JAK: Duplikowanie dysków za pomocą narzędzia przygotowywania systemu (Sysprep.exe)

Streszczenie

W tym artykule jest opisany krok po kroku sposób duplikowania dysków za pomocą narzędzia przygotowywania systemu (Sysprep.exe). Dzięki sklonowaniu obrazu instalacji systemu Windows 2000 z zainstalowanymi programami i danymi można masowo wdrożyć identyczne instalacje w całej organizacji. Problem występujący podczas duplikowania instalacji systemu Windows 2000 polega na tym, że każdy komputer ze sklonowanym systemem ma identyczny identyfikator zabezpieczeń (SID) oraz tę samą nazwę. Tak przygotowane komputery mogą działać nieprawidłowo w grupie roboczej lub w domenie. W celu obejścia tego problemu administratorzy usuwają ustawienia konfiguracyjne unikatowe dla komputera, takie jak nazwa komputera lub identyfikator SID, przy użyciu narzędzia przygotowywania systemu (Sysprep.exe). W ten sposób jest uzyskiwany obraz systemu, który można bezpiecznie instalować na innych komputerach.

Powrót do początku

Jak przygotować system Windows 2000 do klonowania

Aby przygotować instalację systemu Windows 2000 do klonowania:
 1. Zainstaluj system Windows 2000 na komputerze przykładowym. System Windows można instalować interakcyjnie lub automatycznie przy użyciu pliku odpowiedzi.
 2. Ponownie uruchom komputer i zaloguj się jako administrator.
 3. Zainstaluj i dostosuj wszystkie programy, które chcesz wdrażać z systemem Windows 2000.
 4. Dodaj konta użytkowników lokalnych, dołącz komputer do domeny lub wykonaj obie te czynności.
 5. Przejrzyj konfigurację, aby sprawdzić, czy w systemie znajdują się wszystkie wymagane składniki, ustawienia i dane.
 6. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie cmd w polu Otwórz, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 7. W wierszu polecenia wpisz polecenie cd \, naciśnij klawisz ENTER, wpisz polecenie md sysprep, a następnie ponownie naciśnij klawisz ENTER.
 8. Włóż dysk CD systemu Windows 2000 Professional do stacji dysków CD-ROM lub DVD-ROM, wpisz polecenie expand litera stacji dysków CD-ROM:\system\tools\deploy.cab –f:* c:\sysprep, a następnie naciśnij klawisz ENTER. Zauważ, że w tym poleceniu założono, że w kroku 7 został utworzony folder Sysprep na dysku C. Jeśli ten folder został umieszczony na innym dysku, należy zmienić to polecenie.
 9. W wierszu polecenia wpisz polecenie cd \sysprep, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 10. Aby uruchomić program Sysprep.exe, wpisz polecenie Sysprep /parameters, a następnie naciśnij klawisz ENTER. Lista parametrów znajduje się w sekcji „Parametry programu Sysprep.exe” w tym artykule.
 11. Zamknij system, wyjmij dysk twardy z komputera, a następnie sklonuj go przy użyciu narzędzia do tworzenia obrazu dysków innej firmy. Pamiętaj, że po uruchomieniu programu Sysprep.exe z przełącznikiem –reboot system zostanie zamknięty automatycznie.
W czasie kolejnego uruchomienia systemu Windows 2000 z dysku sklonowanego lub oryginalnego wystąpią następujące zdarzenia:
 1. Zostanie uruchomiony program Setupcl.exe i wygenerowany nowy identyfikator SID.
 2. W celu dostosowania nowego komputera zostanie uruchomiony kreator miniinstalacji. Jeśli nie zostanie dostarczony plik odpowiedzi Sysprep.inf, kreator zostanie uruchomiony interakcyjnie.
Powrót do początku

Jak utworzyć plik odpowiedzi Sysprep.inf

Aby utworzyć plik odpowiedzi Sysprep.inf, w wierszu polecenia wpisz polecenie
setupmgr.exe i naciśnij klawisz ENTER. Aby ukończyć pracę kreatora, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Do utworzenia nowego pliku odpowiedzi lub zmodyfikowania istniejącego pliku można również użyć edytora tekstów.

Aby uzyskać więcej informacji, wyświetl plik Unattend.doc znajdujący się pliku Deploy.cab w folderze Support\Tools na dysku CD systemu Windows 2000 lub odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Powrót do początku

Wymagania

Przed uruchomieniem programu Sysprep.exe i użyciem pliku odpowiedzi Sysprep.inf muszą być spełnione następujące warunki:
 • Pliki Sysprep.exe, Setupcl.exe oraz Sysprep.inf muszą się znajdować w folderze Sysprep. Plik Sysprep.inf może znajdować się na dyskietce, ale musi mieć nadal tę samą nazwę. Po uruchomieniu miniinstalator sprawdza, czy na dyskietce znajduje się plik Sysprep.inf. Jeśli tak, plik jest kopiowany do folderu %windir%\System32 pod nazwą $winnt$.inf. Istniejący plik o takiej nazwie zostanie zastąpiony.
 • Folder Sysprep musi znajdować się w folderze głównym tego samego woluminu, w którym jest zlokalizowany folder Winnt.
 • Plik musi mieć nazwę Sysprep.inf. Jeśli nazwa pliku jest inna lub plik znajduje się w innym miejscu, miniinstalator zignoruje go i uruchomi się w trybie interakcyjnym. Jeśli w pliku odpowiedzi brakuje wymaganej sekcji, miniinstalator powróci do trybu interakcyjnego w celu zgromadzenia brakujących informacji.
Powrót do początku

Przełączniki programu Sysprep.exe

Program Sysprep.exe akceptuje następujące przełączniki:
 • /quiet – ukrywa okna dialogowe z monitem o potwierdzenie, które są zwykle wyświetlane na ekranie.
 • /nosidgen – powoduje, że po ponownym uruchomieniu komputera program Setupcl.exe nie generuje nowych identyfikatorów SID, a następnie powoduje uruchomienie kreatora miniinstalacji.
 • /reboot – automatycznie ponownie uruchamia komputer.
 • /pnp – wymusza, aby podczas kolejnego uruchomienia komputera miniinstalator ponownie wykonał pełne wyliczanie urządzeń PnP. Ten tryb wydłuża czas potrzebny na miniinstalację i umożliwia użycie klucza OemPnPDriversPath z pliku Sysprep.inf.
Przed zamknięciem systemu program Sysprep.exe wykonuje następujące zadania:
 • Dodanie wartości CloneTag w kluczu HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Setup wskazującej datę i godzinę uruchomienia programu Sysprep.exe.
 • Dodanie wartości CmdLine w kluczu HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Setup. Ta wartość powoduje, że po ponownym uruchomieniu komputera zostanie uruchomiony miniinstalator, a następnie wartość klucza SystemSetupInProgress zostanie zmieniona na 0x1.
 • Sprawdzenie, czy plik Setupcl.exe znajduje się folderze %systemroot%\System32. Jeśli nie, program Sysprep.exe wyszuka plik w folderze lokalnym i skopiuje go do folderu %systemroot%\System32. Jeśli plik nie zostanie odnaleziony, program Sysprep.exe wyświetla komunikat o błędzie i kończy pracę.
 • Umieszczenie polecenia w kluczu HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager - SetupExecute:REG_MULIT_SZ: Setupcl.exe
 • Przetwarzanie sekcji [SysprepMassStorage] pliku Sysprep.inf ma na celu ustalenie, które sterowniki muszą być włączone w rejestrze systemu.
 • Plik WINNT\System32\$winnt$.inf jest zastępowany plikiem Sysprep.inf. Dzięki temu inne składniki potrzebujące informacji znajdujących się w pliku Sysprep.inf będą mogły łatwo odnaleźć ten plik. Na przykład aby podwyższyć poziom komputera do kontrolera domeny, należy dołączyć sekcję [DCInstall].
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące nienadzorowanego podwyższania i obniżania poziomu kontrolerów domen systemu Windows 2000, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
223757 Unattended Promotion and Demotion of Windows 2000 Domain Controllers
Na końcu miniinstalacji folder Sysprep zostaje usunięty. Przed zamknięciem systemu program Sysprep.exe może także wykonać inne zadania. Aby umożliwić współpracę programu Sysprep z wcześniej zainstalowanymi składnikami, w folderze %windir%\Inf został umieszczony plik Minioc.inf. Plik ten zawiera odwołania do bibliotek dołączanych dynamicznie (DLL) określonych składników. Zadaniem bibliotek jest przygotowanie tych składników do duplikowania. Po uruchomieniu programu Sysprep.exe otwierany jest plik %windir%\Inf\Miniproc.inf, a następnie przetwarzana sekcja [SysprepBeforeExecute]. Po uruchomieniu komputera ze sklonowanym systemem miniinstalator otwiera plik Minioc.inf, a następnie przetwarza sekcję [SysprepInitExecute].


W folderze Sysprep może się także znajdować plik Provider.inf. Przy użyciu tego pliku inni dostawcy składników sprawdzają, czy ich składniki są prawidłowo klonowane za pomocą programu Sysprep.exe.

Powrót do początku

Format pliku Sysprep.inf

Format pliku Sysprep.inf jest zgodny z formatem pliku Unattend.txt służącym do automatyzowania instalacji systemu Windows 2000. Obsługiwane są jednak tylko następujące sekcje i parametry:

[Unattended]
 • OemSkipEula
 • OemPnPDriversPath
 • InstallFilesPath – Jest to wskaźnik źródeł instalacji dodatkowych sterowników, których nie ma dysku CD systemu Windows 2000. Jest przydatny, gdy zostały określone parametry ustawień regionalnych.
 • ExtendOemPartition
 • KeepPageFile – Informuje program Sysprep.exe o konieczności zachowania bieżącego pliku stronicowania lub ponownym utworzeniu nowego pliku.
[Oem_Ads] • Wszystkie klucze (Logo oraz Background)

[GuiUnattended]
 • AdminPassword
 • Autologon
 • TimeZone
 • OEMDuplicatorString – Jest to parametr pliku odpowiedzi, którego wartość jest ciągiem zawierającym opis używanego narzędzia do duplikowania oraz dowolne inne informacje zapisane w rejestrze przez producenta OEM lub administratora. Maksymalna długość ciągu to 255 znaków, a jego wartość znajduje się w kluczu HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Setup\OemDuplicatorString
 • AutoLogonAccountCreation
 • AutologonCount
 • OemSkipRegional
 • OemSkipWelcome
[UserData] Obsługiwane są wszystkie klucze

[LicenseFilePrintData] • Obsługiwane są wszystkie klucze

[GuiRunOnce]

[Display] • Obsługiwane są wszystkie klucze

[RegionalSettings] • Obsługiwane są wszystkie klucze, jeśli pliki są dostępne na dysku twardym komputera. Po skonfigurowaniu ustawień regionalnych lokalizację plików można określić za pomocą klucza InstallFilesPath w sekcji [Unattended].

[Networking] • Obsługiwana jest tylko instalacja składników domyślnych. Sekcja musi być obecna tylko w pliku Sysprep.inf. Wartości installDefaultComponents nie mają zastosowania, domyślnie zawsze będzie udzielana odpowiedź twierdząca („tak”).

[Identification] • Obsługiwane są wszystkie klucze

[NetClients] • Obsługiwane są wszystkie klucze dotyczące usług klientów dla sieci Microsoft Networks i usług klientów dla systemu NetWare.

[TapiLocation] • Obsługiwane są wszystkie klucze. Ich wartości są uwzględniane tylko wtedy, gdy komputer wyposażono w modem. Aby uzyskać dodatkowe informacje, zajrzyj do podręcznika użytkownika zestawu OEM Preinstallation Kit systemu Microsoft Windows 2000.

Powrót do początku

Materiały referencyjne

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące programu Sysprep, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
216937 Używanie narzędzia przygotowania systemu i pliku odpowiedzi

240126 Najważniejsze wskazówki dotyczące używania narzędzia Sysprep z woluminem NTFS

216680 How to Identify an Installation Created with the Sysprep Tool

216915 Using the System Preparation Tool on Dissimilar Computers

238955 How to Use Cmdlines.txt File During Sysprep.exe Setup Wizard
Produkty omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie daje żadnych gwarancji, domyślnych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie do wydajności lub niezawodności tych produktów.

Powrót do początku
Właściwości

Identyfikator artykułu: 298491 — ostatni przegląd: 09.03.2004 — zmiana: 1

Opinia