Zapewnianie sprawnego działania bazy danych aparatu Jet 4.0

Poziom średni: wymaga podstawowej znajomości makr, pisania kodu i zagadnień związanych ze współdziałaniem.


Informacje zawarte w tym artykule dotyczą tylko bazy danych programu Microsoft Access (.mdb).


Wersja tego artykułu dla programu Microsoft Access 2000: 300216 .


W TYM ZADANIU

Streszczenie

Domyślnie aparat bazy danych Microsoft Jet jest używany w programie Microsoft Access. W artykule zawarto najważniejsze wskazówki umożliwiające zachowanie najlepszej wydajności bazy danych Jet. Opisano w nim bazy danych działające w środowisku jednego i wielu użytkowników.

Najważniejsze wskazówki

Ta sekcja dotyczy wszystkich baz danych Jet, niezależnie od tego, czy dana baza jest używana przez jedną osobę, czy wielu użytkowników w sieci.

Sprawdź, czy zainstalowano najnowszy dodatek Service Pack dla systemu operacyjnego

Zainstaluj najnowszy dodatek Service Pack dla systemu operacyjnego.

Aby sprawdzić, czy zainstalowano najnowszy dodatek Service Pack dla systemu operacyjnego, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Jeśli pracujesz w środowisku sieciowym, upewnij się, czy na sieciowym serwerze plików został zainstalowany najnowszy dodatek Service Pack dla systemu operacyjnego. Gwarantuje to, że na sieciowym serwerze plików zainstalowano najnowsze aktualizacje readresatora sieciowego oraz systemu plików.

Sprawdź, czy zainstalowano najnowszy dodatek Service Pack dla aparatu Microsoft Jet

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu pobierania najnowszej wersji aparatu bazy danych Jet 4.0, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

239114 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla aparatu bazy danych Microsoft Jet 4.0

W przypadku pracy w środowisku sieciowym należy zainstalować najnowszy dodatek Service Pack dla aparatu bazy danych Microsoft Jet na wszystkich komputerach klienckich. Nie trzeba instalować dodatku Service Pack dla aparatu bazy danych Microsoft Jet na sieciowym serwerze plików, chyba że uruchomiono na nim więcej niż jedną aplikację korzystającą z rozwiązania Microsoft Jet.

Korzystaj z wydajnego projektu bazy danych

Dobry projekt bazy danych podnosi jej wydajność. Dobrze zaprojektowana baza danych pomaga również ograniczyć ryzyko uszkodzenia plików.

Aby uzyskać dodatkowe informacje o najważniejszych wskazówkach dotyczących projektowania baz danych, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

289533 Gdzie znaleźć informacje dotyczące projektowania bazy danych w programie Access

Użyj formatu pliku bazy danych Jet pasującego do używanej wersji aparatu bazy danych Microsoft Jet

Aby uzyskać najwyższą wydajność i stabilność, podczas korzystania z klienta Microsoft Jet 4.0 używaj bazy danych formatu Microsoft Jet 4.0. W przypadku korzystania z klienta Microsoft Jet 3.5 używaj natomiast bazy danych formatu Microsoft Jet 3.0.

W poniższej tabeli znajdują się nazwy obecnie dostępnych formatów aparatu Jet. Zawarto w niej również informacje o tym, który translator plików .dll umożliwia komunikację z formatem Jet w przypadku używania klienta Jet 4.0:


Wersja programu AccessFormat Jet Użyty translator plików .dll
-------------------- ---------- ---------------------------
Access 2.0 Jet 2.0 Msrd2x40.dll
Access 95 Jet 3.0 Msrd3x40.dll
Access 97 Jet 3.0 Msrd3x40.dll
Access 2000 Jet 4.0 brak
Access 2002 Jet 4.0 brak
Access 2003 Jet 4.0 brak
W poniższej tabeli pokazano, w jaki sposób programy Microsoft Access 95 i Access 97 tworzą pliki bazy danych formatu Microsoft Jet 3.0. Programy Access 2000, Access 2002 i Office Access 2003 tworzą pliki bazy danych formatu Microsoft Jet 4.0. W przypadku korzystania z klienta Microsoft Jet 4.0 należy użyć pliku bazy danych formatu Microsoft Jet 4.0, aby uniknąć konieczności stosowania translatora plików .dll. W przypadku korzystania z klienta Microsoft Jet 3.5 zaleca się użycie bazy danych formatu Microsoft Jet 3.0.

W poniższej tabeli zawarto listę najczęściej używanych klientów aparatu bazy danych Microsoft Jet oraz skojarzonych wersji aparatu bazy danych Jet, z których korzysta ten aparat bazy danych:


Aplikacja klienckaUżyty aparat bazy danych JetZalecany format bazy danych Jet
------------------------- ------------------------ --------------------------------
Access 2.0Jet 2.0Jet 2.0
Access 95Jet 3.0Jet 3.0
Access 97Jet 3.5Jet 3.0
Access 2000Jet 4.0Jet 4.0
Access 2002Jet 4.0Jet 4.0
Office Access 2003Jet 4.0Jet 4.0
DAO 3.0Jet 3.0Jet 3.0
DAO 3.5Jet 3.5Jet 3.0
DA0 3.6Jet 4.0Jet 4.0
Microsoft.JET.OLEDB.3.51Jet 3.5Jet 3.0
Microsoft.Jet.OLEDB.4.0`Jet 4.0Jet 4.0
Sterownik ODBC programu Access Jet 4.0Jet 4.0
Uwaga: Sterownik ODBC programu Microsoft Access dołączony ze składnikami MDAC 2.0 lub ich wcześniejszą wersją używa technologii Microsoft Jet 3.5. Sterownik ODBC programu Microsoft Access dołączony ze składnikami MDAC 2.1 i MDAC 2.5 używa technologii Microsoft Jet 4.0. Składniki MDAC 2.6 i ich nowsze wersje nie zawierają sterownika ODBC programu Microsoft Access.

W określonych sytuacjach, na przykład w przypadku korzystania ze starszych i nowszych aplikacji Jet dzielących ten sam plik bazy danych, może nie być możliwe używanie najnowszego formatu pliku bazy danych Jet. Dzieje się tak, ponieważ starsze wersje aparatu Jet nie mogą czytać ani zapisywać danych w nowszej wersji pliku formatu bazy danych Jet. Dlatego należy użyć starszego formatu oraz translatora plików .dll.

Nie używaj zarezerwowanych słów ani znaków do tworzenia nazw obiektów i pól

Nie należy używać zarezerwowanych słów ani znaków do tworzenia nazw obiektów i pól bazy danych. Zarezerwowane słowa i znaki użyte samodzielnie lub w połączeniu z innymi słowami, przed którymi i po których występują spacje, mogą spowodować uszkodzenie bazy danych.Aby uzyskać dodatkowe informacje o zarezerwowanych słowach i znakach w programie Microsoft Access, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

286335 Reserved Words in Microsoft Access

Okresowo kompaktuj bazę danych Microsoft Jet

W przypadku częstego modyfikowania baz danych ich części mogą ulec pofragmentowaniu. Dlatego należy okresowo uruchamiać narzędzie kompaktowania baz danych w programie Access. W przypadku nieposiadania kopii programu Access kompaktowanie bazy danych można przeprowadzić za pomocą narzędzia JetComp.

Aby uzyskać dodatkowe informacje o sposobie uzyskania narzędzia JetComp dla aparatu Microsoft Jet 4.0, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

295334 Narzędzie Jet Compact jest dostępne w Centrum pobierania

Częstotliwość kompaktowania bazy danych powinna zależeć od tego, w jakim stopniu zmieniają się zapisane w niej dane. Jeśli dane nie są często zmieniane, nie ma potrzeby częstego kompaktowania. Jeśli jednak dane często są zmieniane, należy częściej przeprowadzać kompaktowanie bazy danych. Choć brak formalnych zasad dotyczących częstotliwości kompaktowania bazy danych, zaleca się regularne przeprowadzanie tej operacji.

W następujących paragrafach opisano proces stosowany przez aparat Microsoft Jet do kompaktowania bazy danych.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące kompaktowania bazy danych, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

288631 Defragment and compact database to improve performance

Aparat bazy danych Microsoft Jet traktuje bazę danych programu Access jako serię 4096-bajtowych bloków. Dane zapisane na dysku twardym są traktowane podobnie przez standardowy system plików. Pełen zestaw rekordów w tabeli aparatu Microsoft Jet jest zapisany przez serię tych bloków. Każdy blok wskazuje kolejny blok. W każdym bloku można zapisać co najmniej jeden rekord. Liczba rekordów, którą można zapisać w bloku, zależy od liczby pól i ilości danych w każdym rekordzie. Gdy rekordy są dodawane do tabeli i usuwane z niej, bloki tabeli w pliku bazy danych ulegają fragmentacji.

Podczas kompaktowania bazy danych aparatu Jet bloki są defragmentowane, a każda tabela jest układana jako ciągły zakres bloków. Poprawia to możliwości odczytu i zapisu danych w tabeli.

Indeksy w bazach danych programu Access również są zapisywane w 4096-bajtowych blokach. Indeksy mogą ulegać fragmentacji tak samo jak rekordy tabeli.

Podczas kompaktowania bazy danych Jet aparat Jet aktualizuje statystyki tabeli zapisane w bazie danych. Jedna ważna statystyka tabeli ma postać wielu rekordów tabeli. Jeśli wiele rekordów w statystyce tabeli znacznie różni się od właściwej liczby rekordów tabeli, wydajność może ulec pogorszeniu. Na przykład jeśli statystyki tabeli wskazują na niewielką liczbę rekordów w tabeli, optymalizator aparatu bazy danych Jet nie używa żadnych indeksów tabeli, gdy aparat bazy danych Jet przeprowadza wyszukiwanie lub dołączanie. Jeśli liczba rekordów jest niewielka, zapewnia to większą wydajność. W przypadku dużej liczby rekordów może to jednak znacznie ograniczyć wydajność. Dlatego jeśli baza danych charakteryzuje się dużą liczbą dodawanych, usuwanych i aktualizowanych rekordów, należy ją częściej kompaktować.


Podczas kompaktowania bazy danych aparat Microsoft Jet przeprowadza również ponowną optymalizację zapisanych w niej kwerend. Jest to widoczne w statystykach aktualizacji tabeli. Dlatego wydajność zapisanych kwerend może ulec poprawie po przeprowadzeniu kompaktowania bazy danych.

Regularnie twórz kopię zapasową plików bazy danych Microsoft Jet

Należy określić harmonogram tworzenia kopii zapasowych dostosowany do danych, które można utracić. Na przykład jeśli można utracić dane zapisane w ciągu jednego dnia, należy tworzyć kopie zapasowe codziennie. Jeśli można utracić dane zapisane w ciągu jednego tygodnia, należy tworzyć kopie zapasowe co tydzień. Utworzenie kopii zapasowej całego pliku bazy danych to najlepsza gwarancja odzyskania pliku bazy danych aparatu Microsoft Jet w przypadku jego uszkodzenia.

Ważne: W przypadku pracy w środowisku sieciowym należy zamknąć wszystkie aplikacje klienckie aparatu Microsoft Jet przed rozpoczęciem tworzenia kopii zapasowej pliku bazy danych programu Microsoft Access. W przeciwnym wypadku utworzony plik kopii zapasowej może zawierać niepełne lub niezgodne dane. Aby upewnić się, że pliki kopii zapasowych są poprawne, należy je regularnie testować.

Sprawdzaj, czy zainstalowano najnowszy dodatek Service Pack dla posiadanej wersji pakietu Office

Firma Microsoft okresowo udostępnia dodatki Service Pack i aktualizacje dla pakietu Microsoft Office. Zainstaluj najnowsze dodatki Service Pack lub aktualizacje posiadanej wersji pakietu Office w celu zwiększenia wydajności i zgodności z innymi programami. Użyj witryny aktualizacji pakietu Office w sieci Web, aby automatycznie zainstalować wszystkie najnowsze dodatki Service Pack oraz aktualizacje. Aby witryna aktualizacji pakietu Office w sieci Web wykryła aktualizacje, które trzeba zainstalować na komputerze, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Po wykryciu przez witrynę aktualizacji pakietu Office w sieci Web najnowszych wymaganych aktualizacji pojawi się lista zalecanych aktualizacji, które można zainstalować. Kliknij przycisk Rozpocznij instalację, aby zainstalować zaznaczone aktualizacje.


Dodatkowe najważniejsze wskazówki dotyczące środowisk sieciowych

Microsoft Jet to system bazy danych udostępniania plików. Oznacza to, że plik jest przetwarzany w aplikacji klienckiej. Gdy baza danych udostępniania plików, taka jak Microsoft Jet, jest wykorzystywana w środowisku z wieloma użytkownikami, wiele procesów klientów przeprowadza odczyt, zapis oraz operacje blokowania plików na tym samym pliku udostępnianym w sieci. Jeśli procesu nie można zakończyć, plik może być pozostawiony w stanie niepełnym lub uszkodzonym. Proces może nie zostać zakończony z następujących przyczyn:
  • Nieoczekiwane zatrzymanie klienta
  • Utrata połączenia sieciowego z serwerem


Aparat Microsoft Jet nie jest przeznaczony do używania z aplikacjami serwerowymi obciążającymi system, aplikacjami serwerowymi o dużej współbieżności lub aplikacjami serwerowymi działającymi przez całą dobę przez cały tydzień. Dotyczy to aplikacji serwerowych, takich jak aplikacje sieci Web, aplikacje na potrzeby handlu i aplikacje transakcyjne oraz aplikacje serwera wiadomości. W przypadku aplikacji tego typu najlepszym rozwiązaniem jest przełączenie na system bazy danych klienta rzeczywistego/oparty na serwerze, taki jak Microsoft Data Engine (MSDE) lub Microsoft SQL Server. W przypadku używania aparatu Microsoft Jet w aplikacjach obciążających system, takich jak Internetowe usługi informacyjne firmy Microsoft (IIS), mogą wystąpić następujące problemy:
  • Uszkodzenie bazy danych
  • Problemy ze stabilnością, takie jak awaria lub zablokowanie Internetowych usług informacyjnych
  • Nagły lub trwały błąd sterownika łączącego z właściwą bazą danych, wymagający ponownego uruchomienia Internetowych usług informacyjnych firmy Microsoft (IIS)
W poniższej sekcji zawarto wskazówki dotyczące postępowania w przypadku udostępniania na sieciowym serwerze plików pliku bazy danych aparatu Microsoft Jet lub programu Microsoft Access.


Blokady oportunistyczne, zwane inaczej blokadami typu oplock, na sieciowym serwerze plików


Blokady oportunistyczne mogą zwiększyć ryzyko uszkodzenia bazy danych aparatu Jet, gdy plik jest dzielony przez co najmniej dwóch klientów na sieciowym serwerze plików. Ten problem dotyczy obsługujących blokady oportunistyczne serwerów plików Microsoft Windows NT 4.0, Microsoft Windows 2000 oraz Novell. Problem dotyczy również rozwiązań klienckich, na których uruchomiono system Microsoft Windows NT 4.0, Microsoft Windows 2000 lub Microsoft Windows XP i które łączą się z serwerem plików obsługującym blokady oportunistyczne.


Uwaga: Na klientach, na których uruchomiono program Microsoft Office Access 2003, musi być zainstalowany system operacyjny Windows 2000 z dodatkiem SP3 lub nowszym, Windows XP lub nowszy system operacyjny.Aby ominąć ten problem, należy zainstalować dodatek Service Pack 3 (SP3) dla systemu Windows 2000 lub nowszy na serwerze plików z systemem Windows 2000, na którym zapisano bazę danych programu Access. Następnie należy zainstalować najnowszy dodatek Service Pack na każdym komputerze klienckim z systemem Windows połączonym z serwerem plików, na którym zainstalowano system Windows 2000.

Aby uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Jeśli używasz systemu Windows NT 4.0 albo nie chcesz instalować dodatku SP3 lub nowszego dla systemu Windows 2000, możesz rozwiązać ten problem, wyłączając blokowanie oportunistyczne.


Ważne: Wyłączenie blokowania oportunistycznego może niekorzystnie wpłynąć na działanie innych aplikacji. W przypadku pytań dotyczących tego zagadnienia skontaktuj się z działem pomocy technicznej zajmującej się systemem Microsoft Windows.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące wyłączania blokowania oportunistycznego w systemie Windows NT 4.0, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

129202 Explanation of opportunistic locking on Windows NT

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące wyłączania blokowania oportunistycznego w systemie Windows 2000, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

296264 Konfigurowanie blokowania oportunistycznego w systemie Windows

W przypadku wyłączania blokowania oportunistycznego na serwerze plików firmy Novell zalecamy kontakt z działem pomocy technicznej firmy Novell. Aby uzyskać informacje o sposobie skontaktowania się z firmą Novell, kliknij odpowiedni numer artykułu na następującej liście w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
65416 Hardware and Software Third-Party Vendor Contact List, A-K

60781 Hardware and Software Third-Party Vendor Contact List, L-P

60782 Hardware and Software Third-Party Vendor Contact List, Q-Z
Firma Microsoft udostępnia informacje dotyczące sposobu kontaktowania się z innymi firmami, aby ułatwić uzyskanie niezbędnej pomocy technicznej. Informacje tego typu mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Firma Microsoft nie gwarantuje, że informacje dotyczące innych firm są precyzyjne.

Zagadnienia, o których należy pamiętać podczas udostępniania bazy danych Microsoft Jet

Nie zaleca się udostępniania pliku bazy danych Microsoft Jet zapisanego w udziale plików systemu Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 lub Microsoft Windows Millennium Edition (Me) klientom z systemem Windows NT lub Windows 2000.

W przypadku środowiska z wieloma różnymi komputerami w sieci, w którym na niektórych komputerach zainstalowano system Windows 95, Windows 98 lub Windows Millennium Edition, a na innych Windows NT lub Windows 2000 i baza danych jest udostępniana innym użytkownikom sieci, zalecamy zapisanie pliku bazy danych na serwerze z systemem Windows NT lub Windows 2000, na którym wyłączono blokowanie oportunistyczne i udostępnianie go z tej lokalizacji.


Uszkodzenie może wystąpić w przypadku komputerów klienckich z systemem Windows NT lub Windows 2000 udostępniających plik zapisany w udziale plików systemu Windows 95, Windows 98 lub Windows Millennium Edition. Problem może wystąpić nawet wtedy, gdy w kliencie systemu Windows NT lub Windows 2000 wyłączono blokowanie oportunistyczne. Problem jest wciąż badany. Dodatkowe informacje będą dodawane do artykułu w miarę ich dostępności.

Uwaga: Na klientach, na których uruchomiono program Microsoft Office Access 2003, musi być zainstalowany system operacyjny Windows 2000 z dodatkiem SP3 lub nowszym, Windows XP lub nowszy system operacyjny.

Korzystaj z niezawodnego serwera plików

Upewnij się, że korzystasz z niezawodnego serwera plików, który może obsługiwać wielu użytkowników oraz żądania pliku bazy danych Microsoft Jet. Ponadto należy upewnić się, że serwer plików nie został przeciążony obsługą innych procesów, na przykład działaniem jako kontroler domeny Windows, serwer Exchange lub SQL.

Problem występuje również w przypadku ponownego uruchomienia serwera w celu rozwiązania problemu z inną ważną usługą, na przykład pocztą elektroniczną. Problemy występują również po ponownym uruchomieniu serwera w przypadku zainstalowaniu nowego oprogramowania, dodatku Service Pack czy poprawki, gdy użytkownik zapomni o fakcie udostępniania bazy danych Microsoft Jet na serwerze. Po ponownym uruchomieniu serwera plików występuje nieoczekiwane przerwanie połączeń klienta z bazą danych. Może to spowodować uszkodzenie bazy danych. Aby zapobiec przerwaniu połączenia klienta, wszyscy klienci muszą zamknąć bazę danych przed ponownym uruchomieniem serwera plików lub przed zainstalowaniem na serwerze plików aktualizacji oprogramowania.

Serwer plików musi również zostać umieszczony w bezpiecznym miejscu, w którym nie zostanie przypadkowo wyłączony. Serwer musi być wyposażony w źródło zasilania awaryjnego chroniące go przed okresowymi przerwami w dostarczaniu zasilania oraz wahaniami napięcia. Sieciowy serwer plików musi być również wyposażony w:
  • Dyski twarde o wysokiej wydajności
  • Wysokiej jakości kartę sieciową
  • Dużą pamięć RAM umożliwiającą obsługę wszystkich zadań serwera

Sprawdź poprawność łączności sieciowej

Upewnij się, że połączenie sieciowe z sieciowym serwerem plików jest stabilne i szybkie oraz że nawiązano je w sieci stabilnej. Zaleca się nieużywanie aparatu Microsoft Jet w sieci WAN, w przypadku połączenia modemowego lub protokołu FTP albo innego mniej pewnego połączenia sieciowego. Ponieważ Microsoft Jet jest systemem bazy danych udostępniania plików, każde niepewne połączenie sieciowe zwiększa możliwość przerwania połączenia z klientem. Zwiększa to też ryzyko uszkodzenia bazy danych.

Zminimalizuj liczbę połączeń nawiązywanych z każdego klienta

Zaleca się skonfigurowanie każdego klienta tak, aby korzystał tylko z jednego połączenia z bazą danych Microsoft Jet. Każde połączenie z bazą danych Jet jest połączeniem niezależnego klienta, nawet jeśli połączenia są powiązane z tymi samymi procesami klienta.

W celu zoptymalizowania wydajności i operacji sieciowych We/Wy oraz zredukowania obciążenia wewnętrznej bazy danych wynikającego z operacji wykonywanych przez wielu użytkowników, należy tak zaprojektować aplikację klienta, aby używała ona jednego połączenia z bazą danych Jet. Zgodnie z potrzebami połączenie powinno być udostępnianie za pomocą wielu zestawów rekordów. Zaletą takiego rozwiązania jest zapobieżenie opóźnieniom operacji odczytu i zapisu wykonywanym przez aplikację klienta. Domyślnie między operacją zapisu wartości w bazie danych i operacją odczytu zaktualizowanej wartości występuje 5-sekundowe opóźnienie, jeśli operacje odczytu i zapisu są wykonywane za pomocą dwóch połączeń Jet. Dzieje się tak nawet wtedy, gdy oba połączenia przynależą do tego samego procesu klienta. Problem nie występuje w przypadku używania jednego połączenia.

Uzyskaj dostęp do bazy danych Microsoft Jet za pomocą technologii ADO

W przypadku uzyskiwania dostępu do bazy danych Microsoft z ADO zaleca się użycie rozwiązania Microsoft Jet OLE DB Provider zamiast sterownika Microsoft Access ODBC. Aby uzyskać dodatkowe informacje na ten temat, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

299974 Using Microsoft Jet with IIS

Uzyskaj dodatkową integralność dzięki stosowaniu aparatu transakcyjnej bazy danych

Inaczej niż w przypadku aparatu bazy danych opartej na plikach, aparat bazy danych opartej na serwerze, taki jak Microsoft SQL Server, przetwarza żądania wielu klientów do bazy danych na serwerze. Serwer przechowuje informacje o tych żądaniach w dzienniku transakcji. Jeśli żądanie nie może zostać wykonane, serwer wycofuje je lub nie przetwarza go. Ogranicza to ryzyko pozostawienia bazy danych w niekompletnym stanie lub uszkodzonej.

Przed uaktualnieniem aparatu bazy danych opartej na plikach do aparatu bazy danych opartej na serwerze należy rozważyć wady i zalety każdego z tych rozwiązań.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące wyboru najbardziej odpowiedniego aparatu bazy danych, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

168549 Choosing the appropriate database white paper available in Download Center

Uwaga: Choć oficjalny dokument został napisany dla programu Access 97, dotyczy on również aparatu Jet 4.0 i programu Access 2000.

Materiały referencyjne

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu postępowania w przypadku uszkodzenia bazy danych, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

306204 How to troubleshoot corruption in a Microsoft Access database


304701 ACC2002: How to Troubleshoot Corruption in a Microsoft Access Database


824271 Description of troubleshooting corruption in an Office Access 2003 databaseAby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące innych tematów opisanych w poprzednim artykule, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

200300 How to synchronize writes and reads with the Jet OLE DB Provider and ADO

283849 How to troubleshoot and to repair a damaged Access 2002 or later database

299974 Using Microsoft Jet with IIS

296264 Konfigurowanie blokowania oportunistycznego w systemie Windows

129202 Explanation of opportunistic locking on Windows NT

304408 How to shut down a custom Access application remotely

300216 How to keep a Jet 4.0 database in top working condition

Właściwości

Identyfikator artykułu: 303528 — ostatni przegląd: 11.11.2008 — zmiana: 1

Opinia