Jak ustawić zabezpieczenia w systemie Windows XP Professional, zainstalowanym w grupie roboczej

WAŻNE: Ten artykuł zawiera informacje na temat edytowania Rejestru. Przed edycją Rejestru upewnij się, że wiesz, jak go przywrócić w przypadku pojawienia się problemu. Informacje o przywracaniu Rejestru można znaleźć w temacie „Przywracanie Rejestru” w Pomocy programu Regedit.exe lub w temacie „Przywracanie klucza Rejestru” w Pomocy programu Regedt32.exe.

Streszczenie

W tym artykule opisano sposób ustawienia uprawnień w grupie roboczej po uaktualnieniu z systemu Microsoft Windows 2000 Professional do systemu Microsoft Windows XP Professional.

Więcej informacji

OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowe wykorzystanie Edytora Rejestru może być przyczyną poważnych problemów, które spowodują, że konieczna może być ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że możliwe będzie rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawnym użyciem Edytora Rejestru. Możesz używać Edytora Rejestru na własną odpowiedzialność.

Informacje o edytowaniu Rejestru można znaleźć w temacie „Zmienianie kluczy i wartości” w Pomocy Edytora Rejestru (Regedit.exe) lub w tematach „Dodawanie i usuwanie informacji w Rejestrze” i „Edytowanie danych Rejestru” w Pomocy programu Regedt32.exe. Należy pamiętać o utworzeniu kopii zapasowej Rejestru przed jego edycją. Używając systemu Windows NT lub Windows 2000, należy również zaktualizować awaryjny dysk naprawczy.

Podczas pracy w grupie roboczej w systemach Windows XP Home Edition i Windows XP Professional karta
Zabezpieczenia
jest domyślnie ukryta. Takie zachowanie występuje, ponieważ w systemach Windows XP Home Edition oraz Windows XP Professional goście muszą logować się do grupy roboczej. Aby wyświetlić kartę
Zabezpieczenia, naciśnij klawisz CTRL, prawym przyciskiem myszy kliknij plik, a następnie kliknij polecenie
Właściwości.


UWAGA: Zabezpieczenia można ustawić tylko na partycji NTFS. Po usunięciu grupy Wszyscy z uprawnień NTFS plik lub folder nie będzie dostępny przez sieć.


Jeżeli włączone jest proste udostępnianie plików, wyświetlany jest interfejs użytkownika prostego udostępniania plików, a nie klasyczne karty „Zabezpieczenia” i „Udostępnianie”. Nowy interfejs użytkownika jest implementowany domyślnie w systemach Windows XP, Windows XP Home Edition i Windows XP Professional podczas pracy w grupie roboczej. Mimo że komputer jest uruchamiany w trybie awaryjnym, wyświetlany jest edytor listy kontroli dostępu.


Uproszczony interfejs użytkownika udostępniania w folderze Moje dokumenty różni się od interfejsu folderów znajdujących się w folderze Moje dokumenty. Gdy folder Moje dokumenty jest otwarty, wyświetlane są następujące opcje:
  • Udostępnij ten folder tylko dla mnie
  • Udostępnij ten folder w sieci

    Nazwa udziału:
  • Zezwalaj innym użytkownikom na zmianę moich plików
Jednak gdy inne foldery są otwarte, wyświetlane są następujące opcje:
  • Nazwa udziału:
  • Zezwalaj innym użytkownikom na zmianę moich plików
Jeżeli hasło użytkownika zostało utworzone w Panelu sterowania wyświetlana jest dodatkowo opcja
Chroń folder Moje dokumenty. Na komputerach z systemem Windows XP Professional tylko użytkownik może dokonywać zmian w Rejestrze w celu wyświetlenia klasycznego interfejsu użytkownika zabezpieczeń.

Klucze i wartości Rejestru

Podczas ustawiania zabezpieczeń w systemie Windows XP używany jest następujący klucz Rejestru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa
Wartości są następujące:
  • ForceGuest=1: Użyj tej wartości, aby wymusić logowanie gości
  • ForceGuest=0: Użyj tej wartości, aby wymusić wylogowanie gości
Następująca tabela zwiera opis wartości domyślnej klucza Rejestru
ForceGuest
dla każdego trybu systemu operacyjnego oraz interfejsu użytkownika udostępniania i zachowania edytora listy kontroli dostępu.
System operacyjny i tryb
ForceGuest
Interfejs użytkownika udostępniania
Edytor listy kontroli dostępu
Osobisty
1 (bez wyboru)
Prosty
Niedostępny
Osobisty w trybie awaryjnym
1 (bez wyboru)
Klasyczny
Dostępny
Professional
0*
Klasyczny
Dostępny
Professional
1
Prosty
Niedostępny
Professional w trybie awaryjnym
0
Klasyczny
Dostępny
Professional w trybie awaryjnym
1
Klasyczny
Dostępny
System Windows XP Professional domyślnie korzysta z normalnego uwierzytelniania, ale obsługuje opcję
Zaloguj się jako gość. Na przykład jeżeli komputer jest uaktualniany z systemu Windows XP Home Edition, Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 oraz Microsoft Windows 98 Wydanie drugie, system Windows XP Professional używa domyślnie opcji
Gość, jeżeli w grupie roboczej.


UWAGA: Nie można udostępniać folderu zlokalizowanego w folderze Moje dokumenty po skonfigurowaniu ustawienia prostego udostępniania i ustawienia zabezpieczeń na opcję
Udostępnij ten folder tylko dla mnie. Jeżeli są ustawione zabezpieczenia dla folderu macierzystego, zabezpieczenia są ustawione dla wszystkich folderów podrzędnych. Ustawień zabezpieczeń nie można zmieniać z folderów podrzędnych.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 290403 — ostatni przegląd: 05.09.2001 — zmiana: 1

Opinia