Klucze i wartości rejestru dla narzędzia Przywracanie systemu

WAŻNE: Ten artykuł zawiera informacje na temat modyfikowania rejestru. Przed zmodyfikowaniem rejestru utwórz jego kopię zapasową i upewnij się, że wiesz, jak przywrócić rejestr w przypadku pojawienia się problemu. Aby uzyskać informacje dotyczące wykonywania kopii zapasowej, przywracania i edytowania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
256986 Opis rejestru systemu Microsoft Windows

Streszczenie

Niniejszy artykuł opisuje klucze i wartości rejestru, których można używać z narzędziem Przywracanie systemu.

Więcej informacji

OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowe korzystanie z Edytora rejestru może być przyczyną poważnych problemów, które spowodują, że konieczna będzie ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawnym użyciem Edytora rejestru będzie możliwe. Możesz używać Edytora rejestru na własną odpowiedzialność.

W rejestrze można zmodyfikować wiele wartości narzędzia Przywracanie systemu. W celu skonfigurowania narzędzia Przywracanie systemu zaleca się jednak korzystanie z interfejsu użytkownika, gdy tylko jest to możliwe, ponieważ zmiany wprowadzone w rejestrze mogą być nieodwracalne i mogą stać się przyczyną niestabilnej pracy komputera.

W systemie Windows XP są trzy klucze rejestru, których można użyć do zmodyfikowania narzędzia Przywracanie systemu:

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Sr

  Ten klucz jest związany z filtrem Przywracanie systemu. W żadnym wypadku nie wolno modyfikować tego klucza ani jego wartości, gdyż zmiany mogą spowodować nieprawidłowe działanie systemu operacyjnego.
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Srservice

  Ten klucz jest związany z usługą Przywracanie systemu. W żadnym wypadku nie wolno modyfikować tego klucza ani jego wartości, gdyż zmiany mogą spowodować nieprawidłowe działanie systemu operacyjnego.
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\SystemRestore

  W tym kluczu rejestru można zmodyfikować niektóre wartości DWORD. Klucz ten zawiera także wartości, których w żadnym wypadku nie wolno modyfikować.

Wartości, które można zmodyfikować bez ryzyka uszkodzenia komputera

 • CompressionBurst

  Ta wartość, wyrażona w sekundach, określa kompresję w czasie bezczynności: Ilość czasu potrzebna do skompresowania danych po osiągnięciu przez komputer czasu bezczynności. Usługa może kompresować dane przez czas określony przez tę wartość, a następnie zatrzymać kompresję. Podczas kolejnej kompresji w czasie bezczynności komputer może powtórzyć ten proces.
 • DiskPercent

  Ta wartość jest związana z odsetkiem miejsca na dysku, jaki używa narzędzie Przywracanie systemu do magazynowania własnych danych. Wartość domyślna wynosi 12 procent. Rozmiar magazynu danych jest zawsze obliczany za pomocą formuły „max(12 procent, DSMax)”, niezależnie od rozmiaru dysku twardego. Maksymalny (max) rozmiar jest określony wartością DSMax. W przypadku dysków twardych o rozmiarach mniejszych niż 4 gigabajty (GB), 12 procent to mniej niż 400 megabajtów (MB), zatem „max(12 procent, DSMax) wynosi 400 MB”. W przypadku dysków twardych o rozmiarach większych niż 4 GB, 12 procent to ponad 400 MB, zatem „max(12 procent, DSMax) wynosi 12 procent”. Rozmiar magazynu danych nie jest zarezerwowanym miejscem na dysku i jest używany tylko na żądanie.
 • DSMax

  Ta wartość określa maksymalny rozmiar magazynu danych narzędzia Przywracanie systemu. Rozmiar domyślny magazynu danych wynosi 400 MB. Rozmiar magazynu danych jest zawsze obliczany za pomocą formuły „max(12 procent, DSMax)”, niezależnie od rozmiaru dysku twardego. Maksymalny (max) rozmiar jest określony wartością DSMax. W przypadku dysków twardych o rozmiarach mniejszych niż 4 GB, 12 procent to mniej niż 400 MB, zatem „max(12 procent, DSMax) wynosi 400 MB”. W przypadku dysków twardych o rozmiarach większych niż 4 GB, 12 procent to ponad 400 MB, zatem „max(12 procent, DSMax) wynosi 12 procent”. Rozmiar magazynu danych nie jest zarezerwowanym miejscem na dysku i jest używany tylko na żądanie.
 • DSMin

  Ta wartość jest związana z minimalną ilością wolnego miejsca na dysku, którego wymaga narzędzie Przywracanie systemu do działania podczas procesu instalacji. Ponadto wartość ta wiąże się z minimalną ilością wolnego miejsca na dysku niezbędną w celu ponownego aktywowania i wznowienia procesu tworzenia punktów przywracania przez narzędzie Przywracanie systemu po wyłączeniu tego narzędzia z powodu małej ilości miejsca na dysku.
 • RestoreStatus

  Ta wartość określa, czy ostatnia operacja przywracania zakończyła się niepowodzeniem (0), powodzeniem (1), czy została przerwana (2).
 • RPGlobalInterval

  Ta wartość określa, w sekundach, czas oczekiwania narzędzia Przywracanie systemu przed utworzeniem automatycznych punktów kontrolnych komputera dla czasu, który upłynął. Wartość domyślna wynosi 24 godziny.
 • RPLifeInterval

  Ta wartość określa, w sekundach, czas wygaśnięcia (TTL) punktów przywracania. Po osiągnięciu tego czasu przez punkt przywracania, który nadal znajduje się w systemie, zostaje on usunięty. Wartość domyślna wynosi (7776000), czyli 90 dni.
 • RPSessionInterval

  Ta wartość określa, w sekundach, czas oczekiwania narzędzia Przywracanie systemu przed utworzeniem automatycznych punktów kontrolnych komputera dla czasu sesji (czas, w którym komputer był włączony). Wartość domyślna wynosi zero (0), co oznacza, że funkcja ta jest wyłączona.
 • ThawInterval

  Ta wartość określa, w sekundach, czas oczekiwania narzędzia Przywracanie systemu przed aktywowaniem się po wyłączeniu (gdy warunki niezbędne do wystąpienia tego procesu zostaną spełnione). Jeśli interfejs użytkownika narzędzia Przywracanie systemu zostanie uruchomiony, narzędzie jest aktywowane natychmiast.

Wartości, których nie wolno modyfikować

 • CreateFirstRunRp

  Ta wartość zawiera instrukcje dla komputera dotyczące utworzenia pierwszego punktu przywracania, na przykład gdy narzędzie Przywracanie systemu jest wyłączone, a następnie zostanie włączone, lub gdy jest wyłączone, a następnie zostanie aktywowane. Tej wartości w żadnym wypadku nie wolno modyfikować, ponieważ modyfikacja może spowodować nieodwracalny stan komputera (na przykład taki, w którym komputer nie może utworzyć pierwszego punktu przywracania w żadnej z opisanych dotychczas sytuacji).
 • DisableSR

  Ta wartość włącza lub wyłącza narzędzie Przywracanie systemu. Jeśli narzędzie Przywracanie systemu zostanie wyłączone w rejestrze, istniejące punkty przywracania nie są usuwane. Tej wartości nie wolno modyfikować. Narzędzie Przywracanie systemu należy włączać i wyłączać tylko za pomocą interfejsu użytkownika.
 • RestoreDiskSpaceError

  Ta wartość zawiera instrukcje dla komputera dotyczące wyświetlenia komunikatu o błędzie w przypadku, gdy działanie narzędzia Przywracanie systemu nie przynosi rezultatów z powodu problemów związanych z miejscem na dysku. Ta wartość ma charakter informacyjny.
 • RestoreSafeModeStatus

  Ta wartość określa, czy ostatnia operacja przywracania była wykonywana w trybie awaryjnym.
 • TimerInterval

  Ta wartość to czas ściągania w sekundach. Ta wartość jest związana z czasem „budzenia” narzędzia Przywracanie systemu i sprawdzania stanu miejsca na dysku. Wartość domyślna wynosi 120 i nie wolno jej modyfikować, ponieważ zmiany mogą mieć wpływ na ogólne działanie komputera.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 295659 — ostatni przegląd: 07.08.2006 — zmiana: 1

Opinia