MS11-081: Skumulowana aktualizacja zabezpieczeń dla programu Internet Explorer: 11 października 2011

Uwaga


Aktualizacja opisana w tym artykule została zastąpiona nowszą aktualizacją. Aby rozwiązać ten problem, należy zainstalować najnowszą skumulowaną aktualizację zabezpieczeń dla programu Internet Explorer. Aby zainstalować najnowszą aktualizację, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Aby uzyskać więcej informacji technicznych dotyczących najnowszej skumulowanej aktualizacji zabezpieczeń dla programu Internet Explorer, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Wprowadzenie

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS11-081. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą uzyskać nieodpłatnie pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu (866) PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.

Więcej informacji

Znane problemy dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń

Po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń w programie Internet Explorer 7 nie są wyświetlane niektóre listy rozwijane i pola kombi.

Jeśli na stronie sieci Web jest hostowana inna strona sieci Web w innej domenie, dla hostowanej strony sieci Web włączono ograniczenia dotyczące okna (konfiguracja domyślna) oraz hostowana strona sieci Web zawiera formant do wybierania pozycji, taki jak lista rozwijana lub pole kombi, to przy próbie wyświetlenia na stronie hostującej wartości listy rozwijanej lub pola kombi strony hostowanej formant pola lub listy nie jest wyświetlany.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego problemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
2628724 Po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń 2586448 w programie Internet Explorer 7 nie są wyświetlane niektóre listy rozwijane i pola kombi


Aby rozwiązać ten problem, należy zainstalować aktualizację zabezpieczeń 2618444. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
2618444
MS11-099: Skumulowana aktualizacja zabezpieczeń programu Internet Explorer: 13 grudnia 2011

Poprawki niezwiązane z zabezpieczeniami uwzględnione w tej aktualizacji zabezpieczeń

Poprawki GDR (General Distribution Release)

W zależności od wersji systemu Windows i wersji aplikacji, której dotyczy problem, poszczególne aktualizacje mogą nie zostać zainstalowane. Stan aktualizacji można określić, przeglądając poszczególne artykuły.

Numer artykułuTytuł artykułu
2575790 Znaki maskujące w polu wprowadzania hasła wyświetlane w programie Internet Explorer 9 dla znaków japońskich są zbyt duże (strona może być w języku angielskim)
2607445 Utrata pobranej zawartości po kliknięciu złotego paska informacyjnego w celu potwierdzenia pobrania pliku w programie Internet Explorer 8 (strona może być w języku angielskim)
2601307 Niepowodzenie nawigacji po kliknięciu łącza używającego niestandardowego protokołu podłączania do wyświetlania bezpiecznych witryn w programie Internet Explorer 9 (strona może być w języku angielskim)
2601254 W programie Internet Explorer 9 w trybie standardów nie działa właściwość IHTMLEventObj::put_keyCode
2601253 Po zainstalowaniu programu Internet Explorer 9 nie można zmienić rozmiaru czcionki w programie Poczta usługi Windows Live lub Poczta systemu Windows (strona może być w języku angielskim)
2600932 Aplikacja używająca formantu przeglądarki sieci Web w programie Internet Explorer może ulegać awarii (strona może być w języku angielskim)
2534550 Metoda window.createPopup do tworzenia okna modalnego nie działa przy włączonym trybie chronionym w programie Internet Explorer 8 (strona może być w języku angielskim)
2515657 System Windows 7 może nie działać poprawnie lub jego elementy mogą nie być poprawnie wyświetlane

Poprawki

Pakiety aktualizacji zabezpieczeń 2586448 dla systemów Windows XP i Windows Server 2003 zawierają pliki poprawek programu Internet Explorer oraz pliki poprawek GDR. Jeśli żadne z istniejących plików programu Internet Explorer nie pochodzą ze środowiska poprawki, aktualizacja zabezpieczeń 2586448 zainstaluje pliki GDR.

Poprawki są przeznaczone tylko do rozwiązania problemów opisanych w artykułach z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base skojarzonych z tymi poprawkami. Powinny być one stosowane tylko w systemach, w których występują te problemy.

Te poprawki mogą być nadal w fazie testowania. Jeśli ten problem nie ma poważnego wpływu na dany system, zaleca się zaczekanie na następny dodatek Service Pack zawierający te poprawki. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu instalowania poprawek wchodzących w skład aktualizacji zabezpieczeń 2586448, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
897225
Sposób instalowania poprawek zawartych w skumulowanych aktualizacjach zabezpieczeń dla programu Internet Explorer

Uwaga Oprócz zainstalowania plików poprawek należy przejrzeć artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base skojarzony z daną poprawką przeznaczoną do zainstalowania, aby zapoznać się ze zmianami w rejestrze, które są wymagane do włączenia tej poprawki.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu sprawdzania, czy istniejące pliki programu Internet Explorer pochodzą z poprawki, czy ze środowiska GDR, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824994
Opis zawartości pakietów aktualizacji oprogramowania systemu Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 i systemu Windows Server 2003

Informacje o plikach

Aby uzyskać listę plików udostępnianych w tych pakietach, kliknij poniższe łącze:

Jak ustalić, czy na komputerze jest uruchomiona 32- czy 64-bitowa wersja systemu Windows

Jeśli nie można ustalić, czy jest uruchomiona 32- czy 64-bitowa wersja systemu Windows, należy uruchomić program Informacje o systemie (Msinfo32.exe) i odczytać wartość wyświetloną na liście dla elementu Typ systemu. W tym celu wykonaj następujące czynności:
  1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom lub Rozpocznij wyszukiwanie.
  2. Wpisz ciąg msinfo32.exe, a następnie naciśnij klawisz Enter.
  3. W programie Informacje o systemie odczytaj wartość dla elementu Typ systemu.
    • W przypadku 32-bitowych wersji systemu Windows element Typ systemu ma wartość Komputer z procesorem x86.
    • W przypadku 64-bitowych wersji systemu Windows element Typ systemu ma wartość Komputer z procesorem x64.
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu ustalania, czy na komputerze jest uruchomiona 32-, czy 64-bitowa wersja systemu Windows, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
827218
Określanie, czy na komputerze jest uruchomiona 32-, czy 64-bitowa wersja systemu Windows
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2586448 — ostatni przegląd: 22.02.2012 — zmiana: 1

Opinia