Procesy domyślne w systemie Windows 2000

Streszczenie

W tym artykule opisano procesy, które są uruchamiane domyślnie w systemie Microsoft Windows 2000. Procesy te można wyświetlić w Menedżerze zadań.

Więcej informacji

Csrss.exe — tego procesu nie można zakończyć za pomocą Menedżera zadań.

 • Jest to część w trybie użytkownika podsystemu Win32 (podczas gdy Win32.sys jest częścią w trybie jądra). Csrss to skrót nazwy client/server run-time subsystem (podsystem czasu wykonania klienta/serwera); jest to podstawowy podsystem, który musi być uruchomiony przez cały czas. Proces Csrss jest odpowiedzialny za okna konsoli, za tworzenie i/lub usuwanie wątków oraz za niektóre części 16-bitowego wirtualnego środowiska MS-DOS.
Explorer.exe — ten proces można zakończyć za pomocą Menedżera zadań.
 • Jest to powłoka użytkownika, widoczna na ekranie jako dobrze znany pasek zadań, pulpit itd. Ten proces nie ma zasadniczego znaczenia dla działania systemu Windows, więc można go zatrzymać (i ponownie uruchomić) za pomocą Menedżera zadań, zazwyczaj bez negatywnych skutków ubocznych dla systemu.
Internat.exe — ten proces można zakończyć za pomocą Menedżera zadań.
 • Proces Internat.exe, uruchamiany w momencie uruchamiania komputera, ładuje różne ustawienia regionalne określone przez użytkownika. Ustawienia regionalne ładowane dla bieżącego użytkownika są pobierane z następującego klucza rejestru:

  HKEY_CURRENT_USER\Keyboard Layout\Preload
  Proces Internat.exe ładuje ikonę „EN” na pasek zadań, ułatwiając użytkownikowi przełączanie między ustawieniami regionalnymi. Ikona ta znika w momencie zatrzymania tego procesu, ale ustawienia regionalne nadal można zmienić za pomocą Panelu sterowania.

  Uwaga Ustawienia regionalne dla systemu są ładowane z następującego miejsca:
  HKEY_USERS\.DEFAULT\Keyboard Layout\Preload
  Te ustawienia regionalne są używane przez usługi systemowe uruchomione w kontekście konta System lokalny lub wtedy, gdy nie jest zalogowany żaden użytkownik (na przykład dla monitu o zalogowanie).
Lsass.exe — tego procesu nie można zakończyć za pomocą Menedżera zadań.
 • Jest to lokalny serwer uwierzytelniania zabezpieczeń i generuje on proces odpowiedzialny za uwierzytelnianie użytkowników w usłudze Winlogon. Ten proces jest wykonywany przez pakiety uwierzytelniania, takie jak domyślna biblioteka Msgina.dll. Jeśli uwierzytelnienie się powiedzie, proces Lsass generuje token dostępu użytkownika, który jest używany do uruchomienia początkowej powłoki. Inne procesy inicjowane przez użytkownika dziedziczą ten token.
Mstask.exe — tego procesu nie można zakończyć za pomocą Menedżera zadań.
 • Jest to usługa harmonogramu zadań odpowiedzialna za uruchamianie zadań w czasie wcześniej ustalonym przez użytkownika.
Smss.exe — tego procesu nie można zakończyć za pomocą Menedżera zadań.
 • Jest to podsystem menedżera sesji, który jest odpowiedzialny za uruchomienie sesji użytkownika. Proces ten, inicjowany przez wątek systemowy, jest odpowiedzialny za różne działania, w tym uruchomienie procesów Winlogon i Win32 (Csrss.exe) oraz ustawienie zmiennych systemowych. Po uruchomieniu tych procesów czeka on na zakończenie procesu Winlogon lub Csrss. Jeśli przebiegnie ono „normalnie” system zostanie zamknięty; jeśli zdarzy się to nieoczekiwanie, proces Smss.exe powoduje, że system przestaje odpowiadać (zawiesza się).
Spoolsv.exe — tego procesu nie można zakończyć za pomocą Menedżera zadań.
 • Usługa buforowania jest odpowiedzialna za zarządzanie buforowanymi zadaniami drukowania/faksowania.
Svchost.exe — tego procesu nie można zakończyć za pomocą Menedżera zadań.
 • Jest to proces ogólny, który działa jako host dla innych procesów uruchomionych z bibliotek DLL; dlatego nie należy się dziwić, jeśli ten proces występuje kilkakrotnie. Aby sprawdzić, które procesy korzystają z procesu Svchost.exe, należy użyć narzędzia Tlist.exe z dysku CD z systemem Windows 2000; składnia wiersza polecenia: tlist -s.

  Aby uzyskać więcej informacji, zobacz następujący artykuł:

  250320 Opis programu Svchost.exe w systemie Windows 2000
Services.exe — tego procesu nie można zakończyć za pomocą Menedżera zadań.
 • Jest to Menedżer sterowania usługami, który jest odpowiedzialny za uruchamianie i zatrzymywanie usług systemowych oraz komunikowanie się z nimi.
System — tego procesu nie można zakończyć za pomocą Menedżera zadań.
 • Większość wątków systemowych trybu jądra jest uruchamianych jako proces System.
Proces bezczynności systemu — tego procesu nie można zakończyć za pomocą Menedżera zadań.
 • Ten proces jest jednym wątkiem uruchomionym na każdym procesorze; jedynym jego zadaniem jest zajmowanie czasu procesora, gdy system nie przetwarza innych wątków. Można się spodziewać, że w Menedżerze zadań ten proces będzie widoczny jako zajmujący większość czasu procesora.
Taskmgr.exe — ten proces można zakończyć za pomocą Menedżera zadań.
 • Jest to sam proces Menedżera zadań.
Winlogon.exe — tego procesu nie można zakończyć za pomocą Menedżera zadań.
 • Jest to proces odpowiedzialny za zarządzanie logowaniem i wylogowywaniem użytkownika. Ponadto proces ten jest uaktywniany tylko wtedy, gdy użytkownik naciśnie klawisze CTRL+ALT+DEL — w tym momencie wyświetla okno dialogowe zabezpieczeń.
Winmgmt.exe — tego procesu nie można zakończyć za pomocą Menedżera zadań.
 • Winmgmt.exe to podstawowy składnik zarządzania klientami w systemie Windows 2000. Ten proces jest inicjowany w momencie, gdy pierwsza aplikacja kliencka łączy się lub gdy aplikacje administracyjne żądają jego usług.
Wiele z procesów, których nie można zakończyć za pomocą Menedżera zadań, można zakończyć za pomocą narzędzia kill.exe z zestawu Resource Kit. Jednak to polecenie może spowodować awarię systemu lub inne niepożądane skutki uboczne.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 263201 — ostatni przegląd: 13.06.2007 — zmiana: 1

Opinia