścia jest wymagane po utworzeniu każdej nowej maszyny wirtualnej.
Poniżej znajduje się przykładowy skrypt programu Windows PowerShell.
        LimitProcFeatures.ps1:

$VirtualMachines = gwmi -namespace "root\virtualization" Msvm_ComputerSystem $VMManagementService = Get-WmiObject -Namespace "root\virtualization" -Class Msvm_VirtualSystemManagementService

foreach ($vm in $VirtualMachines) { $vmName = $vm.Name $vmElementName = $vm.ElementName if(!$vm.Caption.Contains("Hosting Computer System")) { Write-Output "$vmElementName — ograniczenie funkcji procesora" $VMProcessors = (gwmi -namespace "root\virtualization" Msvm_ProcessorSettingData) | where { $_.InstanceID -match "Microsoft:$vmName.*" } $VMProcessors | foreach { $_.LimitProcessorFeatures = $true} $retValue = $VMProcessors | foreach {$VMManagementService.ModifyVirtualSystemResources($vm.__PATH, $_.GetText([System.Management.TextFormat]::WmiDtd20) )} if(!$retValue.ReturnValue) { Write-Output "Sukces"; } } }

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”.

Produkty omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, dorozumianych ani żadnego innego rodzaju, w odniesieniu do wydajności lub niezawodności tych produktów.

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji o funkcji AVX, odwiedź następującą witrynę firmy Intel w sieci Web:Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft

Firma Microsoft udostępnia informacje dotyczące sposobu kontaktowania się z innymi firmami, aby ułatwić uzyskanie niezbędnej pomocy technicznej. Informacje tego typu mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Firma Microsoft nie gwarantuje, że informacje dotyczące innych firm są precyzyjne.

Informacje o dodatkowych plikach


Informacje o dodatkowych plikach dla systemu Windows Server 2008 R2

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64
File nameAmd64_7592163787ae17c6846e4fb2b40f8f5a_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20916_none_7de78a62dc4f2890.manifest
File versionNot applicable
File size710
Date (UTC)05-Mar-2011
Time (UTC)08:43
PlatformNot applicable
File nameAmd64_f19b40c4485ced443925c7cae3f5dd26_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16774_none_1c5e1475a6ccebec.manifest
File versionNot applicable
File size710
Date (UTC)05-Mar-2011
Time (UTC)08:43
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-hyper-v-drivers-hypervisor_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16774_none_8c501c427f2f0db2.manifest
File versionNot applicable
File size4,163
Date (UTC)05-Mar-2011
Time (UTC)07:03
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-hyper-v-drivers-hypervisor_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20916_none_8d1c9b0f981a35ab.manifest
File versionNot applicable
File size4,163
Date (UTC)05-Mar-2011
Time (UTC)07:13
PlatformNot applicable
File nameUpdate.mum
File versionNot applicable
File size1,462
Date (UTC)05-Mar-2011
Time (UTC)08:43
PlatformNot applicable
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2517374 — ostatni przegląd: 25.08.2011 — zmiana: 1

Opinia