W jaki sposób utworzyć skrypt dla warstw zgodności w systemie Windows XP

Streszczenie

System Windows XP zawiera technologię dynamicznego stosowania poprawek zgodności dla programów, które nie zostały zaprojektowane do uruchamiania w systemie Windows XP. Poprawki zgodności mają pomóc uniknąć we wcześniejszych wersjach programów problemów, które mogą wynikać ze zmian w nowym systemie operacyjnym. Poprawek zgodności można używać indywidualnie lub w gotowych do używania grupach, nazywanych warstwami zgodności. Warstwy zostały zdefiniowane dla kilku często spotykanych konfiguracji.


Przykładem jest warstwa, która zawiera poprawki zgodności niezbędne dla programu napisanego specjalnie dla systemu Microsoft Windows 95.


Firma Microsoft utworzyła serię narzędzi, służących do udostępnienia technologii zgodności przy użyciu narzędzi graficznego interfejsu użytkownika oraz z wiersza polecenia. Zazwyczaj narzędzia graficznego interfejsu użytkownika są preferowaną metodą stosowania poprawek zgodności lub warstw, ale czasami może pojawić się konieczność zastosowania warstw przy użyciu skryptu lub pliku wsadowego. W tym artykule opisano sposób zastosowania poprawki zgodności przy użyciu skryptu lub pliku wsadowego.

Więcej informacji

Należy stosować następującą składnię poleceń podczas stosowania warstw zgodności w plikach wsadowych lub skryptach:
set __COMPAT_LAYER=[!]Nazwa_warstwy1 [Nazwa_warstwy2 ...]
UWAGA: W tej składni polecenia między poleceniem „set” a poleceniem „COMPAT” znajduje się spacja, po której następują dwa podkreślenia. Polecenie nie działa bez dwóch podkreśleń.


Nazwa_warstwy: Krótka nazwa stosowanej warstwy zgodności.

[!]
Warstw nie należy dodawać do istniejących poprawek zgodności w plikach baz danych.


UWAGA: Nazwy warstw zgodności muszą być oddzielone spacją.


Na przykład:
set __COMPAT_LAYER=Win95 DisableThemes


set __COMPAT_LAYER=!Win95 DisableThemes
Aby wyłączyć warstwę zgodności po zastosowaniu jej w ten sposób, użyj tego samego polecenia bez określania warstwy zgodności.


Na przykład:
set __COMPAT_LAYER=
Każda zwykła warstwa zgodności ma krótką wersję nazwy, której można używać z poleceniem set __COMPAT_LAYER w skrypcie. Lista dostępnych warstw zgodności zawiera następujące elementy:
Krótka nazwa
Pełna nazwa
DisableThemes
Disable Visual Themes
ProfilesSetup
Profile Setup Support
256Color
256 Color
640x480
640 x 480 Screen Resolution
Win95
Windows 95
Win98
Windows 98 / Windows Me
Win2000
Windows 2000
NT4SP5
Windows NT 4.0 SP 5
Stosując warstwy zgodności w ten sposób, zapewniasz, że warstwa zgodności jest przekazywana do innych procesów, które mogą zostać wywołane przez polecenia w pliku wsadowym. Po dotarciu do miejsca w skrypcie lub pliku wsadowym, w którym warstwa zgodności nie jest już potrzebna, anuluj warstwę przy użyciu polecenia set __COMPAT_LAYER bez określania warstwy zgodności. Procesy uruchomione podczas działania warstwy zgodności będą nadal uruchomione pod warstwą zgodności do czasu zakończenia.


Przykładem sposobu zaimplementowania tego polecenia jest następujący scenariusz: Istnieje plik wsadowy, wykonujący wiele ważnych zadań dotyczących konfiguracji przed uruchomieniem programu. Program wymaga serii poprawek zgodności dołączonych do warstwy zgodności systemu Windows 95. Jeżeli istnieje konieczność zastosowania warstwy zgodności tylko do programu Setup.exe, a nie do procesów wywoływanych przez program Setup.exe, preferowane są narzędzia graficznego interfejsu użytkownika. Należy wtedy kliknąć prawym przyciskiem myszy plik .bat lub .cmd i zastosować warstwę zgodności do pliku wsadowego.


Poniżej podano przykład części pliku wsadowego, której można używać w tym typie scenariusza:
Md C:\Program Files\MyCompany\MyApp

Copy D:\i386\*.* C:\Program Files\MyCompany\MyApp

C:\Program Files\MyCompany\MyApp\Setup.exe
Jeżeli program Setup.exe wymaga poprawek zgodności dostarczonych przez warstwę zgodności systemu Windows 95 i powinny być przekazywane cyklicznie do procesów wywoływanych przez program Setup.exe, narzędzia graficznego interfejsu użytkownika nie są właściwe. Ten problem można rozwiązać, dołączając następujące polecenie do pliku wsadowego przed wywołaniem programu, wymagającego warstwy zgodności:
Md C:\Program Files\MyCompany\MyApp

Copy D:\i386\*.* C:\Program Files\MyCompany\MyApp

set __COMPAT_LAYER=Win95

C:\Program Files\MyCompany\MyApp\Setup.exe
Powoduje to skuteczne zastosowanie warstwy zgodności systemu Windows 95 do programu Setup.exe oraz cykliczne stosowanie do procesów wywoływanych przez program Setup.exe.


Zgodnie z powyższym przykładem tej techniki można używać w plikach wsadowych i stosować pomyślnie w skryptach logowania. Skrypty logowania dostarcza administrator sieci, włącznie z rozwiązaniem problemów wynikających z używania programów wymagających warstw zgodności i należy je wywoływać przy użyciu pliku wsadowego, w którym program może wywoływać inne procesy.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 286705 — ostatni przegląd: 05.09.2001 — zmiana: 1

Opinia