Dostępne jest narzędzie Metabase Explorer do modyfikowania uprawnień do metabazy w obiektach administratora programu IIS

Ważne Ten artykuł zawiera instrukcje dotyczące modyfikowania metabazy. Przed przystąpieniem do edytowania metabazy należy się upewnić, że utworzono jej kopię zapasową, którą będzie można przywrócić w przypadku pojawienia się problemów. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, należy zapoznać się z tematem Pomocy „Tworzenie kopii zapasowej konfiguracji i jej przywracanie” w programie Microsoft Management Console (MMC).

Streszczenie

Wcześniej było dostępne do pobrania narzędzie MetaAcl.vbs, za pomocą którego można było modyfikować domyślne uprawnienia ustawione w metabazie programu Internet Information Services (IIS). Narzędzie MetaAcl.vbs nie jest już dostępne. Zamiast niego należy używać narzędzia Metabase Explorer z zestawu IIS 6.0 Resource Kit.

Przekierowanie do tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base mogło nastąpić z następującego komunikatu o błędzie programu IIS:
System.Web.Hosting.HostingEnvironmentException: Nie można uzyskać dostępu do metabazy usług IIS. Konto procesu używane do uruchamiania aplikacji ASP.NET musi mieć dostęp do odczytu do metabazy usług IIS (np. IIS://nazwa_serwera/W3SVC). Aby uzyskać informacje dotyczące modyfikowania uprawnień metabazy, zobacz http://support.microsoft.com/?kbid=267904.
Ten komunikat o błędzie został wyświetlony, ponieważ uprawnienia do metabazy są niewystarczające lub zostały niepoprawnie ustawione.  

W usunięciu tego błędu może pomóc zmodyfikowanie uprawnień do metabazy za pomocą narzędzia Metabase Explorer. Aby uzyskać więcej informacji o narzędziu Metabase Explorer i narzędziach IIS 6.0 Resource Kit Tools, zobacz:

Narzędzia IIS 6.0 Resource Kit Tools (strona może być w języku angielskim)


Więcej informacji

Narzędzie Metabase Explorer można pobrać w ramach zestawu narzędzi IIS 6.0 Resource Kit Tools z następującej lokalizacji:

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=17275


Uwaga
Jeśli jest używana platforma ASP.Net 2.0 i jest konieczne przyznanie uprawnień do metabazy kontu użytkownika systemu Windows, należy uruchomić polecenie narzędzia rejestracji programu IIS platformy ASP.NET z opcją -ga. Na przykład następujące polecenie powoduje przyznanie kontu użytkownika systemu Windows <konto_użytkownika_systemu_Windows> uprawnień do metabazy programu IIS:
aspnet_regiis -ga <konto_użytkownika_systemu_Windows>
Ostrzeżenie Niepoprawne edytowanie metabazy może doprowadzić do poważnych problemów. Może nawet być konieczne ponowne zainstalowanie wszystkich produktów korzystających z danej metabazy. Firma Microsoft nie gwarantuje, że uda się rozwiązać problemy wynikłe z niewłaściwego edytowania metabazy. Użytkownik modyfikuje metabazę na własną odpowiedzialność.

Uwaga Zawsze przed przystąpieniem do edycji metabazy należy utworzyć jej kopię zapasową.

Materiały referencyjne

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z następującym artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base lub odwiedź dowolną z poniższych witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Metabaza programu IIS (IIS 6.0)
Właściwość metabazy: AdminACL (IIS 6.0) Metabaza programu IIS (IIS 5.0)Obiekty Admin Base Object w programie IIS
Właściwości

Identyfikator artykułu: 267904 — ostatni przegląd: 24.10.2012 — zmiana: 1

Opinia