Wyłączanie dostępu klienta MAPI do komputera z programem Exchange Server

Ten artykuł powstał przez połączenie następujących dostępnych wcześniej artykułów: 288894 oraz 328240BUG #: 181267 (ExchangeLegacy)
Ważne: Ten artykuł zawiera informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Należy się upewnić, że znany jest sposób przywrócenia rejestru w razie wystąpienia problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej, przywracania i modyfikowania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
256986 Opis rejestru systemu Microsoft Windows

Streszczenie

W tym artykule opisano funkcję, której można użyć w celu wyłączenia klientowi MAPI dostępu do komputera, na którym działa program Microsoft Exchange Server 2007, Microsoft Exchange Server 2003 lub Microsoft Exchange 2000 Server na podstawie wersji pliku Emsmdb32. Ta funkcja została wprowadzona w dodatku Service Pack 1 (SP1) do programu Microsoft Exchange 2000 Server.

Umożliwia ona ograniczenie dostępu na podstawie dowolnej z poniższych informacji:
 • Wersja pojedynczego programu klienckiego MAPI
 • Konkretny zakres wersji programów klienckich MAPI
 • Otwarty zakres wersji programów klienckich MAPI
Ta funkcja może ułatwić uniemożliwienie podejrzanym programom klienckim MAPI lub programom w wersji beta współdziałanie z komputerem, na którym działa program Exchange.

Więcej informacji

Aby wyłączyć dostęp programom klienckim MAPI, należy utworzyć wartość rejestru Disable MAPI Clients. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki.

Ostrzeżenie: Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru za pomocą Edytora rejestru lub innej metody może być przyczyną poważnych problemów. Mogą one wymagać ponownego zainstalowania systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie tych problemów będzie możliwe. Użytkownik dokonuje modyfikacji rejestru na własną odpowiedzialność.
 1. Uruchom Edytor rejestru.
 2. Zlokalizuj, a następnie kliknij następujący podklucz rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\MSExchangeIS\ParametersSystem
 3. W menu Edycja kliknij polecenie Dodaj wartość, a następnie dodaj następującą wartość rejestru:
  Nazwa wartości: Disable MAPI Clients
  Typ wartości: REG_SZ
  Dane wartości: v1, v2-v3, -v4, v5-
 4. Zamknij Edytor rejestru.
 5. Uruchom ponownie usługę Magazyn informacji programu Microsoft Exchange w przystawce Usługi. Uruchom ponownie tę usługę nawet wtedy, gdy znajdujesz się w środowisku klastra.

  Uwaga: Ten krok ma zastosowanie jedynie w wypadku programu Exchange 2000 Server. W programie Exchange Server 2003 zmiany w kluczu rejestru są wykrywane dynamicznie. W programie Exchange 2003 mają miejsce następujące zdarzenia:
  • Co 15 minut magazyn wysyła zapytanie do klucza rejestru.
  • Jeśli klucz rejestru został zmieniony, zmiana zaczyna natychmiast obowiązywać.
  • Jeśli są ustanowione jakiekolwiek połączenia z nowo zablokowaną wersją programu, takie połączenia są natychmiast przerywane.
  • Wszystkie nowe połączenia są blokowane, jeśli jest używana zablokowana wersja.
Uwaga: Ta wartość rejestru jest odczytywana jedynie podczas uruchamiania usługi Magazyn informacji programu Microsoft Exchange.

W tym ciągu można wymienić wszystkie konkretne wersje lub zakresy wersji, które mają być zablokowane. W celu określenia wersji programów klienckich MAPI łączących się z magazynem skrzynek pocztowych należy użyć Menedżera systemu Exchange. W Menedżerze systemu Exchange zlokalizuj pojemnik Logowania magazynu skrzynek pocztowych. W kolumnie Wersja klienta będą wyświetlone wersje programów klienckich MAPI połączonych z magazynem skrzynek pocztowych.

Ważne: Wersja programu klienckiego MAPI jest podana w Menedżerze systemu Exchange w postaci X.0.Y.Z. Ta wersja do wartości rejestru musi być wpisana jako X.Y.Z. Jeśli na przykład Menedżer systemu Exchange podaje wersję programu klienckiego MAPI w postaci 5.0.2819.0, do wartości rejestru Disable MAPI Clients należy wpisać 5.2819.0.

Ważne: Składniki programu Exchange po stronie serwera także używają protokołu MAPI do logowania. Niektóre składniki zgłaszają wersję programu klienckiego w postaci numeru kompilacji programu Exchange. Dlatego należy unikać ograniczania wersji 6.x.x na komputerach z systemem Exchange 2000 lub Exchange 2003.

Aby wyłączyć pojedynczą wersję programu klienckiego MAPI

Wprowadź odpowiednią wartość do ciągu Dane wartości. Na przykład, aby wyłączyć program kliencki MAPI w wersji 5.0.2653.22, należy użyć następującego ciągu jako ciągu Dane wartości w wartości rejestru Disable MAPI Clients.
5.2653.22

Aby wyłączyć zakres wersji programów klienckich MAPI

Należy użyć formatu v2-v3, gdzie v2 to numer wcześniejszej wersji rozpoczynający zakres wersji programów klienckich MAPI, które należy wyłączyć.

Na przykład, aby wyłączyć dostęp wszystkim programom klienckim MAPI w wersjach od 5.0.2653.11 do 5.0.2653.22, należy użyć następującego ciągu w wartości rejestru Disable MAPI Clients.
5.2653.11-5.2653.22

Aby wyłączyć otwarty zakres wersji programów klienckich MAPI

Należy użyć formatu -v4 lub v5-. Aby wyłączyć program kliencki MAPI w wersji v4 oraz we wszystkich wcześniejszych wersjach, należy użyć formatu -v4. Aby wyłączyć program kliencki MAPI w wersji v5 oraz we wszystkich późniejszych wersjach, należy użyć formatu v5-.

Aby wyłączyć kilka zakresów wersji programów klienckich MAPI

Należy użyć kombinacji poprzednich formatów. Aby rozdzielić formaty, należy użyć przecinków (,) lub średników (;).

Komunikat o błędzie wyświetlany przez zablokowane programy klienckie MAPI

Po skonfigurowaniu wartości rejestru Disable MAPI Clients w wyłączonych programach klienckich MAPI próbujących połączyć się z magazynem skrzynek pocztowych będzie wyświetlany następujący komunikat o błędzie:
Nie można uruchomić programu Microsoft Outlook. Próba zalogowania do komputera programu Microsoft Exchange Server nie powiodła się.
W programie klienckim Microsoft Outlook 2003 będzie wyświetlany następujący komunikat o błędzie:
Administrator serwera Exchange zablokował obecnie używaną wersję programu Outlook. Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z administratorem.

Aby ustalić wersję programu klienckiego MAPI programów klienckich Outlook

Wersja programów klienckich MAPI programów klienckich Outlook to wersja pliku Emsmdb32.dll używanego przez magazyn programu Exchange lub przez dostawców transportu MAPI. Wersją programów klienckich MAPI programów klienckich Outlook nie jest wersją następujących plików:
 • Msmapi32.dll
 • Mapi32.dll
 • Outlook.exe
 • Outllib.dll
Na przykład program kliencki Outlook może mieć następujący zestaw plików:
Nazwa plikuWersja
Outlook.exe11.0.6568.0
Outllib.dll11.0.8001.0
Msmapi32.dll11.0.6561.0
Emsmdb32.dll11.0.8006.0
W tym przykładzie wersją pliku Emsmdb32.dll, którą można wyłączyć lub włączyć, jest: 11.0.8006.0.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 288894 — ostatni przegląd: 03.01.2008 — zmiana: 1

Opinia