Program Internet Explorer nie zapisuje plików graficznych we właściwym formacie, jeśli adres URL zawiera część Nazwa_użytkownika:Hasło

Symptomy

Podczas korzystania z polecenia Zapisz obraz jako w odniesieniu do pliku graficznego w programie Internet Explorer może być dostępna tylko opcja zapisania pliku w formacie BMP, nawet jeśli plik jest w innym formacie (na przykład GIF lub JPEG). Nazwa pliku może być również wyświetlana jako „Bez tytułu”.

Przyczyna

Występowanie tego problemu może być spowodowane kilkoma przyczynami.

  1. Ten problem może występować, jeśli pamięć podręczna tymczasowych stron internetowych jest zapełniona.
  2. Ten problem może występować, jeśli została zaznaczona opcja „Nie zapisuj zaszyfrowanych stron na dysku” na karcie Zaawansowane w oknie Opcje wyświetlanym po wybraniu menu Narzędzia i kliknięciu polecenia Opcje, a strona jest ładowana przy użyciu bezpiecznego połączenia (protokół https).
  3. Ten problem może występować, jeśli połączenie z witryną sieci Web nawiązano przy użyciu adresu zawierającego część <nazwa_użytkownika:hasło>. Na przykład jeśli dostęp do serwera jest uzyskiwany przy użyciu adresu http://<nazwa_użytkownika:hasło@witryna>/default.htm zamiast adresu http://<witryna>/default.htm.
  4. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących dodatkowych przyczyn tego problemu, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
250747 Right-Clicking, Selecting 'Save Picture As' Does Not Save Image with Correct Extension

Obejście problemu

W celu obejścia tego problemu można zastosować dowolną z trzech metod.

Obejście problemu dla przyczyny 1

Rozwiązanie polega na usunięciu tymczasowych plików internetowych przez wybranie menu Narzędzia, kliknięcie polecenia Opcje, kliknięcie karty Ogólne, a następnie kliknięcie przycisku Usuń pliki.UWAGA: Aby zlokalizować folder tymczasowych plików internetowych, kliknij polecenie Opcje w menu Narzędzia, kliknij kartę Ogólne, a następnie kliknij przycisk Ustawienia. Bieżąca lokalizacja jest wskazana w oknie dialogowym Ustawienia.

Obejście problemu dla przyczyny 2

Rozwiązanie polega na usunięciu zaznaczenia pola wyboru „Nie zapisuj zaszyfrowanych stron na dysku” na karcie Zaawansowane w oknie Opcje wyświetlanym po wybraniu menu Narzędzia i kliknięciu polecenia Opcje. Następnie należy wybrać menu Widok i kliknąć polecenie Odśwież, aby ponownie załadować stronę.

Obejście problemu dla przyczyny 3

Metoda 1

  1. Otwórz katalog tymczasowych plików internetowych i zlokalizuj obraz, który próbujesz zapisać.
  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy obraz i kliknij polecenie Otwórz.
  3. Po załadowaniu obrazu do programu Internet Explorer kliknij obraz prawym przyciskiem myszy i kliknij polecenie Zapisz obraz jako. Nazwa i typ pliku powinny być poprawne.

Metoda 2

  1. Wpisz bezpośrednią ścieżkę obrazu, który chcesz zapisać.
  2. Po załadowaniu obrazu do programu Internet Explorer kliknij obraz prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Zapisz obraz jako. Nazwa i typ pliku powinny być poprawne.

Metoda 3

Możesz również zapisać plik w formacie .bmp, a następnie użyć edytora graficznego w celu przekonwertowania pliku do żądanego formatu.

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji "Informacje zawarte w tym artykule dotyczą".
Właściwości

Identyfikator artykułu: 260650 — ostatni przegląd: 12.02.2008 — zmiana: 1

Opinia