Przełączniki wiersza polecenia pakietów aktualizacji oprogramowania systemu Windows

Streszczenie

W niektórych aktualizacjach oprogramowania firmy Microsoft jako program instalacyjny wykorzystywany jest plik Hotfix.exe lub Update.exe. Te programy instalacyjne sprawdzają wersję dodatku Service Pack dla systemu Windows oraz język systemu operacyjnego, instalują i rejestrują aktualizacje oprogramowania na komputerze oraz wykonują kopie zapasowe plików umożliwiające usunięcie aktualizacji oprogramowania.

Aktualizacje oprogramowania wykorzystujące jeden z tych programów instalacyjnych obsługują pewne przełączniki wiersza polecenia, za pomocą których administratorzy mogą rozmieszczać aktualizacje.

W przypadku pakietów aktualizacji wydanych po lipcu 2004 w celu sprawdzenia, czy jako program instalacyjny wykorzystywany jest plik Hotfix.exe lub Update.exe, należy zobaczyć, jaka jest wartość mechanizmu instalatora na karcie Wersja w oknie dialogowym Właściwości dla pakietu aktualizacji oprogramowania. W przypadku pakietów wydanych przed lipcem 2004 należy wyodrębnić zawartość pakietu w celu sprawdzenia, który instalator został użyty.

WPROWADZENIE

Pakiety aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft występują w postaci samowyodrębniających się plików o kilku różnych formatach, które umożliwiają automatyczne uruchomienie programu instalacyjnego znajdującego się wewnątrz pakietu. W tym artykule opisano przełączniki wiersza polecenia, których można używać z pakietami aktualizacji oprogramowania wykorzystującymi plik Hotfix.exe lub Update.exe jako program instalacyjny. Są one w tym artykule określane jako „pakiety aktualizacji oprogramowania systemu Windows”.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

824684 Description of the standard terminology that is used to describe Microsoft software updates

Więcej informacji

Aby określić, czy w danym pakiecie aktualizacji oprogramowania jako program instalacyjny wykorzystywany jest plik Update.exe i jaka jest jego wersja, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij pakiet prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 2. Na karcie Wersja w obszarze Pozostałe informacje o wersji kliknij pozycję Mechanizm instalatora. W polu Wartość powinna pojawić się nazwa Update.exe.
 3. Aby określić wersję, kliknij pozycję Wersja instalatora. Wersja instalatora użyta w pakiecie zostanie wyświetlona w polu Wartość.
W przypadku pakietów wydanych przed lipcem 2004 lub pakietów, dla których w polu Opis na karcie Ogólne figuruje wartość Samowyodrębniający się plik CAB, w celu określenia, czy wykorzystywany jest plik Update.exe lub Hotfix.exe i jaka jest jego wersja, wykonaj następujące kroki:
 1. Wyodrębnij pakiet aktualizacji oprogramowania do unikatowego folderu tymczasowego. Aby wyodrębnić na przykład pliki dla pakietu aktualizacji o nazwie Numer_artykułu_KB.exe do folderu o nazwie wyodrębniony_pakiet na dysku C, wpisz następujące polecenie w wierszu polecenia:
  numer_artykułu_KB /X:C:\wyodrębniony_pakiet
 2. Otwórz folder tymczasowy zawierający wyodrębnione pliki dla pakietu aktualizacji oprogramowania. Na przykład otwórz folder C:\wyodrębniony_pakiet.
 3. Zlokalizuj plik Update.exe lub Hotfix.exe w tymczasowym folderze lub podfolderze.
 4. Aby określić wersję pliku Update.exe lub Hotfix.exe, kliknij prawym przyciskiem myszy ten plik, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 5. Kliknij kartę Wersja, a następnie zanotuj wartość podaną w wierszu Wersja pliku.

Uwaga: Tekst Samowyodrębniający się plik cab Win32 w polu opisu pakietu oznacza, że jest to pakiet IExpress. Aby uzyskać dodatkowe informacje o pakietach IExpress, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia artykułu o pakietach IExpress z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

197147 Przełączniki wiersza polecenia dla pakietów aktualizacji oprogramowania IExpressJeśli rozszerzenie nazwy pliku pakietu to msi lub msp, programem instalacyjnym pakietu aktualizacji oprogramowania jest Instalator Windows. Aby uzyskać dodatkowe informacje o opcjach wiersza polecenia, które oferuje Instalator Windows, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Aktualizacje oprogramowania dla systemu Windows NT 4.0 oraz aktualizacje zawarte w dodatku Service Pack 3 dla systemu Windows 2000 lub starsze używają programu Hotfix.exe jako programu instalacyjnego.
Programem instalacyjnym dla aktualizacji oprogramowania, które znajdują się w dodatku Service Pack 4 dla systemu Windows 2000 i nowszych oraz w systemach Windows XP i Windows Server 2003, jest Update.exe.


Uwaga Niektóre pakiety aktualizacji oprogramowania przeznaczone dla wersji systemu Windows, które wymieniono w sekcji „Dotyczy”, korzystają z pakietów IExpress lub Instalatora Windows. Te pakiety nie korzystają z programu instalacyjnego Hotfix.exe lub Update.exe.

Omówienie procesu instalacji

Po uruchomieniu pakietu aktualizacji oprogramowania systemu Windows bez użycia przełączników wiersza polecenia automatycznie zostanie uruchomiony program instalacyjny Hotfix.exe lub Update.exe umożliwiający zainstalowanie aktualizacji oprogramowania. Program instalacyjny wykonuje następujące czynności:
 • Program instalacyjny (Hotfix.exe lub Update.exe) sprawdza, która wersja dodatku Service Pack jest aktualnie używana. Jeśli używana wersja dodatku Service Pack jest starsza niż wersja aktualizacji oprogramowania, ale nie jest starsza niż wersja minimalna określona dla aktualizacji oprogramowania, a ponadto zgadza się język, program instalacyjny automatycznie instaluje aktualizację oprogramowania. Jeśli wersja zainstalowanego dodatku Service Pack jest nowsza niż wersja aktualizacji oprogramowania, instalacja nie będzie kontynuowana.
 • Jeśli język aktualizacji oprogramowania jest niezgodny z językiem zainstalowanego systemu operacyjnego, instalacja nie będzie kontynuowana.
 • Jeśli nie ma konfliktu wersji, program Hotfix.exe lub Update.exe instaluje aktualizację oprogramowania.
 • Program instalacyjny rejestruje aktualizację oprogramowania pod jednym z następujących kluczy rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE \Software\Microsoft\Updates\<operating system>\<service pack level>\KB<nnnnnn>
  HKEY_LOCAL_MACHINE \Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Hotfix\Q<nnnnnn>
  HKEY_LOCAL_MACHINE \Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Hotfix\KB<nnnnnn>
 • Informacje umożliwiające usunięcie aktualizacji oprogramowania są przechowywane w ukrytym folderze o nazwie $NtUninstallQnnnnnn$ lub $NtUninstallKBnnnnnn$ w folderze %Systemroot%.

Przełączniki wiersza polecenia programu Update.exe

W poniższych tabelach wymieniono przełączniki wiersza polecenia obsługiwane przez poszczególne wersje programu Update.exe.

Przełącznik standardowyOpis przełącznikaWersje programu Update.exe, które obsługują ten przełącznik
/helpWyświetlenie pomocy wiersza polecenia.Przełącznik /help jest obsługiwany przez wersję 5.3.24.3 i nowsze. W celu zapewnienia zgodności ze starszymi wersjami może zostać użyty przełącznik /?.
/passiveNienadzorowany tryb instalacji. Nie jest wymagana żadna interakcja z użytkownikiem, ale wyświetlany jest stan instalacji. Jeśli po zakończeniu instalacji wymagane jest ponowne uruchomienie, zostanie wyświetlone okno dialogowe zawierające licznik czasu i ostrzeżenie, że komputer zostanie uruchomiony ponownie za 30 sekund.Przełącznik /passive jest obsługiwany przez wersję 5.3.24.3 i nowsze. W celu zapewnienia zgodności ze starszymi wersjami może zostać użyty przełącznik /u.
/quietTryb cichy — tak samo jak w trybie nienadzorowanym, ale nie są wyświetlane komunikaty o stanie i komunikaty o błędzie.Przełącznik /quiet jest obsługiwany przez wersję 5.3.24.3 i nowsze. W celu zapewnienia zgodności ze starszymi wersjami może zostać użyty przełącznik /q.
/norestartRezygnacja z ponownego uruchomienia komputera po zakończeniu instalacji.Przełącznik /norestart jest obsługiwany przez wersję 5.3.24.3 i nowsze. W celu zapewnienia zgodności ze starszymi wersjami może zostać użyty przełącznik /z.
/warnrestartWyświetlane jest okno dialogowe z licznikiem czasu ostrzegające użytkownika, że komputer zostanie uruchomiony ponownie za x sekund. (domyślnie czas ten wynosi 30 sekund). Przeznaczony do użycia z przełącznikami /quiet i /passive.Przełącznik /warnrestart jest obsługiwany przez wersję 6.1.22.0 i nowsze.
/forcerestartPonowne uruchomienie komputera po instalacji i wymuszenie zamknięcia innych aplikacji bez wcześniejszego zapisywania otwartych plików.Przełącznik /forcerestart jest obsługiwany przez wersję 5.3.24.3 i nowsze.
/promptrestartW razie potrzeby wyświetlane jest okno dialogowe monitujące użytkownika o ponowne uruchomienie. Przeznaczony do użycia z przełącznikiem /quiet.Przełącznik /promptrestart jest obsługiwany przez wersję 6.1.22.0 i nowsze.
/forceappscloseWymuszenie zamknięcia innych programów podczas wyłączania komputera.Przełącznik /forceappsclose jest obsługiwany przez wersję 5.4.15.0 i nowsze. W celu zapewnienia zgodności ze starszymi wersjami może zostać użyty przełącznik /f.
/nobackupRezygnacja z wykonywania kopii zapasowych plików przeznaczonych do odinstalowania.Przełącznik /nobackup jest obsługiwany przez wersję 6.1.22.0 i nowsze. W celu zapewnienia zgodności ze starszymi wersjami może zostać użyty przełącznik /n.
/overwriteoemZastępowanie plików OEM bez monitowania.Przełącznik /overwriteoem jest obsługiwany przez wersję 6.1.22.0 i nowsze. W celu zapewnienia zgodności ze starszymi wersjami może zostać użyty przełącznik /o.
/integrate:ścieżkaIntegracja aktualizacji oprogramowania z plikami źródłowymi instalacji systemu Windows zlokalizowanymi w podanej ścieżce. Należy zauważyć, że wartość :ścieżka odnosi się do folderu zawierającego folder i386.Przełącznik /integrate:ścieżka jest obsługiwany przez wersję 5.4.15.0 i nowsze. W celu zapewnienia zgodności ze starszymi wersjami może zostać użyty przełącznik /s.
/log:ścieżkaUmożliwia określenie lokalizacji, w której zostanie utworzony plik dziennika.Przełącznik /log jest obsługiwany przez wersję 6.1.22.0 i nowsze.
/ERWłączenie rozszerzonego raportowania błędów.Przełącznik ER jest obsługiwany przez wszystkie wersje.
/verboseWłączenie pełnego rejestrowania. Podczas instalacji zostanie utworzony plik %Windir%\CabBuild.log, w którym będą wyszczególnione pliki do skopiowania. Użycie tego przełącznika może spowodować znaczne spowolnienie procesu instalacji.Przełącznik /verbose jest obsługiwany przez wersję 5.3.24.3 i nowsze. W celu zapewnienia zgodności ze starszymi wersjami może zostać użyty przełącznik /v.
/d:ścieżkaOkreślenie katalogu kopii zapasowej instalacji dodatku Service Pack dla systemu Windows. Wartość :ścieżka wskazuje folder docelowy plików kopii zapasowej. Domyślna lokalizacja kopii zapasowych to %Systemdrive%\$ntservicepackuninstall$.
Ten przełącznik nie jest dostępny dla aktualizacji innych niż dodatki Service Pack i jest dostępny wyłącznie w wersjach Instalatora od 5.3.16.5 włącznie.
/extract[:ścieżka]Wyodrębnienie plików bez uruchamiania instalatora. W przypadku braku wartości „:ścieżka” zostanie wyświetlony monit o podanie ścieżki folderu docelowego wyodrębnianych plików. Jeśli wartość „:ścieżka” zostanie użyta, pliki zostaną wyodrębnione do podanego folderu docelowego.Przełącznik /extract jest obsługiwany przez wersję 5.3.24.3 i nowsze. W celu zapewnienia zgodności ze starszymi wersjami może zostać użyty przełącznik /x.
/hotpatch:disableWyłączenie funkcji instalowania poprawek (hot patch) i instalowanie tylko poprawek „cold patch”.Przełącznik ten jest przeznaczony wyłącznie do pakietów systemu Windows Server 2003, które obsługują funkcję instalowania poprawek (hot patch), i jest dostępny w wersjach od 6.1.22.0 włącznie. Aby uzyskać więcej informacji o funkcji instalowania poprawek (hot patch), poszukaj w sekcji „Referencje” w tym artykule łącza do dokumentu „Inside Update.exe”.


Uwagi
 • Jesteśmy w trakcie przyjmowania jednolitego zestawu przełączników wiersza polecenia umożliwiających rozmieszczanie pakietów zawierających aktualizacje oprogramowania. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base

  824687 Command-line switches for Microsoft software update packages

  W celu zapewnienia zgodności wstecznej aktualizacje oprogramowania systemu Windows, w których zaimplementowano nowe nazwy przełączników standardowych, obsługują również przełączniki instalacji stosowane w starszych wersjach programu Update.exe. Zalecamy jednak zaprzestanie korzystania ze starych przełączników, ponieważ ich obsługa może zostać wycofana w przyszłych aktualizacjach oprogramowania.
 • Wszystkie wymienione opcje przełączników są używane z ukośnikiem (/). W celu zapewnienia zgodności ze starszymi wersjami zamiast ukośnika (/) może zostać użyty łącznik (-).
 • W celu bezpiecznego usunięcia aktualizacji oprogramowania należy najpierw usunąć aktualizację, która została zainstalowana jako ostatnia. Załóżmy na przykład, że poprawka A i poprawka B zastępują ten sam plik lub klucze rejestru oraz że poprawka A została zainstalowana przed poprawką B. Aby przywrócić system do stanu sprzed instalacji poprawki A, przed odinstalowaniem poprawki A należy odinstalować poprawkę B. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących usuwania aktualizacji Update.exe, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  823836 Removing Windows software updates in the wrong order may cause the operating system to stop functioning

Przełączniki wiersza polecenia programu Hotfix.exe

Przełączniki wiersza polecenia obsługiwane przez program Hotfix.exe są wymienione w poniższej tabeli.
Przełącznik wiersza poleceniaOpis
/fWymuszenie zamknięcia innych aplikacji przed zamknięciem systemu.
/lWyświetlenie listy zainstalowanych aktualizacji oprogramowania.
/mTryb nienadzorowany.
/nRezygnacja z wykonywania kopii zapasowych plików przeznaczonych do odinstalowania.
/qTryb cichy (nie jest wymagana żadna interakcja z użytkownikiem).
/yWykonanie dezinstalacji (należy go stosować wyłącznie z przełącznikiem /m lub /q)
/zRezygnacja z ponownego uruchomienia komputera po ukończeniu instalacji.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących instalowania i usuwania aktualizacji, które wykorzystują program Hotfix.exe, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

184305 How to install and remove hotfixes with Hotfix.exe

Materiały referencyjne

Aby uzyskać więcej informacji o usuwaniu aktualizacji oprogramowania, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

934307 Opis narzędzia Autonomiczny Instalator rozszerzenia Windows Update (Wusa.exe) i plików msu w systemie Windows Vista

Właściwości

Identyfikator artykułu: 262841 — ostatni przegląd: 30.01.2014 — zmiana: 1

Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2004, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition

Opinia