Zmiany funkcji typów i skojarzeń plików w systemach Windows 2000 i Windows Server 2003

WAŻNE: Ten artykuł zawiera informacje na temat modyfikowania rejestru. Przed zmodyfikowaniem rejestru utwórz jego kopię zapasową i upewnij się, że wiesz, jak przywrócić rejestr w przypadku pojawienia się problemu. Aby uzyskać informacje dotyczące wykonywania kopii zapasowej, przywracania i edytowania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
256986 Opis Rejestru systemu Microsoft Windows

Streszczenie

W systemie Microsoft Windows NT 4.0 wszystkie wpisy związane ze skojarzeniami typów plików są przechowywane w następującym kluczu rejestru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes (HKEY_CLASSES_ROOT jest aliasem lokalizacji)
W przypadku komputerów z systemem Microsoft Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition potrzebne jest narzędzie Peruser, aby umożliwić skopiowanie tych ustawień do każdego profilu użytkownika i skonfigurowanie tych informacji dla poszczególnych użytkowników.


W systemach Windows 2000 i Windows Server 2003 została dodana nowa lokalizacja, przeznaczona do przechowywania właściwych dla użytkownika skojarzeń typów plików, w następującym kluczu rejestru:
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Classes
Umożliwia ona unikatowe dostosowywanie skojarzeń typów plików w profilu użytkownika bez konieczności duplikowania informacji w wielu miejscach w rejestrze i niepotrzebnego zwiększania jego rozmiaru.

Więcej informacji

W systemach Windows 2000 i Windows Server 2003 informacje przechowywane w kluczu rejestru HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes nadal zawierają globalne skojarzenia typów plików, które są wspólne dla wszystkich użytkowników komputera. W przypadku wystąpienia konfliktu pierwszeństwo mają jednak wpisy z klucza rejestru HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Classes.

Interfejs użytkownika nadal wskazuje ustawienia globalne przechowywane w kluczu rejestru HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes. Ponadto zmieniły się zabezpieczenia, tak aby tylko członkowie grupy Administratorzy lub Użytkownicy zaawansowani mieli uprawnienia do tego okna dialogowego. Dotyczy to stacji roboczych, serwerów i serwerów w trybie administracji zdalnej.


Na komputerach, na których są uruchomione usługi terminalowe systemu Windows 2000 działające w trybie serwera aplikacji, interfejs użytkownika może być zablokowany, tak że nikt nie może zmienić skojarzeń typów plików (nawet administratorzy). Wpisy można edytować tylko programowo lub przy użyciu aplikacji opartych na MSI. Pozwala to uzyskać pewność, że żadna nieumyślna zmiana w interfejsie użytkownika nie wpłynie na globalne skojarzenia typów plików dotyczące komputera z usługami terminalowymi i wszystkich jego użytkowników. Jeśli ta zasada jest włączona, przyciski Nowy, Usuń, Zmień i Zaawansowane są niedostępne na karcie Typy plików narzędzia Opcje folderów w Panelu sterowania.

Tę funkcję można włączyć, zmieniając następujący wpis rejestru:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer] "NoFileAssociate"=dword:00000000
OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowe korzystanie z Edytora rejestru może stać się przyczyną poważnych problemów, które spowodują, że konieczna będzie ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawnym użyciem Edytora rejestru będzie możliwe. Możesz używać Edytora rejestru na własną odpowiedzialność.
Zmiana wartości tego klucza z jego wartości domyślnej 00000001 powoduje, że okno dialogowe Typy plików działa w taki sam sposób, jak w innych konfiguracjach systemu Windows 2000. Administratorzy i użytkownicy zaawansowani mogą zmieniać globalne ustawienia typów plików dla komputera i wszystkich jego użytkowników.

Obecne nie ma możliwości zmieniania ani edytowania właściwych dla użytkownika skojarzeń typów plików przechowywanych w kluczu rejestru HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Classes przy użyciu interfejsu użytkownika. Aby to zrobić, trzeba bezpośrednio edytować rejestr lub zaprojektować własny interfejs użytkownika, umożliwiający dostęp do tych informacji.

Aby uzyskać więcej informacji, wyszukaj hasło HKEY_CLASSES_ROOT w części Technical Reference to the Windows 2000 Registry zestawu Microsoft Windows 2000 Resource Kit.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 257592 — ostatni przegląd: 16.01.2008 — zmiana: 1

Opinia