Aktualizacja protokołu RDP (Remote Desktop Protocol) 8.0 w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2

Streszczenie

Aktualizacja protokołu RDP (Remote Desktop Protocol) 8.0 pozwala korzystać z nowych funkcji usług pulpitu zdalnego, które wprowadzono w systemach Windows 8 i Windows Server 2012. Te funkcje są teraz dostępne na komputerach z systemem Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1) oraz Windows Server 2008 R2 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1).

Zapoznaj się z nowymi funkcjami i znanymi problemami w protokole RDP 8.0.


Aby zainstalować tę aktualizację, należy pobrać aktualizację, zainstalować wymagany wstępnie składnik, a następnie zainstalować aktualizację. W przypadku instalacji protokołu RDP 8.0 na kliencie należy go włączyć ręcznie po zainstalowaniu.

Instalowanie wymaganego wstępnie składnika

Przed zainstalowaniem aktualizacji protokołu RDP 8.0 należy zainstalować poprawkę 2574819 będącą wymaganym wstępnie składnikiem.

Włączanie aktualizacji na kliencie

Aby włączyć protokół RDP 8.0 na komputerze zdalnym z systemem Windows 7 z dodatkiem SP1, wykonaj następujące czynności:

Uwaga Poniższe instrukcje mają zastosowanie wyłącznie do komputerów zdalnych z systemem Windows 7 z dodatkiem SP1.
 1. Zainstaluj odpowiednią wersję pakietu aktualizacji, uruchamiając plik aktualizacji Windows6.1-KB2592687.
 2. Ponownie uruchom komputer.
 3. Otwórz Edytor lokalnych zasad grupy.
 4. Otwórz zasady protokołu RDP. Ustawienia tych zasad można znaleźć w następującym węźle:
  Konfiguracja komputera\Szablony administracyjne\Składniki systemu Windows\Usługi pulpitu zdalnego\Host sesji usług pulpitu zdalnego\Środowisko sesji zdalnej
 5. Jeśli są wymagane funkcje UDP, włącz zasadę transportu RDP, a następnie ustaw wartość na Użyj TCP i UDP. Ustawienia
  transportu RDP są określane w następującym węźle:
  Konfiguracja komputera\Szablony administracyjne\Składniki systemu Windows\Usługi pulpitu zdalnego\Host sesji usług pulpitu zdalnego\Połączenia
  Uwaga Skonfigurowanie zasady transportu RDP powoduje też włączenie w zaporze zezwalania na ruch w porcie UDP 3389.
 6. Ponownie uruchom komputer.

Więcej informacji

Protokół RDP 8.0 jest niezgodny z wersjami programu Forefront Unified Access Gateway (UAG) 2010 starszymi niż wersja z dodatkiem Service Pack 3. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: http://technet.microsoft.com/pl-pl/library/jj906310.aspx
Aby sprawdzić, czy protokół RDP 8.0 jest włączony na komputerze zdalnym z systemem Windows 7 z dodatkiem SP1, należy połączyć się z nim z komputera z systemem Windows 8 lub z systemem Windows 7 z dodatkiem SP1 za pomocą programu Podłączanie pulpitu zdalnego (RDC) 8.0. Następnie należy wykonać następujące czynności, aby sprawdzić, czy protokół RDP 8.0 jest włączony:
 1. Jeśli protokół RDP 8.0 jest włączony, na pasku połączenia będzie widoczny przycisk jakości połączenia.
 2. Należy kliknąć przycisk jakości połączenia, aby otworzyć informacyjne okno dialogowe podobne do poniższego. (Zrzut ekranu z tym krokiem przedstawiono poniżej).
Obecność ikony jakości połączenia i okna dialogowego jakości połączenia potwierdza dostępność protokołu RDP 8.0 podczas połączeń zdalnych.
Nowe funkcje protokołu RDP 8.0 dla systemu Windows 7 z dodatkiem SP1
Nowe funkcje klienta Podłączania pulpitu zdalnego 8.0 w systemach Windows 7 z dodatkiem SP1 i Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1
 • W przypadku pulpitów wirtualnych z zainstalowanym oprogramowaniem RemoteFX vGPU nie można korzystać z protokołu RDP 8.0.

  Problem
  Po zainstalowaniu i włączeniu protokołu RDP 8.0 za pomocą zasad grupy na komputerze z zainstalowanym oprogramowaniem RemoteFX vGPU protokół RDP 8.0 jest niedostępny.

  Rozwiązanie
  Ta aktualizacja nie umożliwia nawiązywania za pomocą protokołu RDP 8.0 połączeń z komputerami z zainstalowanym oprogramowaniem RemoteFX vGPU. Jeśli protokół RDP 8.0 musi być włączony, należy usunąć z pulpitu wirtualnego program RemoteFX vGPU.
 • Polecenia Shadow nie można używać do zdalnego monitorowania połączenia zdalnego innego użytkownika.

  Problem
  System Windows 7 z dodatkiem SP1 obsługuje polecenie Shadow (zdalne sterowanie). Tego polecenia może używać administrator, aby wyświetlać aktywną sesję innego użytkownika lub nią sterować. Po włączeniu protokołu RDP 8.0 na komputerze z systemem Windows 7 z dodatkiem SP1 użytkownik administracyjny nie może za pomocą polecenia Shadow wyświetlać sesji innego użytkownika ani nią sterować.

  Rozwiązanie
  Administratorzy mogą korzystać z Pomocy zdalnej lub innego produktu o podobnych funkcjach do wyświetlania sesji innego użytkownika lub sterowania nią.
 • Obsługa trybu Aero Glass jest niedostępna.

  Problem
  Funkcja obsługi zdalnej trybu Aero Glass w systemie Windows 7 pozwala użytkownikom korzystającym ze zgodnych klientów Podłączania pulpitu zdalnego (RDP 7.0) na korzystanie podczas sesji pulpitu zdalnego z takich funkcji jak przerzucanie 3W, podgląd na żywo paska zadań i półprzezroczyste obramowania okien. Po włączeniu protokołu RDP 8.0 użytkownicy nie mogą korzystać z funkcji obsługi zdalnej trybu Aero Glass.

  Rozwiązanie
  Administratorzy nie powinni włączać protokołu RDP 8.0 na komputerach zdalnych z systemem Windows 7 z dodatkiem SP1 dla użytkowników, którzy muszą korzystać z funkcji obsługi zdalnej trybu Aero Glass.
 • Protokół RDP 8.0 na komputerach zdalnych z systemem Windows 7 z dodatkiem SP1 nie korzysta z protokołu UDP.

  Problem
  Funkcja RemoteFX dla sieci WAN w protokole RDP 8.0 korzysta z protokołów TCP i UDP do optymalizacji środowiska użytkownika. Po zainstalowaniu i włączeniu protokołu RDP 8.0 na komputerach z systemem Windows 7 z dodatkiem SP1 protokół ten jest skonfigurowany do korzystania wyłącznie z protokołu TCP.

  Rozwiązanie
  Należy skonfigurować protokół RDP 8.0 do korzystania zarówno z protokołu TCP, jak i UDP. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Jak włączyć protokół RDP 8.0.
 • Administratorzy lokalni, którzy nie należą do grupy Użytkownicy pulpitu zdalnego, nie mogą logować się za pomocą klienta Podłączania pulpitu zdalnego.

  Problem
  Po włączeniu protokołu RDP 8.0 administratorzy lokalni, którzy nie należą do grupy Użytkownicy pulpitu zdalnego, nie mogą się zalogować.

  Rozwiązanie
  Należy dodać administratorów lokalnych do grupy Użytkownicy pulpitu zdalnego.
 • Reguła zapory umożliwiająca ruch UDP nie jest włączona, gdy do włączenia protokołu RDP 8.0 użyto obiektu zasad grupy.

  Problem
  Jeśli protokół RDP 8.0 został włączony za pomocą obiektu zasad grupy, reguła zapory zezwalająca na ruch UDP może nie być włączona.

  Rozwiązanie
  Należy utworzyć obiekt zasad grupy w celu włączenia reguły zapory „Pulpit zdalny — tryb użytkownika (ruch przychodzący UDP)”.
 • Reguła zapory umożliwiająca ruch sieciowy TCP może nie być włączona po ręcznym zastosowaniu tej aktualizacji.

  Problem
  Jeśli protokół RDP 8.0 został włączony za pomocą zasad zabezpieczeń lokalnych, reguła zapory zezwalająca na ruch TCP może nie być włączona.

  Rozwiązanie
  Należy włączyć regułę zapory „Pulpit zdalny — RemoteFX (ruch przychodzący TCP)” w Zaporze systemu Windows z zabezpieczeniami zaawansowanymi.
 • Niska wydajność, gdy w sieci jest wdrożony protokół IPsec.


  Problem
  Jeśli w sieci jest wdrożony protokół IPsec, podczas łączenia się z komputerem za pomocą protokołu RDP 8.0 wydajność może być niska.

  Rozwiązanie
  Należy zainstalować na serwerze poprawkę 2570170 .
 • Po nawiązaniu połączenia zdalnego z komputerem nie można korzystać z funkcji wielodotyku ani gestów.

  Problem
  Ten problem występuje podczas korzystania z klienta Podłączania pulpitu zdalnego 8.0 na komputerze z systemem Windows 7 z dodatkiem SP1.

  Rozwiązanie
  Funkcja wielodotyku programu RemoteFX jest obsługiwana wyłącznie wtedy, gdy na obu komputerach (kliencie i serwerze) jest system Windows 8 lub Windows Server 2012.
 • Podczas łączenia z komputerami za pomocą usługi Remote Web Access w domenach systemów Small Business Server 2011 i Windows Server 2012 Essentials użytkownik jest wielokrotnie monitowany o uwierzytelnienie.

  Problem
  Podczas próby połączenia się z komputerem w domenie systemu Windows Server 2012 Essentials, Windows Small Business Server 2011 Standard lub Windows Small Business Server 2011 Essentials za pomocą usługi Remote Web Access albo bramy usług pulpitu zdalnego użytkownik jest wielokrotnie monitowany o uwierzytelnienie.

  Rozwiązanie
  Aby obejść ten problem, zobacz Informacje o tym, jak obejść problem z wieloma monitami o uwierzytelnienie po zastosowaniu aktualizacji 2574819 i 2592687.
Aby uzyskać więcej informacji o aktualizacji protokołu RDP 8.0 w systemach Windows 7 z dodatkiem SP1 i Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1, zobacz Aktualizacja protokołu Remote Desktop Protocol 8.0 w systemie Windows 7 z dodatkiem SP1: zapewnianie doskonałej obsługi użytkowników sieci WAN na potrzeby pulpitów wirtualnych systemu Windows 7 z dodatkiem SP1.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2592687 — ostatni przegląd: 25.03.2014 — zmiana: 1

Opinia