Jak rozwiązywać problemy dotyczące błędów biblioteki Kernel32.dll pakietu Office w systemie Windows 98

Wersja tego artykułu dotycząca pakietu Microsoft Office 2000:
218853 .
OSTRZEŻENIE: Podane tu informacje mają charakter wstępny i nie zostały potwierdzone ani sprawdzone przez firmę Microsoft. Do użytku na własne ryzyko.

Streszczenie

Ten artykuł zawiera informacje dotyczące sposobu rozwiązywania problemów i usuwania błędów związanych z nieprawidłową stroną, występujących w module Kernel32.dll podczas korzystania z programu należącego do pakietu Microsoft Office XP na komputerze, na którym jest zainstalowany system Microsoft Windows 98. Komunikat dotyczący modułu Kernel32.dll jest podobny do następującego komunikatu:
Program nazwa_programu spowodował błąd nieprawidłowej strony w module Kernel32.dll
Gdzie nazwa_programu to nazwa używanego programu pakietu Office XP.


Aby uzyskać więcej informacji dotyczących rozwiązywania problemów z modułem Kernel32.dll w starszych wersjach pakietu Office, kliknij poniższe numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

218873 Troubleshooting Office 2000 Kernel32.dll errors under Windows 95

190517 OFF: Troubleshooting Office Kernel32.dll Errors Under Windows 98

Więcej informacji

Błąd nieprawidłowej strony jest związany z wystąpieniem nieoczekiwanego zdarzenia w systemie Windows. Błąd nieprawidłowej strony oznacza, że program w niepoprawny sposób usiłował korzystać z pamięci RAM, na przykład wówczas, gdy program lub składnik systemu Windows odczytuje lub zapisuje dane w lokalizacji w pamięci, która nie została przydzielona do danego programu lub składnika. W takim przypadku program może zastąpić i uszkodzić kod źródłowy innego programu w danym obszarze pamięci.

Błąd nieprawidłowej strony może wystąpić wówczas, gdy parametry są przekazywane między programami i systemem Windows. Nieprawidłowy parametr może być przyczyną wykonania nieprawidłowych instrukcji powodujących wystąpienie błędu nieprawidłowej strony. Przyczyną tego problemu jest zazwyczaj przekazywanie przez program niepoprawnych danych, które nie mogą być zinterpretowane przez system Windows lub program uruchomiony w systemie Windows.

UWAGA: Należy postępować zgodnie z krokami w poszczególnych sekcjach w tym artykule, zgodnie z kolejnością kroków. Błędy nieprawidłowej strony zazwyczaj występują podczas interakcji dwóch lub większej liczby programów, dlatego pominięcie kroków może ułatwić identyfikację problemu.

Ustalanie, czy problem jest udokumentowany

Wiele problemów dotyczących modułu Kernel32.dll jest już udokumentowanych w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base i dostępne są odpowiednie rozwiązania. Aby uzyskać więcej informacji, należy wykonać kwerendę w celu wyszukiwania następujących wyrazów w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base:

„błąd nieprawidłowej strony” moduł kernel32.dll
UWAGA: Aby dokładniej określić wyszukiwany komunikat, można dodać nazwę programu, w którym występuje dany problem, na końcu kwerendy.

Sprawdzanie, czy istnieje prawidłowy folder plików tymczasowych i usuwanie plików tymczasowych

Ilość wolnego miejsca na dysku twardym, zawierającym folder tymczasowy, powinna wynosić co najmniej 20 megabajtów (MB). Aby sprawdzić, czy istnieje folder tymczasowy i usunąć zbędne pliki z tego folderu, należy postępować zgodnie z następującymi krokami:
 1. Uruchom ponownie komputer. Naciśnij i przytrzymaj naciśnięty klawisz CTRL, dopóki nie pojawi się menu Uruchamianie systemu Windows 98.
 2. W menu Uruchamianie systemu Windows wybierz polecenie Tylko wiersz polecenia, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 3. Wpisz set, a następnie naciśnij klawisz ENTER. Zanotuj lokalizację zmiennej TEMP.
 4. Przejdź do folderu zanotowanego w kroku 3. Na przykład, jeżeli zmienna TEMP jest ustawiona na wartość C:\Windows\Temp, wpisz następujący wiersz, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
  cd\windows\temp
  Jeżeli folder zanotowany w kroku 2 nie istnieje, utwórz ten folder. Aby utworzyć folder plików tymczasowych, wpisz następujące polecenie, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
  md c:\windows\temp
 5. Usuń wszelkie pliki tymczasowe znajdujące się w tym folderze. Pliki tymczasowe mają zazwyczaj rozszerzenie tmp. Aby usunąć te pliki, wpisz następujący wiersz, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
  del *.tmp
UWAGA: Nie należy usuwać tych plików, jeżeli jest uruchomiony system Windows, ponieważ system Windows lub program uruchomiony w systemie Windows może używać jednego z tych plików.

Uruchamianie systemu Windows w trybie awaryjnym

W systemie Windows jest wbudowany tryb rozwiązywania problemów zwany trybem awaryjnym. W tym trybie pliki startowe są pomijane i są używane tylko podstawowe sterowniki systemowe, włącznie z podstawową obsługą sieci. W przypadku uruchomienia systemu Windows w trybie awaryjnym, system Windows korzysta tylko z myszy, klawiatury i sterowników urządzeń standardowych kart wideo i kart graficznych (VGA). Tryb awaryjny ułatwia więc izolowanie i rozwiązywanie problemów powodowanych zarówno przez sterowniki trybu rzeczywistego, jak i sterowniki oparte na systemie Windows. W systemie Windows są również dostępne funkcje ułatwiające identyfikowanie problemów. Aby uruchomić system Windows w trybie awaryjnym i udostępnić dodatkowe funkcje związane z rozwiązywaniem problemów, należy postępować zgodnie z następującymi krokami:

 1. Kliknij polecenie Zamknij w menu Start. Kliknij opcję Uruchom ponownie, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Naciśnij i przytrzymaj naciśnięty klawisz CTRL, dopóki nie pojawi się menu Uruchamianie systemu Windows 98.
 3. W menu Uruchamianie systemu Windows wybierz polecenie Tryb awaryjny, a następnie naciśnij klawisz ENTER. System Windows jest uruchamiany w trybie awaryjnym.
 4. Wykonaj operacje, które spowodowały wystąpienie błędu.
Gdy jest używany tryb awaryjny lub, gdy są wyłączone 32-bitowe sterowniki trybu chronionego, system Windows nie przetwarza sterowników trybu chronionego (plików Autoexec.bat i Config.sys). Dlatego stacja dysków CD-ROM jest niedostępna. Aby użyć trybu awaryjnego z obsługą stacji dysków CD-ROM, należy sprawdzić, czy system Windows używa sterowników trybu chronionego dla stacji dysków CD-ROM. Jeśli system Windows używa sterowników trybu chronionego, należy zainstalować dla stacji dysków CD-ROM sterowniki trybu rzeczywistego (MS-DOS). Sterowniki trybu rzeczywistego zazwyczaj znajdują się na dysku dostarczanym ze stacją dysków CD-ROM lub z komputerem. Sterowniki te są instalowane przez pliki Autoexec.bat i Config.sys.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące ustalania, czy system Windows używa sterowników trybu chronionego, kliknij poniższy numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
151634 Protected-Mode CD-ROM Drive Support in Windows

Sprawdzanie błędów i fragmentacji dysku twardego

Należy użyć programu ScanDisk do sprawdzenia, czy na dysku twardym nie ma utraconych klastrów i innych błędów tabeli alokacji plików (FAT), oraz do przetestowania integralności dysku twardego. Programu ScanDisk można również użyć do rozwiązania tych problemów. Aby uruchomić program ScanDisk, należy postępować zgodnie z następującymi krokami:
 1. W menu Start wskaż polecenie Programy.
 2. Wskaż polecenie Akcesoria, wskaż polecenie Narzędzia systemowe, a następnie kliknij polecenie ScanDisk.
 3. Kliknij dysk, który chcesz sprawdzić, a następnie kliknij przycisk Start.
Dyski twarde, które są bardzo pofragmentowane, mogą wpływać na wydajność i niezawodność programów pakietu Office i innych zadań w systemie Windows. Aby rozwiązać ten problem, należy uruchomić narzędzie Defragmentator dysków i zdefragmentować dysk twardy. Aby uruchomić narzędzie Defragmentator dysków, należy postępować zgodnie z następującymi krokami:
 1. W menu Start wskaż polecenie Programy.
 2. Wskaż polecenie Akcesoria, wskaż polecenie Narzędzia systemowe, a następnie kliknij polecenie Defragmentator dysków.
 3. Kliknij dysk, który chcesz defragmentować, na liście Który dysk chcesz defragmentować?, a następnie kliknij przycisk OK.

Wyłączanie pamięci podręcznej stacji dysków CD-ROM

Jeżeli komunikat o błędzie pojawia się podczas odczytywania ze stacji dysków CD-ROM, należy spróbować wyłączyć pamięć podręczną stacji dysków CD-ROM. W takim przypadku stacja może być bardziej niezawodna, jednak funkcjonuje ze zredukowaną wydajnością. Aby wyłączyć pamięć podręczną stacji dysków CD-ROM, należy postępować zgodnie z następującymi krokami:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 2. W oknie Panel sterowania kliknij dwukrotnie ikonę System.
 3. Kliknij kartę Wydajność, a następnie kliknij przycisk System plików.
 4. Kliknij kartę CD-ROM. Na liście Optymalizuj wzorzec dostępu dla kliknij, aby zaznaczyć pozycję Brak odczytywania z wyprzedzeniem
 5. Przeciągnij suwak Dodatkowy rozmiar pamięci podręcznej do położenia po lewej stronie (ustawienie Mały), a następnie kliknij przycisk OK.
W przypadku korzystania ze sterowników trybu rzeczywistego stacji dysków CD-ROM stacja może być buforowana przez program Smartdrv.exe. W takim wypadku należy wyłączyć program Smartdrv.exe w pliku Autoexec.bat. W tym celu należy postępować zgodnie z następującymi krokami:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Akcesoria, wskaż polecenie Narzędzia systemowe, a następnie kliknij polecenie Informacje o systemie.
 2. W menu Narzędzia kliknij polecenie Narzędzie konfiguracji systemu.
 3. Kliknij kartę Autoexec.bat.
 4. Kliknij, aby wyczyścić pole wyboru Smartdrv, a następnie kliknij przycisk OK.
 5. Aby ta zmiana zaczęła obowiązywać, należy ponownie uruchomić komputer. W tym celu kliknij przycisk Tak.

Weryfikowanie, że dysk CD jest czysty i nie jest porysowany

Jeżeli komunikat o błędzie pojawia się podczas instalowania oprogramowania z dysku CD, należy zweryfikować, że dysk CD jest czysty. Można przetrzeć dysk CD przy użyciu miękkiej, niepylącej szmatki. Należy również upewnić się, że dysk CD nie jest porysowany. Jeżeli dysk CD jest uszkodzony lub nie może być odczytany, komunikaty o błędach mogą pojawiać się podczas instalacji.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij poniższy numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
266700 OFFXP: Troubleshoot Installation from Compact Disc Media

Sprawdzanie uszkodzeń pliku wymiany

Komunikat o błędzie modułu Kernel32.dll może również pojawiać się, jeżeli plik wymiany systemu Windows jest uszkodzony. Aby utworzyć nowy plik wymiany, należy ponownie uruchomić komputer w trybie MS-DOS, usunąć plik Win386.swp znajdujący się w folderze Windows, a następnie ponownie uruchomić komputer. Aby utworzyć nowy plik wymiany, należy postępować zgodnie z następującymi krokami:
 1. W menu Start kliknij polecenie Zamknij.
 2. W oknie dialogowym Zamykanie systemu Windows kliknij opcję Uruchom ponownie w trybie MS-DOS, a następnie kliknij przycisk Tak.
 3. W wierszu polecenia systemu MS-DOS przejdź do folderu Windows, wpisując następujące polecenie:
  cd dysk:\Windows
  , gdzie dysk to litera dysku zawierającego folder Windows. Zazwyczaj tym dyskiem jest C.

  UWAGA: Plik wymiany istnieje w folderze Windows, jeżeli system Windows zarządza ustawieniami pamięci wirtualnej na komputerze. Jeżeli użytkownik wybierze opcję samodzielnego zarządzania ustawieniami pamięci wirtualnej na komputerze, plik wymiany istnieje w katalogu głównym dysku twardego. Aby sprawdzić, czy system Windows zarządza ustawieniami pamięci wirtualnej, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę Mój komputer, kliknąć polecenie Właściwości, kliknąć kartę Wydajność, a następnie kliknąć przycisk Pamięć wirtualna.
 4. Aby usunąć plik wymiany, wpisz następujące polecenie:
  del Win386.swp
 5. Po usunięciu pliku wymiany ponownie uruchom komputer.

Uszkodzony profil niestandardowy

Uszkodzone profile niestandardowe również mogą być czasami przyczyną błędów modułu Kernel32.dll. Usunięcie i ponowne utworzenie profilu w niektórych wypadkach umożliwia rozwiązanie tego problemu.


W przypadku korzystania z szablonów zasad systemowych pakietu Office, uwzględnionych w zestawie Microsoft Office XP Resource Kit, należy wykorzystać wersję Edytora zasad systemowych uwzględnioną w zestawie Microsoft Office XP Resource Kit.

UWAGA: Edytor zasad systemowych uwzględniony w systemie Windows 98 nie współpracuje z pakietem Office XP. Należy zainstalować najnowszą wersję Edytora zasad systemowych z zestawu Microsoft Office XP Resource Kit lub systemu Windows NT Server 4.0 z dodatkiem Service Pack 6. Można pobrać narzędzie OrkTools.exe, samorozpakowujący się plik zawierający program Poledit.exe i szablony zasad systemowych pakietu Office, następujące witryny zestawu Microsoft Office XP Resource Kit w sieci Web:

Usuwanie i ponowne instalowanie programu

Jeśli problem występuje po uruchomieniu programu instalacyjnego, niektóre pliki bibliotek dołączanych dynamicznie (dll) mogą być uszkodzone. Aby rozwiązać ten problem, należy najpierw całkowicie usunąć program. Po całkowitym usunięciu programu należy zainstalować go ponownie. Aby ponownie zainstalować program, wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 2. Kliknij dwukrotnie ikonę Dodaj/Usuń programy. Kliknij pozycję Microsoft Office XP, a następnie kliknij przycisk Dodaj/Usuń.
 3. W oknie dialogowym Tryb konserwacji pakietu Microsoft Office XP kliknij opcję Napraw produkt Office, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 4. W oknie dialogowym Ponowne instalowanie/Naprawianie produktu Microsoft Office XP kliknij opcję Zainstaluj ponownie produkt Office, a następnie kliknij przycisk Zainstaluj.

Sprawdzanie aktualizacji oprogramowania

Przestarzałe lub niezgodne oprogramowanie również może być przyczyną pojawiania się komunikatów o błędach. Należy sprawdzić, czy producent komputera oferuje różne aktualizacje oprogramowania, takie jak aktualizacje systemu BIOS, aktualizacje OEM systemu Windows i aktualizacje sterowników sprzętu takich jak sterowniki stacji dysków CD-ROM. W przypadku korzystania z oprogramowania służącego do obsługi partycji, oferowanego przez innych producentów, na przykład programu EZDrive lub programu Ontrack Disk Manager, należy zweryfikować, że są dostępne najnowsze wersje tych produktów.

Skanowanie komputera w poszukiwaniu wirusów

Jeżeli wirus znajduje się na danym komputerze i uszkodził niektóre pliki, komunikaty o błędzie modułu Kernel32.dll mogą pojawiać się podczas korzystania z programu. Należy skanować dysk twardy i dyskietki przy użyciu detektora wirusów. Jeżeli detektor odnajdzie wirus na danym komputerze, należy usunąć wirus przed ponownym uruchomieniu programu należącego do pakietu Office.

UWAGA: Nie wolno uruchamiać programu antywirusowego typu TSR (pozostającego w pamięci po zakończeniu działania) podczas korzystania z programów należących do pakietu Office, włącznie z programem instalacyjnym. Program antywirusowy należy wyłączyć przed uruchomieniem programu instalacyjnego.

Sprawdzanie uszkodzeń Rejestru

W przypadku uruchomienia w trybie awaryjnym system Windows nie odczytuje całego rejestru. Uszkodzenie rejestru może więc nie być widoczne podczas korzystania z systemu Windows w tym trybie. Konieczne może być zastąpienie istniejącego rejestru (System.dat) kopią zapasową w celu ustalenia, czy przyczyną problemu jest uszkodzenie rejestru. Należy wykorzystać następujące metody do rozwiązywania problemów związanych z uszkodzeniem rejestru.

Metoda 1: Korzystanie z Kontrolera rejestru

System Windows zawiera narzędzie zwane Kontrolerem rejestru, które może skanować rejestr w poszukiwaniu uszkodzeń i przywracać kopię zapasową rejestru, jeżeli jest to konieczne. Aby skanować rejestr przy użyciu Kontrolera rejestru, należy postępować zgodnie z następującymi krokami:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Akcesoria, wskaż polecenie Narzędzia systemowe, a następnie kliknij polecenie Informacje o systemie.
 2. W menu Narzędzia kliknij polecenie Kontroler Rejestru. Może pojawić się następujący komunikat o błędzie:
  System Windows napotkał błąd podczas dostępu do Rejestru systemu. System Windows ponownie uruchomi komputer i naprawi Rejestr systemu.
  Jeżeli pojawia się ten komunikat o błędzie, przejdź do kroku 3. Jeżeli ten komunikat o błędzie nie pojawia się, rejestr nie jest uszkodzony.
 3. Aby ponownie uruchomić komputer, kliknij przycisk OK.
 4. Naciśnij klawisz ENTER wówczas, gdy pojawia się menu Uruchamianie systemu Windows 98.
 5. W wierszu polecenia wpisz polecenie Scanreg , a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 6. W oknie dialogowym Kontroler Rejestru systemu Windows naciśnij klawisz ENTER. Powinien zostać wyświetlony następujący monit:
  System Windows wykrył błąd w systemie plików i przywrócił pliki z ostatniej kopii zapasowej w celu rozwiązania problemu.
 7. Naciśnij klawisz ENTER, aby ponownie uruchomić komputer.
System Windows przechowuje pięć kopii zapasowych rejestru. Jeżeli rejestr był uszkodzony przez dłuższy czas, może być konieczne wykorzystanie Metody 2 (Przywrócenie pliku System.1st) w celu ustalenia, czy rejestr jest uszkodzony.


Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące Kontrolera rejestru, kliknij poniższe numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
183887 Opis narzędzia Kontroler rejestru systemu Windows (Scanreg.exe)
183603 Jak dostosować ustawienia narzędzia Kontroler rejestru
184075 Description of Microsoft System Information (Msinfo32.exe) Tool

Metoda 2: Przywrócenie pliku System.1st

Aby przywrócić plik System.1st, należy postępować zgodnie z następującymi krokami:
 1. Uruchom ponownie komputer. Naciśnij i przytrzymaj naciśnięty klawisz CTRL, dopóki nie pojawi się menu Uruchamianie systemu Windows 98.
 2. W menu Uruchamianie systemu Windows wybierz polecenie Tylko wiersz polecenia, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 3. Aby usunąć atrybuty plików z kopii zapasowej rejestru, wpisz następujące polecenie, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
  c:\windows\command\attrib -h -s -r c:\system.1st
 4. Aby usunąć atrybuty plików z bieżącego rejestru, wpisz następujące polecenie, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
  c:\windows\command\attrib -h -s -r c:\windows\system.dat
 5. Aby zmienić nazwę rejestru, wpisz następujące polecenie, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
  ren c:\windows\system.dat *.dax
 6. Aby skopiować plik kopii zapasowej do bieżącego rejestru, wpisz następujące polecenie, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
  copy c:\system.1st c:\windows\system.dat
Uruchom ponownie komputer. Jeżeli pojawia się menu Uruchamianie systemu Windows 98, wybierz polecenie Tryb awaryjny lub wybierz polecenie Tryb awaryjny z obsługą sieci, jeżeli jest niezbędna łączność sieciowa.

UWAGA: Plik System.1st jest kopią zapasową rejestru utworzoną podczas końcowej fazy instalacji systemu Windows. Podczas ponownego uruchamiania komputera Instalator systemu Windows rozpoczyna działanie od etapu „Konfigurowanie sprzętu i finalizowanie ustawień” instalacji.

Jeżeli zastąpienie pliku System.dat plikiem System.1st umożliwia rozwiązanie problemu, przyczyną problemu może być uszkodzenie rejestru. Konieczne może być ponowne zainstalowanie programów i sterowników urządzeń zainstalowanych po zainstalowaniu systemu Windows w celu zaktualizowania nowego rejestru.

Jeżeli problem nie zostanie rozwiązany, należy przywrócić oryginalny rejestr. W tym celu należy postępować zgodnie z następującymi krokami:
 1. Uruchom ponownie komputer. Naciśnij i przytrzymaj naciśnięty klawisz CTRL, dopóki nie pojawi się menu Uruchamianie systemu Windows 98.
 2. W menu Uruchamianie systemu Windows wybierz polecenie Tylko wiersz polecenia, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 3. Wpisz następujące polecenia:
  c:\windows\command\attrib -s -h -r c:\windows\system.dat
  copy c:\windows\system.dax c:\windows\system.dat
  Naciśnij klawisz T, a następnie naciśnij klawisz ENTER po wyświetleniu monitu o potwierdzenie zamiaru zastąpienia istniejącego pliku System.dat.
 4. Uruchom ponownie komputer.

Ponowne instalowanie systemu Windows w nowym folderze

Tej metody należy użyć tylko po wypróbowaniu wszystkich innych opisanych w tym artykule sposobów rozwiązywania problemów. Jeżeli system Windows zostanie ponownie zainstalowany w innym folderze, należy ponownie zainstalować wszystkie programy uruchamiane w systemie Windows w nowej instalacji systemu Windows.


Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
290121 Instalowanie systemu Windows 98 do nowego folderu

Wyłączenie zaawansowanych funkcji systemu BIOS

W przypadku większości komputerów jest dostępnych kilka zaawansowanych ustawień, które umożliwiają optymalne wykorzystanie sprzętu komputera. Ustawienia tego typu umożliwiają zwiększenie szybkości systemu, jednak mogą być przyczyną destabilizacji systemu. Wyłączenie tych funkcji może przyczynić się do podwyższenia poziomu stabilności komputera. Należy skontaktować się z producentem komputera, aby uzyskać informacje dotyczące uzyskiwania dostępu do systemu BIOS i zmieniania jego ustawień. W większości systemów dostęp do systemu BIOS można uzyskać bezpośrednio po włączeniu zasilania komputera. Zazwyczaj trzeba w tym celu nacisnąć jakiś klawisz, na przykład DEL. Oto typowe funkcje, które mogą zakłócać działanie programów pakietu Office:
 • Memory shadow RAM (Pamięć lustrzana RAM)
 • Video shadow RAM (Pamięć lustrzana wideo)
 • Internal cache (Wewnętrzna pamięć podręczna)
 • External cache (Zewnętrzna pamięć podręczna)
 • Built-in virus protection (Wbudowana ochrona przeciw wirusom)
Nowsze mikroukłady mogą być wyposażone w bardziej zaawansowane funkcje, takie jak stany oczekiwania pamięci, które są przyczyną błędów. Większość programów instalacyjnych systemu BIOS oferuje opcję załadowania domyślnych ustawień systemu BIOS. Opcja ta zwykle wyłącza wszystkie funkcje zaawansowane.

OSTRZEŻENIE: Niepoprawne modyfikowanie ustawień sprzętu w systemie BIOS może być przyczyną poważnych problemów, które mogą uniemożliwić uruchomienie komputera lub spowodować, że nie będzie on działał poprawnie. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że możliwe będzie rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawnym ustawieniem sprzętowych opcji systemu BIOS. Użytkownicy mogą zmieniać ustawienia sprzętu w systemie BIOS na własną odpowiedzialność.

Sprawdzanie sprzętu

Jeżeli powyższe metody rozwiązywania problemów nie są skuteczne i nadal pojawiają się komunikaty o błędach, być może pewne elementy sprzętowe są niezgodne z systemem Windows lub są uszkodzone. Aby zidentyfikować problem dotyczący sprzętu komputera, należy skontaktować się z producentem komputera.

Firma Microsoft otrzymywała raporty, że niewłaściwie umieszczona lub uszkodzona pamięć jest przyczyną komunikatów o błędach dotyczących pliku Kernel32.dll. Wiadomo, że niektóre z tych problemów można rozwiązać przekładając układy pamięci między bankami pamięci na płycie głównej.

Firma Microsoft otrzymywała również raporty, że przyczyną komunikatów o błędach dotyczących pliku Kernel32.dll może być karta Atron 380 Bus Mastering Ethernet Card. Usunięcie tej karty z komputera może rozwiązać te problemy.

Produkty innych firm omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie daje żadnych gwarancji, domyślnych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie do wydajności lub niezawodności tych produktów.

Firma Microsoft udostępnia informacje dotyczące sposobów kontaktowania się z innymi firmami, aby ułatwić uzyskanie potrzebnej pomocy technicznej. Informacje te mogą się zmienić bez powiadomienia. Firma Microsoft nie gwarantuje dokładności informacji dotyczących innych firm.

Aby uzyskać informacje dotyczące sposobu kontaktowania się z innymi firmami wymienionymi w tym artykule, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Właściwości

Identyfikator artykułu: 290361 — ostatni przegląd: 29.11.2013 — zmiana: 1

Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft Outlook 2002 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition, Microsoft Word 2002 Standard Edition, Microsoft Windows 98 Standard Edition

Opinia