OFF2000: Jak używać pliku dziennika do rozwiązywania problemów z aktualizacją SR-1

Streszczenie

Jeśli wystąpi problem z instalacją aktualizacji Microsoft Office 2000 Service Release 1 (SR-1), komunikat o błędzie może się pojawić lub nie. W obu przypadkach użycie pliku dziennika może pomóc w rozwiązaniu problemu.


W tym artykule omówiono kilka technik interpretowania informacji zawartych w plikach dziennika aktualizacji SR-1. Poszczególne tematy są omawiane w kolejności, w jakiej należy korzystać z tych technik. W tym artykule nie omówiono wszystkich sytuacji, jakie mogą wystąpić, ale podano kilka przykładów, w których problem z aktualizacją może zostać rozwiązany przez zinterpretowanie pliku dziennika.

Więcej informacji

Domyślne pliki dziennika

Domyślnie Instalator pakietu Office tworzy podczas instalacji dwa pliki dziennika, jeden dla programu Setup.exe (Instalatora) i jeden dla Instalatora Windows (Msiexec.exe). Te pliki dziennika są tworzone w folderze \Temp\SR1Patch i mają nazwy podobne do następujących:

Plik dziennika dla: Nazwa pliku dziennika:
---------------------------------------------------------------

Setup.exe Office 2000 SR-1 Setup(####).txt
Instalator Windows Office 2000 SR-1 Setup(####)_MsiExec.txt
Znaki #### w nazwach plików dziennika są numerami zaczynającymi się od wartości 0001. Przy każdym uruchomieniu aktualizacji są one zwiększane o 1. Dlatego plik dziennika z największym numerem jest plikiem utworzonym podczas ostatniego uruchomienia aktualizacji.


Jeśli chcesz dostosować sposób, w jaki aktualizacja SR-1 tworzy pliki dziennika, użyj jednego lub kilku przełączników wiersza polecenia, które są dostępne dla pliku Setup.exe aktualizacji.


Przełączniki wiersza polecenia

Aktualizację SR-1 możesz uruchomić z wiersza polecenia, jeśli chcesz sterować takimi funkcjami, jak tryb wykrywania lub generacja plików dziennika. W następującej tabeli wymieniono opcje wiersza polecenia dotyczące rejestrowania, które są obsługiwane przez Instalatora aktualizacji SR-1.Przełącznik Opis
------------------------------------------------------------------------

/L1 Poziom rejestrowania 1. Dodaje do pliku dziennika szczegóły
dotyczące każdego kroku instalacji aktualizacji SR-1. Ta opcja
nie włącza rejestrowania Instalatora Windows.

Domyślnie w folderze \Temp\SR1Patch tworzony jest plik dziennika
Instalatora o nazwie:

Office 2000 SR-1 Setup(####).txt

/L2 Poziom rejestrowania 2. Jest to domyślne ustawienie rejestrowania
dla aktualizacji SR-1. Dodaje te same szczegóły, co przełącznik /L1.
Ponadto dodaje szczegóły dotyczące procesu przeprowadzanego
przez Instalatora Windows.

Domyślnie w folderze \Temp\SR1Patch tworzone są pliki dziennika
o nazwach:

Office 2000 SR-1 Setup(####).txt
Office 2000 SR-1 Setup(####)_MsiExec.txt

/V Pełne rejestrowanie. Obejmuje wpis dziennika dla każdej funkcji
i składnika instalowanego przez pakiet instalacyjny. Przełącznik
pełnego rejestrowania musi być używany w połączeniu
z poziomem rejestrowania 1 lub poziomem rejestrowania 2.

{nazwa pliku dziennika} Nazwa pliku dziennika, którą można
określić w połączeniu z przełącznikiem /L1 lub /L2. Jeśli
w nazwie określanej w czasie wykonania występują spacje,
trzeba ją ująć w cudzysłów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

255260 OFF2000: Setup Command-Line Switches for Office 2000 SR-1 Update

Szczegółowe informacje o przełącznikach

Jak wspomniano w sekcji Przełączniki wiersza polecenia, z programem Setup.exe można użyć kilku przełączników dotyczących rejestrowania:


/L1:
Tworzy plik dziennika tylko dla programu Setup.exe (domyślnie w folderze \Temp\SR1Patch). Na przykład następujący wiersz polecenia:
f:\setup.exe /L1 c:\logfiles\setuplog.txt
tworzy plik dziennika Instalatora o nazwie „setuplog.txt” w folderze c:\logfiles. Ponieważ użyty został przełącznik /L1, plik dziennika dla Instalatora Windows nie jest tworzony.


/L2:
Tworzy pliki dziennika zarówno dla programu Setup.exe, jak i Instalatora Windows (domyślnie w folderze \Temp\SR1Patch). Jeśli użyjesz następującego wiersza polecenia:
f:\setup.exe /L2
w folderze \Temp\SR1Patch utworzone zostaną obydwa domyślne pliki dziennika.


/V:
Włącza pełne rejestrowanie i może być używany z przełącznikiem /L1 lub /L2. Nie można użyć samego przełącznika /V. Jeśli użyjesz następującego wiersza polecenia:
f:\setup.exe /V
w folderze \Temp\SR1Patch utworzone zostaną obydwa domyślne pliki dziennika, ale plik dziennika Instalatora Windows będzie pełnym plikiem dziennika.


"nazwa pliku dziennika":
Możesz określić własny plik dziennika, który ma być użyty z przełącznikiem /L1 lub /L2. Jeśli ścieżka lub nazwa pliku dziennika zawiera spacje, ścieżkę i nazwę pliku dziennika trzeba ująć w cudzysłów.


Jeśli użyjesz następującego wiersza polecenia:
f:\setup.exe /L2 c:\Logfiles\Sr1log.txt
w folderze c:\Logfiles utworzone zostaną dwa następujące pliki dziennika:
Sr1log.txt

Sr1log_MsiExec.txt
Pierwszy z nich, Sr1log.txt, jest plikiem dziennika dla programu Setup.exe, a drugi, Sr1log_MsiExec.txt, dla Instalatora Windows.


UWAGA: Jeśli z niestandardową nazwą pliku dziennika używasz przełącznika /V, przełącznik /V musisz umieścić po nazwie pliku. Na przykład następująca składnia wiersza polecenia jest poprawna:
f:\setup.exe /L2 c:\logfiles\setuplog.txt /V

Jak utworzyć pliki dziennika

Jeśli chcesz zastosować dostosowane opcje rejestrowania dla aktualizacji SR-1, wykonaj jedną z następujących czynności:

Jeśli aktualizację SR-1 zastosowano niepomyślnie

Jeśli na komputerze uruchomiono aktualizację SR-1 i aktualizacja nie powiodła się, w folderze \Temp\SR1Patch powinno znajdować się wiele pobranych plików. W takim wypadku wykonaj następujące kroki, aby zaimplementować dostosowane opcje rejestrowania:
 1. W menu
  Startkliknij polecenie
  Uruchom.
 2. W polu
  Otwórzwpisz dostosowany wiersz polecenia. Jeśli na przykład chcesz włączyć pełne rejestrowanie dla aktualizacji SR-1, wpisz następujące polecenie:
  C:\Windows\Temp\SR1patch\Setup.exe /L2 /V
Ten przykład tworzy plik dziennika Instalatora i pełny plik dziennika Instalatora Windows w folderze \Temp\SR1Patch. Nazwy tych dwóch plików dziennika są takie same, jak nazwy domyślne podane wcześniej w tym artykule.

Jeśli nie uruchomiono aktualizacji SR-1

Jeśli nie uruchomiono aktualizacji SR-1 lub jeśli uruchomiono ją wcześniej, ale programu Setup.exe nie ma w folderze \Temp\SR1Patch, wykonaj następujące kroki:
 1. Pobierz plik O2ksr1a.exe z witryny OfficeUpdate na dysk twardy. Tę wersję aktualizacji SR-1 możesz pobrać z następującej witryny firmy Microsoft w sieci Web:


  http://download.microsoft.com/download/office2000pro/SP/SR-1a/WIN98/EN-US/o2ksr1a.exe
 2. Wykonaj wiersz polecenia podobny do następującego, aby ręcznie wyodrębnić pliki z pakietu IExpress:
  C:\O2ksr1a.exe /c /t:c:\SR1files
  To polecenie wyodrębnia pliki Setup.exe, Source.ini i O9sr1.hlp do folderu c:\SR1files.
 3. Wykonaj wiersz polecenia podobny do następującego:
  C:\SR1files\setup.exe /L2 /V
  Ten przykład tworzy plik dziennika Instalatora i pełny plik dziennika Instalatora Windows w folderze \Temp\SR1Patch.

Jak rozwiązywać problemy przy użyciu plików dziennika

Podobnie jak w przypadku instalacji pakietu Office 2000, pełny plik dziennika jest zawsze najbardziej odpowiedni do rozwiązywania problemów. Jednak wiele problemów można rozwiązać, nie używając pełnego pliku dziennika.


Jak interpretować dziennik dla programu Setup.exe

Plik dziennika Instalatora [Office 2000 SR-1 Setup(0001).txt] to najlepsze miejsce do rozpoczęcia procedury rozwiązywania problemów. Zawiera on następujące informacje:
 • Aktualizowana kompilacja pakietu Office


  Wersja kompilacji jest wymieniona w wierszu podobnym do następującego:
  Microsoft Office 2000 Premium (9.0.2720), {00000409-78E1-11D2-B60F- 006097C998E7}
  W tym przykładzie aktualizowaną kompilacją pakietu Office jest 2720. Jest to oryginalna wersja, która była rozpowszechniana w 1999 roku. Jeśli numer kompilacji jest mniejszy niż 2720, prawdopodobnie masz zainstalowaną wersję Beta pakietu Office 2000.
 • Wersja aktualnie zainstalowanego pakietu Office


  Następujący tekst z pliku dziennika Instalatora informuje, że zainstalowane były wersje Office Premium i CD2:

  Wykryto następujące produkty do poprawy:
  Microsoft Office 2000 Premium (9.0.2720), {00000409-78E1-11D2-B60F-
  006097C998E7}
  Produkt nadaje się do poprawy.
  {00010409-78E1-11D2-B60F-006097C998E7}
  Produkt nie jest zainstalowany.
  {00020409-78E1-11D2-B60F-006097C998E7}
  Produkt nie jest zainstalowany.
  {00160409-78E1-11D2-B60F-006097C998E7}
  Produkt nie jest zainstalowany.
  {00170409-78E1-11D2-B60F-006097C998E7}
  Produkt nie jest zainstalowany.
  {00180409-78E1-11D2-B60F-006097C998E7}
  Produkt nie jest zainstalowany.
  Microsoft Office 2000 dysk 2 (9.0.2720), {00040409-78E1-11D2-B60F-
  006097C998E7}
  Produkt nadaje się do poprawy.
  UWAGA: Powyższy tekst pliku dziennika jest skróconą wersją rzeczywistego pliku dziennika. Niektóre wiersze usunięto jako nieistotne dla tego artykułu.
 • Zainstalowana wersja programu Internet Explorer


  Ponieważ aktualizacja SR-1 może zainstalować program Microsoft Internet Explorer 5.01, trzeba wiedzieć, która wersja programu Internet Explorer jest już na komputerze. Jeśli zainstalowana jest starsza wersja programu Internet Explorer, może pojawić się tekst podobny do następującego:
  Wersja programu IE zainstalowana na komputerze: 4.72.3110.0 Program IE trzeba uaktualnić do wersji 5.0.2919.6307
  Jeśli jest już zainstalowany program Internet Explorer 5.01, może pojawić się tekst podobny do następującego:
  Wersja programu IE zainstalowana na komputerze: 5.0.2920.0 Program IE został już zaktualizowany do poziomu Office 2000 SR-1 lub wyższego
  Tę wersję programu Internet Explorer 5 z pewnością zobaczysz na komputerze z systemem Windows 2000.
 • Lokalizacja pobierania plików .msp


  Ponieważ obecnie istnieją dwa sposoby zainstalowania aktualizacji SR-1, przydatna może być informacja, czy zainstalowano ją z witryny OfficeUpdate, czy pobrano plik O2ksr1dl.exe z witryny zestawu Office Resource Kit (ORK) i uruchomiono go z dysku twardego. Jeśli aktualizację zainstalowano z witryny OfficeUpdate, plik dziennika Instalatora powinien zawierać następujące informacje:
  Rozpoczęcie pobierania pliku http://download.microsoft.com/download/office2000prem/Update/3821/WIN98/EN-US/data1.msp. Pobieranie zakończone
  Jeśli nie widzisz tego w pliku dziennika Instalatora, być może wystąpiły problemy podczas pobierania. W takim wypadku możesz spróbować pobrać go ponownie z witryny OfficeUpdate lub możesz spróbować pobrać plik O2ksr1dl.exe z witryny Office Resource Kit.


  UWAGA: Plik O2ksr1dl.exe możesz pobrać z następującej witryny firmy Microsoft w sieci Web:


  http://www.microsoft.com/office/ork/2000/appndx/toolbox.htm#o2sr1au

Rejestrowanie pomyślnej aktualizacji

Jedną z najważniejszych części plików dziennika Instalatora jest wiersz zaczynający się od komunikatu „Poprawka została zastosowana”. Jeśli cały proces aktualizacji kończy się pomyślnie, ten wiersz pliku dziennika Instalatora wygląda następująco:
Poprawka została zastosowana (0).
Po nim następują wiersze:
Wyszukiwanie zainstalowanych produktów. Wszystkie poprawki zostały zainstalowane pomyślnie. Instalacja Microsoft Office 2000 SR-1 zakończona pomyślnie.
Plik dziennika Instalatora może również zawierać następujące informacje:
Poprawka została zastosowana (1604).
Po tym wierszu następuje około 20 innych wierszy dziennika, a na koniec wiersze:
Wszystkie poprawki zostały zainstalowane pomyślnie. Instalacja Microsoft Office 2000 SR-1 zakończona pomyślnie.
Wartość 1604 w pierwszym wierszu odpowiada komunikatowi o błędzie, który opisano w następującym artykule z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

229683 OFF2000: Listing of Errors Installing the Windows Installer
W tym wypadku błąd 1604 wskazuje również na pomyślne zakończenie aktualizacji i może być zignorowany, ponieważ oznacza on, że proces został wstrzymany, zazwyczaj w celu ponownego uruchomienia systemu. Aby przekonać się, czy ten komunikat o błędzie został wygenerowany przez żądanie ponownego uruchomienia systemu, wyszukaj w pliku dziennika Instalatora Windows wyrazu „forcereboot”. Ten plik dziennika powinien zawierać następujące wiersze:
Akcja 17:02:24: ForceReboot Zakończenie akcji 17:02:24: ForceReboot. Wartość zwrócona 4.
Wartość zwrócona 4 wskazuje, że Instalator Windows ustawił się w kolejce, aby kontynuować działanie po ponownym uruchomieniu komputera.

Rejestrowanie błędów w pliku dziennika Instalatora

Ważne jest, aby wiedzieć, jak w pliku dziennika zarejestrowana jest niepomyślna instalacja. Jeśli jakikolwiek etap aktualizacji zakończy się niepomyślnie, w wierszu „Poprawka została zastosowana” pojawiają się różne numery błędów. Na przykład:
Poprawka została zastosowana (1603).
W tym przykładzie błąd 1603 oznacza:
ERROR_INSTALL_FAILURE 1603 Błąd krytyczny podczas instalacji.
Numerem błędu, który zazwyczaj pojawia się w tym wierszu jest 1603. Pojawia się on za każdym razem, gdy proces aktualizacji kończy się niepomyślnie. Ponieważ błąd 1603 jest ogólnym błędem niepowodzenia aktualizacji, trzeba otworzyć odpowiedni plik dziennika Instalatora Windows, aby uzyskać dokładny opis błędu, a następnie na jego podstawie rozwiązać problem. Aby uzyskać więcej informacji, jak interpretować pliki dziennika Instalatora Windows, zobacz następną sekcję, „Rejestrowanie Instalatora Windows”.


W wierszu „Poprawka została zastosowana” pliku dziennika Instalatora mogą pojawiać się numery błędów inne niż 1603. Jeśli pojawi się inny numer błędu (na przykład 1619), zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Knowledge Base, aby uzyskać informacje dotyczące danego komunikatu o błędzie Instalatora Windows:
229683 OFF2000: Listing of Errors Installing the Windows Installer
Należy również sprawdzić, czy w pliku dziennika Instalatora Windows nie ma innych przydatnych informacji.

Rejestrowanie Instalatora Windows

Jeśli w trakcie procesu aktualizacji SR-1 pojawi się komunikat o błędzie, należy zajrzeć do pliku dziennika Instalatora Windows, na przykład Office 2000 SR-1 Setup(0001)_MsiExec.txt. Nawet jeśli nie jest to pełny plik dziennika, pozwala on na zdiagnozowanie i rozwiązanie wielu problemów. W praktyce jednak pełny plik dziennika zawsze jest najlepszym źródłem informacji przydatnych przy rozwiązywaniu problemów z Instalatorem Windows.


Przeglądając plik dziennika Instalatora Windows, należy korzystać z technik opisanych w następującym artykule z bazy wiedzy Knowledge Base:
237957 OFF2000: How to Use an Office 2000 Setup Log File to Troubleshoot Setup Problems
Obejmuje to wyszukanie następujących elementów:
 • Numer błędu
 • Wartość zwrócona 3
  lub
  Wartość zwrócona 2
Numer błędu


Jeśli w trakcie procesu aktualizacji pojawia się komunikat o błędzie Instalatora Windows, komunikat ten prawdopodobnie zawiera numer błędu. Jeśli na przykład pojawi się błąd 2371, w niepełnym pliku dziennika możesz znaleźć następujący tekst:

Akcja 14:18:32: PatchFiles.
Błąd wewnętrzny 2371: Skontaktuj się z obsługą techniczną produktu, aby uzyskać pomoc.
Zakończenie akcji 14:33:15: InstallExecute. Wartość zwrócona 3.
W tym przykładzie niewiele informacji jest podanych przed i po numerze błędu 2371. Następujący tekst jest wyciągiem z pełnego pliku dziennika. Został on utworzony na tym samym komputerze, który wygenerował poprzednie informacje niepełnego rejestrowania:

MSI (c) (FB:DB): Executing op: PatchApply(PatchName=excel.exe,TargetName=C:\Program Files\Microsoft
Office\Office\EXCEL.EXE,PatchSize=1092915,TargetSize=7155757,PerTick=0,
IsCompressed=1,FileAttributes=5121,PatchAttributes=0)
1: C:\Program Files\Microsoft Office\Office\EXCEL.EXE 2: C:\Program Files\Microsoft Office\Office\
MSI (c) (FB:DB): Uwaga: 1: 2318 2: C:\Config.Msi\PF9212.TMP
MSI (c) (FB:DB): Uwaga: 1: 2302 2: 0
MSI (c) (FB:DB): Uwaga: 1: 2371 2: C:\Program Files\Microsoft Office\Office\EXCEL.EXE 3: -1072807676
Błąd wewnętrzny 2371: Skontaktuj się z obsługą techniczną produktu, aby uzyskać pomoc.
Zakończenie akcji 15:39:53: InstallExecute. Wartość zwrócona 3.
Jak widać, pełny plik dziennika zawiera informacje dużo bardziej przydatne do rozwiązania problemu. Ten plik dziennika informuje, że występuje problem z aktualizacją pliku Excel.exe. Przyczyny występowania tego problemu mogą być następujące:


 • Plik jest uszkodzony.
 • Plik został zaktualizowany przy użyciu poprawki QFE przed aktualizacją SR-1.
 • Istnieją niepoprawne uprawnienia do pliku.
Wartość zwrócona 3 lub Wartość zwrócona 2


W znalezieniu źródła problemu może również pomóc wartość zwrócona. Jeśli w pliku dziennika znajdziesz komunikat
Wartość zwrócona 3, jesteś bardzo blisko tekstu, który wskazuje, kiedy wystąpił problem. W każdym wypadku wiersz, który zawiera komunikat
Wartość zwrócona 3, wskazuje na niepomyślną akcję. W dwóch wcześniejszych przykładach plików dziennika możesz zobaczyć, jak komunikat ten pojawia się w pliku dziennika.


W pliku dziennika możesz również spróbować znaleźć komunikat „Wartość zwrócona 2”. Wskazuje on, że aktualizacja została przedwcześnie anulowana. Następujący tekst jest wyciągiem z pełnego pliku dziennika, który wskazuje, że Instalator Windows wyświetlił monit o dysk CD z aktualizacją SR-1:

Włóż dysk: Microsoft Office 2000 SR-1 Premium
Włóż dysk: Microsoft Office 2000 SR-1 Premium
Czy na pewno chcesz anulować?
Włóż dysk: Microsoft Office 2000 SR-1 Premium
Czy na pewno chcesz anulować?
Zakończenie akcji 18:03:38: InstallExecute. Wartość zwrócona 2.
Ponieważ obecnie nie istnieje dysk CD z aktualizacją SR-1, ten tekst jest dobrym wskaźnikiem problemu. W tym wypadku wykonanie w bazie danych Microsoft Knowledge Base kwerendy
SR-1 and monit and off2000 and "Włóż dysk"prowadzi do wyświetlenia następującego artykułu:
258526 OFF2000: Komunikat o błędzie: Włóż dysk: Microsoft Office 2000 SR-1...

Jak utworzyć plik dziennika, gdy aktualizowana jest instalacja administracyjna pakietu Office 2000 do wersji SR-1/SR-1a

Plik dziennika można również utworzyć podczas aktualizowania instalacji administracyjnej pakietu Office 2000 do wersji SR-1/SR-1a. Aby utworzyć pełny plik dziennika podczas aktualizowania instalacji administracyjnej pakietu Office 2000 do pakietu Office 2000 SR-1/SR-1a, użyj wiersza polecenia podobnego do następującego:
msiexec /a
Ścieżka administracyjna\Data1.msi /p
Ścieżka źródłowa\data1.msp shortfilenames=1 /L*V C:\verboselog.txt
gdzie
Ścieżka administracyjnajest ścieżką do punktu instalacji administracyjnej pakietu Office 2000, a
Ścieżka źródłowajest ścieżką do pliku Data1.msp. Ścieżka do pliku Data1.msp zmienia się zgodnie z następującą tabelą.

Źródło aktualizacji SR-1/SR-1a Ścieżka do pliku Data1.msp
------------------------------------------------------------

Pobrany plik Data1.exe C:\Sr1admin
Dysk CD z aktualizacją SR-1/SR-1a <Stacja CD-ROM>\Admin
UWAGA: Parametr <Stacja CD-ROM> w tej tabeli jest literą dysku stacji CD-ROM.


Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące aktualizowania instalacji administracyjnej do wersji Office 2000 SR-1/SR-1a, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

257983 OFF2000: Jak uzyskać i zastosować aktualizację SR-1/SR-1a dla instalacji administracyjnych

Dodatkowe informacje dotyczące rozwiązywania problemów

Jeśli nie możesz zidentyfikować problemu na podstawie plików dziennika Instalatora lub Instalatora Windows i nadal masz problemy z uruchomieniem aktualizacji SR-1, spróbuj wykonać następujące procedury:

Ponowna instalacja pakietu Office

 1. W menu
  Startwskaż polecenie
  Ustawienia, a następnie kliknij polecenie
  Panel sterowania.
 2. Kliknij dwukrotnie ikonę
  Dodaj/Usuń programy.
 3. Kliknij dwukrotnie ikonę pakietu Office 2000, który chcesz zaktualizować.
 4. W oknie dialogowym
  Microsoft Office 2000 – tryb konserwacjikliknij opcję
  Napraw pakiet Office.
 5. W oknie dialogowym
  Microsoft Office 2000 – ponowne instalowanie/naprawakliknij opcję
  Ponownie zainstaluj pakiet Office, a następnie kliknij przycisk
  Zakończ.
 6. Po zakończeniu procesu naprawy uruchom ponownie aktualizację SR-1.

Zaktualizowanie Instalatora Windows do wersji 1.1

Następujące kroki należy wykonać tylko w wypadku, gdy używany jest system Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 lub Microsoft Windows NT 4.0. Instalator Windows w wersji 1.1 jest instalowany wraz z systemem Microsoft Windows 2000.
 1. W Eksploratorze Windows przejdź do folderu C:\Windows\Temp\SR1Patch.
 2. Kliknij dwukrotnie plik
  Msiinstx.exew tym folderze.
 3. Kliknij przycisk
  Takw odpowiedzi na komunikat, że Instalator Windows musi ponownie uruchomić system.
 4. Po ponownym uruchomieniu komputera i zaktualizowaniu Instalatora Windows ponownie uruchom aktualizację Office 2000 SR-1.
UWAGA: Jeśli nie widzisz pliku
Msiinstx.exew folderze C:\Windows\Temp\SR1Patch, wykonaj następujące kroki, aby zaktualizować Instalatora Windows:
 1. Jeśli używasz systemu Windows 95 lub Windows 98, kliknij następujące łącze:
  Jeśli używasz systemu Windows NT 4.0, kliknij następujące łącze:
 2. W oknie dialogowym
  Pobieranie plikukliknij opcję
  Zapisz ten program na dysku, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. Zapisz plik na pulpicie.
 4. Po zakończeniu pobierania kliknij dwukrotnie pobrany plik.
 5. Jeśli pojawi się monit o ponowne uruchomienie komputera, kliknij przycisk
  Tak.
 6. Po zaktualizowaniu Instalatora Windows ponownie uruchom aktualizację Office 2000 SR-1.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 259420 — ostatni przegląd: 13.08.2004 — zmiana: 1

Opinia