MS11-050: Skumulowana aktualizacja zabezpieczeń dla programu Internet Explorer: 14 czerwca 2011

Aktualizacja opisana w tym artykule została zastąpiona nowszą aktualizacją. Aby rozwiązać ten problem, należy zainstalować najnowszą skumulowaną aktualizację zabezpieczeń dla programu Internet Explorer. Aby zainstalować najnowszą aktualizację, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Aby uzyskać więcej informacji technicznych dotyczących najnowszej skumulowanej aktualizacji zabezpieczeń dla programu Internet Explorer, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS11-050. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą nieodpłatnie uzyskać pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.

Więcej informacji

Poprawki niezwiązane z zabezpieczeniami uwzględnione w tej aktualizacji zabezpieczeń

Poprawki GDR (General Distribution Release)

W zależności od wersji systemu Windows i wersji aplikacji, której dotyczy problem, poszczególne aktualizacje mogą nie zostać zainstalowane. Stan aktualizacji można określić, przeglądając poszczególne artykuły.


Numer artykułuTytuł artykułu
2534409 Strona sieci Web przestaje odpowiadać po zamknięciu modalnego okna dialogowego, które zostało uruchomione przez formant VB6 ActiveX w programie Internet Explorer 9
2539352 Użycie metod window.createPopup i document.createStyleSheet w programach Internet Explorer 7 i Internet Explorer 8 powoduje przeciek pamięci
2555207 Lista szybkiego dostępu przypiętej ikony programu Internet Explorer 9 w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2 może nie zawierać zadań
2556260 Nie można edytować komórki w siatce DHMTL po usunięciu zawartości komórki w programie Windows Internet Explorer 8 na komputerze z systemem Windows Vista lub Windows Server 2008
2566263 Próba pobrania pliku w programie Internet Explorer 9 powoduje nieoczekiwane wyświetlenie komunikatu ostrzegawczego: „Ten typ pliku może być szkodliwy dla komputera”
2566258 Proces pobierania pliku w programie Internet Explorer 9 zatrzymuje się na 99%
2566149 Nie można zmieniać rozmiaru paska adresu w hebrajskiej wersji językowej programu Internet Explorer 9
2565653 Program Internet Explorer 9 ulega awarii na komputerze z zainstalowanym programem iMesh lub sterownikiem graficznym firmy NVidia
2565609 Przyspieszanie sprzętowe w programie Internet Explorer 9 może nie działać w niektórych środowiskach wirtualizacji
2565080 Zdarzenie zmiany właściwości origin nie występuje w programie Internet Explorer 9, jeśli właściwość background-origin została zmieniona za pomocą właściwości background shorthand
2565076 Właściwość background shorthand nie zwraca pustego ciągu po wyświetleniu strony sieci Web w programie Internet Explorer 9
2564594 Gradient grafiki SVG jest nierównomiernie rozciągnięty po wyświetleniu strony sieci Web w programie Internet Explorer 9
2555751 Konstruktor Function wywołuje błąd w programie Internet Explorer 9 w trybie standardów
2555542 Włączanie w programie Internet Explorer 9 funkcji używania domen najwyższego poziomu w celu sprawdzania domen przypiętych witryn w interfejsach API SiteMode i definicjach zadań
2554852 Rozmiar czcionki w polach wejściowych lub tekstowych w programach Internet Explorer 8 bądź Internet Explorer 9 jest mniejszy niż oczekiwany
2554771 Niektóre komórki w tabeli mogą nie zostać wyświetlone w programach Internet Explorer 8 i Internet Explorer 9, jeśli tabela zawiera kilka kolumn o różnych wartościach atrybutu colspan
2526430 Program Internet Explorer 8 nie przestrzega ustawień zasad grupy funkcji zabezpieczeń

Poprawki

Pakiety aktualizacji zabezpieczeń 2530548 dla systemów Windows XP i Windows Server 2003 zawierają pliki poprawek programu Internet Explorer oraz pliki poprawek GDR. Jeśli żadne z istniejących plików programu Internet Explorer nie pochodzą ze środowiska poprawki, aktualizacja zabezpieczeń 2530548 zainstaluje pliki GDR.

Poprawki są przeznaczone tylko do rozwiązania problemów opisanych w artykułach z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base skojarzonych z tymi poprawkami. Powinny być one stosowane tylko w systemach, w których występują te problemy.

Te poprawki mogą być nadal w fazie testowania. Jeśli ten problem nie ma poważnego wpływu na dany system, zaleca się zaczekanie na następny dodatek Service Pack zawierający te poprawki. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu instalowania poprawek wchodzących w skład aktualizacji zabezpieczeń 2530548, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
897225 Sposób instalowania poprawek zawartych w skumulowanych aktualizacjach zabezpieczeń dla programu Internet Explorer

Uwaga Oprócz zainstalowania plików poprawek należy przejrzeć artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base skojarzony z daną poprawką przeznaczoną do zainstalowania, aby zapoznać się ze zmianami w rejestrze, które są wymagane do włączenia tej poprawki.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu sprawdzania, czy istniejące pliki programu Internet Explorer pochodzą z poprawki, czy ze środowiska GDR, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824994 Opis zawartości pakietów aktualizacji oprogramowania systemu Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 i systemu Windows Server 2003

INFORMACJE O PLIKACHAby uzyskać listę plików udostępnianych w tych pakietach, kliknij poniższe łącze:

Jak ustalić, czy na komputerze jest uruchomiona 32-bitowa, czy 64-bitowa wersja systemu Windows

Jeśli nie można ustalić, czy jest uruchomiona 32-, czy 64-bitowa wersja systemu Windows, należy uruchomić program Informacje o systemie (Msinfo32.exe) i odczytać wartość wyświetloną na liście dla elementu Typ systemu. W tym celu wykonaj następujące czynności:
  1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom lub Rozpocznij wyszukiwanie.
  2. Wpisz ciąg msinfo32.exe, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
  3. W programie Informacje o systemie odczytaj wartość dla elementu Typ systemu.
    • W przypadku 32-bitowych wersji systemu Windows element Typ systemu ma wartość Komputer z procesorem x86.
    • W przypadku 64-bitowych wersji systemu Windows element Typ systemu ma wartość Komputer z procesorem x64.
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu ustalania, czy na komputerze jest uruchomiona 32-, czy 64-bitowa wersja systemu Windows, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
827218 Określanie, czy na komputerze jest uruchomiona 32-, czy 64-bitowa wersja systemu Windows
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2530548 — ostatni przegląd: 26.08.2011 — zmiana: 1

Opinia