OL2002: Jak utworzyć nowy profil e-mail programu Outlook

Streszczenie

W tym artykule opisano sposób utworzenia nowego profilu e-mail w programie Outlook 2002 oraz podano instrukcje dotyczące sposobu ustawienia programu Outlook, tak aby był uruchamiany w określonym profilu lub monitował o profil przy uruchamianiu programu.

Więcej informacji

Jak utworzyć nowy profil z kontem e-mail

 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 2. Kliknij dwukrotnie ikonę
  Poczta.
 3. W oknie dialogowym
  Konfiguracja poczty
  kliknij przycisk
  Pokaż profile.


  UWAGA: Na karcie
  Ogólne
  kliknij opcję
  Monituj o profil, który ma być używany, a następnie kliknij przycisk
  Dodaj. Umożliwia to wybranie innego profilu przy każdym uruchamianiu programu Outlook.
 4. W oknie dialogowym
  Nowy profil
  wpisz opisową nazwę nowego profilu w polu
  Nazwa profilu, a następnie kliknij przycisk
  OK.
 5. W oknie dialogowym Konta e-mail kliknij, aby zaznaczyć opcję
  Dodaj nowe konto e-mail
  w obszarze E-mail, a następnie kliknij przycisk
  Dalej.
 6. Kliknij typ serwera, z którym pracuje konto e-mail, a następnie kliknij przycisk
  Dalej.
 7. Wypełnij wszystkie wymagane pola, włącznie z kartami wyświetlanymi po kliknięciu przycisku
  Więcej ustawień.
 8. Kliknij przycisk
  Zakończ
  po wprowadzeniu wymaganych informacji.
UWAGA: Książka adresowa programu Outlook i pliki folderów osobistych (.pst) są domyślnie automatycznie dodawane do każdego nowego profilu, wyjątkiem jest program Microsoft Exchange Server. Pliki folderów osobistych (.pst) nie są dodawane domyślnie w programie Exchange Server.


Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy ikony
Microsoft Outlook
na pulpicie, a następnie kliknięciu polecenia
Właściwości
otworzy się okno dialogowe Konfiguracja poczty i będzie można dodać nowy profil, wykonując kroki od 3 do 8 opisane w poprzedniej sekcji.

Jak utworzyć nowy profil tylko z plikiem folderów osobistych (.pst) i książką adresową programu Outlook

 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 2. Kliknij dwukrotnie ikonę
  Poczta.
 3. W oknie dialogowym
  Konfiguracja poczty
  kliknij przycisk
  Pokaż profile.
 4. Kliknij kartę
  Ogólne, a następnie kliknij przycisk
  Dodaj.
 5. W oknie dialogowym
  Nowy profil
  wpisz nazwę opisową nowego profilu w polu
  Nazwa profilu, a następnie kliknij przycisk
  OK.
 6. W oknie dialogowym
  Konta e-mail
  kliknij, aby zaznaczyć opcję
  Wyświetl lub zmień istniejące katalogi lub książki adresowe
  w obszarze
  Katalog, a następnie kliknij przycisk
  Dalej.
 7. Aby zmienić ustawienie w polu Dostarcz nową pocztę do następującej lokalizacji, kliknij przycisk Nowy plik danych programu Outlook.
 8. Nadaj nazwę plikowi folderów osobistych i kliknij przycisk
  OK.
 9. Pozostaw domyślne właściwości folderu osobistego, kliknij przycisk
  OK, kliknij przycisk
  Zakończ, a następnie kliknij przycisk
  OK.
 10. Kliknij przycisk OK po pojawieniu się następującego monitu:
  Jeżeli chcesz utworzyć profil bez kont e-mail, kliknij przycisk OK. Jeżeli nie chcesz tworzyć żadnego profilu, kliknij przycisk Anuluj.
  Profil zostanie dodany do karty Ogólne w oknie dialogowym Poczta.
 11. Kliknij przycisk OK.

Jak ustawić program Outlook, tak aby monitował o profil

 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 2. Kliknij dwukrotnie ikonę
  Poczta.
 3. Na karcie
  Ogólne
  kliknij, aby zaznaczyć opcję
  Monituj o profil, który ma być używany
  w obszarze
  Podczas uruchamiania programu Microsoft Outlook użyj tego profilu.
 4. Kliknij przycisk OK.

Jak uruchomić program Outlook z określonym profilem

 1. Kliknij przycisk
  Start, wskaż polecenie
  Ustawienia, a następnie kliknij polecenie
  Panel sterowania.
 2. Kliknij dwukrotnie ikonę
  Poczta.
 3. Na karcie
  Ogólne
  kliknij, aby zaznaczyć opcję
  Monituj o profil, który ma być używany
  w obszarze
  Podczas uruchamiania programu Microsoft Outlook użyj tego profilu.
 4. Kliknij rozwijaną strzałkę, a następnie kliknij żądany profil.
 5. Kliknij przycisk OK.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 287072 — ostatni przegląd: 26.09.2001 — zmiana: 1

Opinia