JAK: Usuwanie plików i folderów przywracania dodatku Service Pack w systemie Windows

W TYM ZADANIU

WAŻNE: Ten artykuł zawiera informacje na temat edytowania Rejestru. Przed edycją Rejestru należy dowiedzieć się, jak go przywrócić w przypadku pojawienia się problemu. Informacje o przywracaniu Rejestru można znaleźć w temacie „Przywracanie Rejestru” w Pomocy programu Regedit.exe lub w temacie „Przywracanie klucza Rejestru” w Pomocy programu Regedt32.exe.

Streszczenie

W tym artykule zawarto instrukcje bezpiecznego usuwania folderu dezinstalacyjnego dodatku Service Pack ($NtServicePackUninstall$) i opisano środki ostrożności, jakie należy podjąć przy tej operacji. Zawarto w nim również wskazówki dotyczące zmiany lokalizacji folderu ServicePackFiles bez utraty możliwości działania funkcji Ochrona plików systemu Windows i zaktualizowanych plików dodatku Service Pack (których można użyć w celu dodania dodatkowych składników).


Po zainstalowaniu i przetestowaniu dodatku Service Pack dla systemu Windows 2000 celowe może być zwolnienie miejsca na dysku twardym komputera lokalnego przez usunięcie i/lub przeniesienie folderów dodatku Service Pack.
OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowe wykorzystanie Edytora Rejestru może być przyczyną poważnych problemów, które spowodują, że konieczna może być ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że możliwe będzie rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawnym użyciem Edytora Rejestru. Można używać Edytora Rejestru na własną odpowiedzialność.

Informacje o edytowaniu Rejestru można znaleźć w temacie „Zmienianie kluczy i wartości” w Pomocy Edytora Rejestru (Regedit.exe) lub w tematach „Dodawanie i usuwanie informacji w Rejestrze” i „Edytowanie danych Rejestru” w Pomocy programu Regedt32.exe. Należy pamiętać o utworzeniu kopii zapasowej Rejestru przed jego edycją. Używając systemu Windows NT lub Windows 2000, należy również zaktualizować awaryjny dysk naprawczy.
Można zwolnić miejsce na dysku twardym systemu lokalnego przez usunięcie folderu dezinstalacyjnego dodatku Service Pack (zobacz sekcję „Usuwanie folderu dezinstalacyjnego dodatku Service Pack”). Ponadto folder ServicePackFiles można przenieść na inny dysk lub do scentralizowanego udziału w sieci (zobacz sekcję „Przenoszenie folderu ServicePackFiles"). Obie te czynności można przeprowadzić niezależnie od siebie.


powrót do początku

Usuwanie folderu dezinstalacyjnego dodatku Service Pack

UWAGA: Funkcję dezinstalacji dodatku Service Pack można usunąć dopiero po upewnieniu się, że nie będzie już konieczne przywrócenie stanu systemu sprzed zainstalowania dodatku Service Pack.


Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

268989 Considerations Before You Uninstall Windows 2000 Service Pack 1
Folder dezinstalacyjny dodatku Service Pack jest folderem ukrytym. Jeśli nie ma go w poniższej ścieżce, należy upewnić się, czy opcja
Pokaż ukryte pliki i foldery
na karcie
Widok
w oknie dialogowym
Opcje folderów jest włączona:
 1. Zlokalizuj folder dezinstalacyjny dodatku Service Pack, $NtServicePackUninstall$, w folderze %Systemroot%.
 2. Zaznacz folder $NtServicePackUninstall$ i usuń go.
 3. Aby usunąć opcję
  odinstaluj
  dla dodatku Service Pack z listy
  Dodaj/Usuń programy, usuń następujący klucz Rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ Uninstall\Windows 2000 Service Pack
  x
  gdzie
  x
  jest numerem wersji zainstalowanego dodatku Service Pack.
powrót do początku

Rozwiązywanie problemów

Po usunięciu folderu ServicePackFiles funkcja Ochrona plików systemu Windows nie działa, jeśli jakiś plik dodatku Service Pack ulegnie uszkodzeniu. Funkcja Ochrona plików systemu Windows nie monituje o inną lokalizację pliku ani nie przywraca uszkodzonego pliku.
Jeśli po usunięciu folderu ServicePackFiles podjęta zostanie próba zainstalowania składników opcjonalnych [takich jak protokół dynamicznej konfiguracji hosta (DHCP) lub usługa Windows Internet Name Service (WINS)], system nie jest w stanie automatycznie zainstalować wersji tych plików z najnowszego dodatku Service Pack. Pojawia się wtedy monit o lokalizację, z której można zainstalować te pliki.


Aby obejść oba te problemy i pomyślnie zwolnić miejsce na dysku, należy zapoznać się z następującym artykułem z bazy wiedzy KB, gdzie opisano procedurę trwałego skonfigurowania innej lokalizacji katalogów:
271484 Files and Folders Are Added to Your System After Service Pack Is Installed
powrót do początku

Materiały referencyjne

Przenoszenie folderu ServicePackFiles


Folder ServicePackFiles zawiera zaktualizowane wersje plików systemowych systemu Windows 2000 zainstalowanych przez dodatek Service Pack. Ten folder jest używany, gdy instalowane są składniki dodatkowe. Zapewnia to, że instalowane są najnowsze wersje tych plików. Ten folder jest również używany przez funkcję Ochrona plików systemu Windows do przywracania uszkodzonych lub brakujących wersji plików dodatku Service Pack.


Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

274215 Not Necessary to Reinstall Windows 2000 SP1 After System Changes
powrót do początku
Właściwości

Identyfikator artykułu: 290402 — ostatni przegląd: 26.10.2007 — zmiana: 1

Opinia