PRB: Tożsamość skonfigurowana dla konta IWAM jest niepoprawna

Symptomy

Podczas próby uzyskania dostępu do istniejącej strony ASP (Active Server Pages) przeglądarka może wyświetlić komunikat o błędzie „HTTP 500 - Wewnętrzny błąd serwera” lub „Błąd serwera aplikacji”. Po wyświetleniu komunikatu o błędzie w dzienniku zdarzeń serwera są rejestrowane następujące dwa wpisy:
Źródło: W3SVC
Błąd: Skonfigurowana tożsamość jest niepoprawna
— i —
Źródło: DCOM
Błąd: Nie można zalogować IWAM_NazwaKomputera
Jeżeli dla aplikacji zostanie włączone tylko uwierzytelnianie podstawowe i zostanie skonfigurowana wartość Niska ustawienia Ochrona aplikacji, aplikacja ponownie funkcjonuje zgodnie z oczekiwaniami. Ponadto, jeżeli nowa aplikacja ASP zostanie utworzona po zgłoszeniu tego błędu, można uzyskać do niej dostęp bez błędów.

Pokrewne komunikaty o błędach

W przeglądarce:

W przeglądarce:
HTTP 500 - Wewnętrzny błąd serwera
— lub —
Błąd serwera aplikacji
Serwer napotkał błąd podczas ładowania aplikacji w trakcie przetwarzania żądania. Więcej szczegółowych informacji można znaleźć w dzienniku zdarzeń. Skontaktuj się z administratorem serwera, aby uzyskać pomoc.
W dzienniku zdarzeń systemowych:
Źródło: DCOM
Błąd: Zgłoszono błąd DCOM „Błąd logowania: nieznana nazwa użytkownika lub nieprawidłowe hasło”. Nie można zalogować .\IWAM_NAZWA_SERWERA w celu uruchomienia serwera.
— i —
Źródło: W3SVC
Błąd: „Serwer nie może załadować aplikacji '/LM/W3SVC/1/Root/op.' Błąd 'Proces serwera nie mógł zostać uruchomiony, ponieważ jego identyfikacja jest niepoprawna'. Sprawdź nazwę użytkownika i hasło”.
— lub —
Source: W3SVC Błąd: „Serwer nie może załadować aplikacji '/LM/W3SVC/4/Root'. Błąd 'c000003b'”.
— i —
Source: W3SVC Błąd: „Aktywacja pozaprocesowa '{3D14228D-FBE1-11d0-995D-00C04FD919C1}' aplikacji COM przy '/LM/W3SVC/4/Root' nie powiodła się”.
Uwaga: Ten komunikat o błędzie jest wyświetlany w Internetowych usługach informacyjnych firmy Microsoft w wersji 6.0 (IIS 6.0), jeżeli pole wyboru Uruchom usługę WWW w trybie izolacji z programem IIS 5.0 jest zaznaczone. W sekcji „Więcej informacji” tego artykułu omówiono kroki związane z zaznaczaniem pola wyboru Uruchom usługę WWW w trybie izolacji z programem IIS 5.0.

Przyczyna

Nazwy użytkowników i hasła dla kont IUSR_NazwaKomputera i IWAM_NazwaKomputera są przechowywane w trzech lokalizacjach:

 • Metabaza programu Internet Information Server (IIS)
 • Menedżer użytkowników dla domen (system Windows NT) lub przystawka Użytkownicy i grupy lokalne (system Windows 2000)
 • Program Microsoft Transaction Server (system Windows NT) lub Usługi składowe (system Windows 2000)
Jeżeli nazwy użytkowników i/lub hasła nie są synchronizowane między tymi trzema lokalizacjami, wyświetlane są powyższe komunikaty o błędach.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, należy upewnić się, że hasła dla kont IUSR i IWAM są synchronizowane we wszystkich trzech powyższych lokalizacjach. Dostępne są dwie metody umożliwiające wykonanie tego zadania: ustawienie hasła dla kont IWAM i IUSR w Menedżerze użytkowników (system Windows NT) lub przystawce Użytkownicy i grupy (system Windows 2000) oraz zmiana haseł w metabazie usług IIS w celu odzwierciedlenia tego samego hasła lub odwrotnie. Należy skorzystać z jednej z następujących metod synchronizacji haseł.

Uwaga: W sekcji „Więcej informacji” zamieszczono instrukcje dotyczące korzystania z narzędzia Administration Script Utility (Adsutil.vbs) i sposobu zmiany hasła w programie Microsoft Transaction Server (MTS) lub Usługach składowych.

Metoda 1: Zmiana haseł w Menedżerze użytkowników lub przystawce Użytkownicy i grupy zgodnie z hasłem w metabazie usług IIS

 1. W oknie poleceń zlokalizuj folder zawierający plik Adsutil.vbs. Korzystając z narzędzia Adsutil.vbs, ustaw hasła dla kont IWAM i IUSR w metabazie usług IIS.
 2. Aby zmienić hasła kont IUSR i/lub IWAM w systemie Windows NT, wykonaj następujące kroki:

  1. W menu Start wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie Menedżer użytkowników dla domen. W Menedżerze użytkowników dla domen możesz zmienić informacje dotyczące kont dla wszystkich kont i grup użytkowników systemu Windows NT.
  2. Kliknij dwukrotnie użytkowników IUSR_NazwaKomputera i/lub IWAM_NazwaKomputera i zmodyfikuj hasła, tak aby odzwierciedlały hasło w metabazie usług IIS uzyskane w kroku 1.
  Aby zmienić hasła kont IUSR i/lub IWAM w systemie Windows 2000, wykonaj następujące kroki:
  1. W menu Start wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie Zarządzanie komputerem.
  2. W węźle Narzędzia systemowe kliknij, aby rozwinąć węzły Użytkownicy i grupy lokalne i Użytkownicy. W węźle Użytkownik możesz zmienić informacje dotyczące kont dla wszystkich kont i grup użytkowników systemu Windows 2000.
  3. Kliknij prawym przyciskiem myszy konta IUSR_NazwaKomputera i/lub IWAM_NazwaKomputera, a następnie kliknij polecenie Ustaw hasło.
  4. Zmodyfikuj hasła, tak aby odzwierciedlały hasło w metabazie usług IIS uzyskane w kroku 1.
 3. Przejdź do strony ASP, dla której został wyświetlony komunikat o błędzie, aby sprawdzić, czy problem został rozwiązany.

Metoda 2: Zmiana metabazy usług IIS zgodnie z hasłami kont IUSR i/lub IWAM

 1. Aby zmienić hasło konta IUSR i/lub IWAM w systemie Windows NT, wykonaj następujące kroki:

  1. W menu Start wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie Menedżer użytkowników dla domen. W Menedżerze użytkowników dla domen możesz zmienić informacje dotyczące kont dla wszystkich kont i grup użytkowników systemu Windows NT.
  2. Kliknij dwukrotnie konta IUSR_NazwaKomputera i/lub IWAM_NazwaKomputera, a następnie wpisz nowe hasła.
  Aby zmienić hasło konta IUSR i/lub IWAM w systemie Windows 2000, wykonaj następujące kroki:
  1. W menu Start wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie Zarządzanie komputerem.
  2. W węźle Narzędzia systemowe kliknij, aby rozwinąć węzły Użytkownicy i grupy lokalne i Użytkownicy. W węźle Użytkownik możesz zmienić informacje dotyczące kont dla wszystkich kont i grup użytkowników systemu Windows 2000.
  3. Kliknij prawym przyciskiem myszy konta IUSR_NazwaKomputera i/lub IWAM_NazwaKomputera, a następnie kliknij polecenie Ustaw hasło. Wpisz nowe hasła.
 2. W oknie poleceń zlokalizuj folder zawierający plik Adsutil.vbs. Korzystając z narzędzia Adsutil.vbs, ustaw hasła dla kont IWAM i IUSR w metabazie usług IIS.
 3. Przejdź do strony ASP, dla której został wyświetlony komunikat o błędzie, aby sprawdzić, czy problem został rozwiązany.
Uwaga: Hasła w programie Microsoft Transaction Server (system Windows NT) i Usługach składowych (system Windows 2000) zazwyczaj są zgodne z metabazą usług IIS, jednak należy aktualizować hasło IWAM w programie Microsoft Transaction Server (MTS) lub Usługach składowych, jeżeli problem nie zostanie rozwiązany. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz fragment „Jak zmienić hasło w programie MTS lub Usługach składowych” sekcji „Więcej informacji”.

Stan

Takie zachowanie jest zgodne z projektem programu.

Więcej informacji

Jak korzystać ze skryptu Adsutil.vbs

Usługi IIS dostarczają plik skryptu o nazwie Adsutil.vbs, który umożliwia odczytanie lub ustawienie haseł kont IUSR i IWAM przechowywanych w metabazie usług IIS. W systemie Windows NT 4.0 skrypt Adsutil.vbs zazwyczaj znajduje się w folderze <dysk>\WINNT\System32\Inetsrv\Adminsamples. W systemie Windows 2000 skrypt Adsutil.vbs znajduje się w folderze <dysk>\Inetpub\Adminscripts.

Następująca tabela zawiera listę składni różnych funkcji narzędzia Adsutil.vbs:

FunkcjaSkładnia
Uzyskanie hasła konta IUSRcscript.exe adsutil.vbs get w3svc/anonymoususerpass
Uzyskanie hasła konta IWAMcscript.exe adsutil.vbs get w3svc/wamuserpass
Ustawienie hasła konta IUSRcscript.exe adsutil.vbs set w3svc/anonymoususerpass "hasło"
Zmienianie konta IUSRcscript.exe adsutil.vbs set w3svc/anonymoususername "nazwa użytkownika"
Ustawienie hasła konta IWAMcscript.exe adsutil.vbs set w3svc/wamuserpass "hasło"
Zmienianie konta IWAMcscript.exe adsutil.vbs set w3svc/WAMusername "nazwa użytkownika"

Uwaga: Podczas próby uzyskania hasła w systemie Windows NT 4.0 hasło jest wyświetlane jako zwykły tekst. W systemie Windows 2000 zamiast znaków w haśle wyświetlane są jednak symbole gwiazdek. Aby uzyskać hasło w formacie zwykłego tekstu w systemie Windows 2000, należy zmodyfikować skrypt Adsutil.vbs, tak aby wyświetlał hasło bez maski. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
 1. Otwórz plik Adsutil.vbs w Notatniku.
 2. W menu Edycja kliknij polecenie Znajdź, wpisz IsSecureProperty = True, a następnie kliknij przycisk Znajdź następny.
 3. Zmień wpis „IsSecureProperty = True” na „IsSecureProperty = False”.
 4. Zapisz zmiany w pliku Adsutil.vbs, a następnie zamknij Notatnik.

Jak zmienić hasło w programie MTS lub Usługach składowych

System Windows 2000

Usługi IIS w wersji 5.0 dostarczają plik Synciwam.vbs służący do aktualizacji początkowej tożsamości wszystkich pakietów COM+ usług IIS uruchamianych poza procesem. Skrypt Synciwam.vbs znajduje się w folderze <dysk>\Inetpub\AdminScripts. Skrypt Synciwam.vbs można uruchomić przy użyciu narzędzia CScript lub WScript.

Aby użyć skryptu Synciwam.vbs, wpisz następujące polecenie w wierszu polecenia:
cscript.exe synciwam.vbs -v
Konieczne może być ponowne uruchomienie usług IIS w celu uwzględnienia wszystkich zmian. Aby ponownie uruchomić usługi IIS, w menu Start kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie iisreset, a następnie kliknij przycisk OK.

Uwaga: Użycie skryptu Synciwam.vbs resetuje wszystkie aplikacje pozaprocesowe (izolacja średnia i wysoka) dla konta IWAM_NazwaKomputera.

System Windows NT 4.0

Usługi IIS 4.0 nie dostarczają żadnych narzędzi, takich jak skrypt Synciwam.vbs. Przy użyciu programu MTS Explorer należy ręcznie zmienić hasło konta IWAM dla poszczególnych aplikacji uruchomionych w procesie w oddzielnym obszarze pamięci (Separate Memory Process). Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
 1. W menu Start systemu Windows wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Windows NT Option Pack 4, kliknij polecenie Microsoft Transaction Server, a następnie kliknij polecenie Transaction Server Explorer.
 2. W programie Transaction Server Explorer kliknij, aby rozwinąć węzły Microsoft Transaction Server, Computers (Komputery), My Computer (Mój komputer) i Packages Installed (Zainstalowane pakiety).
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy jeden z zainstalowanych pakietów, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 4. Na karcie Identity (Tożsamość), jeżeli pakiet jest uruchomiony przy użyciu tożsamości użytkownika IWAM_NazwaKomputera, wpisz hasło zgodne z hasłem przechowywanym w metabazie usług IIS, a następnie kliknij przycisk OK.
 5. Powtórz kroki 3 i 4 dla każdego zainstalowanego pakietu.
 6. Uruchom ponownie usługi IIS, aby uwzględnić wprowadzone zmiany. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
  1. W menu Start systemu Windows kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie cmd, a następnie kliknij przycisk OK.
  2. W wierszu polecenia wpisz kolejno następujące polecenia.
   • net stop iisadmin /y
   • net start w3svc
   • net start msftpsvc (użyj tego polecenia, jeżeli korzystasz z serwera FTP)
   • net start smtpsvc (użyj tego polecenia, jeżeli korzystasz z serwera SMTP)
   • net start cisvc (użyj tego polecenia, jeżeli korzystasz z Serwera indeksów)

Uruchomienie usługi WWW usług IIS 6.0 w trybie izolacji z programem IIS 5.0

 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 2. W oknie dialogowym Uruchamianie wpisz polecenie inetmgr, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. W oknie Menedżera internetowych usług informacyjnych (IIS) kliknij prawym przyciskiem myszy folder Witryny sieci Web, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 4. Na karcie Usługa w oknie dialogowym Właściwości witryn sieci Web kliknij, aby zaznaczyć opcję Uruchom usługę WWW w trybie izolacji z programem IIS 5.0.
 5. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Właściwości witryn sieci Web.
 6. Zamknij okno Menedżera internetowych usług informacyjnych (IIS).

Materiały referencyjne

Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij numery artykułów poniżej w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
255770 PRB: Logon Failure: Unknown User Name or Bad Password When You Run Out-of-Process Webs
240225 Description of Adsutil and MetaEdit Utilities Used to Modify the Metabase
240941 An Introduction to the IIS Metabase
Właściwości

Identyfikator artykułu: 297989 — ostatni przegląd: 21.05.2009 — zmiana: 1

Opinia