Jak dodać sterowniki Plug and Play dostarczone przez producenta sprzętu do instalacji systemu Windows 2000

WAŻNE: Ten artykuł zawiera informacje na temat edytowania Rejestru. Przed edycją Rejestru upewnij się, że wiesz, jak go przywrócić w przypadku pojawienia się problemu. Informacje o przywracaniu Rejestru można znaleźć w temacie „Przywracanie Rejestru” w Pomocy programu Regedit.exe lub w temacie „Przywracanie klucza Rejestru” w Pomocy programu Regedt32.exe.

Streszczenie

W tym artykule są opisane kroki umożliwiające dodanie sterowników dostarczonych przez producenta sprzętu do instalacji systemu Windows 2000. Ten artykuł zawiera tylko informacje dotyczące sterowników instalowanych zazwyczaj podczas instalacji w trybie graficznego interfejsu użytkownika (GUI) lub po instalacji w przez normalne wyliczanie urządzeń Plug and Play. Umożliwia to wstępne załadowanie sterowników Plug and Play dostarczonych przez producenta sprzętu, których można użyć później przy instalowaniu skojarzonego sprzętu w systemie.


W tym artykule jest opisany sposób dodawania sterowników Plug and Play dostarczonych przez producentów sprzętu w następujących sytuacjach:
 • Instalacja nienadzorowana
 • Instalacja programu Sysprep
 • Instalacje przy użyciu usługi instalacji zdalnej (RIS)
 • Obrazy programu Riprep
 • Istniejące instalacje systemu Windows 2000
Jeżeli jest konieczne dodanie urządzeń pamięci masowej dostarczonych przez producenta sprzętu podczas instalacji w trybie tekstowym, zobacz następujące artykuły z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
220845 Adding Third-Party or Updated Driver During Windows 2000 Setup
225125 Limited OEM Driver Support with F6 During Windows 2000 Setup

Więcej informacji

Sterowniki, które zostały zainstalowane podczas instalacji urządzeń w trybie interfejsu graficznego użytkownika, można znaleźć w określonej lokalizacji. W tym momencie Instalator instaluje urządzenia przy użyciu identyfikatorów Plug and Play, które zostały wyliczone przez tryb Plug and Play systemu Windows 2000. Instalator wyszukuje uprzednie zdefiniowane ścieżki na dysku, szukając w plikach .inf w celu znalezienia najbardziej zgodnej ścieżki dla identyfikatora Plug and Play urządzenia. Ścieżka ta jest zdefiniowana w następującej lokalizacji Rejestru i ustawiona domyślnie na %SystemRoot%\Inf:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\DevicePath: REG_EXPAND_SZ:%SystemRoot%\Inf
Instalator używa tej ścieżki do zlokalizowania plików .inf do instalacji urządzenia. Po zakończeniu instalacji ta ścieżka jest również używana do każdego nowego znalezionego i zainstalowanego sprzętu. Jeżeli zmodyfikujesz ten klucz w czasie instalacji przy użyciu pliku odpowiedzi nienadzorowanej, wartość zostanie zapisana i będzie używana również po zakończeniu instalacji.


Następujące sekcje zawierają kroki umożliwiające dodanie sterowników dostarczonych przez producenta sprzętu do instalacji nienadzorowanej lub instalacji programu Sysprep w systemie Windows 2000.

Instalacja nienadzorowana

Po dodaniu sterowników do instalacji nienadzorowanej, należy wykonać następujące kroki. Jeżeli sterowniki dostarczone przez producenta sprzętu nie są podpisane cyfrowo, w czasie instalacji pojawi się komunikat ostrzegawczy dotyczący sterowników. Informacje o sposobie wyłączenia tego komunikatu można znaleźć w następującym artykule z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
236029 Setting Driver Signing Policy for Windows 2000 Unattended Setup
 1. Utwórz swój udział dystrybucyjny na serwerze sieciowym, kopiując zawartość folderu 1386 instalacyjnego z dysku CD-ROM z systemem Windows 2000. Możesz użyć narzędzia Setupmgr.exe, aby utworzyć ten udział wraz z plikiem Unattended.txt. Narzędzie Setupmgr.exe można znaleźć na dysku CD-ROM z systemem Windows 2000 Server w folderze Support/Tools w pliku Deploy.cab wraz z plikiem Unattend.doc, zawierającym informacje o instalacji nienadzorowanej systemu Windows 2000.
 2. Utwórz folder $oem$\$1\Drivers w folderze I386. Możesz chcieć utworzyć dodatkowe foldery w podfolderze Sterowniki, w zależności od sprzętu, który chcesz zainstalować (na przykład karta sieciowa, modem, wideo itd.). Folder $1 zostaje umieszczony w folderze %SystemDrive%. Te foldery i pliki są kopiowane w czasie instalacji w trybie tekstowym do folderów %SystemDrive%\Drivers. Na przykład:

  \i386

  \$oem$

  - - \$1

  - - - \Drivers

  - - - - - \NIC

  - - - - - \MODEM

  - - - - - \VIDEO

 3. Skopiuj wszystkie pliki sterownika urządzenia dostarczone przez producenta sprzętu do folderów utworzonych w poprzednim kroku.
 4. Dodaj wpis OemPnPDriversPath = Driver_Paths do sekcji [Unattended] pliku odpowiedzi instalatora. Możesz umieścić wiele ścieżek w tym kluczu, oddzielając je średnikiem (;), tak jak to pokazano w następującym przykładzie:
  [Unattended]
  OemPnPDriversPath = Drivers\NIC;Drivers\Modem;Drivers\Video
  UWAGA: Ciąg zmiennej środowiskowej %SystemDrive% zostaje automatycznie wstawiony przed każdą z wymienionych ścieżek wyszukiwania.
 5. Zapisz plik odpowiedzi.
Podczas instalacji w trybie graficznego interfejsu użytkownika system nie tylko wyszukuje pliki .inf dla identyfikatorów Plug and Play, ale również przeszukuje ścieżki zapisane we wpisie OemPnPDriversPath wraz ze ścieżką standardową dla katalogu %WinDir%\Inf. Ścieżka %WinDir%\Inf jest wymieniona jako pierwsza w kolejności wyszukiwania, ale jeżeli masz urządzenie obsługiwane przez większą liczbę plików .inf niż jeden (system Windows 2000 może dołączać sterowniki, które mają uniwersalne funkcje), Instalator kontynuuje wyszukiwanie wszystkich ścieżek określonych we wpisie OemPnPDriversPath. Mimo znalezienia wielu dopasowań, tryb Plug and Play używa pliku .inf, który jest najlepiej dopasowany, a następnie instaluje skojarzone sterowniki urządzeń do obsługi urządzenia.

Instalacja programu Sysprep

Dodanie sterowników dostarczonych przez producenta sprzętu jest podobne do kroków opisanych w sekcji „Instalacja nienadzorowana”, z wyjątkiem konieczności utworzenia udziału dystrybucyjnego. Aby dodać sterowniki do minikreatora programu Sysprep, wykonaj następujące kroki.


UWAGA: Aby dodać sterowniki urządzenia pamięci masowej dostarczone przez producenta sprzętu do utworzenia obrazu programu Sysprep, który będzie używany również do uruchamiania komputera, konieczny jest program Sysprep w wersji 1.1. Pobierz najnowszy program Sysprep oraz dokumentację z następującej witryny firmy Microsoft w sieci Web:
 1. W katalogu głównym woluminu w miejscu lokalizacji folderu %WinDir% utwórz strukturę folderów do przechowywania sterowników dostarczonych przez producentów sprzętu. Na przykład:


  \Drivers

  - - \NIC

  - - \VIDEO

  \Sysprep

  \WINNT
 2. Skopiuj sterowniki dostarczone przez producentów sprzętu do odpowiednich podfolderów.
 3. Dodaj wpis OemPnPDriversPath = Driver_Paths do sekcji [Unattended] pliku Sysprep.inf. Możesz umieścić wiele ścieżek w tym kluczu, oddzielając je średnikiem (;), tak jak to pokazano w następującym przykładzie:
  [Unattended]
  OemPnPDriversPath = Drivers\NIC;Drivers\Video
  UWAGA: Ciąg zmiennej środowiskowej %SystemDrive% zostaje automatycznie wstawiony przed każdą z wymienionych ścieżek wyszukiwania.
Jeżeli nie chcesz, aby sterowniki dostarczone przez producentów sprzętu pozostały w woluminie po zakończeniu pracy minikreatora, możesz umieścić strukturę folderów utworzoną w poprzednim kroku poniżej folderu Sysprep. Należy dodać odpowiednio klucz OemPnPDriversPath =. Folder Sysprep (wraz ze wszystkimi podfolderami) zostanie usunięty automatycznie po zakończeniu instalacji.


Zapisz plik Sysprep.inf w folderze Sysprep i uruchom program Sysprep.exe. Dowolne urządzenia typu Plug and Play (włącznie z odnalezionymi przy użyciu pliku .inf sterownika dostarczonego przez producenta sprzętu) są instalowane automatycznie podczas pracy minikreatora instalacji na komputerach docelowych. Zauważ, że nie musisz podawać przełącznika wiersza polecenia -pnp, o ile na komputerze docelowym nie ma starszych urządzeń (ISA). Jeżeli użyjesz przełącznika wiersza polecenia -pnp, zostanie wykonane pełne ponowne wyliczenie wszystkich urządzeń typu Plug and Play, co przedłuży działanie minikreatora programu Sysprep o 5-10 minut. Również po podaniu dodatkowych kontrolerów pamięci masowej przy użyciu programu Sysprep w wersji 1.1 przełącznik wiersza polecenia
-pnpmoże spowodować pojawienie się dodatkowych kontrolerów twardego dysku w Menedżerze urządzeń.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij numery artykułów poniżej w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

253340 Non-Present SCSI Devices Appear in Device Manager When You Are Using Sysprep Version 1.1
216937 Windows 2000 System Preparation Tool and Answer File Usage
UWAGA: Jeżeli sterowniki dostarczone przez producenta sprzętu nie maja podpisu cyfrowego, minikreator odkłada instalację urządzenia do czasu, gdy do komputera zaloguje się administrator. Jest to związane z przeciwieństwem instalacji po stronie klienta i po stronie serwera, które występuje podczas instalacji minikreatora.


Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

256204 Unsigned Drivers Not Installed During Sysprep Mini-Wizard Without -pnp Switch

Instalacje przy użyciu usługi RIS

Dodawanie sterowników producenta sprzętu do instalacji przy użyciu usługi RIS obejmuje kroki wymienione w sekcji „Instalacja nienadzorowana” oraz dwa niewielkie dopasowania:
 1. Umieść folder $oem$ na tym samym poziomie, co folder \I386 obrazu usługi RIS. Na przykład:

  RemoteInstall\Setup\%language\Images\%dir_name%\i386
  RemoteInstall\Setup\%language\Images\%dir_name%\$oem$\$1\Drivers
  \NIC
  \MODEM
  \VIDEO
 2. Zmodyfikuj szablon domyślny (Ristndrd.sif) obrazu usługi RIS. W sekcji [Unattended] zmień wartość klucza OemPreinstall = z No na Yes, a następnie dodaj wpisy OemPnPDriversPath = Driver_Path. W tym kluczu umieścić wiele ścieżek, oddzielając je za pomocą średnika (;), tak jak to pokazano w poniższym przykładzie:
  [Unattended]
  OemPreinstall = Yes
  OemPnPDriversPath = Drivers\NIC;Drivers\Modem;Drivers\Video
  UWAGA: Ciąg zmiennej środowiskowej %SystemDrive% jest wstawiany automatycznie przed każdą wymienioną ścieżką wyszukiwania.
  UWAGA: Jeżeli jeden ze sterowników dostarczonych przez producenta sprzętu jest przeznaczony dla urządzenia karty sieciowej, usługa RIS musi mieć dostęp do tego pliku podczas uruchamiania instalacji w trybie tekstowym.
  Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące tego problemu, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  246184 How to Add Third-Party OEM Network Adapters to RIS Installations
 3. : Ciąg zmiennej środowiskowej %SystemDrive% jest wstawiany automatycznie przed każdą wymienioną ścieżką wyszukiwania. Zatrzymaj i uruchom ponownie usługę BINL w usłudze RIS, wpisując następujące polecenie w wierszu polecenia:


  • net stop "boot information negotiation layer"
  • net start "boot information negotiation layer"

Obrazy programu Riprep

Ponieważ programy Riprep i Sysrep maja wiele tych samych funkcji, dodanie sterowników dostarczonych przez producenta sprzętu do komputerów, których obrazy będą tworzone, obejmuje kroki podobne do kroków wykonywanych w przypadku programu Sysprep. Przed uruchomieniem programu Riprep w celu skopiowania obrazu komputera na serwer usługi RIS, wykonaj następujące kroki:
 1. Utwórz folder o nazwie Sysprep w folderze %SystemDrive% (najprawdopodobniej jest to dysk C, ponieważ narzędzie Riprep.exe może kopiować tylko jeden wolumin/partycję).
 2. W katalogu głównym tego samego woluminu utwórz strukturę folderów do przechowywania sterowników dostarczonych przez producenta sprzętu, tak jak to pokazano w następującym przykładzie:
  \Drivers

  - - \NIC

  - - \VIDEO

  \Sysprep

  \WINNT
 3. Skopiuj sterowniki dostarczone przez producentów sprzętu do odpowiednich podfolderów.
 4. Utwórz plik Sysprep.inf w folderze Sysprep, a następnie dodaj sekcję [Unattended] i wpisy OemPnPDriversPath = Driver_Path. Możesz umieścić wiele ścieżek w tym kluczu, oddzielając je średnikiem (;), tak jak to pokazano w następującym przykładzie:
  [Unattended]

  OemPnPDriversPath = Drivers\NIC;Drivers\Video
  UWAGA: Zmienna środowiskowa %SystemDrive% zostaje automatycznie wstawiona przed każdą z wymienionych ścieżek wyszukiwania podanych wyżej.


  UWAGA: Jeżeli urządzenie zostało już rozpoznane przez system operacyjny jako urządzenie znane lub nieznane, przed uruchomieniem programu Sysprep należy usunąć urządzenie za pomocą Menedżera urządzeń, w przeciwnym przypadku zaktualizowane sterowniki nie zostaną zainstalowane przy uruchomieniu podczas miniinstalacji.


 5. : Zmienna środowiskowa %SystemDrive% zostaje automatycznie wstawiona przed każdą z wymienionych ścieżek wyszukiwania podanych wyżej. Uruchom narzędzie Riprep.exe z folderu \\
  RisServer
  \Reminst\Admin\I386 na komputerze klienckim, aby skopiować obraz na wybrany serwer usługi RIS. Narzędzie Riprep szuka pliku Sysprep.inf w folderze Sysprep, czyta klucz OemPnPDriversPath=, a następnie aktualizuje wpis HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Devicepath w Rejestrze komputera przed skopiowaniem Rejestru na serwer, tak że jest on dostępny w czasie pracy Kreatora miniinstalacji.


  UWAGA: Wpis do pliku Sysprep.ini utworzony w poprzednich krokach nie ma wpływu na domyślny plik Riprep.sif, utworzony w czasie tego procesu.
 6. : Zmienna środowiskowa %SystemDrive% zostaje automatycznie wstawiona przed każdą z wymienionych ścieżek wyszukiwania podanych wyżej. Zatrzymaj i uruchom ponownie usługę BINL na serwerze usługi RIS. Wpisz następujące polecenie w wierszu polecenia:
  • "net stop "boot information negotiation layer" (bez cudzysłowu)
  • "net start "boot information negotiation layer" (bez cudzysłowu)
  Jeżeli obraz został już utworzony i chcesz dodać sterowniki Plug and Play dostarczone przez producenta sprzętu, firma Microsoft zaleca użycie serwera usługi RIS do pobrania obrazu do komputera, wykonanie kroków wymienionych w poprzedniej sekcji „Obrazy programu Riprep”, a następnie ponowne skopiowanie obrazu na serwer usługi RIS za pomocą programu Riprep.


  UWAGA: Jednym z efektów ubocznych jest podwójne wprowadzenie ścieżek sterowników w kluczu Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\DevicePath.


  Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  258862 Riprep.exe Adds Duplicate Paths to the Registry

Istniejące instalacje systemu Windows 2000

Może być konieczne dodanie nowych urządzeń do istniejących komputerów opartych na systemie Windows 2000, wymagających sterowników dostarczonych przez producentów sprzętu. Mimo, że ten proces wymaga zainstalowania nowego urządzenia, możesz chcieć dokonać dystrybucji kontrolowanej sterowników dostarczonych przez producentów sprzętu lub umieścić je centralnie na serwerze. Aby wykonać to zadanie, wykonaj następujące kroki:
 1. Zdecyduj się, czy chcesz skopiować sterowniki lokalnie albo czy chcesz zachować je na centralnym serwerze rozpowszechniania. Jeżeli chcesz zachować sterowniki lokalnie na dysku twardym komputera, musisz zastosować procedurę zamiast kopiowania sterowników na komputer (na przykład przy użyciu skryptów logowania, trybu wsadowego programu SMS (Microsoft Systems Management Server) lub innych metod.
 2. Po określeniu metody dystrybucji uzyskaj ścieżkę sterowników urządzenia. Jeżeli chcesz skopiować je lokalnie, ścieżka może mieć postać C:\Drivers\Nic. Jeżeli chcesz, aby znajdowały się na centralnie zlokalizowanym serwerze, ścieżka może mieć postać \\
  Nazwa_serwera
  \Drivers\Nic (gdzie Drivers to folder udostępniony).
 3. Klucz DevicePath w Rejestrze komputera lokalnego musi być zaktualizowany, tak aby odzwierciedlał lokalizację sterowników dostarczonych przez producentów sprzętu. Należy zastosować automatyczną metodę zdalnego uaktualniania klucza Rejestru. Możesz użyć plików Regedit w połączeniu ze skryptami logowania lub trybem wsadowym programu SMS. Wartość domyślną można znaleźć w następującym kluczu Rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\DevicePath: REG_EXPAND_SZ:%SystemRoot%\Inf
 4. Dokonaj edycji klucza ścieżki urządzenia przy użyciu programu Regedt32.exe, tak aby ścieżka lokalizacji sterowników została dołączona do ścieżki wyszukiwania.


  OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowe wykorzystanie Edytora Rejestru może być przyczyną poważnych problemów, które spowodują, że konieczna może być ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że możliwe będzie rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawnym użyciem Edytora Rejestru. Możesz używać Edytora Rejestru na własną odpowiedzialność.

  Informacje o edytowaniu Rejestru można znaleźć w temacie „Zmienianie kluczy i wartości" w Pomocy Edytora Rejestru (Regedit.exe) lub w tematach „Dodawanie i usuwanie informacji w Rejestrze" i „Edytowanie danych Rejestru" w Pomocy programu Regedt32.exe. Należy pamiętać o utworzeniu kopii zapasowej Rejestru przed jego edycją. Używając systemu Windows NT lub Windows 2000, należy również zaktualizować awaryjny dysk naprawczy.

  Na przykład jeżeli sterowniki zostały skopiowane lokalnie do katalogu głównego dysku, na którym znajduje się folder %WinDir% (Drivers\Nic), końcowa wartość wpisu DevicePath powinna być następująca:
  DevicePath: REG_EXPAND_SZ:%SystemRoot%\Inf;%SystemRoot%\Drivers\Nic
  Jeżeli sterowniki są przechowywane na centralnie zlokalizowanym serwerze lub w miejscu rozmieszczania, należy dodać ścieżkę UNC do sterowników dostarczonych przez producenta sprzętu. Na przykład:
  DevicePath: REG_EXPAND_SZ:%SystemRoot%\Inf;\\
  Nazwa_serwera
  \
  Nazwa_udziału
  \Drivers\Nic
  UWAGA: Wartość %SystemRoot% nie jest dodawana automatycznie w powyższym przypadku, ponieważ proces instalacji nie dodaje wartości. Wartość %SystemRoot% należy wpisać ręcznie podczas edytowania Rejestru.
Po wykonaniu tych kroków i zainstalowaniu nowego sprzętu tryb Plug and Play lokalizuje nowy sprzęt podczas logowania użytkownika i wyszukuje ścieżki urządzeń, które zostały podane do sterowników dostarczonych przez producentów sprzętu. Zauważ, że wszystkie zasady stosujące się do podpisanych/niepodpisanych sterowników stosują się również do urządzeń zainstalowanych po zakończeniu pracy Instalatora. Jeżeli sterowniki nowego urządzenia dostarczone przez producenta sprzętu nie mają podpisu cyfrowego a użytkownik nie będący administratorem zaloguje się do komputera po zainstalowaniu nowego sprzętu, użytkownik nie może ukończyć instalacji urządzenia, dopóki administrator nie zaloguje się do komputera.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

219435 Non Administrator Permissions to Load and Unload Device Drivers


UWAGA: Jeżeli urządzenie zostało już rozpoznane przez system operacyjny jako urządzenie znane lub nieznane, przed uruchomieniem programu Sysprep należy usunąć urządzenie za pomocą Menedżera urządzeń, w przeciwnym przypadku zaktualizowane sterowniki nie zostaną zainstalowane przy uruchomieniu podczas miniinstalacji.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 254078 — ostatni przegląd: 19.09.2003 — zmiana: 1

Opinia