Jak wdrożyć środowisko preinstalacji systemu Microsoft Windows z serwera RIS za pomocą klienta, na którym działa środowisko PXE

Streszczenie

W tym artykule opisano, jak wdrożyć środowisko preinstalacji systemu Microsoft Windows (Windows PE) z serwera usług instalacji zdalnej (RIS) w celu uruchomienia środowiska PXE (Pre-Boot Execution Environment).

Więcej informacji

Istnieją dwa sposoby wdrożenia systemu Windows PE z serwera usług instalacji zdalnej (RIS). W przypadku pierwszej metody do wdrożenia systemu Windows PE z serwera usług instalacji zdalnej (RIS) używane jest urządzenie dysku RAM. W przypadku drugiej metody system Windows PE jest wdrażany z obrazu opartego na dysku CD systemu Microsoft Windows XP lub Microsoft Windows Server 2003. Drugiej metody należy użyć wyłącznie w przypadku starszych wersji systemu Windows PE lub braku serwera usług instalacji zdalnej (RIS) systemu Windows Server 2003. Druga metoda umożliwia otwarcie wielu dojść do plików serwera usług instalacji zdalnej (RIS). Dlatego ogranicza ona wydajność serwera usług instalacji zdalnej (RIS) po uruchomieniu kilku wystąpień systemu Windows PE. Mogą również wystąpić błędy przekroczenia limitu czasu.

Więcej informacji o wdrożeniu systemu Windows PE z serwerów usług instalacji zdalnej (RIS) można znaleźć w najnowszym pliku Winpe.chm. Jest on dołączony na dysku CD z systemem Windows PE oraz na dysku CD z zestawem preinstalacyjnym OEM (OPK).

Przed zastosowaniem metod opisanych w tym artykule upewnij się, czy masz następujące elementy:
 • Dostosowany obraz środowiska systemu Windows PE zgodny ze standardem ISO (International Organization for Standardization), utworzony z dysku CD z systemem Windows PE lub z dysku CD z zestawem preinstalacyjnym OEM (OPK).
 • Serwer usług instalacji zdalnej (RIS), na którym uruchomiono system Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1).
 • Dysk CD z systemem Windows PE lub dysk CD z zestawem preinstalacyjnym OEM (OPK).

Metoda 1: Przeprowadź wdrożenie systemu Windows PE z serwera usług instalacji zdalnej (RIS) za pomocą dysku RAM

 1. Zlokalizuj na serwerze RIS folder RemoteInstall\Setup\język\Images.
 2. Utwórz podfolder dla systemu Windows PE. W wierszu polecenia wpisz na przykład następujące polecenie:
  dysk:\Cd \RemoteInstall\Setup\English\Images md winpe
  Uwaga: W tym kroku dysk to symbol zastępczy dysku twardego, na którym zainstalowano usługi instalacji zdalnej (RIS). Język to język obrazu systemu Windows PE.
 3. Utwórz podfolder o nazwie Platforma w folderze \Windows PE, gdzie platforma to platforma i386 lub amd64. W wierszu polecenia wpisz na przykład następujące polecenie: md winpe\i386
 4. Skopiuj utworzony wcześniej dostosowany plik obrazu .iso systemu Windows PE do folderu Windows PE\Platforma, gdzie platforma to platforma i386 lub amd64. W wierszu polecenia wpisz na przykład następujące polecenie:
  kopiuj dysk:\Work\Winpex86.iso dysk 1:\RemoteInstall\Setup\English\Images\Winpe\i386
  Uwaga: dysk to symbol zastępczy dysku twardego, na którym zainstalowano system Windows PE. Natomiast dysk 1 to symbol zastępczy partycji dysku twardego, na której zainstalowano usługi instalacji zdalnej (RIS).
 5. Utwórz w folderze \Windows PE\platforma podfolder o nazwie Templates. W wierszu polecenia wpisz na przykład następujące polecenie:
  md winpe\i386\templates
 6. Zlokalizuj w obrazie systemu Windows PE folder Platforma, a następnie skopiuj pliki Ntdetect.com i Startrom.com do folderu Windows PE\Platforma\Templates. W wierszu polecenia wpisz na przykład następujące polecenia:
  dysk:\ cd \winpe\i386 copy ntdetect.com
  dysk 1:\RemoteInstall\Setup\English\Images\winpe\i386\templates copy startrom.com
  dysk 1:\RemoteInstall\Setup\English\Images\winpe\i386\templates


  Uwaga: W tym kroku dysk to symbol zastępczy dysku twardego, na którym zainstalowano obraz systemu Windows PE, a dysk 1 to symbol zastępczy partycji dysku twardego, na której zainstalowano usługi instalacji zdalnej (RIS).
 7. Skopiuj plik \Platforma\Setupldr.exe (nie plik Setupldr.bin) z obrazu systemu Windows PE do folderu \Windows PE\platforma\templates, a następnie zmień nazwę pliku Setupldr.exe na Ntldr. Z wiersza polecenia uruchom na przykład następujące polecenie:
  copy setupldr.exe dysk 1:\RemoteInstall\Setup\English\Images\winpe\i386\templates\ntldr
  .

  Uwaga: W tym kroku dysk 1 to symbol zastępczy partycji dysku twardego, na której zainstalowano usługi instalacji zdalnej (RIS).
 8. Utwórz plik tekstowy o nazwie Winnt.sif w folderze \Windows PE\Platforma\Templates przy użyciu następującego tekstu.
  [SetupData]
  BootDevice = "ramdisk(0)"
  BootPath = "\platforma\System32\"
  OsLoadOptions = "/noguiboot /fastdetect /minint /rdexportascd /rdpath=%INSTALLPATH%\%MACHINETYPE%\<obraz_rozruchowy>"

  Architecture = "platforma"

  [RemoteInstall]
  Repartition = No

  [OSChooser]
  Description = "krótki opis"
  Help = "długi opis"
  LaunchFile = "%INSTALLPATH%\%MACHINETYPE%\templates\startrom.com"
  ImageType = Flat
  Version = "5.2 (0)"
 9. Uruchom klienta usług instalacji zdalnej RIS, a następnie wybierz utworzony obraz systemu operacyjnego.
Uwagi:
 • Metoda z użyciem dysku RAM obsługuje wyłącznie obrazy ISO systemu Windows PE na komputerach z procesorami x86 i x64. W przypadku obrazów ISO systemu Windows PE na komputerach z procesorami Itanium (IA-64) należy użyć metody 2.
 • Foldery i386 i amd64 można umieścić w tym samym folderze na serwerze usług instalacji zdalnej (RIS). Można utworzyć na przykład następującą strukturę folderów:
  \RemoteInstall\Setup\English\Images\Winpe\i386 \RemoteInstall\Setup\English\Images\Winpe\Amd64
 • Plikowi Winnt.sif można nadać dowolną nazwę, pod warunkiem że rozszerzenie .sif nie zostanie zmienione.
 • Wpis „Repartition = No” w pliku Winnt.sif umożliwia ominięcie ostrzeżenia Kreatora instalacji klienta (OSChooser) o skasowaniu danych z dysku.
 • Wpisy „Opis” i „Pomoc” mogą zawierać dowolne informacje.
 • Wpisów „LaunchFile” i „ImageType” nie można zmieniać.
 • Należy uruchomić ponownie komputer kliencki, a następnie uruchomić środowisko PXE. Po zalogowaniu się należy z menu głównego wybrać polecenie Konserwacja i rozwiązywanie problemów. Ciąg „Środowisko Windows PE na dysku RAM” lub inny ciąg będący opisem w pliku sif wyświetlany jest jako opcja. Należy wybrać tę opcję, a następnie nacisnąć klawisz ENTER.


  Na komputerze uruchamiany jest system Windows PE przy użyciu dysku RAM.

Metoda 2: Wdrożenie systemu Windows PE z serwera usług instalacji zdalnej za pomocą starszej metody płaskiej

 1. Na serwerze RIS wpisz następujące polecenie w wierszu poleceń:
  RISetup.exe –add
  W przypadku wyświetlenia monitu o źródło wskaż rozwiązaniu RISetup dysk CD z systemem operacyjnym Windows, którego chcesz użyć. Wybór wersji systemu operacyjnego Windows zależy od wersji systemu Windows PE dodanego do serwera usług instalacji zdalnej. W przypadku systemu Windows PE 2004 użyj systemu Windows XP Professional z dodatkiem Service Pack 2. W przypadku systemu Windows PE 2005 użyj systemu Windows Server 2003 Standard Edition z dodatkiem Service Pack 1.
 2. Odszukaj lokalizację, w której program RISetup zainstalował obraz. Może ona wyglądać na przykład podobnie do:
  \\Nazwa_serwera\nazwa_udziału\REMINST\Setup\język\Images
  Uwaga: W tym kroku symbol zastępczy nazwa_serwera reprezentuje nazwę serwera usług instalacji zdalnej (RIS). Symbol zastępczy Nazwa_udziału reprezentuje nazwę udostępnionego folderu, w którym znajduje się obraz. Symbol zastępczy język reprezentuje wersję językową obrazu.
 3. W utworzonym obrazie otwórz podfolder platforma, gdzie platforma to platforma i386, amd64 lub IA-64.
 4. Otwórz z dysku CD lub udziału sieciowego folder Platforma zawierający pliki środowiska preinstalacji systemu Windows, gdzie platforma to platforma i386, amd64 lub IA-64.
 5. Skopiuj zawartość folderu systemu Windows PE Platforma do folderu platforma otwartego obrazu.
 6. Kiedy zostanie wyświetlony monit o zastąpienie plików, kliknij przycisk Tak na wszystkie.
 7. Otwórz folder o nazwie Templates w folderze Platforma, do którego skopiowano zawartość folderu Platforma systemu Windows PE.
 8. Otwórz plik RIStndrd.sif w edytorze tekstu. W wierszu rozpoczynającym się ciągiem „OSLoadOptions” dodaj opcję /minint.
 9. Skopiuj sterowniki (*.inf i *.sys) karty sieciowej do folderu Platforma utworzonego przez program RISetup.
 10. Zatrzymaj, a następnie ponownie uruchom usługę BinlSvc na serwerze usług instalacji zdalnej. W wierszu polecenia wpisz na przykład następujące polecenia:
  net stop binlsvc

  net start binlsvc
 11. Uruchom klienta usług instalacji zdalnej (RIS), a następnie wybierz obraz systemu operacyjnego utworzony w kroku 1.
Uwagi:
 • Jeśli sterowniki sieciowe nie zostaną skopiowane do folderu Platforma, może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:
  The operating system image you selected does not contain the necessary drivers for your network adapter. Try selecting a different operating system image. If the problem persists, contact your system administrator. Setup cannot continue. Press any key to exit. (Wybrany obraz systemu operacyjnego nie zawiera wymaganych sterowników dla karty sieciowej. Spróbuj wybrać inny obraz systemu operacyjnego. W razie dalszego występowania tego problemu skontaktuj się z administratorem systemu. Instalator nie może kontynuować. Naciśnij dowolny klawisz, aby zakończyć).
 • W przypadku korzystania z obrazów systemu Windows PE obsługujących Instrumentację zarządzania Windows (WMI) upewnij się, czy udział zawierający obraz środowiska preinstalacji Windows został oznaczony jako przeznaczony tylko do odczytu. W innym przypadku tester (WBEMTest) oprzyrządowania Instrumentacji zarządzania Windows (WMI) może poinformować o błędzie 0x80041014. Dzięki temu inni łączący się klienci nie otrzymają komunikatu o błędzie w przypadku próby uruchomienia usługi WMI.
 • Z serwera usług instalacji zdalnej jednocześnie można przeprowadzić maksymalnie 75 instalacji.
 • Zaleca się wyłączenie logowania Setupapi w przypadku korzystania z tej metody. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu wyłączania logowania Setupapi, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  822570 You experience long Startup times when you start WinPE by means of a Remote Installation Services server

Dodaj środowisko systemu Windows PE do narzędzi do konserwacji i rozwiązywania problemów usług instalacji zdalnej.

Środowisko preinstalacji systemu Windows można dodać do listy narzędzi dostępnych w dziale Konserwacja i rozwiązywanie problemów kreatora instalacji klienta. Po dodaniu systemu Windows PE do listy narzędzi usług instalacji zdalnej zaznacz, że jest ono używane do zadań instalowania, konserwacji oraz rozwiązywania problemów, a nie jako system operacyjny.

Aby dodać system Windows PE do listy narzędzi usług instalacji zdalnej, wykonaj następujące kroki:
 1. W folderze o nazwie Templates w obrazie systemu Windows PE znajdź plik RIStndrd.sif.
 2. Otwórz plik RIStndrd.sif w edytorze tekstu.
 3. W dziale [OSChooser] zmień wpis ImageType = „Flat” na ImageType = „winpe”.
 4. Przenieś plik Winbom.ini z folderu Platforma obrazu systemu Windows PE do folderu głównego obrazu.

  Uwaga: Jeżeli ten krok nie zostanie wykonany, a polecenie factory.exe zostanie uruchomione z przełącznikiem -minint lub -winpe, system Windows PE wyświetli okno dialogowe z prośbą o ponowne uruchomienie systemu tuż po swoim uruchomieniu.
 5. Otwórz Konsolę zarządzania zasadami grupy (GPMC), kliknij prawym przyciskiem myszy domenę lub jednostkę organizacyjną, której chcesz używać, a następnie kliknij polecenie Utwórz i połącz obiekt GPO tutaj.
 6. W oknie dialogowym Nowy obiekt GPO wpisz nazwę nowego obiektu zasad grupy (GPO), a następnie kliknij przycisk OK.
 7. Kliknij obiekt GPO prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Edytuj.
 8. W Edytorze obiektów zasad grupy znajdź i rozwiń następujący kontener:
  Konfiguracja użytkownika\Ustawienia systemu Windows\Usługi instalacji zdalnej
  .
 9. W prawym okienku kliknij dwukrotnie pozycję Opcje wyboru.
 10. W oknie dialogowym Właściwości opcji wyboru, w obszarze Narzędzia kliknij polecenie Włączone, a następnie przycisk OK.
 11. Zamknij Edytora obiektów zasad grupy.
 12. W Konsoli zarządzania zasadami grupy (GPMC) kliknij domenę lub jednostkę organizacyjną, z którą jest powiązany utworzony wcześniej obiekt zasad grupy (GPO).
 13. W prawym okienku kliknij utworzony obiekt zasad grupy, a następnie klikaj polecenie Move Link Up (Przenieś łącze w górę) do momentu, gdy kolejność łączy obiektów zasad grupy jest niższa niż jakikolwiek obiekt zasad grupy o ustawieniach powodujących konflikt.

  Obiekt zasad grupy o najniższej kolejności łączy ma pierwszeństwo przed obiektami zasad grupy z wyższą kolejnością łączy.
Uwagi:
 • Procedura jest obsługiwana wyłącznie przez serwery usługi instalacji zdalnej systemu Windows Server 2003.
 • Mimo że środowisko preinstalacji systemu Windows jest widoczne w dziale Konserwacja i rozwiązywanie problemów Kreatora instalacji klienta, nie jest ono wyświetlane na karcie Narzędzia okna dialogowego Właściwości usług instalacji zdalnej serwera usług instalacji zdalnej.
 • W przypadku domyślnych zasad domeny obiektu GPO w domenie systemu Windows Server 2003 domyślnie wyłączane są wszystkie opcje oprócz opcji Konfiguracja automatyczna w oknie dialogowym Właściwości opcji wyboru. Aby zastąpić ustawienia domyślne, upewnij się, że utworzony obiekt zasad grupy ma niższą kolejność łączy niż obiekt GPO domyślnych zasad domeny.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 304992 — ostatni przegląd: 16.01.2008 — zmiana: 1

Opinia