Zalecana konfiguracja prywatnego „pulsu” w serwerze klastrów

Streszczenie

Zapewnienie komunikacji między węzłami klastra serwerów jest konieczne do bezproblemowego wykonywania operacji w klastrze. Dlatego sieci używane do komunikacji z klastrem należy tak skonfigurować, aby ich konfiguracja była optymalna i zgodna ze wszystkimi wymaganiami określonymi na liście zgodności sprzętu. W konfiguracji sieciowej węzły klastra muszą być połączone za pośrednictwem co najmniej dwóch niezależnych sieci, aby uniknąć wystąpienia pojedynczego punktu krytycznego w razie awarii. Zwykle w tym celu są używane dwie sieci lokalne (LAN). (Pomoc techniczna firmy Microsoft nie obsługuje konfiguracji klastra, w której węzły są połączone za pomocą tylko jednej sieci).

Obsługa komunikacji pulsu między węzłami klastra musi być skonfigurowana w co najmniej dwóch sieciach klastrów, aby uniknąć wystąpienia pojedynczego punktu krytycznego w razie awarii. W tym celu role tych sieci dla usługi klastrowania należy skonfigurować jako „Tylko wewnętrzna komunikacja klastra” lub „Cała komunikacja”. Zwykle jedna z tych sieci jest prywatnym połączeniem wzajemnym służącym do wewnętrznej komunikacji z klastrem.

Dodatkowo awaria w każdej sieci klastrów musi wystąpić niezależnie od wszystkich pozostałych sieci klastrów. Oznacza to, że dwie sieci klastrów nie mogą mieć wspólnego składnika, który mógłby spowodować równoczesną awarię obu tych sieci. Na przykład podłączenie węzła do dwóch sieci klastrów przy użyciu karty sieciowej z wieloma portami w większości przypadków nie spełniłoby tego wymagania, ponieważ te porty nie są niezależne.

W celu wyeliminowania potencjalnych problemów z komunikacją należy zablokować wszelki niepotrzebny ruch sieciowy na karcie sieciowej, dla której ustawiono rolę Tylko wewnętrzna komunikacja klastra (ta karta jest nazywana również pulsem lub prywatną kartą sieciową). Klastry komunikują się za pomocą zdalnych wywołań procedury w gniazdach protokołu IP przy użyciu pakietów protokołu UDP. W wyniku procesu opisanego w tym artykule:
 • System NetBIOS jest usuwany z połączenia wzajemnego.
 • Jest ustawiana właściwa kolejność priorytetów komunikacji z klastrem.
 • Jest ustawiana właściwa kolejność powiązań karty.
 • Są definiowane właściwa szybkość i właściwy tryb karty sieciowej.
 • Protokół TCP/IP jest poprawnie konfigurowany.
 • Funkcja wykrywania nośnika jest wyłączana (tylko w systemie Windows 2000).

Uwaga Informacje zawarte w tym artykule nie dotyczą klastrów pracy awaryjnej z systemami Windows Server 2008 lub Windows Server 2008 R2. Zalecenia dotyczące konfiguracji sieci w przypadku nowszych wersji klastra pracy awaryjnej (klastra trybu failover) w środowiskach bez udostępnionych woluminów klastra wymieniono tutaj: http://technet.microsoft.com/pl-pl/library/dd197454(WS.10).aspx#BKMK_Account_Infrastructure. Sytuacja, w której ustawienia omówione w tym artykule mogą spowodować nieodpowiednie działanie w systemie Windows Server 2008 lub Windows Server 2008 R2, dotyczy środowiska z udostępnionym woluminem klastra. Zalecenia dotyczące środowiska z udostępnionym woluminem klastra można znaleźć tutaj: http://technet.microsoft.com/pl-pl/library/ff182358(WS.10).aspx.

Więcej informacji

Zalecana konfiguracja karty prywatnej w systemach Windows 2000 i Windows 2003

 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij dwukrotnie pozycję Połączenia sieciowe i telefoniczne.
 2. W menu Zaawansowane kliknij polecenie Ustawienia zaawansowane.
 3. W polu Połączenia sprawdź, czy powiązania są wymienione w poniższej kolejności, a następnie kliknij przycisk OK:
  • Zewnętrzna sieć publiczna
  • Wewnętrzna sieć prywatna (puls)
  • [Połączenia dostępu zdalnego]
 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy połączenie sieciowe karty pulsu, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

  Uwaga W celu uproszczenia nazwę tego połączenia można zmienić (na przykład na nazwę „Prywatne”).
 5. Wykonaj jedną z następujących procedur:
  • Jeśli na serwerze jest używany typ kworum inny niż większościowy zestaw węzłów, kliknij, aby zaznaczyć opcję Protokół internetowy (TCP/IP), a następnie kliknij, aby wyczyścić wszystkie pozostałe opcje.
  • Jeśli na serwerze jest używane kworum większościowego zestawu węzłów, kliknij, aby zaznaczyć opcję Protokół internetowy (TCP/IP) i co najmniej jeden inny protokół sieciowy udostępniania plików, a następnie kliknij, aby wyczyścić wszystkie pozostałe opcje.

   Uwaga Jeśli na serwerze jest używane kworum większościowego zestawu węzłów, aby to kworum działało, musi istnieć co najmniej jedna sieć umożliwiająca udostępnianie plików. Zdecydowanie zaleca się, aby klaster z włączonym udostępnianiem plików miał wiele sieci, ponieważ pozwoli to uniknąć wystąpienia pojedynczego punktu krytycznego w razie awarii w zasobie kworum.
 6. Jeśli masz kartę sieciową, która umożliwia transmisję w wielu szybkościach, a także określanie szybkości i trybu dupleksu, określ ręcznie szybkość i tryb dupleksu.

  W przypadku kart sieciowych umożliwiających ręczne określanie szybkości i trybu dupleksu należy się upewnić, że te same ustawienia zostały dla nich skonfigurowane we wszystkich węzłach, zgodnie ze specyfikacją producenta. W przypadku kart sieciowych, które nie obsługują ustawień ręcznych, należy postępować zgodnie ze specyfikacją producenta karty.

  Informacje przekazywane w sieci pulsu są niewielkie, ale w komunikacji najbardziej istotne jest opóźnienie. Takie same ustawienia szybkości i dupleksu ułatwiają zapewnianie niezawodnej komunikacji.

  Jeśli nie można ustalić obsługiwanej szybkości karty i urządzeń łączących ani zalecanych ustawień producenta, firma Microsoft zaleca, aby ustawić wszystkie urządzenia w tej ścieżce na szybkość 10 MB/s i tryb Półdupleks. Taka konfiguracja pozwoli zapewnić odpowiednią przepustowość i niezawodną komunikację.
  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  174812 Wyniki korzystania z ustawienia autowykrywania na karcie interfejsu sieciowego klastra (strona może być w języku angielskim)
  Uwaga Firma Microsoft nie zaleca używania jakichkolwiek typów kart odpornych na uszkodzenia ani funkcji „tworzenia zespołu” na potrzeby pulsu. Jeśli na potrzeby połączenia pulsu jest wymagana nadmiarowość, należy korzystać z wielu kart sieciowych z ustawioną rolą Tylko wewnętrzna komunikacja i zdefiniować dla nich priorytet sieci w konfiguracji klastra. Ze względu na problemy zaobserwowane we wczesnych kartach sieciowych z wieloma portami w razie korzystania z tej technologii należy się upewnić, że jest używana najnowsza wersja oprogramowania układowego i sterownika.

  Aby uzyskać informacje na temat zgodności w klastrze serwerów, należy skontaktować się z producentem karty sieciowej.Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  254101 Klastrowanie serwera i tworzenie zespołu kart sieciowych (strona może być w języku angielskim)
 7. Kliknij pozycję Protokół internetowy (TCP/IP), a następnie kliknij przycisk Właściwości.
 8. Na karcie Ogólne sprawdź, czy został wybrany statyczny adres IP, który nie znajduje się w tej samej podsieci lub sieci co inne publiczne karty sieciowe. Odpowiednie adresy IP, których można używać dla kart prywatnych, to na przykład 10.10.10.10 w węźle 1 i 10.10.10.11 w węźle 2 z maską podsieci 255.0.0.0. Jeśli w sieci publicznej jest używana sieć o adresie 10.x.x.x i maska podsieci 255.0.0.0, użyj alternatywnego adresu IP sieci prywatnej i alternatywnej podsieci.Aby uzyskać więcej informacji dotyczących prawidłowego określania adresów IP dla sieci prywatnej, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  142863 Prawidłowe określanie adresów IP dla sieci prywatnej (strona może być w języku angielskim)
 9. Upewnij się, że żadna wartość nie jest ustawiona w polu Brama domyślna.
 10. Sprawdź, czy w polu Użyj następujących adresów serwerów DNS nie są zdefiniowane żadne wartości.

  Uwaga Jeśli węzły klastra są również serwerami DNS, w polu Użyj następujących adresów serwerów DNS (to pole nie będzie puste) jest wyświetlana wartość 127.0.0.1, co jest dopuszczalne.
 11. Kliknij przycisk Zaawansowane.
 12. Na karcie DNS sprawdź, czy nie są zdefiniowane żadne wartości. Upewnij się, że pola wyboru Zarejestruj adresy tego połączenia w DNS i Użyj sufiksu DNS tego połączenia do rejestracji w DNS są wyczyszczone.
 13. Po zamknięciu okna dialogowego może zostać wyświetlony następujący monit. Jeśli pojawi się ten monit, kliknij przycisk Tak:
  Adres podstawowego serwera WINS dla tego połączenia jest pusty. Czy chcesz kontynuować?
 14. Jeśli na potrzeby prywatnego połączenia wzajemnego pulsu jest używany kabel skrzyżowany, wyłącz funkcję niszczenia stosu TCP/IP funkcji wykrywania nośnika.

  Uwaga Tego kroku nie należy wykonywać w klastrze z systemem Windows Server 2003.

  Aby automatycznie wyłączyć funkcję niszczenia stosu TCP/IP funkcji wykrywania nośnika, przejdź do sekcji Automatyczne rozwiązywanie problemu. Aby samodzielnie wyłączyć funkcję niszczenia stosu TCP/IP funkcji wykrywania nośnika, przejdź do sekcji Samodzielne rozwiązywanie problemu.

  Automatyczne rozwiązywanie problemu


  Aby automatycznie wyłączyć funkcję niszczenia stosu TCP/IP funkcji wykrywania nośnika, należy kliknąć łącze Rozwiąż ten problem. Następnie należy kliknąć przycisk Uruchom w oknie dialogowym Pobieranie pliku i wykonać kroki kreatora.
  Uwaga
  Ten kreator może być dostępny tylko w języku angielskim. Jednak ta poprawka automatyczna działa również w innych wersjach językowych systemu Windows.

  Uwaga Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać tę poprawkę automatyczną na dysku flash lub dysku CD i uruchomić ją na odpowiednim komputerze.

  Teraz należy przejść do następnego kroku.

  Samodzielne rozwiązywanie problemu

  Aby wyłączyć funkcję niszczenia stosu TCP/IP funkcji wykrywania nośnika, należy dodać do każdego węzła następującą wartość rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters

  Nazwa wartości: DisableDHCPMediaSense
  Typ danych: REG_DWORD
  Dane: 1
  Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  254651 Rola sieci klastrów jest zmieniana automatycznie (strona może być w języku angielskim)
 15. Wykonaj poprzednie kroki we wszystkich pozostałych węzłach w klastrze.
 16. Uruchom Administratora klastrów.
 17. Kliknij nazwę klastra w katalogu głównym Administratora. W menu Plik kliknij polecenie Właściwości.
 18. Na karcie Priorytet sieci sprawdź, czy sieć prywatna znajduje się na początku listy. Jeśli się tam nie znajduje, podwyższ jej priorytet, używając przycisku Przenieś w górę.
 19. Kliknij sieć prywatną, a następnie kliknij pozycję Właściwości.
 20. Kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru Włącz tę sieć do użytku klastra.
 21. Kliknij pozycję Tylko wewnętrzna komunikacja klastra (sieć prywatna).
Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

281662 Węzły klastrów z systemami Windows 2000 i Windows Server 2003 jako kontrolery domeny

Zalecana konfiguracja karty prywatnej w systemie Windows NT 4.0

 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij dwukrotnie pozycję Sieć.
 2. Na karcie Protokoły kliknij pozycję Protokół TCP/IP, a następnie kliknij przycisk Właściwości.
 3. W polu Karta kliknij prywatną kartę sieciową.
 4. Na karcie Adres IP sprawdź, czy został wybrany statyczny adres IP, który nie znajduje się w tej samej podsieci lub sieci co inne publiczne karty sieciowe. Odpowiednie adresy IP, których można używać dla kart prywatnych, to na przykład 10.10.10.10 w węźle 1 i 10.10.10.11 w węźle 2 z maską podsieci 255.0.0.0.
 5. Upewnij się, że żadna wartość nie jest ustawiona w polu Brama domyślna.
 6. Na karcie Adres serwera WINS w polu Karta kliknij kartę pulsu.
 7. Sprawdź, czy dla wpisów serwera WINS nie są zdefiniowane żadne wartości.
 8. Po zamknięciu okna dialogowego może zostać wyświetlony następujący monit. Jeśli pojawi się ten monit, kliknij przycisk Tak:
  Adres podstawowego serwera WINS dla co najmniej jednej karty jest pusty. Czy chcesz kontynuować?
 9. Na karcie Routing sprawdź, czy jest wyczyszczone pole wyboru Włącz przekazywanie IP.
 10. Kliknij przycisk OK.
 11. Jeśli masz kartę sieciową, która umożliwia transmisję w wielu szybkościach, a także określanie szybkości i trybu dupleksu, określ ręcznie szybkość i tryb dupleksu.

  W przypadku kart sieciowych umożliwiających ręczne określanie szybkości i trybu dupleksu należy się upewnić, że te same ustawienia zostały dla nich skonfigurowane we wszystkich węzłach, zgodnie ze specyfikacją producenta. W przypadku kart sieciowych, które nie obsługują ustawień ręcznych, należy postępować zgodnie ze specyfikacją producenta karty.


  Informacje przekazywane w sieci pulsu są niewielkie, ale w komunikacji najbardziej istotne jest opóźnienie. Takie same ustawienia szybkości i dupleksu ułatwiają zapewnianie niezawodnej komunikacji.

  Jeśli nie można ustalić obsługiwanej szybkości karty i urządzeń łączących, firma Microsoft zaleca, aby ustawić wszystkie urządzenia w tej ścieżce na szybkość 10 MB/s i tryb Półdupleks. Taka konfiguracja pozwala zapewnić odpowiednią przepustowość i niezawodną komunikację.Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  174812 Wyniki korzystania z ustawienia autowykrywania na karcie interfejsu sieciowego klastra (strona może być w języku angielskim)
  Uwaga Firma Microsoft nie zaleca używania jakichkolwiek typów kart odpornych na uszkodzenia ani funkcji „tworzenia zespołu” na potrzeby pulsu. Jeśli na potrzeby połączenia pulsu jest wymagana nadmiarowość, należy korzystać z wielu kart sieciowych z ustawioną rolą Tylko wewnętrzna komunikacja i zdefiniować dla nich priorytet sieci w konfiguracji klastra. Ze względu na problemy zaobserwowane we wczesnych kartach sieciowych z wieloma portami w razie korzystania z tej technologii należy się upewnić, że jest używana najnowsza wersja oprogramowania układowego i sterownika.

  Aby uzyskać informacje na temat zgodności w klastrze serwerów, należy skontaktować się z producentem karty sieciowej.Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  254101 Klastrowanie serwera i tworzenie zespołu kart sieciowych (strona może być w języku angielskim)
 12. Na karcie Powiązania kliknij pozycję Wszystkie karty w polu Pokaż powiązania dla.
 13. Kliknij znak plus (+) obok karty używanej do prywatnego połączenia wzajemnego.
 14. Kliknij pozycję Klient WINS (TCP/IP), a następnie kliknij pozycję Wyłącz.Uwaga Na karcie pulsu nie powinny być włączone żadne protokoły inne niż TCP/IP. Sprawdź, czy są wyłączone wszystkie inne protokoły (w tym elementy takie jak Monitor sieci).
 15. W polu Pokaż połączenia dla kliknij pozycję Wszystkie protokoły.
 16. Kliknij znak plus (+) obok pozycji Protokół TCP/IP.
 17. Upewnij się, że publiczna karta sieciowa jest pierwszym powiązaniem (znajduje się na początku listy powiązań). W tym celu kliknij prywatną kartę sieciową i użyj przycisku Przenieś w dół. Jeśli masz wiele publicznych kart sieciowych, upewnij się, że karta pulsu jest ostatnia na liście.
  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  193890 Zalecana konfiguracja serwera WINS dla serwera klastrów firmy Microsoft (strona może być w języku angielskim)
 18. Kliknij przycisk OK, aby zakończyć modyfikowanie właściwości sieci i zaakceptować zmiany.
 19. Uruchom ponownie węzeł, aby zmiany zostały zastosowane.
 20. Wykonaj poprzednie kroki we wszystkich pozostałych węzłach w klastrze.
 21. Uruchom Administratora klastrów.
 22. Kliknij nazwę klastra w katalogu głównym Administratora. W menu Plik kliknij polecenie Właściwości.
 23. Na karcie Priorytet sieci sprawdź, czy sieć prywatna znajduje się na początku listy. Jeśli się tam nie znajduje, podwyższ jej priorytet, używając przycisku Przenieś w górę.
 24. Kliknij sieć prywatną, a następnie kliknij pozycję Właściwości.
 25. Kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru Włącz tę sieć do użytku klastra.
 26. Kliknij pozycję Tylko wewnętrzna komunikacja klastra (sieć prywatna).
Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

281662 Węzły klastrów z systemem Windows 2000 jako kontrolery domeny

Właściwości

Identyfikator artykułu: 258750 — ostatni przegląd: 25.05.2012 — zmiana: 1

Opinia