Komunikaty o błędach HTTP 401 lub 404 przy niejawnej lub jawnej próbie dostępu do programu OWA

Symptomy


Przy próbie zalogowania się do programu Outlook Web Access (OWA) w sposób niejawny, czyli wtedy, gdy adres URL nie jest łączony z aliasem użytkownika, może pojawić się jeden z następujących komunikatów o błędzie:

Komunikat o błędzie 1

Błąd HTTP/1.0 401 — Bez autoryzacji

Komunikat o błędzie 2

Błąd: odmowa dostępu.

Komunikat o błędzie 3

Nie odznaleziono strony
W plikach dziennika internetowych usług informacyjnych (IIS) firmy Microsoft jest rejestrowany kod błędu 401.5. Pliki dziennika IIS zazwyczaj znajdują się w katalogu Windows\System32\LogFiles\W3SVC1.

Przy próbie zalogowania się do programu OWA w sposób jawny, czyli wtedy, gdy adres URL jest łączony z aliaserm użytkownika, może pojawić się następujący komunikat o błędzie:
-HTTP 404 — Nie znaleziono pliku
Gdy wystąpi ten problem, nadal można uzyskać dostęp do skrzynki pocztowej za pomocą klienta MAPI programu Microsoft Outlook.

Przyczyna

Ten problem występuje, jeśli konto użytkownika używane w celu zalogowania się do programu OWA nie ma odpowiedniego adresu SMTP (Simple Mail Transfer Protocol).

Ten problem występuje zazwyczaj po przeniesieniu użytkowników z komputera z programem Microsoft Exchange Server 5.5 na komputer z programem Microsoft Exchange 2000 Server lub Microsoft Exchange Server 2003 albo po uaktualnieniu komputera z programem Exchange 5.5 do komputera z programem Exchange 2000 lub Exchange 2003, jeśli domyślna zasada nadawania nazw w organizacji Exchange 2000 lub Exchange 2003 różni się od zasady nadawania nazw w lokacji Exchange 5.5.

Jest to podstawowy problem z architekturą protokołu Web Distributed Authoring Version (DAV). Aby znaleźć skrzynkę pocztową skojarzoną z adresem URL, protokół DAV używa wartości z atrybutu proxyAddresses obiektu użytkownika, a następnie porównuje te wartości z domeną i z katalogiem wirtualnym Exchange w celu znalezienia odpowiednika z unikatowym obiektem w tym katalogu.

Informacje dotyczące sposobu ustalenia odpowiedniego adresu SMTP i domyślnego adresu e-mail serwera proxy, generowanego przez program Exchange 2000, można znaleźć w sekcji „Więcej informacji”.

Uwaga: W programie Microsoft Exchange 2003 z dodatkiem Service Pack 1 adres Web DAV nie jest sprawdzany.

Rozwiązanie

Exchange 2003

Aby rozwiązać ten problem, uzyskaj najnowszy dodatek Service Pack dla programu Exchange Server 2003. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

836993 Jak uzyskać najnowsze dodatki Service Pack dla programu Exchange Server 2003
Uwaga: Zainstalowanie dodatku Service Pack 1 (SP1) dla programu Microsoft Exchange Server 2003 rozwiązuje ten problem tylko w przypadku niejawnego logowania się użytkowników do programu OWA. Jeśli użytkownicy logują się do programu OWA jawnie, nadal mogą otrzymywać następujący komunikat o błędzie:
-HTTP 404 — Nie znaleziono pliku

Exchange 2000

Aby rozwiązać ten problem, użyj jednej z następujących metod:

 • Zmodyfikuj adres SMTP lub dodaj nowy adres SMTP dla użytkowników, którzy napotykają problem opisany w sekcji „Symptomy”. Użycie tej metody może być celowe, jeśli problem jest ograniczony do niektórych użytkowników lub użytkowników, którzy mają niepoprawne adresy SMTP.
 • Zmodyfikuj domenę SMTP obsługiwaną przez katalog wirtualny Exchange. Użycie tej metody może być celowe, jeśli większość lub wszyscy użytkownicy w organizacji napotykają problem opisany w sekcji „Symptomy”.
 • Utwórz dodatkowe katalogi wirtualne dla dodatkowych domen SMTP. Użycie tej metody może być celowe, jeśli organizacja ma wiele domen SMTP lub program Exchange 2000 jest używany w celu hostingu.

  Uwaga: Dla dodatkowych domen SMTP można również utworzyć dodatkowe serwery wirtualne HTTP. Ten proces wykracza poza zakres tego artykułu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu skonfigurowania dodatkowych serwerów wirtualnych HTTP, odwiedź Pomoc online dla programu Exchange 2000 w następującej witrynie firmy Microsoft w sieci Web:

Metoda 1: Zmodyfikuj lub dodaj adres SMTP do użytkownika

 1. Ustal domenę SMTP, analizując wartość Mailboxes for SMTP domain w katalogu wirtualnym Exchange, który obsługuje domenę SMTP. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
  1. Uruchom program Exchange System Manager.
  2. Rozwiń węzeł Administrative Groups, rozwiń węzeł Servers, rozwiń węzeł nazwa_serwera, rozwiń węzeł Protocols, rozwiń węzeł HTTP, rozwiń węzeł Exchange Virtual Server, a następnie rozwiń węzeł Exchange.
  3. Kliknij prawym przyciskiem myszy katalog wirtualny Exchange, a następnie kliknij polecenie Properties.
  4. Zanotuj domenę SMTP wymienioną w polu Mailboxes for SMTP domain.
 2. Uruchom przystawkę Użytkownicy i komputery usługi Active Directory.
 3. W drzewie konsoli zlokalizuj konto użytkownika, kliknij je prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Właściwości. Domyślnie użytkownik jest tworzony w jednostce organizacyjnej (OU) użytkownika, ale użytkownik może istnieć w więcej niż jednej jednostce organizacyjnej.
 4. Kliknij kartę Adresy e-mail.
 5. Aby dodać adres SMTP dla danego użytkownika, kliknij przycisk Nowy, kliknij dwukrotnie ikonę Adres SMTP, a następnie wpisz adres odpowiadający wartości Mailboxes For SMTP domain we właściwościach katalogu wirtualnego Exchange uzyskanych w kroku 1.
 6. Aby zmodyfikować istniejący adres SMTP, kliknij ten adres, kliknij przycisk Edytuj, a następnie wpisz adres odpowiadający wartości Mailboxes For SMTP domain we właściwościach katalogu wirtualnego Exchange.
 7. Kliknij przycisk OK dwa razy.
Może upłynąć trochę czasu, zanim usługa Active Directory zreplikuje nowy adres i użytkownik będzie mógł się zalogować do programu OWA.

Uwaga: Domyślny (pogrubiony) adres SMTP użytkownika nie musi odpowiadać wartości Mailboxes For. Użytkownik powinien być w stanie się zalogować, jeśli dowolny z adresów SMTP odpowiada tej wartości.


Metoda 2: Zmodyfikuj domenę SMTP obsługiwaną przez katalog wirtualny Exchange

W oknie dialogowym właściwości katalogu wirtualnego Exchange przycisk Modify jest niedostępny (wyszarzony). Takie zachowanie występuje dlatego, że domena SMTP używana przez katalog wirtualny Exchange jest zawsze domyślną domeną SMTP, przypisaną przez domyślną zasadę adresatów.

Aby zmodyfikować domyślną domenę SMTP, wykonaj następujące kroki:

Uwaga: Jednym z kroków jest ponowne uruchomienie magazynu informacji Microsoft Exchange i jego usług zależnych. Po zatrzymaniu magazynu informacji żadni klienci nie mogą uzyskać dostępu do poczty e-mail.

 1. Uruchom program Exchange System Manager.
 2. Rozwiń kontener Recipients.
 3. Wybierz obiekt Recipient Policies.
 4. W prawym okienku zlokalizuj wartość Default Policy i ją zanotuj.
 5. Kliknij kartę Adresy e-mail.
 6. Kliknij dwukrotnie adres SMTP. Jeśli istnieje kilka adresów SMTP, kliknij dwukrotnie ten, który jest wyświetlany jako pogrubiony.
 7. Pozostaw znak @ na początku, a następnie wpisz żądaną domenę SMTP w polu Adres.
 8. Kliknij przycisk OK dwa razy.
 9. Uruchom przystawkę Usługi.
 10. Kliknij usługę Magazyn informacji programu Microsoft Exchange.
 11. Kliknij przycisk Uruchom ponownie usługę na pasku narzędzi programu Microsoft Management Console (MMC). Gdy pojawi się monit o ponowne uruchomienie usług zależnych, kliknij przycisk Tak. Wartość Mailboxes For zostanie tak zaktualizowana, aby była używana nowa domena SMTP.

Metoda 3: Utwórz dodatkowe katalogi wirtualne dla dodatkowych domen SMTP

Uwaga: Jeśli komputer korzysta z serwerów typu front-end i serwerów typu back-end, trzeba utworzyć katalogi wirtualne zarówno na serwerach front-end, jak i na serwerach back-end.
 1. Uruchom program Exchange System Manager.
 2. Rozwiń węzeł Servers, rozwiń węzeł nazwa_serwera, rozwiń węzeł Protocols, rozwiń węzeł HTTP, a następnie rozwiń węzeł Exchange Virtual Server.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy serwer wirtualny Exchange, kliknij polecenie New, a następnie kliknij polecenie Virtual Directory.
 4. Wpisz nazwę nowego katalogu wirtualnego.

  Ta nazwa pojawi się w adresie URL, który jest używany przez klientów w celu uzyskania dostępu do nowego katalogu wirtualnego. Jeśli na przykład utworzysz nowy katalog wirtualny o nazwie firmabmail, klienci będą używali adresu URL podobnego do http://www.domena.com/firmabmail/.
 5. Aby wybrać domenę SMTP, kliknij przycisk Modify, a następnie wybierz domenę SMTP z listy.

  Uwaga: Ta lista jest generowana na podstawie wszystkich wartości adresów SMTP we wszystkich zasadach adresatów określonych w danej organizacji Exchange. Nie można podać domeny SMTP, która nie pojawia się na tej liście.
Aby uzyskać więcej informacji o zarządzaniu zasadami adresatów, zapoznaj się z tematem „Managing Recipient Settings” Pomocy online programu Exchange 2000 w następującej witrynie firmy Microsoft w sieci Web:

Aby dostosować metody uwierzytelniania, kliknij przycisk Authentication na karcie Access w programie Exchange System Manager.

Więcej informacji

Aby ustalić odpowiedni adres SMTP, wykonaj następujące kroki:

 1. Uruchom program Exchange System Manager.
 2. Rozwiń węzeł Servers, rozwiń węzeł nazwa_serwera, rozwiń węzeł Protocols, rozwiń węzeł HTTP, rozwiń węzeł Exchange Virtual Server, a następnie rozwiń węzeł Exchange.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy katalog wirtualny Exchange, a następnie kliknij polecenie Properties w celu wyświetlenia właściwości tego katalogu wirtualnego Exchange. Jest to domyślny katalog wirtualny programu OWA utworzony podczas instalacji programu Exchange Server.
 4. Zanotuj wartość wyświetlaną na karcie General, w polu Exchange Path. Przykład tej wartości to example.com (domyślna). W tym przykładzie tylko użytkownicy, którzy mają adres SMTP kończący się ciągiem @example.com, mogą używać katalogu wirtualnego Exchange w celu uzyskania dostępu do swoich skrzynek pocztowych.
Aby ustalić domyślny adres e-mail serwera proxy generowany przez program Exchange 2000:
 1. Uruchom przystawkę Exchange System Manager.
 2. Rozwiń węzeł Recipients, a następnie kliknij węzeł Recipient Policies.
 3. W prawym okienku kliknij dwukrotnie pozycję Default Policy, a następnie kliknij kartę E-Mail Addresses (Policy).
 4. W obszarze Generation rules kliknij dwukrotnie adres SMTP, który jest wyświetlany jako pogrubiony.
 5. Zanotuj parametry konfiguracji (jeśli jakieś istnieją) wyświetlane przed znakiem @ w polu Address. Takim parametrem może być na przykład %s lub %g.
Te parametry są używane do wygenerowania adresu e-mail adresata, który jest oparty na informacjach o koncie użytkownika. Na przykład parametr %s.%g@example.com powoduje, że program Exchange 2000 generuje następujący adres e-mail:

nazwisko.imię@example.com
Właściwości

Identyfikator artykułu: 293386 — ostatni przegląd: 25.11.2007 — zmiana: 1

Opinia