OFFXP: Jak uruchamiać kod przykładowy zamieszczony w artykułach z bazy wiedzy Knowledge Base

Wersja tego artykułu dla pakietu Microsoft Office 2000: 212536 .

Wersja tego artykułu dla pakietu Microsoft Office 97: 173707 .

Wersja tego artykułu dla pakietu Microsoft Office 2001 for Mac: 274703 .

Wersja tego artykułu dla pakietu Microsoft Office 98 Macintosh Edition: 181058 .

Streszczenie

Baza wiedzy Microsoft Knowledge Base zawiera wiele artykułów z przykładowym kodem makr języka Visual Basic for Applications. Wiele z tych makr ilustruje podstawowe pojęcia dotyczące programowania dla różnych programów pakietu Office XP w języku Visual Basic. W tym artykule przedstawiono instrukcje, jak użyć kodu przykładowego do utworzenia nowego makra i jak uruchomić to makro.

Więcej informacji

Firma Microsoft podaje przykłady programowania tylko dla celów ilustracyjnych, nie udzielając żadnej rękojmi, wyrażonej wprost lub domyślnie, w tym także, bez ograniczeń, ustawowej rękojmi co do przydatności handlowej lub do określonych celów. W tym artykule zakłada się, że czytelnik zna demonstrowany język programowania oraz narzędzia używane do tworzenia i debugowania procedur. Jeśli czytelnik ma niewielkie doświadczenie w programowaniu, może skontaktować się z autoryzowanym partnerem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących certyfikowanych partnerów firmy Microsoft, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Aby uzyskać więcej informacji na temat dostępnych opcji pomocy technicznej oraz sposobu kontaktowania się z firmą Microsoft, odwiedź następującą witrynę w sieci Web:

Aby użyć przykładowego kodu zamieszczonego w artykule z bazy wiedzy Knowledge Base, trzeba dodać nowe makro języka Visual Basic (lub wybrać istniejące makro). Następnie można skopiować i wkleić lub wpisać kod przykładowy w tym makrze, stosując jedną z następujących metod.

Aby utworzyć nowe makro

 1. Otwórz lub utwórz szablon w programie pakietu Office, którego używasz.
 2. W menu Narzędzia wskaż polecenie Makro, a następnie kliknij polecenie Makra.
 3. Z listy
  Makra w
  wybierz szablon lub dokument programu Word, w którym chcesz zapisać makro.
 4. W polu
  Nazwa makrawpisz nazwę makra.
 5. Kliknij przycisk
  Utwórz, aby otworzyć Edytor Visual Basic.
 6. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Wpisz kod makra między wierszami Sub nazwa_makra() i End Sub.
   Sub nazwa_makra()
   Tu wpisz kod makra
   End Sub
   lub
  • Skopiuj i wklej kod przykładowy do makra, wykonując następujące czynności:
   Sub nazwa_makra()

   End Sub
   1. Przełącz do programu, w którym jest wyświetlany artykuł z bazy wiedzy Knowledge Base, na przykład Microsoft Internet Explorer.
   2. Aby zaznaczyć kod przykładowy, kliknij ten kod, trzymając wciśnięty klawisz CTRL.
   3. W menu Edycja kliknij polecenie Kopiuj.
   4. Przełącz do Edytora Visual Basic.
   5. W Edytorze Visual Basic zaznacz istniejący kod między wierszami Sub nazwa_makra() i End Sub makra.
   6. W menu Edycja kliknij polecenie Wklej.


    UWAGA:Po wykonaniu operacji wklejania istniejący kod zostaje zastąpiony kodem skopiowanym z artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base.
 7. Po wpisaniu lub wklejeniu kodu makra kliknij polecenie
  Zamknij i powróć do Microsoft
  program
  w menu
  Plik, gdzie
  program
  jest programem pakietu Microsoft Office XP, którego używasz.


UWAGA: Do tworzenia wcięć w tekście użyj klawisza TAB. Wiersze zaczynające się od apostrofu (') są komentarzami i nie są wymagane do uruchomienia makra. Jednak mogą one ułatwiać zrozumienie makra.

Aby dodać kod przykładowy do modułu

Aby dodać kod do modułu, musisz mieć istniejący lub utworzyć nowy moduł. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
 1. Otwórz lub utwórz szablon w programie pakietu Office, którego używasz.
 2. W menu Narzędzia wskaż polecenie Makro, a następnie kliknij polecenie Edytor Visual Basic.
 3. W oknie projektu Edytora Visual Basic (wyświetlanym domyślnie w lewym górnym rogu) kliknij ikonę projektu o tej samej nazwie, co nazwa szablonu lub dokumentu. Jeśli nie zapisano jeszcze szablonu lub dokumentu, nazwą projektu będzie Project(Dokument1) lub TemplateProject(Szablon1).


  UWAGA DO UŻYTKOWNIKÓW PROGRAMU WORD: Jeśli chcesz zapisać makro w domyślnym szablonie globalnym programu Microsoft Word, Normal.dot, kliknij dwukrotnie projekt
  Normal.
 4. Jeśli kliknięty projekt nie zawiera folderu o nazwie Moduły, kliknij polecenie
  Modułw menu
  Wstaw.
 5. Kliknij gdziekolwiek w oknie kodu modułu, który chcesz utworzyć. Okno kodu jest zazwyczaj wyświetlane w prawym górnym rogu Edytora Visual Basic.
 6. Wpisz kod przykładowy dokładnie w takiej postaci, w jakiej pojawia się on w artykule z bazy wiedzy Knowledge Base, łącznie z wierszami Sub nazwa_makra() i End Sub.


  UWAGA: Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wpisywania i wklejania kodu makra, zobacz sekcję "Aby utworzyć nowe makro" w tym artykule.
Po wpisaniu lub wklejeniu kodu makra kliknij polecenie
Zamknij i powróć do Microsoft
program
w menu
Plik,


gdzie
program
jest programem pakietu Microsoft Office XP, którego używasz.

Aby uruchomić makro

 1. W menu Narzędzia wskaż polecenie Makro, a następnie kliknij polecenie Makra.
 2. Zaznacz nazwę makra na liście
  Nazwa makra, a następnie kliknij przycisk
  Uruchom.

Materiały referencyjne

Pomoc firmy Microsoft dla każdego programu pakietu Office zawiera wiele tematów dotyczących pracy z makrami. Pomoc języka Visual Basic zawiera wiele informacji dotyczących samodzielnego pisana kodu.

Właściwości

Identyfikator artykułu: 290140 — ostatni przegląd: 11.10.2006 — zmiana: 1

Opinia